مدیریت محلی، مشارکت مردم، توسعه روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- موقعیت عمومی بخش خمام بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی 1390 57
جدول 3-2 – اطلاعات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک فرودگاه رشت( 1390 – 1371 ) 59
جدول 3-3- استخر های طبیعی در محدوده بخش خمام 62
جدول 3-4- تحولات خانوار روستاهای بخش خمام به تفکیک دهستان در دوره آماری 90 – 1345 65
جدول 3-5- تحولات جمعیتی روستاهای بخش خمام در دوره آماری 90– 1345 66
جدول 3-6- تحولات بعد خانوار روستاهای بخش خمام در دوره آماری 90 – 1345 67
جدول 3-7- بررسی تحولات جمعیتی شهر خمام در طی سالهای 90 – 1345 67
جدول 3-9- رتبه بندی دهستانهای بخش خمام به لحاظ سطح زیر کشت و تولید 72
جدول 4-1-ترکیب پاسخگویان بر حسب جنس 80
جدول 4-2- ترکیب پاسخ گویان بر حسب محل تولد 81
جدول 4-3- ترکیب پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 82
جدول 4-4- مشارکت تصمیم گیری های مربوط به امور روستای خود 83
جدول 4-5- میزان مشارکت شما در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا 84
جدول 4-6- مشارکت مردم روستا در به ثمر رسیدن طرحهای توسعه روستایی 85
جدول 4-7-میزان تاثیر کارگروهی و آسان شدن کارها 86
جدول 4-8- در انجام کارها باید بادیگران مشورت کرد. 87
جدول 4-9- تصمیم گیری های گروهی بهتر از تصمیم گیری های فردی است. 88
جدول 4-9- مردم روستا همه امور مربوط به روستا را باید از مسئولین طلب کنند 89
جدول 4-8- مردم برای بهتر شدن وضعیت روستا کاره ای نیستند، بلکه این مسئولین هستند که باید کاری انجام دهند. 90
جدول 4-9- طرحها یا پروژه های عمرانی روستا نیاز به همکاری مداوم روستاییان دارند. 91
جدول 4-10- میزان اعتقاد به اختصاص دادن بخشی از درآمدتان برای اجرای طرحهای عمرانی روستا 92
جدول 4-11- میزان اعتقاد به مشارکت برای پیشبرد طرحهای عمرانی در روستا بدون دریافت دستمزد 93
جدول 4-12- در طی سال جاری چند بار با شورای اسلامی روستای محل خود برای امور روستا مشورت کرده اید 94
جدول 4-13-میزان تمایل شما به مشارکت، در زمینه ی مالی 95
جدول 4-14- میزان استفاده دهیار از نظرات مردم در امور استفاده 96
جدول 4-15- میزان مشارکت مردم در سالهای اخیر 97
جدول 4-16- مردم تا چه اندازه در برنامه ریزی مشارکتی نقش دارند 98
جدول 4-17-مشارکت زنان روستا در فعالیتهای کشاورزی روستا 100
جدول 4-17- علاقمندی زنان روستایی به فعالیتها ی مختلف 101
جدول 4-18- مشارکت بیشتر زنان روستا از فعالیتهای صنعتی 102
جدول 4-19- مشارکت بیشتر زنان روستا در فعالیت های خدماتی 103
جدول 4-20- تاثیر سطح سواد زنان در توسعه اقتصادی روستا 104
جدول 4-21- میزان مشارکت زنان در توسعه اقتصادی 105
جدول 4-21- میزان افزایش فعالیت زنان در فعالیتهای اداری نسبت به گذشته 107
جدول 4-22- میزان فعالیتهای صنایع دستی زنان نسبت به گذشته 108
جدول 4-23- میزان فعالیت زنان در فعالیتهای بخش خدماتی نسبت به گذشته 109
جدول 4-24- میزان مشارکت در فعالیت اقتصادی خانواده 111
جدول 4-25- میزان تاثیر فعالیت اقتصادی شما در کسب درآمد برای خانواده 112
جدول 4-26- میزان دوره هایی جهت توان افزایی زنان 113
جدول 4-27- نقش مدیریت محلی نسبت به آموزش زنان 114
جدول 4-28- میزان مشارکت روستائیان در برنامه های مدیریتی محلی روستا 115

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 3-1- موقعیت عمومی بخش خمام بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی 1390 57
نمودار 3-2 – اطلاعات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک فرودگاه رشت( 1390 – 1371 ) 59
نمودار 3-3- استخر های طبیعی در محدوده بخش خمام 62
نمودار 3-4- تحولات خانوار روستاهای بخش خمام به تفکیک دهستان در دوره آماری 90 – 1345 65
نمودار 3-5- تحولات جمعیتی روستاهای بخش خمام در دوره آماری 90– 1345 66
نمودار 3-6- تحولات بعد خانوار روستاهای بخش خمام در دوره آماری 90 – 1345 67
نمودار 3-7- بررسی تحولات جمعیتی شهر خمام در طی سالهای 90 – 1345 67
نمودار 3-9- رتبه بندی دهستانهای بخش خمام به لحاظ سطح زیر کشت و تولید 72
نمودار 4-1-ترکیب پاسخگویان بر حسب جنس 80
نمودار 4-2- ترکیب پاسخ گویان بر حسب محل تولد 81
نمودار 4-3- ترکیب پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 82
نمودار 4-4- مشارکت تصمیم گیری های مربوط به امور روستای خود 83
نمودار 4-5- میزان مشارکت شما در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا 84
نمودار 4-6- مشارکت مردم روستا در به ثمر رسیدن طرحهای توسعه روستایی 85
نمودار 4-7-میزان تاثیر کارگروهی و آسان شدن کارها 86
نمودار 4-8- در انجام کارها باید بادیگران مشورت کرد. 87
نمودار 4-9- تصمیم گیری های گروهی بهتر از تصمیم گیری های فردی است. 88
نمودار 4-9- مردم روستا همه امور مربوط به روستا را باید از مسئولین طلب کنند 89
نمودار 4-8- مردم برای بهتر شدن وضعیت روستا کاره ای نیستند، بلکه این مسئولین هستند که باید کاری انجام دهند. 90
نمودار 4-9- طرحها یا پروژه های عمرانی روستا نیاز به همکاری مداوم روستاییان دارند. 91
نمودار 4-10- میزان اعتقاد به اختصاص دادن بخشی از درآمدتان برای اجرای طرحهای عمرانی روستا 92
نمودار 4-11- میزان اعتقاد به مشارکت برای پیشبرد طرحهای عمرانی در روستا بدون دریافت دستمزد 93
نمودار 4-12- در طی سال جاری چند بار با شورای اسلامی روستای محل خود برای امور روستا مشورت کرده اید 94
نمودار 4-13-میزان تمایل شما به مشارکت، در زمینه ی مالی 95
نمودار 4-14- میزان استفاده دهیار از نظرات مردم در امور استفاده 96
نمودار 4-15- میزان مشارکت مردم در سالهای اخیر 97
نمودار 4-16- مردم تا چه اندازه در برنامه ریزی مشارکتی نقش دارند 98
نمودار 4-17-مشارکت زنان روستا در فعالیتهای کشاورزی روستا 100
نمودار 4-17- علاقمندی زنان روستایی به فعالیتها ی مختلف 101
نمودار 4-18- مشارکت بیشتر زنان روستا از فعالیتهای صنعتی 102
نمودار 4-19- مشارکت بیشتر زنان روستا در فعالیت های خدماتی 103
نمودار 4-20- تاثیر سطح سواد زنان در توسعه اقتصادی روستا 104
نمودار 4-21- میزان مشارکت زنان در توسعه اقتصادی 105
نمودار 4-21- میزان افزایش فعالیت زنان در فعالیتهای اداری نسبت به گذشته 107
نمودار 4-22- میزان فعالیتهای صنایع دستی زنان نسبت به گذشته 108
نمودار 4-23- میزان فعالیت زنان در فعالیتهای بخش خدماتی نسبت به گذشته 109
نمودار 4-24- میزان مشارکت در فعالیت اقتصادی خانواده 111
نمودار 4-25- میزان تاثیر فعالیت اقتصادی شما در کسب درآمد برای خانواده 112
نمودار 4-26- میزان دوره هایی جهت توان افزایی زنان 113
نمودار 4-27- نقش مدیریت محلی نسبت به آموزش زنان 114
نمودار 4-28- میزان مشارکت روستائیان در برنامه های مدیریتی محلی روستا 115

چکیده
زنان به عنوان بخش اعظمی از نیروي انسانی هر کشور می توانند نقش بسیار مهم و موثري در جهت پیشبرد اهداف و سیاستهاي برنامه ریزان در زمینه هاي گوناگون اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایفا نمایند. توجه به توانائی هاي بالقوه زنان درخصوص ایفاي نقش فرهنگ سازي، حفاظتی، احیایی و … در راستاي اهداف توسعه پایدار می تواند براي سیاستگزاران این بخش بسیار راهگشا باشد. زنان با دارا بودن نقش مدیریت خانواده انتقال تعالیم اعتقادي و فرهنگی را به عهده دارند، بدیهی است که هر چه سطح آگاهیها و اطلاعات وتوانمندیهاي ایشان بیشتر باشد به طبع آن ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه بیشتر محقق خواهد شد. در این پژوهش در راستاي نقش مدیریت محلی در برنامه ریزی مشارکتی با تاکید بر توان افزایی زنان روستایی خمام اقدام گردیده و هدف اصلی بررسی نقش مدیریت در توان افزایی زنان و بررسی میزان مشارکت زنان در توسعه است .
واژگان کلیدي: مدیریت محلی ، برنامه ریزی مشارکتی ، توان افزایی زنان ، خمام

مقدمه
مشارکت مردم در هر پروژه اي ضامن اجرا و پایداري آن پروژه است و این مسئله توسعه پایدار از اهمیت بیشتري برخوردار می باشد. مسائل مربوط به روستا و توسعه روستایی با زندگی جوامع محلی آمیخته است و توفیق هر نوع برنامه اي نیازمند مشارکت این جوامع خواهد بود. بنابراین نقش مردم در تصمیم گیري، برنامه ریزي، اجرا، نظارت و ارزشیابی هر برنامه حفاظتی اهمیتی حیاتی دارد. از این رو نظام مدیریتی مناسب براي حفاظت از این عرصه ها، بایستی بر مبناي مدیریتی مبتنی بر مشارکت جوامع محلی بنا نهاده شود منظور از ایجاد توسعه و نگهداري زیر ساخت هاي روستایی صرفا تزریق نهاده هاي سرمایه اي به یک جامعه با تولید سنتی نیست. هدف ایجاد سازو کار ، نهاد ها و مدیریت جدیدي است که در عمل نیازمند مشارکت وسیع روستاییان می باشد براي جلوگیري از رسیدن به این حالت ، مناسب ترین راه ، بهر ه برداري و استفاده از توانهای احاد افراد جامعه روستائیان می باشد که در این بین زنان ودختران به عنوان 50 درصد از جمعیت فعال و پویا در روستاها و مناطق شهري و عشایري می توانند نقش بسزا و تعیین کننده اي را داشته باشند و با برخورداري از اموزشهاي لازم
اطلاع رسانی دقیق به آنها میتوان از وجودشان بیشترین بهره را درجهت حفظ و احیاء توسعه بکار برد. در همه فرآیند هاي مدیریت مشارکتی جوامع محلی، مردم به عنوان محور و حتی طراح سیاست هاي مدیریتی و توسعه اي مطرح می باشند.
بر این اساس توسعه روستایی فرایند افزایش انتخاب مردم، توانمند سازي مردم به منظور تصمیم گیري براي شکل گیري فضاي زیست خویش ، افزایش رفاه، خوشبختی، گسترش فرصت ها و ظرفیت بالقوه، توانمند سازي زنان، مردان ، فقرا، دهقانان مستقل و آزاد براي سازماندهی فضاي زیست خویش و همچنین توانمند سازي براي انجام کار گروهی است مشارکت شامل دخالت دادن مردم در فرایند تصمیم گیري و اجراي طرح ها ي توسعه و سهیم نمودن آن ها از منافع و مداخله آن ها در ارزیابی این گونه طرح ها است..یکی از روش هاي ایجاد افزایش و مشارکت و توانمند سازي مردم محلی هدایت آن ها به دست ایجاد گروه ها و تیم هاي مستقل است تا بتوانند در این قالب از مزایاي تشکل ها و قدرت جمعی حاصل از آن براي بهبود وضعیت خود استفاده نماید.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله
مشارکت از دیرباز یکی از ابزارهای مهم زندگی انسانها در عرصه های ،اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بوده است.تاریخ سرزمین ما نیز شاهد مشارکت و مدیریت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی،زیست محیطی، دینی ، سیاسی و نظامی بوده که این امر وجود روح همیاری و کارکرد مدیریت جمعی، در قالب سازمانهای عرفی و اجتماعی جوامع محلی را قابل تعمق و تأمل می نماید، مشارکت های روستایی در پیشبرد برنامه ها و فعالیت های اقتصادی اجتماعی یکی از سیاست های محوری توسعه ونظام برنامه ریزی مدرییت روستایی است. بر این اساس،توجه به مشارکت ومدیریت روستایی، میتواند نقش مهمی در پیشرفت نظام مدیریتی کشور وتوسعه پایدار داشته باشد. مشارکت در گذشته نظام توسعه روستایی کشور نیز به صورت های همیاری و کار جمعی وجود داشته است. در روستا و امور روستا زنان نقش پر رنگی دارند. یکی از اقداماتی که در سالهای اخیر توانسته است نقش زنان را پر رنگ نماید ایفای نقش در مدیریت محلی باشد به نظر می رسد مدیریان روستاهای بخش خمام توانسته اند با اجرای برنامه ریزی های منسجم به توان و قابلیتهای زنان بیفزایند بطوریکه در سالهای اخیر در این بخش بسیاری از زنان اقدام به ایجاد کارگاههای تولیدی نموده اند و در این رابطه مدیران محلی نقش مستقیمی داشته اند. ارائه تسهیلات ،صدور پروانه ونظارت و راهنمایی روستائیان به همین جهت در این تحقیق لزوم بررسی این مسئله توسط محقق احساس صدد ومحقق بدنبال بررسی نقش مدیران محلی در برنامه ریزی مشارکتی ونقش آنها در توان افزایی زنان می باشد.
1-2-هدف تحقیق
تبیین نقش مدیریت محلی در برنامه ریزی مشارکتی وتوان افزایی زنان روستایی بخش خمام
شناسایی فعالیت های مدیریت محلی در ارتباط با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره امام حسین، علامه مجلسی، عبدالله بن زبیر Next Entries مدیریت روستایی، توسعه روستا، توسعه روستایی