منابع پایان نامه ارشد با موضوع جذب دانش، ظرفیت جذب، ظرفیت جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………….. 9
1-7- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق ……………………………………………………………… 10
1-7-1- ظرفیت جذب دانش ………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-2- نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-7-3- انعطاف پذیری……………………………………………………………………………………………………….. 11
1-8- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 12
1- 8- 1- قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………. 12
1- 8- 2- قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 12
1- 8- 3- قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: ظرفیت جذب دانش
2-1- ظرفیت جذب دانش …………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-2- مفهوم ظرفیت جذب دانش …………………………………………………………………………………. 16
2-1-3- اهمیت و ضرورت جذب دانش …………………………………………………………………………… 20
2- 1- 3- 1- اهميت نياز به جذب دانش براي حوزه های خدماتی و دولتی ……………………… 21
2- 1- 3- 2- اهميت نياز به جذب دانش براي بخش خصوصی ………………………………………. 23
2-1-4- عوامل موثر بر ظرفیت جذب دانش ……………………………………………………………………………. 24
2- 1- 4- 1- دانش مرتبط گذشته ……………………………………………………………………………….. 25
2- 1- 4- 2- ظرفیت جذب اعضای سازمان …………………………………………………………………. 26
2- 1- 4- 3- سطح تحصیلات و درجات دانشگاهی پرسنل ……………………………………………. 26
2- 1- 4- 4- تاثیر ظرفیت جذب دانش بر تنوع در سوابق پرسنل ……………………………………. 27
2- 1- 4- 5- پیمایش محیط ……………………………………………………………………………………….. 27
2- 1- 4- 6- جو ارتباطات ………………………………………………………………………………………… 27
2- 1- 4- 7- هزینه های انجام شده در تحقیق و توسعه …………………………………………………. 28
2- 1- 4- 8- تاثير ذهنيت مشترك ……………………………………………………………………………….. 28
2-1- 5- رابطه بین ظرفیت جذب فردی و سازمانی …………………………………………………………….. 30
1-1-6- ابعاد ظرفیت جذب …………………………………………………………………………………………….. 31
2-1-7- شاخص های ظرفیت جذب دانش ……………………………………………………………………….. 33

بخش دوم: نوآوری
2-2- نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-2- مفهوم نوآوری …………………………………………………………………………………………………… 36
2-2-3- اهمیت و ضرورت نوآوری ………………………………………………………………………………… 39
2-2-4- رویکرد های نوآوری ………………………………………………………………………………………….. 40
2-2-5- عوامل موثر بر نوآوری سازمانی …………………………………………………………………………… 41
2- 2- 5- 1- مديريت دانش ………………………………………………………………………………………. 41
2- 2- 5- 2- یادگیری سازمانی …………………………………………………………………………………… 42
2- 2- 5- 3- سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………… 43
2- 2- 5- 4- سبک رهبری تحول آفرین ………………………………………………………………………. 44
2- 2- 5- 5- ساختار سازمانی …………………………………………………………………………………….. 44
2- 2- 5- 6- فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………….. 45
2- 2- 5- 7- جو سازمانی ………………………………………………………………………………………….. 46
2- 2- 6- مولفه هاي نوآوري سازمانی ………………………………………………………………………………. 47
2- 2- 6- 1- نوآوری تولیدی …………………………………………………………………………………….. 47
2- 2- 6- 2- نوآوري فرایندي ……………………………………………………………………………………. 48
2- 2- 6- 3- نوآوري اداري ……………………………………………………………………………………….. 48
2-2-7- ابعاد نوآوری ……………………………………………………………………………………………………… 49
2-2-8- مدل های نوآوری ………………………………………………………………………………………………. 51
2-2-9- نوآوری در رسانه ……………………………………………………………………………………………….. 52
2- 2- 9- 1- ويژگى هاى يك سازمان رسانه اى خلاق و نوآور ………………………………………. 52
2- 2- 9- 2- انواع نوآوری در رسانه …………………………………………………………………………… 53
2- 2- 9- 2- 1- نوآوری در اهداف و خط مشی های عمومی ………………………………………… 54
2- 2- 9- 2- 2- نوآوری در راهبردها …………………………………………………………………………. 54
2- 2- 9- 2- 3- نوآوری در اجرای سیاست ها …………………………………………………………….. 55
2-2-10- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 56

بخش سوم: انعطاف پذیری (چابکی سازمانی)
2-3- انعطاف پذیری …………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-3-2- تعاریف و مفاهیم انعطاف پذیری (چابکی) ……………………………………………………………. 58
2-3-3- اهمیت و ضرورت انعطاف پذیری ………………………………………………………………………. 62
2- 3- 4- اصول طراحی سازمان منعطف …………………………………………………………………………… 64
2- 3- 5- ابعاد انعطاف پذیری …………………………………………………………………………………………. 65
2- 3- 6- مدل های مفهومی برای سازمان منعطف (چابک) …………………………………………………. 67
2- 3- 7- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 71

بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 73
2-4-1- پیشینه مطالعاتی در ایران ……………………………………………………………………………………… 73
2-4-2- پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور ………………………………………………………………………. 75

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 83
3-2- فرآیند اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 84
3-3- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 84
3-3-1- جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………. 85
3-4- روشها و ابزار جمعآوری دادهها …………………………………………………………………………………… 87
3-4-1- پرسشنامه جذب دانش سازمان …………………………………………………………………………… 87
3-4-2- پرسشنامه نوآوری سازمانی …………………………………………………………………………………. 87
3-4-3- پرسشنامه انعطاف پذیری سازمانی ……………………………………………………………………….. 87
3- 5- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری ……………………………………………………………………………………. 87
3- 5-1- روایی ……………………………………………………………………………………………………………… 88
3- 5-2- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………… 88
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد انعطاف پذیری، جذب دانش، ظرفیت جذب Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جذب دانش، انعطاف پذیری، ظرفیت جذب