منابع پایان نامه با موضوع معناشناسی، معناشناسی تاریخی، حوزه معنایی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………….19
2-5-1 معناشناسی تاریخی………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………19
2-5-2 معناشناسی دستوری……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..20
2-5-3 نظریه بافت……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………22
2-5-4 حوزه معنایی……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………..22
2-6 اشکال معناشناسی…………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..23
2-6-1 معناشناسی آوایی / صوتی……………………………….. ………………………………………………………………………………………………..23
2-6-1-1 آواشناسی………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….25
2-6-1-2 انواع آواها………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….26
2-6-1-2-1 آواهای واک دار (أصوات مجهوره)……………………. ………………………………………………………………………………………26
2-6-1-2-2 آواهای بی واک (أصوات مهموسه)………………………. …………………………………………………………………………………..27
2-6-1-2-3 آواهای سنگین (أصوات شدیده)………………………………. ………………………………………………………………………………27
2-6-1-2-4 آواهای سبک (أصوات رخوه)…………………………………….. ……………………………………………………………………………..27

2-6-1-2-5 آواهای نرم (اصوات لینه)……………………………………………. …………………………………………………………………………….28
2-6-2 معناشناسی صرفی………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….28
2-6-3 معناشناسی نحوی………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….29
2-6-4 معناشناسی واژگانی………………………………………………………………… …………………………………………………………………………30
2-6-4-1 معنای مفردات……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………31
2-6-4-2 ترادف(هم معنایی)……………………………………………………………… …………………………………………………………………………31
2-6-4-3 تضاد(تقابل معنایی)…………………………………………………………… ………………………………………………………………………….32
2-6-4-4 شمول معنایی…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..33

فصل سوم: معرفی آیت الله طالقانی و تفسیر پرتوی از قرآن
3-1 زندگی نامه سیّد محمود طالقانی …………………………………………. ………………………………………………………………………………35
3-2 آثار و تألیفات ایشان……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….38
3-3 طالقانی در گذرگاه اندیشه ها………………………………………………….. …………………………………………………………………………….38
3-4 معرفی تفسیر پرتوی از قرآن…………………………………………………… …………………………………………………………………………….40
3-5 روش آیت الله طالقانی در تفسیر …………………………………………… ……………………………………………………………………………..41
3-6 منابع فکری یا تفسیری آیت الله طالقانی………………………………. ………………………………………………………………………………41
3-7 رویکردهای نواندیشانه در تفسیر پرتوی از قرآن…………………… ………………………………………………………………………………42
3-7-1 گرایش اجتماعی………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….42
3-7-2 تفسر علمی………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………..43
3-7-3 توجه به زبان فارسی………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….43
3-7-4 توجه به واژه ها و آواها…………………………………………………… …………………………………………………………………………………44

فصل چهارم: معناشناسی سوره نبأ با محوریت پرتوی از قرآن
4-1 معناشناسی با تکیه بر پرتوی از قرآن………………………………………. ……………………………………………………………………………47
4-2 سوره نباء………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………47
4-2-1 معناشناسی آیات 1تا 5 سوره……………………………………………. ……………………………………………………………………………..48
4-2-1-1 معناشناسی آوایی ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………49
4-2-1-1-1 آوای مجهور……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………..50
4-2-1-2 معناشناسی صرفی…………………………………………………… …………………………………………………………………………………..51
4-2-1-2-1جمله اسمیه و فعلیه………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..52
4-2-1-2-2 اسم فاعل………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………52
4-2-1-2-2 حرف……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..53
4-2-1-2-3 ابواب فعل(باب تفاعل)…………………………………………. …………………………………………………………………………………..53
4-2-1-3 معناشناسی نحوی………………………………………………… ………………………………………………………………………………………54
4-2-1-3-1حذف…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….54
4-2-1-3-2 تکرار………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….55
4-2-1-4 معناشناسی واژگانی…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..57
4-2-1-4-1 معنای مفردات………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….57
4-2-1-4-1-1 النبأ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..57
4-2-2 معناشناسی آیات 6 تا 16 سوره………………………………….. …………………………………………………………………………………….58
4-2-2-1 معناشناسی آوایی…………………………………………………… …………………………………………………………………………………….59
4-2-2-1-1 آواهای انفجاری……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….60
4-2-2-1-2 آواهای مجهور………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………60
4-2-2-2 معناشناسی صرفی………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….62
4-2-2-2-1 باب إفعال…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….62
4-2-2-2-2 زمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع شاهنامه فردوسی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع معناشناسی، تقدیم و تأخیر