منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، استان کرمان، استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مقدمه 23
2-2 واژه گردشگری 24
2-3 تعاریف و مفاهیم گردشگري 24
2-4 گردشگر 25
2-5 برنامه ریزی گردشگری 26
2-6 صنعت گردشگری 26
2-7 مناطق نمونه گردشگری 26
2-8 نگاهی به میراث فرهنگی و جاذبههای گردشگری در ایران 27
2-9 اثرات اقتصادی توسعه گردشگری 28
2-10 جاذبههای گردشگری 29
2-10-1 جاذبههای تاریخی. 29
2-10-2 جاذبههای فرهنگی. 30
2-10-3 جاذبههای طبیعی. 30
2-10-4 معیارهای مهم برای توسعه گردشگری 30
2-11 عوامل مؤثر بر گردشگری 31
2-12 انواع گردشگری 32
2-12-1 متراکم و گسترده : 32
2-12-2 گردشگری براساس تعداد گردشگر : 32
2-12-3 گردشگری بر پایه هدف مسافرت: 32
2-12-4 خاص و عام : 32
2-12- 5 توریسم تابستانی و زمستانی : 33
2-12-6 درون مرزی یا برون مرزی: 34
2-13 گردشگری و اشتغال 34
2-14 گردشگری و توسعه 34
2-15 صنعت گردشگری و توسعه 34
2-17 ساختار فضای گردشگری شهری 35
2-18 گردشگری پایدار 36
2-19 گردشگری شهری پایدار 37
2-20 گردشگری شهری 37
2-21 محیط های شهری، گردشگری و برنامه ریزی 38
2-22 معرفی تکنیک سوات(Swot) 39
2-23 مراحل برنامهریزی سوات 40
2-24 تعیین حدود و مشخص کردن موضوعات تحقیق 40
2-25 بیانیه مأموریت 40
2-26 تحلیل سوات (تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه) 41
2-27 ماتریس تحلیل سوات 41
2-28 تعیین استراتژیها 42
2-28-1 استراتژیهای (S-O) 42
2-28-2 استراتژیهای (w-o) 42
2-28-3 استراتژیهای (S-T) 42
2-28-4 استراتژیهای W. T 43
فصل سوم:بررسی محدوده مورد
3-1 مقدمه 46
3-2 موقعیت استان کرمانشاه و شهرستان پاوه 47
3-2-1 موقعیت ریاضی 47
3-2-2 موقعیت نسبی 48
3-3 ناهمواریها و ارتفاعات 51
3-3-1 سلسله کوههای شاهو: 52
3-3-2 کوه دالانی 53
3-3-3کوه آتشگاه 54
3-3-4کوههای بمو: 54
3-3-5 کوه تلوکی: 55
3-3-6 کوه دربند: 55
3-3-7 کوه درنشاء: 55
3-3-8 کوه چورژی: 55
3-3-9 کوه ماکوان 55
3-3-10کوه کله خانی 56
3-4 پوشش گیاهی 56
3-5 منابع طبيعي 56
3-6 جنگل ومرتع 57
3-6-1 جنگل بوزه 58
3-6-2 جنگل مرخیل 58
3-6-3 جنگل پلنگانه 59
3-6-4 جنگل تپه ول 59
3-6-5 جنگلهای دامنه شمال غربی شاهو 59
3-6-6 جنگل بیزل 60
3-6-7 جنگلهای دیگر 60
3-7 زمین شناسی 60
3-8 ژئومرفولوژی 61
3-9 توده‌هاي هوا 62
3-10 ویژگیهای اقلیمی 64
3-11 تعداد روزهای یخبندان 66
3-12 باد 67
3-13 رطوبت 67
3-14 طبقه بندی سیلیانف 68
3-15 طبقه بندی دمارتن 69
3-16 هیدرولوژی (منابع آب) 70
3-17 هیدرولوژی آبهای سطحی 70
3-18 رودخانه سیروان 71
3-19 چم مرخیل 71
3-20 رودخانه لیله 72
3-21 رودخانه پاوه رود 72
3-22 هیدرولوژی آبهای تحت الارضی 72
3-23 خاک 73
3-24 پوشش گیاهی 75
3-25 حیات جانوری 76
3-26 جاذبه های گردشگری، تاریخی و معماری 77
3-26-1 آرمگاه سلطان اسحاق: 77
3-26-2 مسجد دخان: 78
3-26-3 مسجد حضرت عبدالله 79
3-26-4مقبره کوسه هجیج (آرامگاه امامزاده عبدالله) : 80
3-26-5روستای هجیج: 80
3-26-6 روستای خانقاه 82
3-26-7 روستای شمشیر 82
3-26-8 روستاهای دیگر 83
3-26-29 بقایای قلعه پاسگه 83
3-26-10 شهر پاوه: 83
3-26-11 کوه شاهو: 84
3-26-12 چشمه معدنی بل: 85
3-26-13 غار دست ساز حسین: 86
3-27 جغرافیایی انسانی شهرستان پاوه 87
3-28 روند شکل گیری تاریخی شهرستان پاوه 87
3-29 خصوصیات قومی 91
3-30 زبان 91
3-31 دین و مذهب 91
3-32 آداب و رسوم 91
3-33 مطالعات جمعیتی 92
3-34 جمعیت شهرستان پاوه 93
3-35 خصوصیات جمعیتی 93
3-36 نرخ رشد جمعيت 94
3-37 ساختار سنی و جنسی جمعیت شهرستان پاوه 94
3-38 مهاجرت 96
3-39 شبکه راه‌ها 98
3-40 وضعیت پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها 99
3-41 وضعیت دسترسی شهرستان به بازارها 99
3-42 وضعیت سواد 99
3-43 مطالعات اقتصادی 100
3-44-اثرات گردشگری در بهبود وضعیت اقتصادی مردم شهرستان پاوه 102
3-45-سرمایه گذاری در بخش صنعت گردشگری 104
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته ها
4-1 مقدمه: 109
4-2 یافته های توصیفی تحقیق 109
4-3 مشخصات عمومی گردشگران 109
4-3-2سن: 110
4-3-3 تحصیلات: 110
4-3-4 تاهل: 110
4-3-5 درآمد: 111
4-3-6 بهبود وضعیت اقتصادی : 111
4-3-7 افزایش فاصله طبقاتی: 111
4-3-8 افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی: 111
4-3-9 امکانات گذران اوقات فراغت: 111
4-3-10 افزایش ترافیک: 112
4-3-11 بهبود امکانات زیرساختی: 112
4-3-12 افزایش کیفیت کالا: 112
4-3-13 افزایش قیمت مسکن و اجاره بها: 112
4-3-14 شناساندن جاذبه های گردشگری: 112
4-3-15 تنوع مشاغل خدماتی: 113
4-3-16 تغییر کاربری: 113
4-3-17 بهبود کیفیت راههای دسترسی: 113
4-3-18 افزایش امنیت: 113
4-3-19 افزایش فروش محصولات محلی: 114
4-3-20 بهبود وضعیت اشتغال: 114
4-3-21 بهبود مراودات مرزی: 114
4-4 نتایج تحلیلی 115
4-4-1 بررسي رابطه همبستگي بين شرايط مختلف گردشگري با توسعه گردشگري شهرستان پاوه 115
4-4-2 بررسي رابطه بين شرايط اقتصادي و توسعه گردشگري 116
4-4-3 بررسي رابطه بين شرايط اجتماعي- فرهنگي و توسعه گردشگري 116
4-4-4 بررسي رابطه بين شرايط زيست محيطي و توسعه گردشگري 117
4-4-5 بررسي رابطه بين شرايط نهادي- تشكيلاتي و توسعه گردشگري 118
4-4-6 بررسي رابطه بين شرايط جغرافيايي و توسعه گردشگري 119
4-4-7 بررسي رابطه بين شرايط زيرساختاري و توسعه گردشگري 119
4-4-8 بررسي رابطه بين شرايط بازاريابي و توسعه گردشگري 120
4-5 شناسايي عوامل داخلي و خارجي 120
4-6 جمع‌بندي 125
فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 127
5-2 نتیجه گیری 127
5-3 آزمون فرضیات 129
5-4پیشنهادات 132
5-4-1 پیشنهادات کلی: 132
5-4-2 پیشنهادات در سطح خُردتر در شهرستان پاوه : 133
منابع: 135

فهرست جداول
جدول شماره(2-1): اثرات اقتصادی گردشگری 29
جدول 3-1 طول وعرض جغرافیایی پاوه 47
جدول 3-2- تقسيمات سياسي و اداری شهرستان پاوه (منبع: سالنامه آماري شهرستان پاوه، 1390) 48
جدول(3-3): مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1390 50
جدول 3- 4 جنگل ها ومراتع شهرستان پاوه 57
جدول(3-5): میانگین رطوبت نسبی ایستگاه شهرستان پاوه سال 1390 66
جدول(3-6): تعداد روزهای یخبندان شهرستان پاوه سال 1390 66
جدول(3-7): وضعیت جریان باد در شهرستان پاوه سال 1390 67
جدول(3-8) رطوبت نسبی شهرستان پاوه سال 1390 68
جدول(3-9): جمعیت شهرستان پاوه 93
جدول شماره(3-10) تعداد جمعیت و متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شهرستان پاوه (1390) 94
جدول(3-11): نسبت جنسی در گروهای عمده سنی 1390 95
جدول(3-12): تعداد مهاجران وارد شده طی 5 سال گذشته بر حسب جنس و استان محل اقامت قبلی و فعلی( 1390) 97
جدول(3-13): مهاجران وارد شده بر اساس گروههای عمده 98
جدول(3-14): درصد جمعیتی وارد شده به کل جمعیت شهرستان پاوه(1390) 98
جدول (3-15): وضعیت راه های شهرستان پاوه. 98
جدول(3-16): پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها 99
جدول(3-17) وضعیت سواد طی سالهای 1385-1390 100
جدول (3-18) وضعیت سواد در گروههای سنی1390 100
جدول (3-19)تعداد هتل‌ها ورستوران‌ها به تفکيک تعدادشاغلين استان کرمانشاه و شهرستان پاوه (به نفر) 102
جدول شماره (3-20): هزینه و اعتبارات برنامه های گردشگری در بودجه سنواتی(میلیون ریال) 105
جدول شماره (3-21): اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش گردشگری کشور در قوانین بودجه سنواتی(میلیون ریال) 105
جدول شماره (3-22): اعتبارات گردشگری در شهرستان های استان کرمانشاه 1389-1384 106
جدول شماره(4-1) توزیع جنسی پاسخ دهنده گان 110
جدول شماره(4-2): توزیع پاسخگویان از نظر گروهای سنی 110
جدول(4-3): نتایج توصیفی تحلیلی پرسشنامه 114
جدول(4-4): شاخص ضريب همبستگي بين ارائه شرايط اقتصادي و توسعه گردشگري 116
جدول (4-5): شاخص ضريب همبستگي بين ارائه شرايط اجتماعي- فرهنگي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه 117
جدول(4-6): شاخص ضريب همبستگي بين شرايط زيست محيطي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه 118
جدول(4-7): شاخص ضريب همبستگي بين شرايط نهادي- تشكيلاتي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه 118
جدول (4-8): شاخص ضريب همبستگي بين شرايط جغرافيايي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه 119
جدول(4-9): شاخص ضريب همبستگي بين شرايط زيرساختي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه 120
جدول(4-10): شاخص ضريب همبستگي بين شرايط بازاريابي و توسعه گردشگري شهرستان پاوه 120
جدول (4-11) ماتريس سواتSWOT 121

فهرست نمودار ها
نمودار (3-1) مساحت شهرستانهای استان کرمانشاه 1390 51
نمودار (3-2 ) میانگین بارندگی سالانه شهرستان در بلند مدت 65
نمودار (4-1) استراتژی حاصل از ماتریس (SWOT) 124

فهرست نقشه ها
نقشه شماره(3-1) نقشه موقعیت شهرستان پاوه به تفکیک دهستان 49

چکیده:
گردشگری به عنوان پدیده های مهم از دیرباز مورد توجه جوامع انسانی بوده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی بسط و گسترش یافته است. گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری افق های جدیدی را در عرصه اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و حتی جنبه های توزیع درآمد به همراه داشته است. شهرستان پاوه با برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و سابقه فرهنگی تاریخی کهن، دارای پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است. هدف از این پژوهش بررسی نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه با استفاده ازمدل SWOT است.
این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل SWOT انجام شد. نتایج نشان داد شرايط زيرساختي گردشگري شهرستان پاوه در حال حاضر نمي‌تواند به توسعه گردشگري شهرستان پاوه منتهي گردد و بايد با ارائه خدمات زيربنايي بيشتر به توسعه گردشگري انديشيد و شرايط اقتصادي حاصل از توسعه گردشگري خوب نبوده است و بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي‌هاي اساسي ايجاد گردد تا بتوان از قبل توسعه گردشگري به توسعه اقتصادي منطقه نائل شد. همچنین شرايط بازاريابي به طور متوسط توانسته است به توسعه گردشگري شهرستان پاوه بيانجامد، ولي بايد در زمينه تبليغات و بازاريابي تلاش‌هاي بيشتري صورت گيرد.
واژگان کلیدی: گردشگری، توسعه اقتصادی، شهرستان پاوه، مدل SWOT

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
گردشگری دارای پیامدها و جنبههای بسیاری است که تأثیرات فضایی بر کالبد شهرها بر جای میگذارد. در واقع منظور از فضا، همان مفهوم عینی از فضاست که بخشهای مختلف شهرها از جمله شبکه خیابان ها، بافتهای مسکونی و سایر بخشهای تشکیل دهندهی شهر را در بر میگیرد.گردشگری می تواند با ایجاد تغییر در مؤلفههای مختلفی مانند اقتصادی، جمعیت و فرهنگ و خصوصیات دیگر اجتماعی، در تغییرات فضایی شهر مؤثر باشد(حاجی نژاد و همکاران، 1388). ساختار فضای گردشگری، جدا از ساختار فضایی شهر نیست؛ اما به نسبت ساختار فضایی شهر کوچکتر و محدودتر است. ساختار فضایی شهر متشکل از سه عنصر مهم فضای طبیعی، فضای مصنوع و فضای اجتماعی است که هر کدام از آنها میتواند نقش مهمی در گردشگری داشته باشد، به نحوی که آن عنصر از کمیت و کیفیت مطلوب برای معرفی به گردشگران به عنوان جاذبه برخوردار باشد. گردشگری پدیدهای است که از گذشته دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به حرکت خود ادامه داده است و با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان و درآمد ارزی حاصل از آن، پیامدهای بسیاری همچون اشتغال را به همراه داشته است. یکی از مهمترین مقصدهای که روندهای گردشگری جهان را در دهههای گذشته تحت تأثیر قرار داده، مراکز شهری است. رشد سفرهای کوتاه مدت این مقصدها را به یکی از اصلی ترین مراکزگردشگری تبدیل نموده و این پدیده خود را در کاهش میانگین سفر گردشگران در سایر مقصدهای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اشخاص ثالث Next Entries منابع پایان نامه با موضوع شهرستان پاوه، فرصتهای شغلی، توسعه گردشگری