دانلود پایان نامه درباره برنامه درسی، کتاب درسی، اجرای برنامه

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
این پژوهش در صدد کشف نقش فرهنگ معلمی در نوع مواجهه معلمان نسبت به اصلاحات برنامه درسی ریاضی دوره متوسطه اول در شهرستان قائمشهر می باشد. یافته های پژوهش کیفی با روش پژوهش پدیدارشناسی نشان داد که باورهای معلمان نسبت به تغییرات کتاب درسی ریاضی پایه هفتم به دو دسته نگاه مثبت به تغییرات کتاب درسی ریاضی پایه هفتم و نگاه منتقدانه به تغییرات کتاب درسی ریاضی پایه هفتم ارزیابی شده است. اطلاع رسان هایی که نگاه مثبت داشته اند به نقاط قوتی مانند: ” عمیق تر و پیشرفته تر شدن محتوای کتاب”، “کاربردی تر شدن مطالب کتاب درسی”، افزایش تعامل بین معلم و دانش آموز”،” فعالیت محور بودن کتاب درسی”، “درگیر کردن حس های مختلف دانش آموزان در جریان تدریس” ، اشاره کرده اند. همچنین: “عدم انسجام منطقی محتوا”، “زیاد بودن سرفصل های کتاب درسی”، “عدم اعتباربخشی کتاب درسی”، “عدم تناسب محتوا با توانایی دانش آموزان”، “عدم آمادگی دانش آموزان برای تغییر”، “ناگهانی بودن تغییرات”، “عدم بسترسازی مناسب جهت تغییرات”،” نوجیه نبودن خانواده ها نسبت به تغییر”، “عدم آماده سازی حرفه ای معلمان برای تغییر”، “رعایت نکردن پیش سازمان دهنده در کتاب درسی،” عدم تناسب محتوا با توانایی دانش آموزان” نقدهایی بوده است که نسبت به کتاب درسی ریاضی پایه هفتم مطرح شده است. همچنین آن ها دو طیف از رفتار را در مواجهه با تغییرات کتاب درسی ریاضیات پایه هفتم به نمایش گذارده‌اند. برخی از معلمان با مقاوت در برابر تغییرات انجام گرفته، رفتارهایی همچون تدریس به روش کتاب قبلی، درخواست انتقال به مناطق کم جمعیت و روستاها و تلاش در جهت حذف بخش‌ها یا فصل‌هایی از کتاب درسی اقدام نموده‌اند، در حالی‌که برخی دیگر از معلمان از طریق رفتارهایی همچون اختصاص زمان بیشتر جهت مطالعه کتاب، ارتقای دانش روانشناختی پیرامون ویژگی‌های کودکان و نونهالان، و تدریس به روش نوین و در قالب بازی و سرگرمی، تلاش نموده‌اند تا خود را با تغییرات ایجاد شده سازگار نمایند. و در نهایت در توجیه رفتارهای خود به مسائلی مانند رشد دانش آموزان و ضرورت تغییر، افزایش امکانات تحصیلی دانش آموزان،افزایش سطح سواد دانش آموزان را مطرح کرده اند. نتایج پژوهش نشان داد، با بهبود نگرش به تغییر، تمایلات معلّمان نسبت به پیشبرد برنامه های درسی جدید مثبتتر می شود؛ یعنی اگر معلّمان، تغییر را مفید و ضروری بدانند با تعهد و پایبندی بیشتری نسبت به اجرای آن اقدام میکنند. بنابراین اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به معلّمان، استفاده از تجارب دبیران با تجربه، برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت، تدوین کتابچهها و جزوهها در مورد موضوعات تغییر،در بهبود و اصلاح نگرش معلّمان نسبت به تغییر و برنامه های درسی جدید مفید واقع می شود.
واژگان کلیدی: فرهنگ معلمی، تغییرات، برنامه درسی، ریاضیات، پایه هفتم

فهرست

1-کلیات طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3 . سؤالهاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4. اهمیت و ضرورت مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6. تعریف اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………8
1-6-1. فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6-2. فرهنگ معلمی……………………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-3. برنامه درسی……………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-4. کتاب درسی……………………………………………………………………………………………………………………………..9
2-مبانی نظری و پیشینهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….10
2-1. برنامهی درسي و آموزش……………………………………………………………………………………………………………….11
2-2. مفهوم برنامهی درسي…………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2-1. تدوین برنامه درسی………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2-2. اجرای برنامه درسی…………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-3. ارزشيابي برنامه درسی………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2. سطوح برنامه درسی……………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2-1. برنامه درسی رسمی……………………………………………………………………………………………………………………12
2-2-2. برنامه درسی اجرایی (عملیاتی)……………………………………………………………………………………………………13
2-2-3. برنامه درسی پنهان…………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-4. برنامه درسی پوچ……………………………………………………………………………………………………………………..13
2-2-5. برنامه درسی فوق برنامه…………………………………………………………………………………………………………….13
.3-2اجرای برنامه درسی……………………………………………………………………………………………………………………….13
2-4. رویکردهای تبیینگر اجرای برنامه درسی…………………………………………………………………………………………14
2-4-1. رویکرد برنامه ای یا وفادارانه………………………………………………………………………………………………………14
2-4-2. رویکرد انطباقی………………………………………………………………………………………………………………………..14
5-2 .سطوح مشارکت معلمان در اجرای برنامه درسی………………………………………………………………………………..14
2-5-1. سطح مقلدانه……………………………………………………………………………………………………………………….14
2-5-2. سطح میانجی گرانه……………………………………………………………………………………………………………….15
2-5-3. سطح خلاقانه-مولد………………………………………………………………………………………………………………15
2-6. تغییر برنامه درسی…………………………………………………………………………………………………………………….16
2-7. اصول تغییر برنامه درسی……………………………………………………………………………………………………………17
2-8. سیر تغییر برنامه درسی ریاضی در ایران…………………………………………………………………………………………17
2-9. تغییر در نظام آموزشی و رفتار معلمان…………………………………………………………………………………………..18
2-10. مقاومت و پذیرش معلم در برابر برنامه درسی جدید……………………………………………………………………..19
2-11. فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………….20
2-12. مقاومت فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………..21
2-13. فرهنگ معلمی……………………………………………………………………………………………………………………..22
2-14. سابقه علمي و پيشينه پژوهش در ايران و خارج از كشور……………………………………………………………….23
2-15. جمع بندی و ارائه مدل نظری………………………………………………………………………………………………….30
3-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………32
3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..33
3-2. تعریف پدیدارشناسی ……………………………………………………………………………………………………………..33
3-3. جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….33
3-4. حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………..34
3-5. روش جمع آوري اطللاعات……………………………………………………………………………………………………..35
3-6. ابزار جمعآوری دادهها…………………………………………………………………………………………………………….36
3-7. محتوای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، سطح معنادار Next Entries دانلود پایان نامه درباره کتاب درسی، برنامه درسی، تحلیل محتوا