پایان نامه با واژگان کلیدی پليس، اطّلاعات:، فرايند

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-1) تحقيقات درون سازماني: 17
2- 2- 1-1)شريفي 17
2- 2- 1-2)صادق 18
2- 2- 1-3)سيف 18
2- 2- 1-4)ابوالحسن پور 19
2- 2- 1-5)رضا دوست 19
2- 2- 1-6)فقيه 20
2- 2- 1-7)منصوري 20
2- 2- 1-8)بوستاني 21
2-2-1-9)طالبيان 22
2-2-1-10)جهانشيري 22
2-2-2) تحقيقات برون سازماني : 23
2- 2- 2-1)فلاح همت آبادي 23
عنوان صفحه

2- 2- 2-2)شريفي 24
2- 2- 2-3)شريفي پور 24
2- 2- 2-2)مقدم آريايي 24
2- 2- 2-5)صحراگرد جهرمي 25
2-2-3) تحقيقات خارج از كشور: 25
2- 2- 3-1) جان پيک 25
2- 2- 3-2) هولگرسون 27
2-3)جداول پيشينه تحقيق: 28
2-3-1)جدول تحقيقات درون سازمان: 28
2-3-2)جدول تحقيقات برون سازماني: 32
2-3-3)جدول تحقيقات خارج از کشور: 33
2-3-4)نتيجه گيري از پيشينه تحقيقات انجام شده: 34
2-4) مباني نظري: 34
2-4-1)مقدمه: 34
2-4-2)فرآيند کشف جرم: 34
2-4-2-1)اهداف مراحل کشف جرم: 36
2-4-2-2)وظايف مأمورين کشف جرم: 36
2-4-2-3)مراحل کشف جرايم: 37
2-4-3) اطّلاعات: 55
2-4-3-1)تعريف اطّلاعات: 55

عنوان صفحه

2-4-3-2) انفجاروسرريز اطّلاعات: 55
2-4-3-3) تقسيم بندي اطّلاعات: 56
2-4-3-4)ابعاد اطّلاعات: 56
2-4-3-5)ارزش اطّلاعات: 57
2-4-3-6) اهميّت اطّلاعات: 57
2-4-3-7)مديريت اطّلاعات: 57
2-4-3-8)مکاتب فکري در مديريت اطّلاعات: 59
2-4-3-9)مديران و اطّلاعات: 59
2-4-3-10)الگوي اطلاعات ملي بريتانيا: 59
2-4-3-11)سياست پليسي اطّلاعات محور: 60
2-4-4)مديريت تبادل اطّلاعات: 60
2-4-4-1)تعريف مديريت تبادل اطّلاعات: 60
2-4-4-2)شبکه ملّي تبادل اطّلاعات : 61
2-4-4-3) فناوري اطلاعات و ارتباطات: 64
2-4-4-4)زيرساخت ها،شبكه و اجزاي آن: 71
2-4-4-5) امنيت اطّلاعات و سطح دسترسي 77
2-4-4-6)بانک هاي اطّلاعاتي (پايگاه هاي اطّلاعات رايانه اي): 86
2-4-4-6-1)مزاياي تشکيل بانک هاي اطّلاعاتي: 86
2-4-5)دسترسي مناسب به اطّلاعات مردمي: 89
2-4-5-1)رويکرد پليس مبتني بر اطّلاعات: 89
2-4-5-2)مفهوم پليس جامعه محور: 89

عنوان صفحه

2-4-5-3)اصول حاکم بر رويکرد پليس جامعه محور از ديدگاه فريدمن(1992) 90
2-4-5-4)ده اصل مورد نياز در اجراي برنامه هاي پليس جامعه محور: 90
2-4-5-5) پليس جامعه محور در چين: 91
2-4-5-6)پليس جامعه محور ضد فن آوري نيست: 91
2-4-5-7) فناوري اطّلاعات از مأموريت پليس جامعه محور پشتيباني مي کند: 91
2-4-5-8)دسترسي مناسب به اطّلاعات مردمي و پليس جامعه محور در ايران: 91
2-4-5-9)مرکز فوريت هاي پليس 110: 92
2-4-5-10)مرکز نظارت همگاني(197) ناجا: 95
2-4-6)منابع اطّلاعاتي اطلاعات جنايي: 96
2-4-6-1) بانک هاو منابع اطّلاعاتي ادارات داخلي پليس کشف جرائم: 97
2-4-6-2)بانک هاو منابع اطّلاعاتي درون سازماني( ساير پليس هاي تخصصي در ناجا): 103
2-4-6-3)بانک هاي اطلاعاتي درون سازماني مورد بهره برداري در پليس کشف جرائم: 112
2-4-6-4) بانک هاو منابع اطّلاعاتي برون سازماني : 114
2-4-6-5)بانک هاي اطّلاعاتي مورد بهره برداري پليس کشف جرايم ناجا : 115
2-4-6-6)بانک هاي اطّلاعاتي که به جمع بانک هاي اطلاعاتي پليس آگاهي ناجا در نيامده اند : 116
2-4-6-7)منابع اطّلاعاتي فضاي مجازي : 119
2-4-7)تطبيق مباني نظري (چارچوب نظري): 123
2-4-8) مدل مفهومي تحقيق : 127
2-4-9)مدل تحليلي تحقيق : …………………………………………………………………………………………………………………..128
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
3-1)مقدّمه: 131
عنوان صفحه

3-2) نوع و روش تحقيق: 132
3-3-1) متغيير مستقل: 133
3-3-2) متغير وابسته: 133
3-4) جامعه آماري: 133
3-5)حجم نمونه آماري: 134
3-6)روش جمع آوري اطلاعات: 135
3-6-1) روش كتابخانه اي: 135
3-6-2) روش ميداني: 135
3-7) ابزار جمع آوري و سنجش اطلاعات: 135
3-7-1 طراحي پرسشنامه: 136
3-7-2) تشريح و توزيع پرسشنامه: 136
3-8) روايي ابزار سنجش: 139
3-9) پايايي1 ابزار سنجش: 139

فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته ها
4-1) مقدمه: 142
4-2)قسمت اول آمارتوصيفي (توصيف جمعيت شناختي) 143
4-2-1) جعيمت شناختي پاسخگويان: 143
4-2-1-1) تعداد پاسخ دهندگان 143
4-2-1-2) قابليت اطمينان 143
4-2-1-3 درجه يا رتبة همطراز : 144
عنوان صفحه

4-2-1-4)سطح تحصيلات : 145
4-2-1-5)مدت زمان خدمت در معاونت فاوا، پليس کشف جرايم و ساير پليس هاي تخصصي : 146
4-2-1-6 ردة شغلي در سازمان: 147
جدول شمارة 4-6 : فراواني ردة شغلي(مديريتي) در سازمان 147
4-2-2) توصيف يافته هاي تخصصي تحقيق (فرضيه ها): 148
4-2-2-1) تأثير تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات مردمي بر فرايند کشف جرم 148
4-2-2-2) تاثيرتبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات داخلي بر فرايند کشف جرايم 150
4-2-2-3)تاثير تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات پليس هاي تخصصي همرده پليس کشف جرايم 152
4-2-2-4)تاثير تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني بر فرايند کشف جرايم 154
4-2-2-5)تاثير تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي بر فرايندکشف جرايم 156
4-2-2-6) تاثيرگويه هاي کشف جرم برفرايند کشف جرايم: 158
4-3: يافته هاي استنباطي: 161
4-3-1: بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 161
4-3-2- فرضيه اصلي: 162
4-3-2-1) بين مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم در ناجا رابطه وجود دارد. 162
4-3-3- فرضيه هاي فرعي: 164
4-3-3-1) بين تبادل و دسترسي مناسب، به اطلاعات مردمي و فرايند کشف جرم رابطه وجود دارد. 164
4-3-3-2) بين تبادل و دسترسي مناسب به اطلاعات ادارات پليس آگاهي و فرايند کشف جرم رابطه وجود دارد. 166
4-3-3-3) بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي پليس هاي تخصصي همرده پليس کشف جرايم و فرايند کشف جرم رابطه وجود دارد. 168
عنوان صفحه

4-3-3-4) بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي برون سازماني و فرايند کشف جرم رابطه وجود دارد. 170
4-3-3-5) بين تبادل و دسترسي مناسب به منابع اطلاعاتي فضاي مجازي و فرايند کشف جرم رابطه وجود دارد. 172
4-3-3-6) بين ابعاد مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم رابطه وجوددارد 173
4-3-4-اولويت بندي ابعاد مديريت تبادل اطلاعات در ناجا 178

فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1)مقدّمه: 181
5-2)نتيجه گيري: 182
5-2-1) نتايج حاصل از بررسي مباني و پايه هاي نظري تحقيق: 182
5-2-2) نتايج بدست آمده از آمارهاي توصيفي تحقيق: 183
5-2-3) نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه هاي تحقيق: 184
5-2-3-1) فرضية اول: 184
5-2-3-2) فرضيةدوم: 185
5-2-3-3) فرضية سوم: 185
5-2-3-4) فرضية چهارم: 185
5-2-3-5) فرضية پنجم : 186
5-2-3-6)رابطه بين مديريت تبادل اطلاعات و فرايند کشف جرم 186
5-2-4)مقايسه پيشينه تحقيق انجام شده با تحقيق حاضر: 187
5-2-) نتايج كلّي تحقيق: 187
عنوان صفحه

5-3) پيشنهادها : 190
5-3-1) پيشنهادهاي كاربردي(اجرايي): 190
5-3-1-1-) پيشنهادها بر اساس يافته هاي تحقيق: …………………………………………………………………………………..190
5-3-1-2)پيشنهاد هاي تجربي: 192
5-3-2)پيشنهادهاي پژوهشي: 194
5-3-3) محدوديت هاي تحقيق: 194
فهرست منابع و ضمايم
1)كتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………196
2)پايان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 200
3)مقالات و تحقيقات پژوهشي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 204
3)ساير ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 205
4)منابع خارجي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..207
5)سايت هاي اينترنتي ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 208
6)ضمايم وپيوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..209
7)چكيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..237
فهرست اشکال

1)شکل شماره 2-1): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………57
2)شکل شماره 2-2): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3)شکل شماره 2-3): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

عنوان صفحه

شکل شماره 2-4): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
شکل شماره 2-5): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………69
شکل شماره 2-6): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
شکل شماره 2-7):

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فرايند، دسترسي، پليس