دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تصویرپردازی، زمان روایی، فرهنگ و تمدن

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………81
تعریف پیرنگ……………………………………………………………………………………………………………..81
بررسی عنصر پیرنگ در داستانهای اصحاب کهف، یوسف و گاو بنی اسرائی…………………………….83
گفتار چهارم: شخصیت………………………………………………………………………………………………….90
سرآغاز……………………………………………………………………………………………………………………..90
تعریف شخصیت………………………………………………………………………………………………………….90
تصویر کلی شخصیتهای قرآن……………………………………………………………………………………….91
شخصیت و شخصیتپردازی در قرآن……………………………………………………………………………….92
1) شیوهی مستقیم…………………………………………………………………………………………………92
2) توصیف غیر مستقیم………………………………………………………………………………………….94
عمل داستانی………………………………………………………………………………………………..94
گفتارها و مکالمهها………………………………………………………………………………………..95
محیط…………………………………………………………………………………………………………95
توصیف مشخصات بیرونی………………………………………………………………………………..95
انواع شخصیت در داستانهای قرآن………………………………………………………………………………….96
1) شخصیتهای پویا…………………………………………………………………………………………….97
2) شخصیتهای ایستا (باثبات)……………………………………………………………………………….97
کشمکش نمایشگر شخصیت……………………………………………………………………………99
3) شخصیتهای اصلی و فرعی……………………………………………………………………………..101
4) شخصیتهای واسطه……………………………………………………………………………………….101
گفتار پنجم: زمان………………………………………………………………………………………………………104
سرآغاز……………………………………………………………………………………………………………………104
زمان تاریخی در قصههای قرآن…………………………………………………………………………………….105
شیوهی نقل حوادث داستان از لحاظ زمانی………………………………………………………………………106
الف) رعایت تسلسل زمانی (زمان خطی)…………………………………………………………………………106
ب) شکسته شدن زمان خطی………………………………………………………………………………………..106
برخی واژههای حامل عنصر زمان در قرآن………………………………………………………………………108
زمان روایی در قصص قرآنی………………………………………………………………………………………..109
رابطه بین زمان روایی و زمان گاهشمارانه……………………………………………………………………….110
1) طول زمان روایت…………………………………………………………………………………………..111
2) نظم و ترتیب زمان روایت………………………………………………………………………………..113
3) بسامد یا تناوب زمان………………………………………………………………………………………114
گفتار ششم: صحنه و صحنهپردازی……………………………………………………………………………….116
سرآغاز……………………………………………………………………………………………………………………116
صحنهپردازی در قرآن کریم…………………………………………………………………………………………117
1) توصیف مستقیم……………………………………………………………………………………………..117
2) توصیف به یاری گفتگو……………………………………………………………………………………118
3) توصیف آمیخته به نقل و گفتگو………………………………………………………………………..119
اجزای صحنه در داستانهای قرآن…………………………………………………………………………………120
1) محل جغرافیایی داستان……………………………………………………………………………………120
2) زمان یا عصر وقوع داستان……………………………………………………………………………….120
3) محیط کلی و عمومی شخصیتها……………………………………………………………………….121
4) پدیدههای طبیعی……………………………………………………………………………………………121
5) خصوصیات شخصیتها…………………………………………………………………………………..122
صحنهپردازی در پرتو تصویرگری………………………………………………………………………………….123
شیوههای تصویرگری قرآن در داستانها………………………………………………………………………….123
1) تصویرپردازی با حروف…………………………………………………………………………………..124
2) تصویرپردازی با کلمات……………………………………………………………………………………124
3) بهره جستن از فنون بلاغت……………………………………………………………………………….125
تشبیه…………………………………………………………………………………………………………..125
استعاره………………………………………………………………………………………………………125
کنایه…………………………………………………………………………………………………………126
4) تنوع در ارائهی صحنهها………………………………………………………………………………….126
انتقال از گذشته به حال…………………………………………………………………………………126
حذف………………………………………………………………………………………………………..127
گفتار هفتم: رخداد (حادثه)…………………………………………………………………………………………..128
سرآغاز……………………………………………………………………………………………………………………128
انواع رخداد (حادثه) در داستانهای قرآن……………………………………………………………………….128
الف) حادثهی زاییدهی قضا و قدر………………………………………………………………………………….129
ب) حادثهی غیر عادی و اعجازگونه……………………………………………………………………………..129
ج) حادثهی عادی و طبیعی………………………………………………………………………………………….129
موقعیت حوادث در داستانهای قرآن……………………………………………………………………………..129
برخی ویژگیهای رخدادها در قصص قرآن……………………………………………………………………..130
الف) واقعی بودن رخدادها……………………………………………………………………………………………130
ب) کوتاهی جملاتِ بیانگرِ رخدا…………………………………………………………………………………..131
ج) وقوع پی در پی و بیوقفهی حوادث………………………………………………………………………….131
د) حذف برخی رخدادها……………………………………………………………………………………………..131
فصل چهارم: نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………..133
سرآغاز……………………………………………………………………………………………………………………133
جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………………133
نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………….134
پیشنهادها و راهکارها…………………………………………………………………………………………………135
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….136

فصل اول:
کلیات

مقدمه
یکی از مؤلفههای قدرتمند سازندهی هر فرهنگ، داستان میباشد. بدون شک هیچیک از فرهنگهای بشری، خالی از عنصر داستانپردازی و قصهگویی نیست. شاید به طور قطع نتوان تاریخچهی پیدایش داستان را مشخص کرد اما «آنچه مسلم است از دوران کهن این یار، انیس خوب روز و شب آدمی بوده و زبان گویای افکار و عقاید، آداب و سنن، آرزوها و علایق و آنچه در نهانخانهی جان بشر جای داشته، گردیده است» (ملبوبی،1376، ص16).
اگر بخواهیم از کهنترین داستانها سخن بگوییم باید به تمدن مصر اشاره کنیم، چرا که «مجموعهای از قصههایی که تاریخ آن به حدود چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح میرسد، از فرهنگ و تمدن مصری باقی مانده است» (میرصادقی،1390، ص32).
«بعد از قصههای مصری، ادبیات آشوری– بابلی از جمله منظومهی حماسی گیلگمش قدیم ترین قصهی به جا مانده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ، جسارت، افقهای Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عناصر داستانی، عناصر داستان، امام خمینی