منابع پایان نامه ارشد درباره انسجام خانواده، رسانه های جمعی، ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

2-22 تعریف خانواده 32
2-23 پارسونز ونظریه خانواده 33
2-24 فوکویاما و خانواده 34
2-25 زیمل و خانواده 35
2-26 ماهواره یک «رسانه مدرن» 36
2-27 ورود ماهواره به ایران و تاثیرات مخرب آن 36
2-28 قابلیت هاو جذابیت ها ، آسیب ها و معایب ماهواره 38
2-29 دیدگاه های دیگر دانشمندان در حوزه ماهواره و آسیب های اجتماعی 39
2-30 آسیب ارتباطی ناشی از رسانه های مدرن 41
2-31 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر فرد و خانواده 41
2-32 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر حوزه فرهنگ و خانواده 43
2-33 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر افکار،عقاید، روش هاو رفتارها 46
2-34 آسیب شناسی استفاده از ماهواره وتأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده 47
2-35 بحران گذار در خانواده ایرانی 50
2-36 دکتر باقر ساروخانی و خانواده 50
2-37 دکتر شهلا کاظمی پور و خانواده 51
2-38 ماهواره و تضعیف بنیان خانواده 52
2-39 رسانه(ماهواره)و ناهنجاریهای خانواده 54
2-40 رسانه(ماهواره) و«خشونت خانوادگی» 54
2-41 رسانه(ماهواره)، خانواده و جرائم اجتماعی 57
2-42 رسانه(ماهواره)، خانواده و تربیت فرزندان 60
2-43 رسانه(ماهواره)، خانواده و چالشهای پیش رو 63
2-44 پیشینه داخلی پژوهش 64
2-45 پیشینه خارجی پژوهش 68
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1: مقدمه 75
3-2: روش تحقیق 75
3-3: جامعه آماری 75
3-4: نمونه آماری و روش نمونه گیری 75
3-5: روش گرد آوری اطلاعات 76
3-6: ابزار گردآوری 76
3-7: چگونگی تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق 77
3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها 78
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 80
4-2 الف : تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 81
4-3 ب: تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 86
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 94
5-2 بحث و نتیجه گیری 94
5-2-1 یافته های توصيفي تحقیق 94
5-2-2 تحلیل استنباطی داده ها 95
5-3 محدودیت های تحقیق 102
5-4 مشکلات پژوهش 102
5-5 پيشنهادهاي کاربردی 102
منابع فارسی 104
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول شماره 3-1: سنجش مولفه ها در پرسشنامه بر مبنای گویه ها ومنطبق بر اهداف پژوهش 76
جدول4-1 :بررسی فراوانی جنسیت افراد 81
جدول 4-2 : بررسی فراوانی سن افراد 82
جدول4-3 :بررسی فراوانی وضعیت تاهل افراد 83
جدول 4-4 : بررسی فراوانی میزان مشاهده ماهواره در طول روز 84
جدول 4-5 : بررسی توزیع شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغییر تاثیر برنامه های ماهواره بر ارزشهای فردی و انسجام خانواده و مولفه های آن 85
جدول 4-6 : نتایج آزمون نرمال بودن داده ها 86
جدول 4-7 : آزمون t تک نمونه ای 87
جدول 4-8 : آزمون t تک نمونه ای 87
جدول 4-9 : آزمون t تک نمونه ای 88
جدول 4-10 : آزمون t تک نمونه ای 88
جدول 4-11 : آزمون t تک نمونه ای 89
جدول 4-12 : آزمون t تک نمونه ای 89
جدول 4-13 : آزمون t تک نمونه ای 90
جدول 4-14 : آزمون t تک نمونه ای 90
جدول 4-15 : آزمون t تک نمونه ای 91
جدول 4-16 : آزمون t تک نمونه ای 91
جدول 4-17 : آزمون t تک نمونه ای 92

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار4-1 : نمودار میله ای مرتبط به توزیع جنسیت افراد 81
نمودار 2-4 نمودار میله ای مرتبط به توزیع سن افراد 82
نمودار4-3 : نمودار میله ای مرتبط به توزیع وضعیت تاهل افراد 83
نمودار 4-4 : نمودار میله ای مرتبط به توزیع میزان مشاهده ماهواره در طول روز 84

چکیده
ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ایران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده است و گاهی با گذشت چند هفته شاهد راه اندازی چندین شبکه جدید ماهواره ای هستیم ، بهره گیری از فناوری های پیشرفته در برنامه های شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و افزایش روز به روز جذابیت های آنها باعث شده است افراد به نا هنجاریها و رفتارهای متضاد با ارزشهای جامعه خویش روی آورند ، گسترش هدفمند شبکه های ماهواره ای یکی از مهمترین ابزارهای ناتوی فرهنگی برای بی ثبات سازی نظام امنیت اجتماعی و فروپاشی نظام خانواده است . هنگامیکه مارشال مک لوهان نظریه دهکده جهانی را مطرح کرد کمتر کسی باور می کرد که امواج ماهواره به واسطه دستگاه تلویزیون در سراسر جهان همه مردم را به خود جلب کند و دهکده ای کوچکتر از آنچه که مک لوهان در آرزوی آن بود تشکیل دهد.
هدف از انجام تحقیق حاضر ” شناخت تاثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده است” روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است ، جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 25 تا 65 سال ساکن منطقه 3 شهر تهران می باشند که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر از جامعه آماری به روش تصادفی ساده و خوشه ای انتخاب شد، با توجه به مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینه های تحقیق در این زمینه ،پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 9 مولفه اصلی با 39 گویه تدوین وشیوه پاسخ دهی بر اساس طیف لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد تنظیم شد .
در ارتباط با سوالات مطرح شده در این تحقیق ، نتایج نشان داد که افراد و خانواده ها با توجه به شرایط اجتماعی که در آن قرار دارند به میزان متفاوتی از برنامه های ماهواره و تلویزیون استفاده می کنند.یافته های این تحقیق بیانگر آن است، امروزه ماهواره ها به عنوان یکی رسانه ها و ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ، در اندیشه جوانان و افراد خانواده ها و تغییر اجتماعی آنان دارای نقش مهم و تأثیرگذاری هستند، عامل اصلی کارکرد منفی برای ماهواره ، اهداف پلیدی است که غالب مدیران آن در پیش گرفته اندو مسیر را برای اهداف اصلی اسعمار نوین ،سلطه فرهنگی و تبلیغ ارزشهای غربی در جهان سوم و تمامی جوامع در حال توسعه هموار می کنند.
این تحقیق به منظور شناخت تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزشهای فردی و انسجام خانواده منطقه 3 کلانشهر تهران صورت گرفته است به طور خلاصه نتایج بدست از تجزیه و تحلیل پاسخ های تحقیق حاضر نشان داد ،استفاده از برنامه های ماهواره و تأثیر آن بر افراد و خانواده هابه سرعت در حال گسترش است ،در واقع نتایج تحقیق بیانگر این امر است که با ورود ماهواره به جامعه ما تغییرات زیادی در حوزه ارزش های فردی و انسجام خانواده بوجود آمده است.
برنامه های ماهواره ، ارزشها ، انسجام خانواده ، اجتماع ، رسانه های جمعی

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه:
جهان امروزعصر «انقلاب اطلاعات و ارتباطات»1است وسایل ارتباط جمعی پیچیده ترین ابزاری هستند که برای القای اندیشه ها، در این برهه از زمان به وجود آمده اند، همه روزه بر کارآمدی و پیچیدگی این وسایل افزوده می شود، حدود 2 قرن از انقلاب صنعتی می گذرد و جهانیان شاهد پیشرفت روز افزون در فناوری ارتباطات و تکنولوژی در عرصه رسانه ها2 و تأثیرآن بر زندگی خود هستند. با پیدایش پدیده جهانی شدن و اشاعه آن به تمام جهان، رسانه های جمعی اهمیت بسیار زیادی پیدا کردند از دهه 1990 به این طرف علاوه بر تحولات عظیم وگسترده سیاسی مانند فروپاشی شوروری و پایان نظام دو قطبی، تحول مهم وشگرف دیگری درعرصه فرهنگ صورت گرفت و آن ظهور پدیده ماهواره بود، پدیده نوی که مرزهای سیاسی را درنوردید و جهان را با فرهنگ های گوناگون بهم مرتبط ساخت.
در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی از جمله ماهواره3 و تلویزیون4 عامل بسیار مهمی در فرهنگ پذیری افراد هستند، دراغلب کشورها، بسیاری از مردم زمان زیادی را به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند، ماهواره یکی از رسانه های بسیار تأثیرگذار در عصر حاضر است که همانند سایر رسانه ها و وسایل ارتباطی اساساً محصول غرب بوده که در طول سال های اخیر وارد کشور شده است.
به جرأت می توان بیان داشت که ما در عصر رسانه ها زندگی می کنیم، عصری که در آن رسانه های گروهی جزو لاینفک زندگی ما هستند، ماهواره وتلویزیون قادرند با شیوه های پذیرفتنی عوام پسند هرنوع تغییری را در جامعه ایجاد کنند و نباید تردید داشت که این وسایل ارتباط جمعی در تغییر وضعیت زندگی افراد جامعه تأثیر غیر قابل انکاری داشته و بخش مهمی از فرهنگ آموزی هر روزه افراد جامعه می باشند و با داشتن امکانات گسترده و وسیع در ارائه جذاب تر و بهتر هر ایده می توانند به عنوان یک کانال بی نظیر ارتباطی عمل کنند که هیچ ابزاری توانایی رقابت با آن را ندارد. بسیاری از شبکه های ماهواره ای با پخش برنامه های مختلف و بویژه تبلیغات کالاهای مختلف به دنبال جذب مصرف کننده در کشور ها بوده و تا حدود زیادی هم در این امر موفق بوده اند.
گرایش مردم به ماهواره بویژه در کشورهای اسلامی5 از جمله کشور ایران، ارزشها6، باورها7 و فرهنگ8 اصیل جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، به عبارت دیگر ماهواره و تلویزیون نمادهای فرهنگی هستند که از آن طریق دین، ارزشها و باورهای دینی تحت تأثیر قرار می گیرند، در این تغییر و تحولات شگرف که ماهواره و تلویزیون به طور خاص و عموماً رسانه های گروهی به معنای عام محور اصلی آن هستند، جامعه ما نتوانسته فرهنگ سنتی گذشته را تثبیت یا فرهنگ نوین صنعتی را کاملاً جذب کند.
با توجه به موارد اشاره شده می توان گفت که برنامه های ماهواره تأثیرات زیادی بر ارزشهای فردی و انسجام خانواده دارد. بی شک این تأثیر ها هم می تواند مثبت و هم می تواند منفی باشد سازندگان برنامه های تلویزیونی علاوه بر سرگرم نمودن مخاطب قصد دارند که پیام های مد نظر خود را نیز به مخاطبان ارائه دهند. بدون شک محتوای پیچیده شده در برنامه های ماهواره به دلیل تولید آن در کشورهای دیگر سنخیت بالائی با اقتضائات جامعه ما ندارد، در حال حاضر هزاران کانال ماهواره با استفاده از تجهیزاتی به نسبت ارزان قیمت قابل دسترسی است و باید تأثیر این گونه برنامه ها بر مولفه های فرهنگی جامعه مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با همین هدف انجام شده است با انجام این تحقیق تلاش شده است تا تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های افراد و همچنین انسجام خانواده مورد بررسی قرار گیرد، این امر از طریق جمع آوری اطلاعات از مخاطبان این گونه برنامه ها صورت پذیرفته وتأثیرات شناسایی شده بر تک تک مولفه ها بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2 بیان مسئله:
جهانی شدن هر چند پدیده ای جدید محسوب نمی شود اما در مقايسه با تاريخ تمدن و شهرنشيني بشر عمر كوتاهي دارد. اين پديده تا حد زيادي وجود خود را مديون تکنولوژی‌های نو ظهور ارتباطات و اطلاعات است. در اين ميان رسانه‌هاي گروهي نقش بسيار زيادي دارند و هر روزه حجم بسيار زيادي از اطلاعات از طريق رسانه‌ها در اختيار مخاطبان جهانی آن قرار مي‌گيرد. روزنامه ها، نشریات ادواری، مجلات و تلویزیون از مهم ترين رسانه‌ها هستند و اكثر قريب به اتفاق اطلاعات از طريق آنها مبادله مي‌شود. در بين اين رسانه‌‌ها تلويزيون به دليل امتيازات منحصر به فردش نسبت به ساير رسانه‌ها از ابتدا تاكنون رتبه اول را به خود اختصاص داده است. با اختراع ماهواره‌ و پخش برنامه‌هاي تلويزيوني با استفاده از آن، تلويزيون به ارباب مطلق رسانه‌ها تبديل شد و حتا حضور اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي9 هم نتوانسته چندان از محبوبيت آن بكاهد(سالاري فر، 1385).
انقلاب اجتماعی ارتباطات علاوه بر افزایش رسانه های ارتباط جمعی، تحول نمادها و باورها را نیز به ارمغان داشته است. در سایه این تحول رسانه های گروهی زمینه رشد آگاهی و شناخت اجتماعات بشری را مهیا ساخته اند و ظاهراً اجتناب ناپذیر می نماید که همزمان با تعداد رسانه های جمعی ، تاثیر آنها بر هویت و فرهنگ جوامع مختلف چشمگیر است. در واقع می توان گفت، تاثیری که رسانه های جمعی برفرهنگ و ساختارهای اجتماعی و نظام بین المللی دارند، سبب شده به نوعی همه دنیا با چالشی به اسم بحران هویت روبرو شوند، در این میان، برنامه های ماهواره ای نقش پررنگ تری را در این تحول و دگرگونی فرهنگی، مخصوصاً در ایران دارا می باشند، رسانه های تصویری مثل ماهواره با برنامه های تفریحی و سرگرم کننده در دراز مدت، یکسان سازی سلیقه قشرهای عظیم جامعه را باعث

پایان نامه
Previous Entries تحلیل داده، توزیع فراوانی، جمع آوری اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره انسجام خانواده، تهاجم فرهنگی، رسانه‌های جمعی