منبع پایان نامه ارشد درباره کادر اداری دادگاه، اعاده دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

گاه از جلسه اول رسیدگی تا پایان دادرسی و صدور رأی…………….60
مبحث اول: نقش و وظایف مدیران ………………………………………………………………………………………………..61
گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته ………………………………………………………………………61
بند اول: پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ………………………………………………………………………………….61
بند دوم : ابلاغ قرارتأمین خواسته …………………………………………………………………………………………………..62
گفتار دوم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهار نامه ………………………………………………………………..62
بند اول : مجری قرار تأمین …………………………………………………………………………………………………………..62
بند دوم: ابلاغ اظهار نامه……………………………………………………………………………………………………………….63
گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد…………………………………………………………………………………65
بند اول: خارج نویس کردن سند…………………………………………………………………………………………………….65
بند دوم: رساندن سند موردادعای جعل به نظر قاضی دادگاه ………………………………………………………………66
بند سوم: نگهداری سند مورد ادعای جعل ……………………………………………………………………………………….67
بند چهارم: ارائه کپی از اوراق پرونده به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………68
گفتار چهارم: وظایف مدیران دفاتر در باب کارشناسی……………………………………………………………………….69
بند اول: صدور اخطاریه برای کارشناس…………………………………………………………………………………………..69
بند دوم:گذاشتن نظریه کارشناس در اختیار اصحاب دعوا ………………………………………………………………..69
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..70
گفتار اول: ابلاغ قرار تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………………70
گفتار دوم: ابلاغ دادخواست ورود شخص ثالث………………………………………………………………………………..71
گفتار سوم: ابلاغ تغییر وقت جلسه دادرسی به طرفین در امر جلب شخص ثالث………………………………………71
گفتار چهارم: ابلاغ اظهار نامه………………………………………………………………………………………………………..71
گفتار پنجم: ابلاغ دعوتنامه سازش……………………………………………………………………………………………….72
گفتار ششم: ابلاغ ادعای جعلیت سند………………………………………………………………………………………………72
گفتار هفتم: ابلاغ احضاریه به گواه یا گواهان……………………………………………………………………………………72
گفتار هشتم: ابلاغ موضوع و وقت قرار معاینه محل……………………………………………………………………………72
گفتار نهم: ابلاغ نظر کارشناس………………………………………………………………………………………………………72
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه…………………………………………………………………73
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه……………………………………………………………………………………..73
نتیجهگیری فصل…………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل سوم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی…………………..75
مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر……………………………………………………………………………………………………76
گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی ……………………………………………………………………………………76
بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا ………………………………………………………………………………………………..76
بند دوم : ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء………………………………………………………………….77
بند سوم: انتشار حکم غیابی در روزنامه……………………………………………………………………………………………78
بند چهارم : ابلاغ رأی تصحیحی ……………………………………………………………………………………………………79
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ ………………………………………………………………………………………………..80
گفتار اول: ابلاغ رأی …………………………………………………………………………………………………………………..80
گفتار دوم: ابلاغ رأی تصحیحی…………………………………………………………………………………………………….81
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه…………………………………………………………………81
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………….81
گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان …………………………………………………………………………………………….82
بند اول: بایگانی مختومه ………………………………………………………………………………………………………………82
نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم: نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحلهی اجرای رأی…………….83
مبحث اول: وظایف مدیران دفات…………………………………………………………………………………………………..84
گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر …………………………………………………………..84
بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید……………………………………………………………………………..84
بند دوم: صدور اخطار رفع نقص ……………………………………………………………………………………………………86
بند سوم : ارسال یک نسخه از دادخواست تجدید نظر به طرف دعوا …………………………………………………….88
گفتار دوم : وظائف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی …………………………………………………………………….89
بند اول: ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید………………………………………………………………………………….89
بند دوم: اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………………….91
بند سوم: الصاق قرار رد دادخواست به دیوار دادگاه ………………………………………………………………………….93
بندچهارم: ارسال یک نسخه ار دادخواست به طرف دعوا …………………………………………………………………..95
گفتار سوم : وظائف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی ……………………………………………………………………96
بند اول : وصول دادخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………..96
بند دوم: صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..96
گفتار چهارم : وظایف مدیر دفتر دادستان کل کشور………………………………………………………………………….98
بند اول: وصول دادخواست رسیدگی فرجامی ………………………………………………………………………………….98
بند دوم : صدور اخطار رفع نقص …………………………………………………………………………………………………..98
مبحث دوم: وظایف مأمورین ابلاغ……………………………………………………………………………………………….101
گفتار اول: ابلاغ نقایص دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خواه…………………………………………………….101
گفتار دوم: ابلاغ رأی تجدید نظر………………………………………………………………………………………………….101
گفتار سوم: ابلاغ نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده……………………………………………………..101
گفتار چهارم: ابلاغ قرار رد دادخواست فرجامی………………………………………………………………………………102
گفتار پنجم: ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به طرف دعوا……………………………………………………………….102
گفتار ششم: ابلاغ احضاریه طرفین به دادرسی فرجامی……………………………………………………………………..102
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه………………………………………………………………102
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه …………………………………………………………………………………..102
گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان……………………………………………………………………………………………103
بند اول: بایگانی راکد………………………………………………………………………………………………………………..103
بند دوم : شرح وظایف بایگان در خصوص بایگان اوراق و پرونده ها

پایان نامه
Previous Entries ضریب همبستگی، زندگی خوب، تحلیل داده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حوزه قضایی، کارکنان اداری، کادر اداری دادگاه