دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رتبه بندی، آثار تاریخی، جغرافیای انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-5- الگوهای شاخص فرهنگی 22
3-2-5- موزه ها و سایر تسهیلات فرهنگی 22
4-2-5- صنایع دستی و هنرها 23
5-2-5- جاذبه های شهری 23
6-2-5- جشنواره های فرهنگی 23
7-2-5- کنفرانس ، همایش و جلسات 24
6- گردش گری پایدار 24
7- اصول توسعه پايدار صنعت گردش گري 25
8- گردش گري و توسعه روستايي 25
9- گردش گري شهري پايدار 26
10- نظريه هاي گردش گري 26
1-10- ديدگاه اقتصادي 28
2-10- دیدگاه سیاسی 29
3-10- دیدگاه اجتماعی – فرهنگی 30
11- آثار گردش گري 31
1-11- آثار اقتصادي توسعه گردش گري 33
2-11- آثار اجتماعي – فرهنگي توسعه گردش گري 34
3-11- آثار محيطي توسعه گردش گري 37
12- توسعه پايدار 37
13- اجزای توسعه گردش گری 38
14- جهان گردي 39
15- نظام جهان گردي 41
16- مسافرت و جهان گردی در دوران گذشته 42
17- توسعه اخیر جهان گردی 42
18- برنامه ریزی 44
19- واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع 45
1-19- هدف عملی 46
2-19- خط مشی 46
3-19- برنامه 46
4-19- راهبرد 46
20- اهمیت برنامه ریزی جهان گردی 46
21-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی 47
1-21-سطح بین الملل 47
2-21-سطح ملی 47
3-21-سطح منطقه ای 47
فصل سوم: معرفي منطقه مورد مطالعه 48
1- جغرافیای طبیعی استان سمنان 49
1-1- موقعیت جغرافيايي 49
2-1- وسعت 51
3-1- اقلیم 52
4-1- پوشش گیاهی 53
5-1- منابع آبی 54
6-1- معادن 56
2- جغرافیای انسانی استان سمنان 58
1-2- جمعیت 58
2-2- ساختار سنی و جنسی جمعيت 59
3-2- آموزش 59
4-2- بهداشت 60
5-2- مهاجرت 61
6-2- زبان و گویش 62
7-2- مذهب 62
3- جغرافیای اقتصادی استان سمنان 65
1-3- کشاورزی 65
2-3- صنعت 65
3-3- صنایع دستی 66
4-3- خدمات 67
4- جغرافیای طبیعی شهرستان دامغان 68
1-4- موقعیت جغرافیایی دامغان 68
2-4- وسعت 69
3-4- اقلیم 70
1-3-4- پارامترهاي اقليمي 71
1-1-3-4- دما 71
2-1-3-4- بارندگي 71
3-1-3-4- بادهاي محلي 71
2-3-4- ناهمواري ها 72
5-4- منابع آبی 73
1-5-4- آب های سطحی 73
1-1-5-4- رود چشمه علي 73
2-1-5-4- نهر شش آسياب (نهر سرخان) 73
3-1-5-4- كال شور 73
2-5-4- آب هاي زيرزميني 73
6-4- پوشش گیاهی 74
7-4- معادن 74
5- جغرافیای انسانی شهرستان دامغان 74
1-5- جمعیت 74
2-5- ساختار سنی و جنسی 75
3-5- آموزش 75
4-5- بهداشت 75
5-5- مهاجرت 75
6- جغرافیای اقتصادی شهرستان دامغان 75
1-6- کشاورزی 75
2-6- صنايع 76
3-6- خدمات 76
7- جغرافیای فرهنگی شهرستان دامغان 76
1-7- زبان 76
2-7- خوراک 77
3-7- آداب و رسوم 77
4-7- مذهب 77
فصل چهارم: آثار تاريخي، باستاني و فرهنگي شهر صد دروازه 78
1- تاريخچه شهر دامغان 78
1-1- دامغان پايتخت اشکانيان 78
2-1- دامغان پايتخت ساسانيان 79
3-1-گذشته تاریخ دامغان 79
4- آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی شهرصدردروازه 79
1-4- مساجد 79
1-1-4- مسجد تاريخانه 79
2-1-4- مسجد جامع دامغان 82
3-1-4- مناره ي مسجد جامع 83
5-1-4- حسينيه ي حضرت ابوالفضل (ع) 84
2-4- كاروان سراها 84
1-2-4- كاروان سراي قوشه 84
2-2-4- كاروان سراي سپهسالار اميرآباد 86
3-2-4- كاروان سراي شهر دامغان 86
3-4- قلاع 86
1-3-4- قلعه ي گردكوه 86
2-3-4- قلعه ي اميرآباد 86
3-3-4- قلعه ي دولت آباد 86
4-3-4- قلعه ي عبدالله آباد 87
5-3-4- قلاع روستاي مايان 87
6-3-4- ساير قلاع و آتشكده 87
7-3-4- قلاع تنگه ي چشمه علي 88
5-4- نقاره خانه 88
6-4- تپه هاي تاريخي 88
7-4- برج ها 88
1-7-4- برج طغرل 88
2-7-4- برج پير علمدار 89
3-7-4- گنبد زنگوله 91
8-4- عمارات باستاني 91
1-8-4- عمارت دختر ناصرالدين شاه 91
2-8-4- عمارت آغا محمدخان و فتحعلي شاه قاجار در چشمه علي دامغان 91
9-4- بازار 92
1-9-4- بازار عمومي 92
10-4- مدارس قديمي 93
1-10-4- مدارس و مراكز علمي دامغان 93
2-10-4- مدرسه ي حاج فتحعلي بيگ معروف به پامنار 93
3-10-4- مدرسه ي موسويه 93
4-10-4- مدرسه ي مطلب خان 94
11-4- حمام هاي قديمي 94
13-4- مسجد و تكيه روستاي سبحان 96
13-4- خانه لطفي 96
14-4- خانه آقاي ابراهيمي 97
16-4- خانه مير رحيمي 97
17-4- ساختمان روستاي عباس آباد 97
18-4- تپه حصار دامغان 97
19-4- گوهر قلعه 98
20-4- قلعه هاي كوهستاني منصور كوه 98
21-4- برج چهل دختر دامغان 99
22-4- مقبره شاهرخ ميرزا 100
23-4- كوير رملي (شن هاي روان) 100
24-4- تنگه زندان 101
25-4- سد شهيد شاه چراغي 101
26-4- چشمه هاي آب معدني – باداب سورت دامغان 102
27- چشمه علی دامغان 103
1-27- موقعیت جغرافیایی چشمه علی : 103
3-27- انگیزه ساخت بنای چشمه علی : 103
4-27- ساخت مسجد : 104
5-27- وقف آب چشمه : 104
فصل پنجم: نتايج تحقيق 107
آمار توصيفي 107
5-1- جنسیت 107
5-2- سن 108
5-3- تحصيلات افراد مورد مطالعه 109
5-4- وضعيت تاهل افراد مورد مطالعه 110
5-5- وضعيت شغلي افراد مورد مطالعه 111
آمار استنباطی 112
1- اطلاعات کلیدی گردش گری در توسعه برنامه ریزی گردش گری 112
2- الویت بندی اطلاعات کلیدی گردش گری در توسعه برنامه ریزی گردش گری 114
3- نقش رضایت گردش گران در توسعه برنامه ریزی 115
4- الویت بندی عوامل موثردررضایت گردش گران ونقش آن در توسعه برنامه ریزی گردش گری 117
5- نقش شبکه های حمل ونقل در توسعه برنامه ریزی گردش گری 118
6- الویت بندی تأثیر شبکه های حمل و نقل در توسعه برنامه ریزی گردش گری 119
7- توزیع فراوانی جاذبه های گردش گری در توسعه برنامه ریزی گردش گری 119
8- الویت بندی متغیرهای جاذبه های گردش گری 120
9- میزان آشنایی افراد مورد مطالعه با آثار تاریخی ، باستانی وفرهنگی شهرستان دامغان 121
10- میزان تأثیر آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی در توسعه برنامه ریزی گردش گری 122
نتیجه گیری 122
پیشنهادات 125
منابع و ماخذ 126
چكيده لاتين 155
پرسشنامه 156

فهرست شكل ها
عنوان صفحه
دسته بندی انواع جاذبه ها 20
عوامل مؤثر در ساختار گردش گري 27
بعاد گردش گري 28
گذار از جهان گردي به گردش گری 30
تأثيرات اجتماعي – فرهنگي گردش گري در چهارچوب محيط گسترده جامعه 36
مهمترين اجزای برنامه ريزی توسعه جهان گردي 39
دسته بندي مسافران 40
نظام جهان گردي : اجزا و محیط 41
نظام جهان گردي : اجزا و محیط 42
دوران های تحول دربرنامه ريزی توسعه جهان گردي 45

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه تقسيمات سياسی کشور به تفکيک استان 50
نقشه استان سمنان به تفکيک شهرستان ها 51
نقشه پوشش گياهی استان سمنان 54
نقشه رودهای فصلی ودائمی استان سمنان 56
نقشه پراکندگی معدنی معادن درحال بهره برداری استان سمنان 58
نقشه تقسيمات کشوری شهرستان دامغان 70

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار بارندگی بلندمدت شهرستان های استان سمنان 53
نمودار ذخاير معادن استان سمنان 57
نمودار جنسيت افراد مورد مطالعه 108
نمودار سن افراد مورد مطالعه 109
نمودار وضعيت تحصيلی افراد مورد مطالعه 110
نمودار وضعيت تأهل افراد مورد مطالعه 111
نمودار وضعيت شغلی افراد مورد مطالعه 112

فهرست تصاوير آثار تاريخي ، باستاني و فرهنگي
عنوان صفحه
نمايي از ايوان هاي غربي مسجد تاريخانه ي دامغان 80
نمايي از اطاق ها و ستون هاي مسجد تاريخانه ي دامغان 80
نمايي از مناره مسجد تاريخانه ي دامغان 81
شکل شماره 4 : نمايي از مسجد جامع دامغان 82
شکل شماره 5 : نمايي از شبستان غربي مسجد جامع دامغان 83
شکل شماره 6 : نمايي از مناره ي مسجد جامع دامغان 84
شکل شماره 7 : نماي بيروني كاروان سراي قوشه 85
شکل شماره 8 : نمايي ديگر از كاروان سراي قوشه 86
شکل شماره 9 : دورنمايي از قلعه ي دولت آباد ، دامغان 87
شکل شماره10 : نمايي از برج طغرل ، روستاي مهمان دوست 89
شکل شماره 11 : نمايي از برج پير علمدار ، دامغان 90
شکل شماره 12 : نمايی ازنوشته های برج پير علمدار ، دامغان 90
شکل شماره 13 : نمايي از بناي خشتي گنبد زنگوله ، دامغان 91
شکل شماره 14 : نمايی از عمارت آغا محمدخان قاجار ، چشمه علي دامغان 92
شکل شماره 15 : نمايي از مدرسه ي موسويه ، دامغان 94
شکل شماره 17 : تپه حصار دامغان 98
شکل شماره 18 : برج چهل دختر- دامغان 100
شکل شماره 19 : سد شهيد شاهچراغی- دامغان 102
شکل شماره 20 : چشمه آب معدنی باداب سورت- دامغان 103
شکل شماره 21 : چشمه علی دامغان 104
شکل شماره 22 : چشمه علی دامغان 105
شکل شماره 23 : چشمه علی دامغان 105
فهرست جداول
عنوان صفحه
ابعاد مثبت و منفي تأثيرات گردش گري در جوامع ميزبان 31
جهان گردان بين المللی ورودی به تفکيک مناطق (ميليون نفر) 43
جمعيت شهرهای استان سمنان 59
شاخص های انسانی استان سمنان 60
وضعيت خانه های بهداشت در استان سمنان 60
تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان سمنان بر حسب وضعيت جغرافيايی 61
مهاجران خارج شده و وارد شده به هريک از استان ها ی کشور طی سال های 85-1375 63
مهاجران وارد شده به استان سمنان طی 10 سال گذشته برحسب سن و آخرين محل اقامت (نفر) 65
شاخص های اقتصادی در استان سمنان 67
شاخص های مهم استان سمنان در حوزه فعاليت های عمومی 68
بناهای تاريخی دامغان 96
توزيع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت 107
توزيع فراوانی سن افراد مورد مطالعه 108
توزيع فراوانی تحصيلات افراد مورد مطالعه 109
توزيع فراوانی وضعيت تأهل افراد مورد مطالعه 110
توزيع فراوانی وضعيت شغلی افراد مورد مطالعه 111
توزيع فراوانی اطلاعات کليدی گردش گری در توسعه برنامه ريزی گردش گری 114
رتبه بندی متغيرها با استفاده از شاخص ضریيب تغييرات (c . v) 115
توزيع فراوانی نقش رضايت گردش گران در توسعه برنامه ريزی گردش گری 116
رتبه بندی متغيرهای رضايت گردش گران با استفاده از شاخص ضريب تغييرات 117
توزيع فراوانی شبکه های حمل و نقل در توسعه برنامه ريزی گردش گری 118
رتبه بندی متغيرهای شبکه های حمل ونقل با استفاده از شاخص ضريب تغييرات 119
توزيع فراوانی جاذبه های گردش گری در افراد مورد مطالعه 120
رتبه بندی متغيرهای جاذبه های گردش گری با استفاده از شاخص ضريب تغييرات (c . v) 120
توزيع فراوانی ميزان آشنايی افراد مورد مطالعه با آثار تاريخی 122
توزيع فراوانی ميزان تأثير آثار تاريخی ، فرهنگی و باستانی در توسعه برنامه ريزی گردش گری 122

چکیده
گردش گری ، صنعتی درحال رشد است وحتی اگر دردوره هایی رشد کم باشد ، اما باز درطولانی مدت رشد دیده می شود . برخی از صاحب نظران گردش گری را نوش داروی مسائل توسعه یک منطقه می دانند. این دیدگاه واقع بینانه نیست

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استان خراسان، استان مازندران، استان اصفهان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه، جمع آوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور