تحقیق با موضوع ضمن عقد، قانون مجازات، ثبت اسناد

………………………………………………………………………………………………………….68 ب: خيار تأخير ثمن ……………………………………………………………………………………………………70 ج: خيار تعذر تسليم ………………………………………………………………………………………………….75 د: انفساخ عقد در صورت تلف مبيع قبل از... Read more »