پایان نامه رایگان با موضوع آبزی پروری، چرخه زندگی، دریاچه ارومیه

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به:

تقدیم به همسرم به خاطر صبوری، تقدیم به دخترم آیسان و پسرم یاشار که تحمل سنگینی و دشواری این کار را برایم آسان می نمودند.

تقدیم به روح پدر بزرگوارم که با تمام سختی های زندگی عاشق آموختن علم بود.

تقدیم به روح مادر عزیزم که با تمام دردهای خود، تسکین دهنده دردهای من بود.

و تقدیم به همۀ کسانی که از صمیم قلب دوستشان دارم.

تقدیر و تشکر
از استاد راهنماي محترم اول جناب آقاي دكتر احمد ایمانی كه مرا در انجام پایان نامه بسیار مورد لطف و محبت خود قرار دادند و مرا در تمام مراحل تحصیل راهنمایی کردند سپاسگزاری می نمایم.
از استاد راهنمای دوم خانم دکتر فرزانه نوری که با تلاش های مستمر و خالصانه و کمک های علمی و عملی بسیار خود مرا در طول اجرای این پایان نامه یاری فرمودند نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
از استاد مشاورم جناب آقای دکتر ناصر آق به خاطر کمک های بی دریغ و خالصانه خود و راهنمايي هاي علمي و عملي شان در طول اجراي اين پايان نامه با وجود تمام مشکلات خویش به بنده امید بخشیدند نهايت تشكر و قدرداني را دارم.
از جناب آقاي دكتر بهروز آتشبار داور خارجي محترم اين پايان نامه سپاس گذاري مي نمايم.
از جناب آقاي دكتر سروی داور داخلی كه قبول زحمت فرموده، داوري اين پايان نامه را متقبل شده اند، كمال تشكر را مي نمايم.
از دوست عزيزم جناب آقاي عبدالجبار ایرانی و کلیه عزیزانی كه صميمانه مرا در انجام كارهاي عملي و علمی پايان نامه ياري نموده اند، كمال تشكر را دارم.
از ریاست محترم دانشکده منابع طبیعی جناب آقای دکتر علیجانپور، معاونین گرامی بخصوص معاون آموزشی جناب آقای دکتر حبیب نظرنژاد و معاون پژوهشی جناب آقای دکتر شفیعی و كليه اعضا هيات علمي گروه شیلات دانشكده منابع طبيعي دانشگاه اروميه که در طول تحصیل مرا یاری نموده اند بسیار تشکر می کنم.
همچنین از ریاست محترم پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دکتر زینال زاده و تمامی همکاران محترم و کارشناسان عزیز مخصوصاً خانم مهندس عطا بخش، خانم مهندس روحی، خانم مهندس عسل پیشه و همۀ کسانی که به نوعی مرا در انجام این پایان نامه یاری کرده اند تشكر و قدرداني مي نمايم.

چکیده
با توجه به اهمیت آرتمیا به عنوان یک غذای زنده بسیار مغذی برای پرورش لارو انواع آبزیان، پرورش آرتمیا طی چند دهه اخیر به یکی از فعالیتهای اقتصادی بسیار مهم در صنعت آبزی پروی تبدیل شده است. ولی تولید جلبک های تک سلولی بخصوص در مقیاس های بزرگ از عمده ترین محدودیت های تولید انبوه آرتمیا بشمار می رود، لذا در این تحقیق کاربرد دو منبع غذایی از محصولات جانبی و ارزان قیمت کشاورزی یعنی سبوس گندم، سبوس برنج و مخلوط 50/50 سبوس گندم/سبوس برنج (در 8 تیمار مختلف از سه منبع غذایی) و همچنین از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه GG در چهار تیمار از این هشت تیمار به میزان %10 از غذای روزانه به منظور حداکثر جایگزینی به جای جلبک های تک سلولی در تغذیه آرتمیا فرانسیسکانا مورد بررسی قرار گرفت و شاخص های رشد و بازماندگی، میزان فعالیت آنزیم های گوارشی، ارزش غذایی و … در گونهً آرتمیا فرانسیسکانا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد وزن خشک و طول کل آرتمیا در تیمار6 (سبوس گندم با پروبیوتیک) بیشترین مقدار را داشت. درصد بقاء در جیرۀ غذایی سبوس برنج، درصد وزن مرطوب در جیرۀ غذایی ترکیبی سبوس گندم و سبوس برنج، درصد وزن خاکستر و میزان فعالیت آنزیم آمیلاز در جیرۀ غذایی سبوس گندم، ضریب تبدیل غذایی (FCR) در تیمار غذایی2 (سبوس گندم%85) بیشترین میزان را نشان داد. فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز در تیمار غذایی 1 (جلبک %100) و میزان فعالیت آنزیم لیپاز در تیمار8 (ترکیب سبوس گندم و سبوس برنج به همراه پروبیوتیک) بیشترین میزان را داشت. درصد چربی کل در تیمار غذایی2 (سبوس گندم%85) و پروفیل اسیدهای چرب در اغلب موارد به غیر از اسیدهای چرب DHA و EPA، تیمار سبوس گندم در مقایسه با تیمارهای مورد آزمایش از نظر آماری اختلاف معنی داری نشان داد (05/0p) ولی از نظر میزان نرخ رشد ویژه (SGR) در بین تیمارها اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (05/0p).
بر اساس نتایج این آزمایش، به نظر می رسد که جلبک تک سلولی دونالیلا سالینا می تواند توسط محصولات جانبی کشاورزی ارزان قیمت که هزینه بالایی ندارند جایگزین گردند.

واژه های کلیدی: آرتمیا فرانسیسکانا، آنزیم های گوارشی، پروبیوتیک، محصولات فرعی کشاورزی

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه 1
فصل دوم: بررسی منابع 5
2-1- تاریخچه آرتمیا 5
2-2- مصرف آرتمیا و تقاضای آن 5
2-3- رده بندی آرتمیا 6
2-4- سویه های آرتمیا 7
2-5- پراکنش جغرافیایی آرتمیا در دنیا 7
2-6- پراکنش جغرافیایی آرتمیا در ایران 8
2-7- زیست شناسی آرتمیا 9
2-7-1- چرخه زندگی آرتمیا 9
2-7-2- تولید مثل آرتمیا 10
۲-۸- مراحل رشد و نمو آرتمیا 10
2-8-1 سیست آرتمیا 10
2-8-2- ناپلیوس 12
2-8-3- متاناپلیوس ها 12
2-8-4- پست متاناپلیوس 12
2-8-5- دوره پست لاروی 13
2-8-6- آرتمیا های جوان و بالغ 13
2-9- تغذيه‌ آرتميا 13
2-10- استراتژي‌ تغذيه 15
2-10-1- جلبکهای تک سلولی 16
2-10-2- مخمرها 17
2-10-3- باکتریها 18
2-10-4- محصولات فرعی صنايع‌ غذايي و کشاورزی‌ 19
2-11- مروری بر منابع و کاربرد زیتوده آرتمیا در آبزی پروری 21
2-11-1- آرتمیا به عنوان حامل 23
2-11-2- آرتمیا به عنوان منبع پروتئینی برای دام و طیور 23
2-11-3- آرتمیا به عنوان منبع پروتئینی برای انسان 23
2-11-4- آرتمیا در تولید نمک مرغوب 24
2-11-5- کاربردهای ویژه آرتمیا برای تغذیه گونه های آبزی پروری 24
2-11-6- آرتمیاهای یخ زده و خشک شده تحت سرمای شدید 25
2-14- ارزش غذایی آرتمیا 26
2-15- فعالیت های آنزیمی در آرتمیا 27
2-16- باکتری های پروبیوتیک 29
2-16-1- ایجاد کلنی یا استقرار پروبیوتیک ها (Colonization) 30
2-16-2- افزایش پاسخ ایمنی 31
2-16-3- منبعی از مواد مغذی و مشارکت آنزیمی در هضم 31
2-16-4- رقابت برای آهن 32
2-16-5- آنزیم های باکتری های پروبیوتیک 32
2-16-6- لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus GG) 33
2-17- اهداف تحقیق 35
فصل سوم: مواد و روش كار 37
3-1- پرورش جلبک در آزمایشگاه 37
3-1-1- تغذیه جلبک با محلول والنه و ویتامین 38
3-1-2- محیط کشت ومواد غذایی 38
3-1-3- شرایط فیزیکی اتاق پرورش جلبک 40
3-2- مراحل پرورش جلبک در آزمایشگاه 41
3-2-1- تهیه و نگهداری کشت ذخیره 41
3-2-2- تهیه کشت ذخیره جدید 42
3-2-3- انتقال جلبک از محیط جامد به محیط مایع 42
3-2-4- انتقال محتویات لوله ها به ارلن های 250 میلی لیتری 42
3-2-5- انتقال محتویات ارلن های 250 میلی لیتری به ارلن های 5 لیتری 42
3-2-6- جمع آوری و برداشت جلبک 43
3-2-7- تعیین کمیت توده زنده جلبک 43
3-3- آماده سازی غذای های اصلی (سبوس گندم و سبوس برنج) 44
3-3-1- آسیاب کردن و تهیه سوسپانسیون 44
3-3-2- مراحل تهیه غذا و نگهداری آن 45
3-4- تهیه آب شور 45
3-5- ضدعفونی کردن سیستها قبل از تفریخ 45
3-5-1- تفریخ سیست ها و جداسازی ناپلیوس ها 45
3-6- مراحل پرورش آرتمیا 46
3-6-1- تیمارهای غذایی 46
3-6-2- غذادهی و کنترل شوری در طول دوره پرورشی 46
3-7- بررسی رشد و بازماندگی آرتمیا 47
3-7- 1- پرورش آرتمیا در بطری های مخروطی یک و نیم لیتری 47
3-7-2- پرورش آرتمیا در بطری های شیشه ای 6 لیتری 48
3-8- بررسي تاثير جيره هاي مختلف غذايي بر برخی از شاخص های رشد آرتمیا 49
3-8-1- تعیین درصد رطوبت لاشه 49
3-8-2- درصد ماده خشک لاشه 49
3-8-3- وزن تر انفرادی 50
3-8-4- وزن خشک انفرادی آرتميا 50
3-8-5- درصد خاکستر لاشه 50
3-8-6- ضریب تبدیل غذایی (FCR) 50
3-8-7- نرخ رشد ویژه (SGR) 51
3-8-8- چربی کل 51
3-8-9- پروفایل اسیدهای چرب 51
3-9- روش تهیه و کشت باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس 51
3-10- آزمایشات مربوط به آنزیم 52
3-10-1- تهيه عصاره آنزيمی 52
3-10-3- سنجش میزان فعاليت آنزيم آلفا- آميلاز 52
3-10-4- سنجش میزان فعاليت آنزيم ليپاز 53
3-10-5- سنجش میزان فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز 54
3-11- تجزیه و تحلیل آماری داده ها 54
فصل چهارم: نتايج 55
4-1- طول (رشد) 55
4-2- بازماندگی 56
4-3- ضریب تبدیل غذایی (FCR) 57
4-4- نرخ رشد ویژه (SGR) 59
4-5- میزان رطوبت 60
4-6- درصد وزن خشک لاشه آرتمیا 61
4-7- درصد وزن خاکستر از وزن خشک لاشهً آرتمیا 62
4-8- چربی کل 63
4-9- فعالیت آنزیم های گوارشی 64
4-9-1 – آنزیم آمیلاز 64
4-9-2- آنزیم لیپاز 65
4-9-3- آنزیم آلکالین پروتئاز 66
4-10- پروفیل اسیدهای چرب 68
4-10-1- اسید چرب C14:0 68
4-10-2- اسید چرب C14:1n-5 68
4-10-3- اسید چرب C16:0 69
4-10-4- اسید چرب C16:1n-7 70
4-10-5- اسید چرب C18:0 71
4-10-6- اسید چرب C18:1n-9 72
4-10-7- اسید چرب C18:1n-7 73
4-10-8- اسید چرب C18:2n-6 cis 74
4-10-9- اسید چرب C18:2n-6 trans 74
4-10-10- اسید چرب C18:3n-3 (LIN) 75
4-10-11- اسید چرب C20:0 76
4-10-12- اسید چرب C20:1n-9 76
4-10-13- اسید چرب C20:2n-6 77
4-10-14- اسید چرب C20:4n-6 (ARA) 78
4-10-15- اسید چرب C20:3n-3 78
4-10-16- اسید چرب C20:5n-3 (EPA) 78
4-10-17- اسید چرب C22:0 79
4-10-18- اسید چرب C22:1n-9 80
4-10-19- اسید چرب C22:6n-3 (DHA) 81
4-10-20- اسید چرب C24:0 82
4-10-21- اسید چرب C24:1n-9 82
فصل پنجم: بحث، نتيجه گيری 85
5-1-رشد و بازماندگی 85
5-2- ضریب تبدیل غذایی (FCR) 88
5-3- نرخ رشد ویژه (SGR) 89
5-4- درصد ماده خشک (وزن مرطوب و خشک انفرادی آرتمیا فرانسیسکانا) 90
5-5-درصد خاکستر 90
5-6- چربی کل 91
5-7- آنزیم های گوارشی 92
5-7-1- آنزیم آمیلاز 92
5-7-2- آنزیم لیپاز 92
5-7-3- آنزیم آلکالین پروتئاز 93
5-8- پروفايل اسیدهای چرب 96
5-9- نتيجه گيري کلی 98
5-10- پیشنهادها 101
5-10-1- پیشنهاد اجرایی 101
5-10-2- پیشنهاد پژوهشی 101
منابع و ماخذ 103

فهرست جداول
جدول 3-1- ترکیب و آماده سازی محیط کشت والنه. 39
جدول 3-2- مقادیر لازم محیط کشت والنه و ویتامین جهت غنی سازی محیط پرورش جلبک 39
جدول 3-3- تیمارهای غذایی و اجزاء تشکیل دهنده جیره غذایی 46
جدول 3-4- نسبت های روزانه افزایشی در مقادیر غذایی بکار رفته در تيمارهاي مختلف جيره غذایی 47
جدول 4-1- آنالیز واریانس طول کل آرتمیا فرانسیسکانا در گروه های مختلف آزمایشی در پایان دوره پرورش 55
جدول 4-2- آنالیز واریانس درصد بقاء آرتمیا فرانسیسکانا گروه های مختلف آزمایشی در پایان دوره پرورش 56
جدول 4-3- آنالیز واریانس ضریب تبدیل غذایی (FCR) آرتمیا فرانسیسکانا 58
جدول 4-4- آنالیز واریانس نرخ رشد ویژه (SGR) آرتمیا فرانسیسکانا 59
جدول4-5- آنالیز واریانس درصد رطوبت آرتمیا فرانسیسکانا پس از 17 روز دوره پرورش 60
جدول4-6- آنالیز واریانس درصد وزن خشک آرتمیا فرانسیسکانا پس از 17 روز دوره پرورش 62
جدول4-7- آنالیز واریانس درصد وزن خاکستر از وزن خشک آرتمیا فرانسیسکانا 62
جدول4-8- آنالیز واریانس درصد چربی کل در آرتمیا فرانسیسکانا 63
جدول 4-9-1- آنالیز واریانس فعالیت آنزیم آمیلاز در آرتمیا فرانسیسکانا 64
جدول 4-9-1- آنالیز واریانس فعالیت آنزیم لیپاز در آرتمیا فرانسیسکانا 66

فهرست اشکال
شکل1-1 پراکنش جهانی گونه های مختلف آرتمیا ….. 8
شکل 2-1 چرخه زندگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امام صادق، امام حسین، امام حسین علیه السلام Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع آبزی پروری، دریاچه ارومیه، منابع غذایی