دانلود پایان نامه ارشد درمورد جذب دانش، ظرفیت جذب، ظرفیت جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………… 10
1-7-1- ظرفیت جذب دانش ………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-2- نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-7-3- انعطاف پذیری……………………………………………………………………………………………………….. 11
1-8- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 12
1- 8- 1- قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………. 12
1- 8- 2- قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 12
1- 8- 3- قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: ظرفیت جذب دانش
2-1- ظرفیت جذب دانش …………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-2- مفهوم ظرفیت جذب دانش …………………………………………………………………………………. 16
2-1-3- اهمیت و ضرورت جذب دانش …………………………………………………………………………… 20
2- 1- 3- 1- اهميت نياز به جذب دانش براي حوزه های خدماتی و دولتی ……………………… 21
2- 1- 3- 2- اهميت نياز به جذب دانش براي بخش خصوصی ………………………………………. 23
2-1-4- عوامل موثر بر ظرفیت جذب دانش ……………………………………………………………………………. 24
2- 1- 4- 1- دانش مرتبط گذشته ……………………………………………………………………………….. 25
2- 1- 4- 2- ظرفیت جذب اعضای سازمان …………………………………………………………………. 26
2- 1- 4- 3- سطح تحصیلات و درجات دانشگاهی پرسنل ……………………………………………. 26
2- 1- 4- 4- تاثیر ظرفیت جذب دانش بر تنوع در سوابق پرسنل ……………………………………. 27
2- 1- 4- 5- پیمایش محیط ……………………………………………………………………………………….. 27
2- 1- 4- 6- جو ارتباطات ………………………………………………………………………………………… 27
2- 1- 4- 7- هزینه های انجام شده در تحقیق و توسعه …………………………………………………. 28
2- 1- 4- 8- تاثير ذهنيت مشترك ……………………………………………………………………………….. 28
2-1- 5- رابطه بین ظرفیت جذب فردی و سازمانی …………………………………………………………….. 30
1-1-6- ابعاد ظرفیت جذب …………………………………………………………………………………………….. 31
2-1-7- شاخص های ظرفیت جذب دانش ……………………………………………………………………….. 33

بخش دوم: نوآوری
2-2- نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-2- مفهوم نوآوری …………………………………………………………………………………………………… 36
2-2-3- اهمیت و ضرورت نوآوری ………………………………………………………………………………… 39
2-2-4- رویکرد های نوآوری ………………………………………………………………………………………….. 40
2-2-5- عوامل موثر بر نوآوری سازمانی …………………………………………………………………………… 41
2- 2- 5- 1- مديريت دانش ………………………………………………………………………………………. 41
2- 2- 5- 2- یادگیری سازمانی …………………………………………………………………………………… 42
2- 2- 5- 3- سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………… 43
2- 2- 5- 4- سبک رهبری تحول آفرین ………………………………………………………………………. 44
2- 2- 5- 5- ساختار سازمانی …………………………………………………………………………………….. 44
2- 2- 5- 6- فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………….. 45
2- 2- 5- 7- جو سازمانی ………………………………………………………………………………………….. 46
2- 2- 6- مولفه هاي نوآوري سازمانی ………………………………………………………………………………. 47
2- 2- 6- 1- نوآوری تولیدی …………………………………………………………………………………….. 47
2- 2- 6- 2- نوآوري فرایندي ……………………………………………………………………………………. 48
2- 2- 6- 3- نوآوري اداري ……………………………………………………………………………………….. 48
2-2-7- ابعاد نوآوری ……………………………………………………………………………………………………… 49
2-2-8- مدل های نوآوری ………………………………………………………………………………………………. 51
2-2-9- نوآوری در رسانه ……………………………………………………………………………………………….. 52
2- 2- 9- 1- ويژگى هاى يك سازمان رسانه اى خلاق و نوآور ………………………………………. 52
2- 2- 9- 2- انواع نوآوری در رسانه …………………………………………………………………………… 53
2- 2- 9- 2- 1- نوآوری در اهداف و خط مشی های عمومی ………………………………………… 54
2- 2- 9- 2- 2- نوآوری در راهبردها …………………………………………………………………………. 54
2- 2- 9- 2- 3- نوآوری در اجرای سیاست ها …………………………………………………………….. 55
2-2-10- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 56

بخش سوم: انعطاف پذیری (چابکی سازمانی)
2-3- انعطاف پذیری …………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-3-2- تعاریف و مفاهیم انعطاف پذیری (چابکی) ……………………………………………………………. 58
2-3-3- اهمیت و ضرورت انعطاف پذیری ………………………………………………………………………. 62
2- 3- 4- اصول طراحی سازمان منعطف …………………………………………………………………………… 64
2- 3- 5- ابعاد انعطاف پذیری …………………………………………………………………………………………. 65
2- 3- 6- مدل های مفهومی برای سازمان منعطف (چابک) …………………………………………………. 67
2- 3- 7- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 71

بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 73
2-4-1- پیشینه مطالعاتی در ایران ……………………………………………………………………………………… 73
2-4-2- پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور ………………………………………………………………………. 75

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 83
3-2- فرآیند اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 84
3-3- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 84
3-3-1- جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………. 85
3-4- روشها و ابزار جمعآوری دادهها …………………………………………………………………………………… 87
3-4-1- پرسشنامه جذب دانش سازمان …………………………………………………………………………… 87
3-4-2- پرسشنامه نوآوری سازمانی …………………………………………………………………………………. 87
3-4-3- پرسشنامه انعطاف پذیری سازمانی ……………………………………………………………………….. 87
3- 5- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری ……………………………………………………………………………………. 87
3- 5-1- روایی ……………………………………………………………………………………………………………… 88
3- 5-2- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………… 88
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… 89

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل دادهها
4-1- مقدمه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع حنای، میشود،، حناش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد جذب دانش، انعطاف پذیری، ظرفیت جذب