دانلود پایان نامه ارشد درباره نتايج، مشخصه‌يابي، فوتوکاتاليست

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………..25
1-20-2. زئوليت‌هاي سنتزي…………………………………………………………………………………………………………………….26
1-21. پارامترهاي مؤثر بر سنتز زئوليت……………………………………………………………………………………………………26
1-22. سنتز نانو بلورهاي زئوليت……………………………………………………………………………………………………………….28
1-22-1. سنتز نانو بلورهاي زئوليت با استفاده از ژل و محلول شفاف……………………………………………………..28
1-22-2. سنتز نانو بلورهاي زئوليت در فضاي بسته…………………………………………………………………………………29
1-23. راکتورهاي شيمايي…………………………………………………………………………………………………………………………29
1-24. راکتورهاي ناپيوسته (Batch)…………………………………………………………………………………………………………30
1-25. فوتوراکتور………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
1-25-1. انواع راکتورهاي فوتوکاتاليستي………………………………………………………………………………………………….31
1-25-2. راکتورهايTiO2 Slurry ……………………………………………………………………………………………………………32
1-25-3. راکتورهاي فوتوکاتاليستي Immobilized با TiO2 تثبيت شده……………………………………………….33
1-26. مختصري در مورد گوگرد، خواص آن…………………………………………………………………………………………….33
1-27. مضرات گوگرد و دلايل حذف آن…………………………………………………………………………………………………..34
1-28. گوگرد در سوخت هاي گازوئيلي…………………………………………………………………………………………………….35
1-29. گوگرد در سوخت بنزين…………………………………………………………………………………………………………………35
1-30. اهميت گوگردزدايي………………………………………………………………………………………………………………………..36
1-31. بررسي نقش واکنش‌هاي حرارتي و کاتاليستي در فرآيند گوگردزدايي…………………………………………38
1-32. دلايل مطرح شدن روش‌هاي فوتوکاتاليستي اکسيداسيوني گوگردزدايي……………………………………..39
1-33. هدف از اجراي اين تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..40

فصل دوم: مروري بر متون گذشته
2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-2. اثر ميزان گوگرد موجود در سوخت‌هاي مصرفي بر تشکيل ترکيبات آلاينده………………………………….43
2-3. قوانين جهاني براي ميزان گوگرد مجاز سوخت‌هاي توليدي پالايشگاه‌ها………………………………………..45
2-4. استانداردها و ميزان گوگرد سوخت‌هاي توليدي پالايشگاه‌هاي ايران……………………………………………..46
2-5. توزيع ترکيبات گوگردي در سوخت‌هاي توليدي پالايشگاه‌ها…………………………………………………………46
2-6. روش‌هاي مختلف گوگردزدايي………………………………………………………………………………………………………….47
2-7. گوگردزدايي با استفاده از هيدرژن (HDS)………………………………………………………………………………………48
2-7-1. واکنش‌پذيري ترکيبات گوگردي در HDS………………………………………………………………………………….49
2-8. گوگردزدايي بدون استفاده از هيدرژن………………………………………………………………………………………………50
2-9. گوگردزدايي فوتوکاتاليستي………………………………………………………………………………………………………………50
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1. دستگاه‌ها و وسايل مورد استفاده در آزمايشگاه…………………………………………………………………………………59
3-2. مواد شيميايي مورد استفاده در آزمايشگاه…………………………………………………………………………………………60
3-3. روش انجام آزمايشات………………………………………………………………………………………………………………………….62
3-3-1. نانو فوتوکاتاليست‌هاي مورد استفاده……………………………………………………………………………………………..62
3-3-2. آماده‌سازي پايه : سنتز نانوزئوليت فوجاسيت NaX……………………………………………………………………..64
3-3-3. روش‌هاي سنتز و مشخصه‌يابي نانوفوتوکاتاليست‌ها………………………………………………………………………65
3-4. تعيين Band-gap………………………………………………………………………………………………………………………………..99
3-5. فرآيندهاي فوتوکاتاليستي………………………………………………………………………………………………………………….100
3-6. خوراک مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………….100
3-7. فوتوراکتور طراحي شده……………………………………………………………………………………………………………………..101
3-8. آناليز خوراک و محصولات………………………………………………………………………………………………………………….103
3-9. کاليبراسيون دستگاه کروماتوگرافي گازي………………………………………………………………………………………….105
3-9-1. رسم منحني کاليبراسيون……………………………………………………………………………………………………………..105
3-10. روش انجام تست‌هاي گوگردزدايي فوتوکاتاليستي………………………………………………………………………….108
3-11. مطالعه‌ي ايزوترميک فرآيند…………………………………………………………………………………………………………….109
3-12. مطالعه‌ي سينتيک فرآيند……………………………………………………………………………………………………………….137
3-13. بررسي عملکرد فوتوکاتاليست Pcat(29) درگوگردزدايي نمونه‌ي واقعي……………………………………….140

فصل چهارم: نتايج
4-1. سنتز و مشخصه‌يابي نانوزئوليت فوجاسيت NaX ……………………………………………………………………………..143
4-1-1. تأثير پارامترهاي مختلف در سنتز زئوليت NaX ………………………………………………………………………….143
4-1-2. تفسير نتايج آناليزهاي مشخصه‌يابي نانوزئوليت فوجاسيت NaX…………………………………………………145
4-2. تفسير و تجزيه، تحليل نتايج آناليزهاي مشخصه‌يابي نانوفوتوکاتاليست‌ها……………………………………….148
4-2-1. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(1)……………………………………………………………..148
4-2-2. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(2)…………………………………………………………….149
4-2-3. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(3)…………………………………………………………….150
4-2-4. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(5)…………………………………………………………….152
4-2-5. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(12)………………………………………………………….153
4-2-6. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(14)………………………………………………………….154
4-2-7. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(16)………………………………………………………….155
4-2-8. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(19)………………………………………………………….157
4-2-9. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(23)………………………………………………………….159
4-2-10. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(24)……………………………………………………….161
4-2-11. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(25)………………………………………………………..162
4-2-12. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(26)………………………………………………………..163
4-2-13. تفسير نتايج مشخصه‌يابي براي فوتوکاتاليست Pcat(29)………………………………………………………..166
4-3. تفسير نتايج حاصل از اندازه‌گيري Band-gap…………………………………………………………………………………172
4-4. درصد تبديل……………………………………………………………………………………………………………………………………..173
4-5. بررسي تاثير پارامترهاي مؤثر در بازده فرآيند گوگردزدايي اکسايشي فوتوکاتاليستي……………………173
4-6. تفسير نتايج سايرآزمايشات فوتوراکتوري گوگردزدايي…………………………………………………………………….188

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان جرایم مشابه، قانون مجازات، سازمانهای دولتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره نتايج، ميزان، تغيير