منابع و ماخذ تحقیق دانشجویان دختر، رسانه‌های جمعی، نیازهای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

رشته تحصیلی: تحقیق در ارتباطات
تاريخ شروع پايان‌نامه: 1381
تاريخ اتمام پايان‌نامه: 1382
استاد / استادان راهنما: دکترساروخانی
استاد/استادان مشاور: دکتر شهابی
آدرس و شماره تلفن : مرزداران اطاعتی شمالی خ فرهنگیان پ5 ش تلفن88250605
چکیده پایان‌نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به‌دست‌آمده):
هدف پژوهش دستیابی به میزان اعتماد بینندگان اخبار تلویزیون به بخش خبری ساعت ۲1 شبکه یک با توجه به شرایط فردی ( سن، سنوات تحصیل و تأهل و… ) بررسی عوامل مؤثر در میزان اعتماد مردم نسبت به بخش‌های خبری ساعت ۲1، دستیابی به نظر بینندگان درباره میزان توجه آنان به انواع اخبار و دستیابی به میزان استفاده بینندگان از منابع خبری است . جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه ، آزاد اسلامی واحد مرکز رشته ارتباطات و است که با روش نمونه‌گیری بر اساس فرمول کوکران انتخاب‌شده‌اند . روش پژوهش پیمایشی است، که با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکوار تجزیه‌وتحلیل شده است. بخش‌های مربوط به ادبیات و نظریات با مراجعه به کتابخانه موردبررسی قرارگرفته و ارائه‌شده است. انسان معاصر به‌منظور انجام فعالیت‌های فردی و اجتماعی خود نیاز به اطلاعات و اخباری دارد که محیط زندگی و دنیوی وی را احاطه کرده است . انسان همواره نیاز دارد از جهاتی که در آن زندگی می‌کند و از محیطی که در آن در تکاپو است ، آگاهی کسب کند و نیازهای اطلاعاتی خود را چون دیگر نیازهای زندگی تأمین نماید و با شناخت میزان اعتبار و ذائقه مخاطبان اخبار ،می‌توان زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت منطبق‌تر با خواسته‌های مخاطبان فراهم آورد. نتایج آزمون نشان داد که بين متغيّرهای سن ، سال تحصیلی ،علاقه پاسخگويان با ميزان اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 رابطه‌ای وجود ندارد،اما بين متغيّرهای بی‌طرفانه بودن ، نقاط ضعف ، انتخاب و تنظیم اخبار با ميزان اعتماد پاسخگويان رابطه معنی‌داری وجود دارد. افرادی که سال تحصیلی آن‌ها خیلی زیاد بوده است کمتر از سایرین به این بخش اعتماد داشته‌اند.نتیجه کلی حاکی از آن است با بالا رفتن سال تحصیلی میزان اعتماد به اخبار تقلیل یافته است. ‬

مناسب است
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاريخ و امضاء:
مناسب نيست

1-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 1
1-2بیان مسئله 2
1-3بيان اهداف تحقيق 3
1-3-1 هدف كلي 3
1-3-2 اهداف جزئي 4
1-4سؤالات و فرضیه‌های تحقیق 5
1-4-1 سؤالات تحقیق 5
1-4-2 فرضیه 5
1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی 6
فصل دوم : 9
تدارک نظری تحقیق 9
بخش اول 9
2-1 خبر 9
2-1-1تعريف خبر 9
2-1-2 ارزش‌های خبري 11
2-1-2-1 دربرگيري 11
2-1-2-3 برخورد، اختلاف و درگيري 12
2-1-2-4. استثنا و شگفتي 12
2-1-2-5. بزرگي و فراواني تعداد و مقدار 13
2-1-2-6 مجاورت 13
2-1-2-7. تازگي 13
2-1-2ارزش‌های دوازده‌گانه 14
2-1-2-1 تواتر: 15
2-1-2-2 آستانه: 16
-2-1-2-3 فقدان ابهام: 17
2-1-2-4 معنی‌دار بودن 17
2-1-2-5 همخواني و هماهنگي: 18
2-1-2-6 غیرمنتظره بودن: 19
2-1-2-7. استمرار: 19
2-1-2-8. تركيب: 19
2-1-2-9. ارجاع يا تمثل به ملل برگزيده 20
2-1-2-10. برگزيده اشخاص به ارجاع: 21
2-1-2-11. شخصیت‌سازی: 22
2-1-2-12. منفي گرايي: 23
2-1-3 عناصر خبری 26
خبرنویسی در رسانه‌های جمعی 28
2-4-1-4 سبک‌های خبرنويسي 32
– 2-1-4-1 سبك هرم وارونه: 33
– 2-1-4-2 سبك تاريخي 33
– 2-1-4-3 سبك تاريخي به همراه ليد 34
– 2-1-4-4 سبك پايان شگفت‌انگيز 34
– 2-1-4-5 سبك بازگشت به عقب و سبك تشريحي 34
بخش دوم: 35
– 2-2-3-1تعریف سانسور 45
– 2-2-3-2انواع سانسور 48
– 2-2-3-3آثار و پیامدهای سانسور 51
بخش سوم: 52
2-3 مخاطب شناسی 52
2-3-1تعریف مخاطب 53
2-3-2نقش شناخت مخاطب در ارسال خبر 54
2-3-3سنت‌های مخاطب پژوهی 55
2-3-3-1 مشخصات سنت‌های ساختارگرا در مخاطب پژوهی 55
2-3-3-2مشخصات سنت‌های رفتارگرا در مخاطب پژوهی: 56
2-3-4سنت‌های فرهنگی و تحلیل دریافت 57
2-3-5عوامل انگیزشی در مخاطبان 58
2-3-6تغییر انگیزه در مخاطبان 58
2-3-7نقش نیازها در جذب مؤثر خبر 59
2-3-8نقش نگرش‌ها برجذب مؤثر خبر 62
2-3-2 نقش اعتبار در خبر 66
عوامل ایجاد اعتبار برای خبر 69
بخش چهارم 75
2-4 تئوری های ارتباطات اقناعی 75
– 2-4-1 اقناع: 75
– 2-4-2 تاریخچه متقاعدسازی: 76
– 2-4-3 مفهوم متقاعدسازی 76
– 2-4-4 ویژگی های متقاعد سازی 77
– 2-4-5 نظریه های متقاعدسازی: 78
– 2-4-5-1مدل کوشش درخور : 78
– 2-4-5-2-مدل استشهادی – نظام دار : 80
– 2-4-6تلویزیون و متقاعدسازی: 84
2-5نقش اعتبار در خبر 86
2-5-1 عوامل ایجاد اعتبار برای خبر 89
2-5-1-1 منبع در خبر( موثق بودن) 89
2-5-1-2 عینی و واقعی بودن خبر 91
2-5-1-3 جذابیت در ارائه خبر 92
2-5-1-4 شکل ارائه اخبار: 92
2-5-1-5 قابل درک بودن 93
2-5-1-6 ارضاء نیازهای خبری مخاطبان 93
2-5-2 عوامل اختلال در اعتبار خبر 94
2-5-2-1 عدم صداقت در فرایند انتشار خبر 94
2-5-1 مبالغه و اغراق در فرایندانتشار خبر: 95
2-5-2-3 تحریف: 95
2-5-2-4 سانسور: 96
2-5-2-5 عدم بی طرفی در ارائه اخبار: 96
بخش ششم: 98
2-6 ساختار خبر تلویزیون 98
2-6-1 هدفمندي، جامع‌نگرى و وحدت موضوع 98
2-6-2 پلاتو 99
2-6-3 گفتار متن خبر (نريشن) 102
2-6-3-1نريشن کامل: 102
2-6-3-2نريشن جزئى: 102
2-6-4 جلوه‌هاى صوتى 103
2-6-5 جلوه‌هاى تصويرى 104
2-6-6 انسجام صدا و تصوير 105
2-6-7پرداخت تکنيکى خبر 106
2-6-8 مدت خبر 106
2-6-9 انواع خبر تلویزیون 107
2-6-10 خبرنويسي براي راديو و تلويزيون 110
بخش هفتم 113
2-7چارچوب نظري 113
2-7-1شکل‌‌گیری افکار عمومی در مدل نئول-نئومن (مدل مارپیچ سکوت) 113
2-7-2 نظریه سوزن تزریقی (گلوله جادویی) 116
2-7-3فرایند ارتباط در سوزن تزریقی 117
2-7-5 نظريه نياز جويي 120
2-7-6 الگوي هماهنگي و ناهماهنگي شناختي 121
بخش هشتم 123
2-8پیشینه تحقیق 123
فصل سوم : 125
روش شناسائی تحقیق (متدولوژی) 125
مقدمه : ( شماي تحقيق ) 125
فصل چهارم : 128
4-1تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق 128
4-1-1 جمع بندي و توصيف يافته ها: 128
4-1-1-1توصيف جدول 4-1 129
4-1-1-2توصيف جدول 4-2 130
4-1-1-3توصيف جدول 4-3 132
4-1-1-4توصيف جدول 4-4 132
4-1-1-5توصيف جدول 4-5 133
-1-1-6توصيف جدول شماره4-6 134
4-1-1-7توصيف جدول شماره4-7 135
4-1-1-8 توصيف جدول شماره4-8 137
4-1-1-9 توصيف جدول 4-9 138
4-1-1-10 توصيف جدول 4-10 138
4-1-1-11 توصيف جدول 4-11 139
4-1-1-12 توصيف جدول 4-12 140
4-1-1-13 توصيف جدول 4-13 141
4-1-1-14 توصيف جدول 4-14 142
4-1-1-15 توصيف جدول 4-15 143
4-1-1-16 توصيف جدول 4-16 144
4-1-1-17 توصيف جدول 4-17 145
4-1-1-18 توصيف جدول 4-18 146
4-1-1-19 توصيف جدول 4-19 147
4-1-1-20 توصيف جدول4-20 148
4-1-1-21 توصيف جدول 4-21 150
4-1-1-22 توصيف جدول 4-22 151
4-1-1-23 توصيف جدول 4-23 152
4-1-1-24 توصيف جدول 4-24 153
4-1-1-25 توصيف جدول 4-25 154
4-1-1-26 توصيف جدول 4-26 155
4-2-1 جمع بندی تحلیل یافته ها: 156
4-2-1رابطه بين سن پاسخگويان با ميزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21 157
– 4-2-2رابطه بين سالتحصيلي پاسخگويان با ميزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21 159
– 4-2-3رابطه بين نوع علاقه پاسخگويان با ميزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21 161
– 4-2-7رابطه بين تنظيم اخبار بر اساس گرايشات سياسي وجناحي با ميزان اعتماد پاسخگويان به اخبار ساعت 21 168
فصل پنجم: 169
نتیجه گیری وپیشنهادات 169
5-1 نتيجه گيري 169
5-2 پيشنهادات 171
– 5-2-1 پيشنهادات به مسئولان بخش اخبار شبکه 1 سیما 171
5-2-2 پيشنهادات به سياستگذاران و برنامه ريزان رسانه ای کشور 172
5-2-3 پيشنهادات براي پژوهش‌هاي بيشتر 173
چکیده انگلیسی 174
منابع و مآخذ 175
منابع فارسي : 175
منابع انگلیسی: 183

فهرست جدول ها

جدول 4-1 توزيع فراواني دانشجويان بر حسب سن 129
جدول 4-2توزيع بر حسب وضعيت تأهل 130
جدول 4-3توزيع بر حسب مقطع تحصيلي 131
جدول 4-4توزيع بر حسب وضعيت اشتغال 132
جدول 4-5توزيع بر حسب تماشاي اخبار 133
جدول4-6توزيع بر حسب علت پاسخ منفي (تماشا نكردن اخبار تلويزيون) 134
جدول 4-8توزيع بر حسب نوع علاقه 136
جدول 4-9 توزيع بر حسب منابع اخذخبر(نوع رسانه) 137
جدول 4-10توزيع بر حسب شيوه انعكاس خبري 138
جدول 4-11توزيع بر حسب ميزان علاقه به اخبار هيجان انگيز 139
جدول 4-12 توزيع بر حسب انعكاس اخبار التهاب آور 140
جدول 4-13توزيع بر حسب تحريف مبالغه وتناقض گويي 141
جدول 4-14 توزيع بر حسب اخبار مربوط به احزاب سياسي 142
جدول 4-15توزيع بر حسب ميزان تماشاي اخبار ساعت 21 143
جدول 4-16توزيع بر حسب نقاط قوت 144
جدول 4-17توزيع بر حسب نقاط ضعف 145
جدول 4-18توزيع بر حسب ميزان بيان رويداد هاي داخل ايران 146
جدول 4-19توزيع بر حسب گرايشات سياسي وجناحي 147
جدول 4-20توزيع بر حسب موارد مورد توجه خبر ساعت 21 148
جدول 4-21توزيع بر حسب محتواي اخبار ساعت 21 149
جدول 4-22توزيع بر حسب توانايي گويندگان 151
جدول 4-23توزيع بر حسب مدت زمان اخبار 152
جدول 4-24توزيع بر حسب گزارشهاي تصويري 153
جدول 4-25توزيع بر حسب ميزان اعتماد به اخبار ساعت 21 154
جدول 4-26پیشنهادات 155
جدول 4-27توزيع جمعيت نمونه براساس سن وميزان اعتبار اخبار 156
جدول 4-28توزيع جمعيت نمونه براساس سالتحصيلي وميزان اعتبار اخبار 158
جدول 4-29توزيع جمعيت نمونه براساس نوع علاقه وميزان اعتبار اخبار 160
جدول 4-30توزيع جمعيت نمونه براساس پخش بيطرفانه وميزان اعتبار اخبار 162
جدول 4-31توزيع جمعيت نمونه براساس پخش بيطرفانه وميزان اعتبار اخبار 164
جدول 4-32توزيع جمعيت نمونه براساس پخش بيطرفانه وميزان اعتبار اخبار 167

1-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشر، می‌توان به این نتیجه دست پیدا کرد که در هیچ زمانی مانند امروز امکان دسترسی به اطلاعات و اخبار گوناگون وجود نداشته است و این روندی است که باگذشت زمان هر چه بیشتر شتابان می‌شود. در این میان وسایل ارتباط‌جمعی (روزنامه- رادیو- تلویزیون- سینما) با انتشار اخبار و پیام‌های گوناگون، مهم‌ترین نقش را به عهده داشته‌اند و با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار، درراه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری، گام‌های مثبتی را برداشته‌اند، این خصیصه وسایل ارتباط‌جمعی باعث شده که برجسته‌ترین متفکران و صاحب‌نظران علوم ارتباطات، عصر کنونی را عصر ارتباطات نام دهند.
مهم‌ترین ویژگی رسانه جنبه آگاهی دهندگی و توانایی قدرت عمل در نشر پیام در طیف وسیع و گسترده است. بنابراین خبر از مهم‌ترین بخش‌های آگاهی‌دهنده در این رسانه‌ها خواهد بود. زیرا در ایجاد آگاهی سیاسی – اجتماعی – اقتصادی که ضرورت حفظ حیات و تحول جامعه به شمار می‌روند، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. خبر در صدر برنامه‌های تلویزیونی قرار دارد و در بین شبکه‌های تلویزیونی دنیا به جبران رقابت این رسانه‌ها درزمینه اطلاع‌رسانی تبدیل‌شده است؛ در حال حاضر شبکه‌های تلویزیونی با شکل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشجویان دختر، روش پیمایش، پردازش اطلاعات Next Entries منابع و ماخذ تحقیق دانشجویان دختر، روزنامه‌نگاری، رسانه‌های جمعی