کارآفرینی، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………..52
2-11-3-رقابت پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
2-12- گرایش کارآفرینانه و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …………………………………………59
2-13- صنایع کوچک و متوسط در ایران ………………………………………………………………………………………………………………56
2-14- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق در داخل کشور ……………………………………………………………….61
2-15- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق در خارج از کشور ………………………………………………………….62
فصل سوم : (روش شناسی تحقیق)
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
3-2- فرایند تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
3-3- چارچوب مفهومي و فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..63
3-4- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-5- جامعۀ آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-6- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………66
3-7- ابزار جمعآوری دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………………68
3-8- روایی و پایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………………………………………….70
3-8-1-تعیین روایی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………70
3-8-2-پایایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
3-9- روشهای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق …………………………………………………………………………………………………..72
3-9-1- مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) و معادلات ساختار یافته خطی (لیزرل) ……………………………………73
3-9-2-مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تائیدی)……………………………………………………………………………………………………73
3-9-3-مدل ساختاری (تحلیل مسیر) ……………………………………………………………………………………………………………………74
فصل چهارم: (تجزیه و تحلیل داده های آماری)
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان…………………………………………………………………………………………………79
4-3- تحلیل استنباطی دادهها ………………………………………………………………………………………………………………………………..81
4-3-1- نرمال بودن توزیع متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-3-2- مدلهای اندازهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..82
4-3-3- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………………………..85
4-3-4- تائید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………..88
4-3-5- آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل نهایی روابط ساختاریافته خطی…………………………………………90
4-4- مدل تأیید شده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………93
فصل پنجم: (نتیجه گیری و پیشنهادت)
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
5-2- مروري مختصر بر هدف، مسئله و چگونگي كار……………………………………………………………………………………………….96
5-3- نتايج آزمونها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
5-3-3 تائید یا عدم تائید فرضیه ها با استفاده از مدل معادلات ساختاریافته خطی………………………………………………..96
5-4- نتيجهگيري و پيشنهادات کاربردی………………………………………………………… …………………………………………………….100
5-5 پيشنهاداتی براي تحقيقات آينده…………………………………………………………. …………………………………………………………106
فهرست منایع
منابع فارسی ……….108
منابع لاتین ……….109
ضمیمه ……….115

فهرست جداول:

عنوان
صفحه
سجدول 2-1 ابعاد گرایش کارآفرینانه
32
جدول 2-3 مروري بر تحقيقاتي كه از داده هاي ذهني مديران براي ارزيابي عملكرد استفاده كرده اند
51
جدول شماره(3-1): سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق
69
جدول (3-2): نتیجه محاسبه ضریب آلفا
72
جدول شماره(3-3): شاخص های ارزیابی مدل معادلات ساختاری
74
جدول (3-4) آزمونهای مورد استفاده
76
جدول (4-1): مشخصات نمونه مورد مطالعه از نظر متغیر جنسیت
79
جدول (4-2): مشخصات نمونه مورد مطالعه از نظر متغیر سن
79
جدول (4-3): مشخصات نمونه مورد مطالعه از نظر متغیر تحصیلات
79
جدول (4-4): مشخصات نمونه مورد مطالعه از نظر متغیر تجربه شغلی
80
جدول (4-5): مشخصات نمونه مورد مطالعه از نظر متغیر نوع صنعت
80
جدول (4-6): مشخصات نمونه مورد مطالعه از نظر متغیر تعداد کارکنان
80
جدول (4-7): مشخصات نمونه مورد مطالعه از نظر متغیر مدت زمان فعالیت شرکت
80
جدول (4-8):آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای گرایش کارافرینانه
81
جدول (4-9):آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیر عملکرد
82
جدول(4-10): شاخص های برازندگی مدل اندازهگیری
84
جدول شماره(4-11): آزمون همبستگی بین نوآوری و عملکرد سازمانی
85
جدول شماره(4-12): آزمون همبستگی بین استقلالگرایی و عملکرد سازمانی
86
جدول شماره(4- 13): آزمون همبستگی بین ریسکپذیری و عملکرد سازمانی
86
جدول شماره(4- 14): آزمون همبستگی بین پیشگامی و عملکرد سازمانی
87
جدول شماره(4- 15): آزمون همبستگی بین رقابت تهاجمی و عملکرد سازمانی
87
جدول شماره(4- 16): آزمون همبستگی بین گرایش کارافرینانه و عملکرد سازمانی
88
جدول شماره(4-17): شاخصهای برازندگی مدل نهائی تحقیق
89

فهرست اشکال :
عنوان
صفحه
شگل 2-1 چارچوب مفهومی تحقیق
61
شگل 3-1 چارچوب مفهومی تحقیق
64
شکل(4-1): مدل اندازهگیری در حالت تخمین استاندارد
83
شکل(4-2)، ضرایب معنیداری(t-values) مدل اندازهگیری
84
شکل(4-3)، مدل نهائی روابط ساختار یافته خطی در حالت استاندارد
88
شکل(4-4)، مقادیر معناداریT-value)) ضرایب در مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی
89
شکل(4-5)، مقادیر معناداریT-value)) مدل اصلی
92
شکل(4-6): تخمین استاندارد مدل اصلی
92
شکل(4-7): مدل تأیید شده تحقیق
93

1-1- مقدمه
در دنیای شدیداً رقابتی امروزی، افزایش وابستگیهای متقابل، توسعه سریع تکنولوژی، محیط ناپایدار و بی ثبات و بسیاری عوامل دیگر باعث شده است تا سازمانها جهت موفقیت خود، کارآفرین شوند(دس، لامپکین و مک گی1، 1999). به طور همزمان، برای دستیابی به موفقیت بازاری و مزیت رقابتی پایدار، شرکتها نیاز دارند تا فرصتهای جدید را به کار گرفته و محصولات و خدمات جدید را به بازار عرضه کنند(تاجدینی2،2010). به همین دلیل کارآفرینی به عنوان یک ضرورت در عصر جدید مطرح شده است. علاوه بر این، کارآفرینی به طور قابل توجهی جهت رشد و بقاء اقتصاد کشورها مهم میباشد. برای مثال امروزه کارآفرینی مهمترین سلاح پیشرفت اقتصادی کشور ایالات متحده میباشد. به همین دلیل است که رشد و توسعه شرکتهای کارآفرین در این کشور زیاد است(زالی، 1385). کارآفرینی به طورکلی به عنوان شناسایی و به کارگیری فرصتها تعریف میشود. شومپیتر3(1934) بر این حقیقت تاکید میکند که کارآفرینی باید با ایجاد فرایندها و محصولات جدید و ترکیب منابع به شیوههای جدید مرتبط گردد(کروگر4، 2007). مفهوم کارآفرینی در سطوح متفاوتی از افراد گرفته تا گروهها و سازمانها به کار برده شده است. کارآفرینی درابتدا تصور میشود که توسط افراد به کار گرفته شود، زیرا با معرفی و تکامل محصول یا خدمت ارتباط دارد. همچنین بسیاری از نظریه پردازان میگویند که کارآفرینی توسط کسب و کارهای کوچک به کار گرفته شود زیرا آنها مسئول رشد اقتصادی و ایجاد شغلها در بازار هستند. اخیراً مفهوم کارآفرینی بیشتر در سطح شرکت به کار برده شده است(گروز و پانسکو5، 2008). محققان کارآفرینی مطالعات بسیاری را برای توصیف نگرشهای مختلف کارآفرینی انجام داده اند و تفاوتهایی را در کارآفرینی با در نظر گرفتن سطوح متفاوت تجزیه و تحلیل آن نشان دادهاند. میلر6(1983) یک شرکت کارآفرین را اینگونه تعریف میکند: “شرکتی که دارای نوآوری محصول- بازار میباشد، سرمایهگذاریهای همراه با ریسک را انجام میدهد، و اولین کسی است که با نوآوریهای پیشتازانه حرکت میکند و رقبا را تا سرحد شکست تحت فشار قرار میدهد”. بر خلاف آن یک شرکت غیرکارآفرین” شرکتی است که نوآوری کمی دارد، ریسک پذیر نیست و به جای اینکه رهبر باشد، اجازه حرکت پیشتازانه را به رقبا میدهد”(میلر، 1983).

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه آزمون فرضیه، تحلیل اطلاعات، عملکرد سازمان Next Entries گرایش کارآفرینانه، کارآفرینی، شرکتهای کوچک