منبع پایان نامه با موضوع استان هرمزگان، بهداشت و سلامت، تحصیلات تکمیلی

دانلود پایان نامه ارشد

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته هنر اسلامی گرایش نگارگری خانم فاطمه بزمجو تحت عنوان:
آیینهای حنابندان در بندرعبّاس
ارایه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی لازم برای درجهی کارشناسی ارشد که در تاريخ.1393/o8/28 توسط هيأت داوران زير بررسي و با نمره…..19……درجه …عالی.… به تصويب نهايي رسيد.

1- استاد/ استادان راهنماي پايان نامه آقاي/خانم دکتر فضل اله پاکزاد… با مرتبه علمي ………… امضاء

2- استاد/ استادان مشاور پايان نامه آقای/خانم دکتر جبار رحمانی با مرتبه علمي ……… امضاء

3- استاد/ استادان داور داخل گروه آقای/خانم دکتر بهار مختاریان با مرتبه علمي ……… امضاء

4- استاد/ استادان داور خارج از گروه آقای/خانم دکتر لادن رهبری با مرتبه علمي ……… امضاء
امضای مدير گروه

تقدیم به :
مادر مهربان و دلسوزم
که دستان پر مهرش سبز بودن و سبز زیستن را به من آموخت…
با بوسه بر دستان پدرم
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت یا مهربانی اش…

و به آنان که چراغ امید را روشن کردند، تا به خود و دیگران روشنایی و گرما ببخشند ؛
و آنان که از مشکلات و سختی ها نهراسیدند و شجاعانه تصمیم گرفتند معمار زندگی خویش باشند.

تقدیر و تشکر :
سپاس و ستایش خدای را که یاریش عام است و احسانش تام
خداوند را به پاس نعمت هایی که در زندگانی به من عنایت فرموده و به خاطر توانی که عطا فرموده تا این دوره تحصیل را با موفقیت به پایان برسانم، سپا سگزارم و امید آن دارم که نعمت اندیشه و قدردانی را از بنده دریغ نفرماید.
اکنون که توانسته ام پایان نامه را به سرانجام مقصود برسانم بر خود لازم و واجب می دانم از کلیه کسانی که به هر نحوی در مراحل مختلف اجرا و تدوین پایان نامه اینجانب را یاری رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم:
از استاد راهنمای محترم جناب آقای دکتر پاکزاد و آقای دکتر رحمانی به پاس زحمات و دلسوزی های ارزشمندشان در طی این تحقیق، که همواره با راهنمایی های ارزنده علمی خود مرا یاری رساندند تشکر و قدردانی می نمایم.
از استاد مشاور محترم آقای دکتر خدامی به خاطر مساعدت ها و راهنمایی های بی دریغشان تشکر و قدردانی می نمایم.
ازرئیس حوزه هنری استان هرمزگان آقای دکتر علی رضایی و همچنین دبیر انجمن شبیه خوانی و تعزیه خوانی استان هرمزگان آقای هادی عرب به پاس زحمات و کمک های بی دریغشان تشکر و قدردانی می نمایم. و از کلیه عزیزانی که به هر نحو در اجرای این تحقیق همکاری نموده اندکمال تشکر را دارم.

چکیده
توجه بیشتر به مقوله شناخت و معرفی آیینهای حنابندان می‏تواند هم در حفظ هویت و اصالت و هم در حفظ سنت و فرهنگی که پدید‏آورنده این آیینها بوده‏اند تأثیر به‏سزایی داشته‏ باشد. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی با روش کتابخانهای – میدانی و هدف توسعهای و با عنوان “آیینهای حنابندان در بندرعباس”، سعی دارد به شناسایی و معرفی آیینهای حنابندان که پیوند دین، هنر و ادبیات است، به عنوان یکی از انواع آیینهای اصیل ایرانی بپردازد.
در پی بیان مختصر تاریخچه کاربرد حنا در جهان و ایران و کشت و تجارت این گیاه در بندرعبّاس به عنوان عنصر اصلی آیینهای حنابندان، به علت و پیشینه برگزاری این آیینهای مذهبی و نیمهمذهبی پرداخته، همچنین بهطور خاص تفکرات رایج درباره حنا و حنابندان شامل مفاهیم اعتقادی، زیبایی، سلامتی و کارکرد آیینهای سنتی حنابندان در ایام محرم، اعیاد قربان و فطر، و بارداری و زایمان و ازدواج در شهربندرعبّاس از گذشته تا امروز بررسی میشود، و روند برگزاری این آیینها توصیف شده و در ادامه به معرفی نقوش سنتی رایج در دهههای گذشته و نقوش هندی رایج امروزی و تکنیکهای حناریزی پرداختهمیشود.
فرقههای متعدد سنّی و شیعه و قومیتهای مختلف بلوچ ، عرب و فارس و لر و غیره در این شهر در کنار هم همزیستی مسالمتآمیز دارند. آیینهای حنابندان در بین اهالی این شهر، با وجود تاثیر فرهنگ غربی و آسیبهای ناشی از تغییر تفکرات و شیوههای سنتی زندگی، با وجود صدمات بسیار تا حدودی پابرجامانده است.
هدف پژوهش، معرفی، بررسی و شناخت کارکردهای آیینی و فرهنگی حنابندان و عوامل انسانی در این آیینها و نقوش و تکنیکهای رایج حناریزی در شهر بندرعبّاس است. بدین منظور نقوش حنا، شیوههای اجرا و دلالتهای اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی این گونه آیینها در زندگی مردم بندرعبّاس بررسی میشود.
نتایج بدست آمده از پژوهش‏های کتابخانهای و میدانی که روند مراسمهای حنابندان و نمونه‏های نقوش رایج بررسی شده، حاکی از آن است که آیینهای حنابندان در بندرعبّاس هم از عقاید و تفکرات دوران باستان و هم از اعتقادات مذهبی تاثیر گرفتهاند.
کلید واژه: حنا ، حنابندان ، بندرعبّاس ، الگوی حنا ، حناری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات تحقيق……………………………………………………………….1
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….1
1-2- بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- مفاهیم و اصطلاحات کلیدی……………………………………………………………………………………………….. 7
1-5- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………….. 8
1-6- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-7- فرضیههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 8
1-8- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-9- کاربرد نتایج و کاربران پژوهش…………………………………………………………………………………………… 9
1- 10- محدودیّتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم: مبانی نظری……………………………………………………………………………….10
2-1- فرهنگ 10
1-2-1-تغییر فرهنگ و سبکهای هنری 10
2-2 – مفهوم و کارکرد آیین 12
2-3-آیین دینی 16
2-4- آیینی کردن 18
2-5-هنر و جامعه 18
2-6-هنر و نوآوری 19
2-7-سبک 20
2-7-1-مهارت فنی 21
2-7-2-نظم 22
2-7-3-عناصر نقشها 22
2-8-نمایش و معنای نمادین 24
2-9-معنا و تفسیر 26
2-10-جذابیت احساسی در مضمون جلوههای هنری 26
فصل سوم: معرفی بندرعبّاس و تاریخ حنا ……………………………………………………….29
3-1- معرفی شهر بندرعباس 29
3-1-1-موقعیت جغرافیایی 29
3-1-2-نام‌ و تاریخ شهر بندرعبّاس 30
3-1-3-جمعیت 32
3-1-4-ویژگیهای فرهنگی 33
3-1-5-مذهب و زبان 34
3-1-6-آب و هوا 35
3 -1-7- پیشینه تاریخی حنا در بندرعبّاس و پیرامون آن 36
3-1-7-1-کشت حنا در بندرعبّاس 37
3-1-7-2-تجارت حنا در بندرعبّاس………………………………………………………………………………..40
3 -2- تاریخ حنا و حنابندان 41
3-2-1- سیر تاریخ حنا در جهان 41
3-2-2- حنا در اسلام 44
3-2-3- حنا و حنابندان درایران . 46
فصل چهارم: آیینهای حنابندان در بندرعبّاس…………………………………………………..54
4-1- آیینهای مذهبی……………………………………………………………………………………………………………………54
4-1-1- حنابندان در شب عاشورا…………………………………………………………………………………………….54
4-1-1-1-محرم در استان هرمزگان 54
4-1-1-2-تعزیه حضرت قاسم 54
4-1-1-3-حنابندان در تعزیه حضرت قاسم 55
4-1-2-حنابندان در اعیاد 59
4-1-2-1-واژه عید 59
4-1-2-2- همراهی قربانی کردن و حنا در تاریخ 59
4-1-2-3-عید قربان در میان مسلمانان 61
4-1-2-3-1-حنابندان عید قربان در بندرعبّاس 62
4-1-2-4- عید فطر 64
4-1-2-4-1-حنابندان عید فطر در بندرعبّاس 65
4-2- آیینهای نیمه مذهبی 66
4-2-1-حنابندان عروسی 66
4-2-1-1-حنابندان ازدواج در بندرعبّاس 68
4-2-2-حنا، باروری و زایمان 75
4-2-2-1-کاربرد حنا در جنبههای بهداشت و سلامت باروری 75
4-2-2-2-عملکرد سنتهای حنا هنگام وضع حمل و پس از زایمان 75
4-2-2-2-1- حنا، سلامت باروری و زایمان در بندرعبّاس 79
4-3- تکنیکها و الگوهای حناریزی 81
4-3-1- تکنیکها و الگوهای حناریزی در بندرعبّاس 83
4-3-1-1- نقوش 84
4-3-1-1-1- نقوش سنتی بندری 84
4-3-1-1-2-نقوش هندی 87
4-3-1-1-3-اصول زیبایی شناسی در نقوش حنا بندرعبّاسی 90
4-3-1-2- تکنیک 91
4-3-1-2-1- تکنیکهای تیرگی لکه رنگ حنا 91
4-3-1-2-2- تکنیکهای حناریزی 94
فصل پنجم: نتيجهگيری………………………………………………………………………………….96
5-1 – خلاصه پژوهش و نتیجهگیری 96
5-2-پیشنهادات ..101
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
چکيده انگليسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 109

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول شماره( 3-1) تعداد و درصد رشد جمعیت شهر بندرعبّاس…………………………………………………………..33

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر( 2-1) حرکات اساسی صورت بندی الگو 24
تصویر(3-1) نقشه استان هرمزگان 29
تصویر(3-2) شهر بندرعبّاس در جزئیات نقشه استان هرمزگان 29
تصویر(3-3) دختران بندری با لباس محلی 34
تصویر(3-4) زن بندری با پوشش محلی و برقه 34
تصویر(3-5) ساحل قدیم بندرعباس 35
تصویر(3-6)ساحل قدیم بندرعباس 35
تصویر (3-7) مزرعه حنا 39
تصویر( 3-8) مزرعه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره فوتوکاتاليست، دماي، سي‌سي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مي‌شود.، آناليز، تزريق