منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

بسمه تعال

فهرست جداول ،

جدول شماره 2-1 الگوي نگهداري تسهيلات پياده‌روها و پياده‌راهها در كشور سوئد 28
جدول شماره 2-2 – نگهداري گذرگاههاي عابر پياده و شيبراهه‌ها 29
جدول شماره 2-3- نگهداري زيرگذر و روگذر و مناطق كارگاهي 30
جدول شماره 2-4- نگهداري وسايل كنترل ترافيك 30
جدول 2-5- استانداردهاي طراحي براي فضاهاي پياده‌روي 43
جدول 2-6- نمايش كاركرد الگوهاي تردد عابرين پياده 43
جدول 2-7- مسافرين پياده كشته و مجروح شده با سن و فعاليت آنها، 46
جدول 2- 8- درصد و سرانه سفرهاي پياده در برخي از شهرهاي ايران 68
جدول 2-9- – نرخ ساعتي توليد سفر پياده 74
جدول 2-10- – نرخ توليد سفر پياده در دوره اوج 15 دقيقه‌اي 75
جدول 2-11- عرض موانع ثابت در پياده‌روها 78
جدول 12-2- سطح سرويس عابرين در پياده‌رو 83
جدول 13-2- معيارهاي پيشنهادي براي سطح سرويس معابر پياده‌در شرايط كشور ايران 84
جدول 3-1- فهرست مشخصات نقاط تکميل پرسشنامه (مسائل و مشکلات پياده روي) 97
جدول 3-2- توزيع جمعيت نمونه بر حسب گروههاي جنسي ، شغلي، تحصيلي و جسمي 99
راهنما کدهاي جدول 3-2-توزيع جمعيت نمونه بر حسب گروههاي مختلف 100
جدول 3-3- نتايج نظرخواهي راجع به مشکلات عبور عابر پياده از نقاطعهاي با چراغ 102
جدول 3-4- نتايج نظرخواهي راجع به علل استفاده از وسايل نقليه موتوري در سفرها 103
جدول 3-5- نتايج نظرخواهي راجع به علل عدم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي 104
جدول 3-6- نتايج نظرخواهي ميزان اهميت عوامل مؤثر در جلوگيري از پياده‌روي 105
جدول 3-7- نظرخواهي از مسئولين در پاسخ سوال” آيا از نظر سازماني به مديريت سيستم پياده روي به اندازه کافي بها داده مي شود؟ 106
جدول 3-8- نتايج نظرخواهي از مسئولين راجع به”علل و عوامل کم توجهي مسئولين به برنامه‌ريزي و مديريت سيستم پياده روي” (بر حسب تعداد و درصد پاسخ دهندگان در نمونه) 107
جدول 3-9- نتايج نظرخواهي از مسئولين در پاسخ به سوال “آيا در حال حاضر تخصيص بودجه و نيروي انساني ميان سيستم هاي سواره و پياده به تناسب انجام مي شود؟”(بر حسب تعداد و درصد پاسخ دهندگان در نمونه) 107
جدول 3-10 – نتايج نظرخواهي از مسئولين راجع به “راه حلهاي بهبود وضعيت معابر پياده و تشويق مردم به پياده روي”( بر حسب تعداد و درصد پاسخ دهندگان در نمونه) 108
جدول 3-11- نتايج نظرخواهي راجع به مشکلات عبور پياده از تقاطعهاي با چراغ راهنمايي (بر حسب درصد پاسخ دهندگان در نمونه) 113
جدول 3-12 – نتايج نظرخواهي از مسئولين مديريت شهري راجع به “مهمترين مسائل و مشکلات معابر پياده” (بر حسب تعداد و درصد پاسخ دهندگان در نمونه) 117

فهرست اشكال ،

شكل 2- 1 ، نمودار سرعت پياده‌روي برحسب چگالي 80
شكل 2-2 ، رابطه تردد – فضاي حركت پياده 80
شكل 2-3 ، سطوح سرويس پياده روها 82
شكل 1-3 ، عدم توجه به خطوط حق تقدم عابرين پياده 88
شكل 2-3 ، عدم توجه عابرين پياده به چراغ 88
شكل 3-3 ، عدم توجه عابرين پياده به خطوط حق تقدم 89
شكل 4-3 ، توجه عابرين پياده به خطوط حق تقدم 89
شكل 5-3 ، توجه عابرين پياده به خطوط حق تقدم 90
شكل 6-3 ، توجه عابرين پياده به خطوط حق تقدم 90
شكل 7-3 ، عدم توجه خودور سواري به خطوط حق تقدم عابرين پياده 91
شكل 8-3 ، عدم توجه خودور سواري به خطوط حق تقدم عابرين 91
شكل 9-3 ، عدم توجه خودور سواري به خطوط حق تقدم عابرين 92
شكل 10-3 ، عدم استفاده از پل عابرين پياده توسط مسافرين خطوط اتوبوسراني 92
شكل 11-3 ، توقف خودروها روي خط عابر پياده و عدم توجه به حق عبور عابرين در ميدان انقلاب 93
شكل شماره 4-1- فرآيند برنامه‌ريزي تسهيلات پياده‌روي با پيروي از روش برنامه‌ريزي 122
شكل 4-2 – چارچوب پيشنهادي براي فرآيند برنامه‌ريزي تسهيلات پياده‌روي افراد معلول 124
شكل 4-3 – نمونه فرآيند برنامه‌ريزي سيستم پياده 130

فصل اول

” كليات پايان‌نامه”

1-1- مقدمه
بخش عمده‌اي از سفرهاي شهري بصورت پياده انجام مي‌شود و هر سفر شهري سواره نيز حداقل در دو انتهاي خود با سفرهاي پياده تكميل مي‌گردد. طبق برآوردهاي انجام شده در شهر تهران حدود 25 درصد از كل سطح شبكه معابر شهري اختصاص به شبكه پياده‌روي دارد. ساير تسهيلات پياده‌روي هم نسبت قابل توجهي در كل سيستم حمل و نقل شهري به خود اختصاص مي‌دهند. [1]
سيستم پياده در مقايسه با ساير سيستم‌هاي حمل و نقل شهري داراي خصوصيات و مزاياي منحصر به فردي است كه از جمله آنها مي‌توان به انعطاف‌پذيري، ارزاني، مصرف انرژي كمتر، هماهنگي با ملاحظات زيست‌محيطي و … اشاره نمود. علاوه بر اين سيستم پياده‌روي نقش مكمل در ارائه خدمات ساير سيستم‌هاي جابجايي و بخصوص حمل ونقل عمومي را ايفا مي‌كند. از سوي ديگر برخلاف ساير سيستم‌هاي ترابري كه تقاضاي سفر آنها وابسته به ساير فعاليتها است در اين سيستم سفر پياده مي‌تواند هم وسيله باشد و هم هدف. به عبارت ديگر پياده‌روي ممكن است صرفاً به خاطر خود پياده‌روي انجام شود. علاوه بر سفرهاي پياده كامل كه به منظور معين از مبدأ تا مقصد انجام مي‌گيرد بخشي از سفرهاي سواره نيز معمولاً به شكل پاره سفر نظير فاصله دو ايستگاه اتوبوس، فاصله محل پاركينگ تا مقصد و … به صورت پياده عمل مي‌شود كه اينگونه سفرهاي پياده نيز حجم قابل ملاحظه‌اي در مجموع سفرهاي شهري را به خود اختصاص مي‌دهد.
بايد توجه داشت در شكل‌گيري شهرهاي اوليه، پياده نقش اصلي را ايفا مي‌نمود زيرا مسافت پياده‌روي مطلوب، محل استقرار كاربري‌ها و نهايتاً ساختار كلي شهر را مشخص مي‌ساخت. استقرار محل كسب و كار ، محل عبادت روزانه و مناطق مسكوني در طرح‌ريزي شهرهاي قديمي بخوبي نمايانگر نقش و هويت پياده كمرنگ گرددي و اتومبيل نقش اصلي را در تعيين محل استقرار كاربريها و شكل‌گيري شبكه ارتباطي پيدا نمود. تضاد انسان و اتومبيل در شكل‌گيري شبكه ارتباطي شهرها عموماً به نفع اتومبيل و كمرنگ‌تر شدن هويت پياده بوده است به طوريكه امروز در برنامه‌ريزي شهري و حتي برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري پياده جايگاه نسبي خود را نيز از دست داده است و سفرهاي سواره انسان در كانون توجه مديران و كارشناسان قرار گرفته و نهايتاً تخصيص امكانات و اعتبارات عمدتاً در جهت ايجاد تسهيلات براي عبور بيشتر وسايل نقليه است. نتايج نظرخواهي از مديران مناطق شهر تهران و برخي از شهرستانها كه توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران صورت گرفته است و در مجلدي به همان نام چاپ و انتشار يافته است[9]،‌به وضوح نشان مي‌دهد كه عابر پياده در سازمان شهرداريها و تخصيص اعتبارات جاري آنها جايگاه متناسبي ندارد و عملاً در طرحهاي توسعه شبكه ارتباطي شهري احداث سواره‌رو و تأمين تسهيلات براي عبور انسان سواره مورد توجه بوده است و عملاً احداث پياده‌رو متناسب با حجم عبور پياده و تأمين ايمني آنها در عرض معابر بويژه در تقاطعها و پيش‌بيني محل ايمن براي محل انتظار مسافران درايستگاهها و … كمتر در طرحهاي شهري مورد توجه قرار مي‌گيرد.در كشورهاي صنعتي پيشرفته كه خود سازنده اتومبيل هستند و مالكيت وسايل نقليه به مراتب از شهرهاي ما بالاتر است به مسائل پياده توجه بيشتري مبذول شده است.

1- 2- اهميت و ضرورت تحقيق
توسعه شهرها ، استفاده از سيستم سواره را براي جابجائي در سطح شهر بويژه در فواصل طولاني اجتناب‌ناپذير ساخته است. اما با تنظيم كاربريهاي شهري به طوري كه فاصله مورد نياز براي جابجائي‌ها در حد فاصله مطلوب پياده‌روي باشد مي‌توان بخش قابل ملاحظه‌اي از سفرهاي سواره شهري را به صورت پياده انجام داد و از اين طريق با كاهش حجم سفرهاي سواره در اعتبارات توسعه شبكه ارتباطي صرفه‌جوئي كرد و با كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا محيط زيست را بهبود بخشيد.
آمار تصادفات پياده كه شاخص سطح سرويس و ايمني معابر پياده است به خوبي نشان مي‌دهد كه در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران نسبت تلفات پياده به كل تصادفات حدود 50 درصد است در حاليكه در كشورهاي صنعتي اين رقم حدود 20 درصد است. [2]
افزايش تلفات پياده در كشور ما به دليل عدم وجود يك الگوي مناسب و منطبق بر شرايط پياده‌روي، تغيير عادات مردم و موضوع عدم عبور ايمن و آسان عابرين پياده در معابر شهري و بخصوص از عرض معابر ميباشد كه اهميت تحقيق در اين مورد به عنوان ضرورتي غيرقابل انكار رخ مينمايد.

1-3- بيان مسئله
عليرغم مزاياي غيرقابل انكار و مسلم سيستم پياده هنوز موجوديت آن در كنار ساير سيستمها در كلان شهرهاي كشورمان به درستي به رسميت شناخته نشده است. شايد دليل اصلي اين كم‌توجهي محدوديت‌هاي پياده‌روي از نظر سرعت و مسافت باشد و شايد گستردگي دامنه و فراگيري آن. در هر صورت به هيچ عنوان و دليلي ناديده انگاشتن اين سيستم قابل توجيه نبوده و يقيناً ادامه اين روند نه به سود جامعه و نه در جهت بهبود سيستم حمل و نقل خواهد بود. بديهي است وضعيت فعلي سيستم پياده‌روي كه حاصل سالها بي‌برنامگي و بي‌توجهي نسبت به مسائل سيستم پياده‌از طرف مسئولين، برنامه‌ريزان و طراحان مي‌باشد را نمي‌توان جز از طريق يك برنامه‌ريزي جامع و هماهنگ بهبود بخشيد. اين برنامه بايد لزوماً كليه جنبه‌هاي مرتبط با برنامه‌ريزي، طراحي و مديريت سيستم را دربرگيرد و يكي از مهمترين اقدامات زيربنايي در اين راستا تدوين اصول و معيارهاي فني مربوطه و ارائه پيشنهادات كاربردي است.
كمبود امكانات و تسهيلات تخصيص يافته به سيستم پياده‌روي كه به هيچ روي تناسبي با جايگاه و سهم آن در حمل و نقل شهري ندارد و پائين بودن سطح عمومي آموزش و آگاهي‌هاي ترافيكي باعث شده پياده حقوق حقه خويش را پايمال يافته و گاهي خود نيز به عنوان متخلف در صحنه‌هاي مختلف ترافيكي ظاهر مي‌شود لذا در برنامه‌ريزي شهري و برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري ضروري است امكانات پياده‌روي در معابر شهري مورد توجه خاص قرار گيرد و اينچنين است كه مطالعه و بررسي تطبيق روشهاي عبور عابرين پياده شهر تهران از عرض معابر تعريف و نياز به توصيف آن ضرورت ميابد.

1-4- هدف و قلمرو
هدف از اين پايان نامه ارائه دستورالعمل‌هاي پيشنهادي مربوط به برنامه‌ريزي، طراحي و مديريت سيستم پياده‌روي است به گونه‌اي كه بتواند به عنوان يك راهنما مورد استفاده برنامه‌ريزان، طراحان و مديران تسهيلات پياده‌روي قرار گرفته، محوري براي هماهنگي بيشتر ميان كليه عوامل ذيربط در مسائل پياده‌روي بوده و نهايتاً زمينه ارتقاء فرهنگ و تسهيلات پياده‌روي را فراهم نمايد.
در تدوين معيارهاي فني تسهيلات پياده‌روي اصول و ضوابط عام مورد توجه قرار گرفته است و مفاد آن مي‌تواند براي برنامه‌ريزان، طراحان و مديران تسهيلات پياده‌روي صرفاً نقش راهنمايي داشته باشد. بنابراين ضروري است كه در كاربرد اين ضوابط، مقتضيات محلي و موضعي هر طرح از ديدگاه فني، محيطي، اقتصادي، اجتماعي و غيره برحسب مورد و بنا به صلاحديد دست‌اندركاران اعمال شود. در اين راستا از عنوان پايان نامه مطالعاتي و تحقيقاتي “مطالعه و بررسي تطبيق روشهاي عبور عابرين پياده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترين الگو ” چنين بر مي‌آيدكه طيف وسيع و گسترده‌اي ازعوامل موثر و متأثر از مسائل پياده‌روي وجود دارند و سعي بر اين بوده است كه حتي‌المقدور با توجه به امكانات موجود كليه اين عوامل به صورت سيستماتيك و جامع مورد توجه و بررسي قرار گيرند تا از اين رهگذر علاوه بر غني‌تر شدن محتوي پيشنهادات پايان نامه ، دامنه كاربردي آن‌ها نيز گسترش يابد.

1-5- فرضيات
در پايان نامه با عنوان مطالعه و بررسي تطبيقي روشهاي عبور عابرين پياده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترين الگو فرضياتي با شرح ذيل در نظر گرفته شده است :
اول– عدم وجود الگوي مناسب سبب كاهش استفاده شهروندان از تسهيلات موجود در هنگام عبور از خيابان ميگردد و عبور عابرين پياده در سيستم شهري امروز اگرچه با تردد وسايل نقليه آميخته

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع هوش عاطفی، توسعه منابع انسانی، سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع پياده، وسايل، عابرين