پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، نیازمندی‌ها، اولویت‌بندی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده:
یكي از بخش‌هاي دولتي كشور كه بسيار دانش‌بنيان بوده و بخش عظيمي از منابع دولتي را به خود اختصاص مي‌دهد، بخش مديريت بيمارستاني مي‌باشد. ارائه‌ي خدمات بهداشتي و درماني به بيماران، يك تلاش پيچيده است كه به‌طور فزاينده‌اي به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور كه انسان‌ها، مواد و منابع مالي نياز به مديريت دارند، دانش و اطلاعات نيز يك منبع به‌شمار مي‌آيند كه بايد مديريت مؤثري به‌وسيله‌ي مديران خدمات بهداشتي و درماني بر آن‌ها اعمال شود. به‌منظور به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، گاهی اوقات با مشکلاتی روبرو می‌شویم. ناتوانی در شناسایی و برطرف‌کردن این مشکلات پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله‌ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت. بنابراین تجزیه و تحلیل نیازهای دانش سازمان و شناسایی موانع آن ضروری به نظر می‌رسند. هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازمندیهای مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز میباشد. نتایج این پژوهش به‌منظورتشخيص كمبودها و موانع پیاده‌سازی دانش سازماني و تلاش برای رفع آن‌ها، بهبود بهرهوری سرمايه‌هاي انساني، ارائه‌ی خدمات با ارزش افزودهی‌ بيشتر و رضايت‌مندی بیماران و كاركنان کاربرد دارد. در این پژوهش بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش تاپسیس فازی برای تعیین وزن فازی نیازمندیها و راهحلهای مدیریت دانش و روش گسترش عملکرد کیفیت فازی برای تعیین میزان اثرگذاری هر یک از راهحلها بر نیازمندیهای مدیریت دانش و در نهایت روش وزندهی ساده به منظور اولویتبندی راهحلهای مدیریت دانش استفاده گردیده است. بر اساس نتایج بهدست آمده از این پژوهش، به ترتیب راهحلهای توزیع و به‌کارگیری صحیح دانش ذخیره شده در مسیر افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری سازمان، ایجاد چندین کانال به‌اشتراک‌گذاری دانش و توسعهی یک سازمان مبتنی بر یادگیری در اولویت قرار دارند. در پایان پژوهش، بر اساس یافتههای بهدست آمده از تحقیق، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه گردیده است.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، منطق فازی، تاپسیس فازی، گسترش عملکرد کیفیت فازی، روش وزندهی ساده

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله و اهداف تحقیق 2
1-3- ضرورت تحقیق 4
1-4- سؤالات تحقیق 5
1-5- قلمرو تحقیق 5
1-6- روش تحقیق 5
1-7- تعریف کلمات کلیدی 6
1-8- فصل‌بندی تحقیق 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری 8
2-1- مقدمه 9
2-2- دانش 9
2-2-1- داده، اطلاعات، دانش و خرد 10
2-2-2- تعاریف دانش 11
2-2-3- انواع دانش 11
2-2-3-1- دانش ضمنی و دانش صریح 12
2-2-3-2- دانش شخصی و دانش سازمانی 13
2-2-3-3- دانش رسمی و دانش غیررسمی 13
2-2-3-4- تقسیم‌بندی دانش بر مبنای سلسله‌مراتب کارکردی آن 14
2-2-3-5- تقسيم‌بندي معرفت‌شناختي دانش 16
2-2-4- خصوصیات و ویژگی‌های دانش 16
2-2-5- اهمیت دانش 17
2-3-مدیریت دانش 20
2-3-1- تعاریف مدیریت دانش 20
2-3-2- اهداف مدیریت دانش 21
2-3-3- مزایای مدیریت دانش 22
2-3-4- اهمیت مدیریت دانش 24
2-3-5- نیازمندی‌های مدیریت دانش 26
2-3-6- راه‌حل‌های مدیریت دانش 29
2-3-7- تفاوت‌های بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات 29
2-3-8- تاریخچه‌ی دانش و مدیریت دانش 30
2-4- تکنیک‌های مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها 33
2-4-1- منطق فازی 33
2-4-1-2- اعداد فازی 34
2-4-2- روشهاي تصميم‌گيري چند معيارهی فازي 35
2-4-2-1- TOPSIS فازی 36
2-4-2-2- روش SAW 39
2-4-3- گسترش عملکرد کیفیت 39
2-5- مطالعات داخلی و خارجی 48
2-6- مهمترین یافتهها از مرور پژوهشهای پیشین 62
2-7-جمع‌بندی 72
فصل سوم: روش تحقیق 95
3-1- مقدمه 75
3-2- مراحل اجرای تحقیق 75
3-2-1- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق 75
3-2- 2- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز 76
3-2-3- تعیین سطوح اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش 76
3-2-4- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق 76
3-2-5- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز 77
3-2-6-تعیین سطوح اهمیت راه‌حل‌های مدیریت دانش 77
3-2-7- محاسبه وزن فازی نیازمندیهای مدیریت دانش 77
3-2-8- محاسبه وزن فازی راهحلهای مدیریت دانش 78
3-2-9- تشکیل ماتریس فازی روابط خانه QFD 78
3-2-10- اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک SAW 79
3-3- روش انجام تحقیق 82
3-4- روش‌شناسی تحقیق 82
3-4-1- سوًالات پژوهشی 82
3-4-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 82
3-4-3- روایی و پایایی پرسشنامه 83
3-5- جمع‌بندی 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 84
4-1- مقدمه 85
4-2- تعیین نیازهای مدیریت دانش 85
4-3- تعیین اهمیت و وزن فازی نیازهای مدیریت دانش 87
4-4- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش 96
4-5- تعیین اهمیت و وزن فازی راه‌حل‌های مدیریت دانش 98
4-6- تشکیل خانه QFD 103
4-7- اولویت بندی راهحلهای مدیریت دانش 106
4-8- جمع‌بندی 107
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 108
5-1- مقدمه 109
5-2-نتیجه‌گیری و بررسی سؤالات پژوهشی 109
5-3-پیشنهادات کاربردی 113
5-4-پیشنهادات پژوهشی 114
مراجع 116
مراجع فارسی 116
مراجع لاتین 122
پیوست 144
پیوست الف: 144
پیوست ب: 146
پیوست ج: 148
پیوست د: 152
پیوست ه: 155
چکیده انگلیسی : 160

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه
جدول 2-1: تعاریف دانش 11
جدول2-2: تعاریف مدیریت دانش 21
جدول2-3: تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش 29
جدول2-4: روند پیشرفت مدیریت دانش 32
جدول 2-5: تعاریف QFD 42
جدول2-6: نیازمندی‌های مدیریت دانش 62
جدول2-7: راه‌حل‌های مدیریت دانش 67
جدول 3-1: تعیین سطوح اهمیت هر یک از نیازمندیهای مدیریت دانش 76
جدول 3-2: تعیین سطوح اهمیت هر یک از راهحلهای مدیریت دانش 77
جدول 3-3: درجه ارتباط، نماد گرافیکی و اعداد فازی متناظر با آن‌ها 79
جدول 3-4: اعداد فازی و عبارت کلامی 79
جدول4-1: امتیازات فازی اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش 87
جدول4-2: فاصله گزینه حل مشکلات درمانی و تغییر محیط درمان از هر یک از عبارات کلامی 90
جدول 4-3: عبارات کلامی متناظر با میانگین نمرات فازی نیازمندی‌های مدیریت دانش 91
جدول 4-4: امتیازات فازی معیارهای اصلی نیازمندی‌های مدیریت دانش 93
جدول4-5: رتبه‌بندی نیازمندی‌های مدیریت دانش 94
جدول4-6: اعداد فازی و عبارات کلامی متناظر با اهمیت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بعد فرایند 99
جدول4-7: رتبه‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بعد فرایند 100
جدول4-8: رتبه‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بعد فرایند 102
جدول4-9: ماتریس فازی روابط خانه QFD 104
جدول4-10: محاسبه امتیاز نهایی هریک از راه‌حل‌های مدیریت دانش با تکنیک SAW 106

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه
شکل 2-1: تابع عضویت عدد فازی مثلثی 35
شکل 3-1: مراحل متدولوژی اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی 81
شکل 4-1: محل قرار گرفتن امتیاز فازی حل مشکلات درمانی و تغییر محیط درمان نسبت به عبارات
کلامی 89
شکل4-2: نمودار امتیازات فازی معیارهای اصلی نیازمندی‌های مدیریت دانش 93

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه
امروزه دانش به‌عنوان مهم‌ترين سرمايه و عامل اصلي مزيت رقابتي پايدار سازمان‌ها به‌شمار مي‌رود. مدیریت این سرمایه‌ی حیاتی امری ضروری است. این پژوهش درصدد است به شناسایی نیازمندی‌ها و در نهایت اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز بپردازد. فصل اول به کلیات تحقیق اشاره می‌کند. در این راستا ابتدا مسئلهی تحقیق و سپس ضرورت و اهداف تحقیق و در ادامه قلمرو و روش تحقیق بررسی می‌گردد.

1-2- بیان مسأله و اهداف تحقیق
امروزه دانش به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه و دارایی یک سازمان و محرکی برای ایجاد مزیت رقابتی، تحول سازمانی، نوآوری و… در سازمان به‌شمار می‌رود. اين دارايي، در مقايسه با انواع ديگر دارایي‌ها، از این ویژگی منحصر‌به‌فرد برخوردار است كه هر چه بيشتر استفاده گردد به ارزش آن افزوده مي‌شود(نیمال و همکاران1، 2004). مديريت این دارایی نامشهود در طول دهه‌های گذشته توجه زيادي را به خود جلب نموده به‌طوری‌که اجراي يك استراتژي مؤثر مديريت دانش و تبديل شدن به يك

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حقوق زوجین، حق استمتاع، حقوق مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، منطق فازی، اولویت‌بندی