دانلود پایان نامه ارشد درمورد سند رسمی، جرم کلاهبرداری، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

الف-اهمیت تحقی

1-معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ یازدهم، انتشارات امیر کبیر، 1367، جلد دوم، ص 2748، 2749.
2- نحوی، سیدمحمد، فرهنگ وام واژه عربی، چاپ اول انتشارات اسلامی، تابستان 1368، ص 341، 342.
3- روحانی، سید محمود، المهجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم(فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم)، چاپ اول، مؤسسه چاپ نشر،ص110.
4- دهخدا، علی اکبر، منبع پیشین، ص 259-261.
5- همان.
دکتر کاتوزیان می نویسد: (( در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی را می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند. سندی را که در این باب تنظیم می شود و عده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند))(1).
گفته شده قولنامه تحقق نمی یابد مگربارضایت طرفین، به معامله شیئی معین با بهای معلوم در زمان مشخص و مهلت موارد توافق و با شروطی که تراضی کرده اند، اتفاق نظر داشته باشند، که مقتضای این عقد، الزام به عقد دیگری نه در زمان حال، بلکه در موعد توافق شده است، سپس چنانچه دو نفر بخواهند معامله خانه ای را بین خود انجام دهند که در شرایط معامله به توافق رسیده اند ولی به لحاظ عوامل خارجی مثل تهیه مدارکی که برای ثبت معامله ضرورت دارد و یا جهاتی که به طرفین معامله بر می گردد، مثل فراهم نمودن بهای معامله از طرف خریدار، متعهد می شوند در برابر یکدیگر که در موعد تراضی با آماده نمودن عوامل لازم معامله را در دفتر اسناد رسمی واقع سازند و چنانچه موعد منقضی شود و تعهدات انجام نشود، ساقط می گردد و بیع واقع نخواهد شد(2).
د- معامله معارض
منظور از معامله معارض آن است که شخصی، عین یا منفعت مالی و یا حقی در مورد آن مال را اعم از منقول و غیر منقول به دیگری انتقال دهد و بعد نسبت به همان مال معامله یا تعهدی مخالف و ناسازگار با حق انتقال گیرنده و یا ذی حق انجام دهد، به عنوان مثال اگر شخص منزلش را به زید بفروشد و بعد همان منزل را کلاً و بعضاً به عمر و انتقال دهد و یا منافع آن را در قالب اجاره به وی واگذار نماید. در این مورد دکتر جعفری لنگرودی نیز بیان می دارد ((اگر بین مدلول دو عقد، تدافع و تمانع باشد حالت تعارض عقود حکم فرماست. باید توجه داشت صرف تعاریف ارائه شده نمی توان بیانگر حالت تعارض بین دو معامله باشد، بلکه همانطور که در مفهوم تعارض آمد، برای اینکه بین دو یا چند معامله تعارض حاصل گردد باید شرایطی نیز وجود داشته باشد و به عبارت بهتر باید عناصر تشکیل دهنده آن کامل باشد، در غیر این صورت تعارض ظاهری است و در واقع تعارضی وجود ندارد بلکه بحث جهت و در جهت یا تراجیح است.

1-کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی از عقود معین، چاپ اول، گنج دانش، 1376، جلد اول، ص 25.
2- المسفهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، العقود التی تقع علی الملکیه، بیروت، دارالاحیات القرات العربی، بی تا، جلد 4، ص 60-62.
صورت اجتماع حقوق دو متعادل (زید و عمرو) به طور همزمان مقدور نمی باشد و معامله مؤخر، معامله معارض محسوب می گردد(1) .
بنابراین وقتی صحبت از دو معامله معارض به معنای واقعی می شود باید توجه نمود که اسناد آن از یک جنس باشد. مثلاً هر دو سند عادی یا رسمی باشند ولی اینکه نوع و رتبه معاملات با هم یکی نباشد اهمیتی ندارد. به عنوان مثال اسناد دو معامله، می تواند هر دو بر بیع قطعی و یا یکی بر بیع قطعی و دیگری بر هبه و معارضه دلالت نمایند، به علاوه هر دو سند باید در زمان تعارض دارای اعتبار باشند، لذا صرف اینکه دو سند هر دو رسمی بوده و درباره یک ملک تنظیم شده باشند برای تحقق تعارض بین آنها کافی نیست، زیرا ممکن است یکی از آنها به تصویب قانونی خاص باطل شده باشد. (مانند لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت آن، مصوب 1358 و دو قانون ابطال اسناد و فروش رقابت، آب و اراضی موقوفه، مصوب سالهای 1363، 1373). همچنین ممکن است یکی از اسناد به حکم دادگاه باطل شده باشد، بنابراین اگر در زمان معینی یکی از دو سند رسمی از اعتبار ساقط شده باشد، نمی توان از تعارض در سند هم جنس نیز (مانند دو سند رسمی ) سخن گفت، زیرا ابطال یکی از دو سند رسمی به معنی این است که آن سند اصلاً وجود نداشته است، و در این صورت تعارض بوجود نخواهد آمد.
ه-جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی
جرم که مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، یعنی هیچ عملی در عالم خارج مخالف با نظم اجتماعی و جرم نخواهد بود، مگر اینکه قانونگذار در یکی از قوانین خود آن را جرم بشناسد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
پس باید این نکته بسیار مهم را مدنظر قرار دهیم که جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرمی است که به صورت انجام فعل صورت می گیرد یعنی با ترک فعل این جرم محقق نمی شود ممکن است در این خصوص پرسش های متداولی مطرح گردد و مثلاً این سئوال به ذهن برسد که چرا جرم

1-شهری غلامرضا، منبع پیشین، ص 256، 257، جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، منبع پیشین، جلد 5، ص 3419
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی به صورت فعل محقق می شود و با ترک فعل این عمل جرم نیست؟
می توان چنین پاسخ داد که وقتی کسی می خواهد قرارداد پیش فروش ساختمان تنظیم کند یعنی همان فروشنده و خریدار، ابتداً فروشنده باید طبق قانون پیش فروش ساختمان مالک رسمی آن ملک باشد و زمانی که بین آنها قرارداد منعقد می شود فروشنده قصد داشته که با فروش این قطعه زمین به خریدار مبلغی را در قبال آن دریافت کند و با علم به اینکه به نام او به صورت رسمی منتقل نمی کند چنین بیعی را انجام داده است و سوء نیت عام و خاص را نسبت به انجام معامله و جرم داشته است. که این بحث را در جای خود و در فصل دوم از ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
واژه بعدی که ما در این تحقیق باید به تعریف آن بپردازیم واژه “پیش فروش” است که باید بدانیم منظور از پیش فروش چیست ؟ پیش فروش از لحاظ دستور زبان به دو صورت صفت فاعلی و اسم مصدر مرکب وجود دارد، در معنای نخست آمده است که پیش فروش که قبل از موعد مقرر و تهیه شدن جنس بها و در قالب اسم مصدر مرکب پیش فروش به معنای، فروش قبل از بدست آمدن جنس(1)، پیش از تحویل مال را می رساند(2).
پیش فروش در حقیقت اسمی است که از منظر فروشنده بر معامله مورد بحث اطلاق می شود و آیا این معامله از دیدگاه خریدار عنوان ((پیش خریدار )) دارد؟ به عبارت دیگر بسته به طرف قرارداد عنوان پیش فروش و پیش خرید متغیر می شود . از منظر اصطلاحات حقوقی پیش فروش یا پیش خرید نوعاً مترادف با بیع سلف یا سلم در فقه می باشد.
اما باید توجه داشت که در بیع سلف مبیع همواره مال کلی است ولی در پیش خرید به معنای مرسوم عبارت ، ممکن است شیء مورد معامله عین شخصی باشد کما اینکه در باب موضوع تحقیق چنین است.

1.کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق، اعمال حقوقی، ناشر شرکت سهامی انتشار و با همکاری بهمن برنا، چاپ هشتم، سال 1381، ش 165، ص17، شهیدی، دکتر مهدی، تشکیل قرارداد ها و تعهدات، دو جلدی، انتشارات مجد، چاپ سوم، سال 1382، جلد اول،ش 1، صفحه 41.
2.دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دوره 15 جلدی،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوماز دوره جدید،سال 1377،ص86،
واژه بعدی در این تحقیق ساختمان است که ما باید بررسی کنیم که منظور از ساختمان چیست؟ ساختمان به چه چیزی اطلاق می شود؟ ساختمان که از لحاظ دستور زبان اسم مرکب است به معنای بنای عمارت، همچنین نهاد، وضع، ساخت و ترکیب می باشد(1). واژه ساختمان در عرف استعمال فراوانی دارد، عرف به هر آنچه بر روی زمین یا همان عرصه توسط مصالحی من جمله آجر، سنگ، سیمان، آهن ساختمان ساخته شود ساختمان می گوید، خواه آنچه ساخته شده آپارتمان، مدرسه، خانه و یا مسجد باشد. در دکترین حقوقی اندیشه های حقوقدانان ایران کمتر به تعریف و تبیین قرارداد پیش فروش آپارتمان برخورد می شود. حقوقدانان ترجیح داده اند همچنان به تعریف عقودی همچون بیع سلف، بیع مالی کلی و یا بیع اثمار بپردازند. البته در این میان برخی حقوقدانان قرارداد پیش فروش آپارتمانی که در آینده باید ساخته شود را تعریف کرده اند(2) .
البته در این میان برخی حقوقدانان قرارداد پیش فروش آپارتمانی که در آینده باید ساخته شود را تعریف کرده اند .
به طور کلی خرید و فروش در آینده ساخته می شود. در نوع اول فروش ممکن است از سوی مالک تمام ساختمان یا مالک آپارتمان انجام شود و خریدار ممکن است مستأجر همان آپارتمان و یا بیگانه ای باشد. بر این فرض بیع بر طبق قواعد نسبت به مال موجود و ساخته شده انجام می شود.
خریدار در این حالت بیع را به طور کامل و یا از روی وصف می خرد ولی آنچه که اهمیت دارد آنست که بیع بالفعل در عالم خارج وجود دارد. نوع دوم فروش آپارتمانی است که در آینده باید ساخته شود در این حالت به طور معمول موقعیت و ابعاد و مشخصه های آپارتمان در نقشه ساختمان معین می شود و فروشنده تعهد می کند که آن را ظرف مهلت معین بسازد و تحویل خریدار دهد. در این حالت بیع بالفعل در جایی در عالم خارج موجود نیست و خریدار ساختمان یا آپارتمان مورد نظر خود را از روی نقشه ساختمانی خریداری می کند.

1- علی اکبر دهخدا، 15 جلدی،مؤسسه انتشارات، چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید،1377ص92، ذیل واژه ((ساختمان))و محمد معین، فرهنگ فارسی، 6 جلدی، چاپ چهارم، چاپخانه سپهر تهران،ص48، 1360،ذیل واژه((ساختمان)).
2-کاتوزیان، ناصر،عقود معین(1)،تهران،یلدا،سال1369،ص 272،(شماره186).

و- کلاهبرداری
کلاهبرداری به مفهوم “بردن مال غیر با توسل به حیله و نیرنگ” از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت است. علی رغم این که جرایم علیه اموال در خصوصیت ((بردن مال دیگری)) به عنوان نتیجه جرم مشترک هستند، اما چگونگی جرم و وسیله مورد استفاده، این جرایم را از یکدیگر متمایز می کند. در بین جرایم علیه اموال، جرم کلاهبرداری جرم جدیدی است و در دوران قدیم بردن مال غیر با توسل به حیله و نیرنگ، کلاهبرداری نامیده نمی شد و زیر مجموعه سرقت قرار می گرفت.
همزمان با پیشرفت علم و تکنولوزی راه های ارتکاب کلاهبرداری بسیار مدرن شده و آسیب های ناشی از این جرم نسبت به اموال و حقوق مالی اشخاص حقیقی و حقوقی گسترش یافته است. امروزه (کلاهبرداری های رايانه ای) و سوء استفاده از (( کارت های اعتباری)) و انواع و اقسام تقلب ها نسبت به شرکت های بیمه و بانک ها و مؤسسات تجاری باعث شده که جرم کلاهبرداری به عنوان جرم جدید با “بحران قرن بیستم” نامیده می شود: همچنین کلاهبرداران به دلیل برخورداری از هوش و ذکاوت فوق العاده و استفاده از ابزارها و روش های مدرن برای ربودن اموال به “مجرمین یقه سفید” شهرت یافته اند. در این فصل ارکان این جرم و موضوعات مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
مقصود از رکن قانونی در هر جرم بررسی نصوص معتبری است که توسط قانونگذار نسبت به جرم انگاری رفتاری که منافی با ارزش های جامعه تشخیص داده شده اقدام گردیده است. به تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می کند دادستان یا مقام تعقیب منحصراً نسبت به رفتارهائی که قبلاً در نص معتبری جرک تلقی شده است دخالت و نسبت به تعقیب مرتکبین جرایم اقدام کند. با این مقدمه و با ملاحظه مقررات جزائی موضوعه ایران می توان گفت جرم کلاهبرداری از زمره جرایمی است که در تمام دوره های قانونگذاری کیفری واجد رکن قانونی بوده است.
بر این اساس در سال 1367 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد که در نهایت به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهائی رسید.
ماده یک این قانون و دو تبصره آن به جرم کلاهبرداری اختصاص یافته است، در سال 1375 علی رغم اصلاح قانون مجازات اسامی بخش تعریزات توسط مجلس

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد سند رسمی، دیوان عالی کشور، تجارت الکترونیکی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد جرم کلاهبرداری، حقوق ایران، دیوان عالی کشور