دانلود پایان نامه با موضوع هوش عاطفی، هوش معنوی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………….28
2-2-1-8- مدل​های هوش معنوی…………………………………………………………………………………………………….31
2-2-1-8-1- مدل زهر و مارشال…………………………………………………………………………………………………..31
2 -2-1-8-2- مدل سیندی ویگلزورث……………………………………………………………………………………………31
2-2-1-8-3- مدل آمرام ……………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-1-8-4- مدل وگان………………………………………………………………………………………………………………33
2-2-1-8-5- مدل بروس لیبچفید…………………………………………………………………………………………………..33
2-2-1-8-6- مدل کینگ…………………………………………………………………………………………………………….34
2-2-1-8-7- مدل سیسک…………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-1-9- مؤلفه​های هوش معنوی در اسلام……………………………………………………………………………………….36
2-2-1-10-…. رشد هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………..37
2-2-1- 11- مقایسه هوش معنوی با هوش​های دیگر…………………………………………………………………………….39
2-2-1- 12- هوش معنوی و شخصیت………………………………………………………………………………………………40
2-2-1-13-کاربرد هوش معنوی در محیط کار …………………………………………………………………………………..41
2-2-1-14- راه​های پرورش هوش معنوی………………………………………………………………………………………….43
2-2-2- هوش عاطفی………………………………………………………………………………………………………………………45
2-2-2-1- عاطفه……………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2-2-2- طبقه بندی عواطف……………………………………………………………………………………………………….46
2-2-2- 3- هوش عاطفی و ریشه​های تاریخ آن…………………………………………………………………………………..46
2-2-2-4- پایه​های بیولوژیکی عواطف و هوش عاطفی……………………………………………………………………….50
2-2-2- 5- دیدگاه​های متفاوت پیرامون هوش عاطفی………………………………………………………………………….52
2-2-2-5- 1- هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر…………………………………………………………………………………….52
2-2-2-5-2- هوش عاطفی از دیدگاه مایر و سالووی…………………………………………………………………………..53
2-2-2-5-3- هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن……………………………………………………………………………………..54
2-2-2-5-3-1- ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن………………………………………………………………………….55
2-2-2-5-4- هوش عاطفی از دیدگاه گلمن………………………………………………………………………………………55
2-2-2-5-4-1- مؤلفه​ها ی هوش عاطفی گلمن…………………………………………………………………………………56
2-2-2-6- توجه معاصر به هوش عاطفی ……………………………………………………………………………………………61
2-2-2-7- مقاسه هوش عاطفی و عقلی…………………………………………………………………………………………….64
2-2-2-8- نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی ………………………………………………………………………………65
2-2-2-9- ویژیگی​های افراد با هوش عاطفی بالا و پایین……………………………………………………………………..66
2-2-2-10- هوش عاطفی در محل کار …………………………………………………………………………………………….68
2-2-2-11- آموزش و یادگیری هوش عاطفی…………………………………………………………………………………….72
2-2-3- عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………..74
2-2-3-1- عوامل عملکردی……………………………………………………………………………………………………………76
2-2-3-1-1- عوامل رفتاری…………………………………………………………………………………………………………..76
2-2-3-1-2- عوامل فرایندی …………………………………………………………………………………………………………77
2-2-3-2- عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان……………………………………………………………………………77
2-2-3- 3- سیستم عملکرد فردی …………………………………………………………………………………………………….79
2-3- هوش عاطفی و عملکرد……………………………………………………………………………………………………………80
2-4- هوش معنوی و عملکرد…………………………………………………………………………………………………………….81
2-5- پیشنه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………83
2-5-1- پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..83
2-5-2-پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….87

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….90
3-2- فرضیه​های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….90
3-3- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………91
3-4- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………92
3-5- منابع و ابزار گرد آوری داده​ها و اطلاعات …………………………………………………………………………………..94
3-5-1- تشریح پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………95
3-6-1- روایی………………………………………………………………………………………………………………………………95
3-6-2- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….96
3-7- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….99
3-8- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه………………………………………………………………………………………99
3-9- روش​های نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….100
3-9-1- نمونه​گیری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………..100
3-9-2- نمونه​گیری طبقه ای………………………………………………………………………………………………………….101
3-9-3- نمونه​گیری خوشه ای………………………………………………………………………………………………………..108
3-9-4- نمونه​گیری سهمیه ای………………………………………………………………………………………………………..101
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده​ها………………………………………………………………………………………………….101
3-10-1-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….102
3-10-2- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………..102
3-10-3-تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………..103
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده​ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..107
4-2- اطلاعات توصیفی نمونه…………………………………………………………………………………………………………..108
4-3- یافته​های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………..112
4-4- یافته​های مرتبط با فرضیه​های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد هوش عاطفی، توسعه منابع انسانی، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع هوش عاطفی، هوش معنوی، عملکرد شغلی