پایان نامه ارشد رایگان درباره تفکر خلاقانه

دانلود پایان نامه ارشد

مولي علي (ع) و کوروش کبير

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکيده: 1
فصل اول: كليات ‌تحقيق
مقدمه 3
بيان مسئله 4
اهميت و ضرورت تحقيق 6
اهداف تحقيق 7
چارچوب نظري تحقيق 7
مدل تحليلي تحقيق 8
فرضيه هاي تحقيق 11
.قلمرو تحقيق 12
محدوديت تحقيق 13
تعريف مفهومي متغيرها 13
تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 14
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول : تفکر استراتژيک 17
مقدمه 17
تعريف تفکر استراتژيک: 18
مدلي براي آموزش استراتژيک 19
عناصر تفكر استراتژيك 23
تفکر استراتژيک خاستگاه برنامه ريزي استراتژيک 24
تعريف برنامه ريزي استراتژيک 24
فرآيند برنامه ريزي استراتژيک: 25
خصوصيات و فوايد برنامه ريزي استراتژيک 26
اجزاء مورد نياز جهت برنامه ريزي استراتژيک 27
ابزارهاي برنامه ريزي استراتژيک 28
تفکر و برنامه ريزي استراتژيک 28
تفکراستراتژيک در مقابل برنامه ريزي استراتژيک 30
وابستگي و هم ترازي اساسي 32

فهرست مطالب
عنوان صفحه

برخي کمبودها و محدوديتهاي تفکر و برنامه ريزي استراتژيک 33
يک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر 34
برنامه ريزي استراتژيک طي زمان هاي متمادي در قالب تفکر استراتژيک تکامل يافته است 34
برنامه ريزي استراتژيک يک تفاوت اساسي را به وجود مي آورد 35
چارچوب رابيک کيوب مدلي از برنامه ريزي استراتژيک با محوريت تفکر استراتژيک 36
آيا تفکر استراتژيک با برنامه ريزي استراتژيک سازگار است؟ 37
دلايل اهميت برنامه ريزي و تفکر استراتژيک جهت کاربرد مکملي باهمديگر 39
فاکتورهاي اساسي موفقيت دربرنامه ريزي و تفکر استراتژيک و به کارگيري آنها 40
بازنگري درباره مديريت استراتژيک جديد 41
جايگاه خلاقيّت و شهود در تفکر استراتژيک 42
خلاقيت استراتژيک: 43
انواع تفکر و متفکران: 46
تفکر خلاقانه و آناليزگرا: 48
خلاقيت يک عامل کليدي در شکل گيري استراتژي مي باشد: 51
تفکر شهودي و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژيک 51
راهکارهاي شهودي کلاسيک مي باشند: 55
تفکر استراتژيک بستر توسعه استراتژيک منابع انساني در سده 21 56
تعريف توسعه استراتژيک منابع انساني 57
مفهوم توسعه استراتژيک منابع انساني و کاربردآن 58
فرضيات و فلسفه توسعه استراتژيک منابع انساني 59
رابطه بين برنامه هاي کسب وکار، برنامه هاي منابع انساني و توسعه منابع انساني 59
تفاوتهاي بين آموزش سنتي و توسعه استراتژيک منابع انساني 61
خصوصيات توسعه استراتژيک منابع انساني 61
ارتباط دهي توسعه منابع انساني واستراتژي 62
نقش فرهنگ سازماني در توسعه تفکر استراتژيک 63
فرهنگ و مكاتب فرهنگي مديريت استراتژيك 64
ضرورت ارتباط بين استراتژي و فرهنگ و ساختار 67
فرهنگ سازماني و تفكر استراتژيك : 68

فهرست مطالب
عنوان صفحه

تاثير فرهنگ بر روي الگوهاي شناختي : 69
ساخت فرهنگي كه مشوق تفكر استراتژيك باشد 69
بخش دوم: مزيت رقابتي 71
مقدمه: 71
مزيت رقابتي و منشأ آن 72
انواع مزيت رقابتي 80
جايگاه و مدل رقابتي 87
اساس ماهيت رقابت: 88
منابع يک سازمان يا شرکت چه چيزهايي مي باشد؟ 89
کاربرد فناوري اطلاعات در ايجاد مزيت رقابتي 91
مزيت رقابتي پايدار در بازارهاي اينترنتي 92
روشهاي شناسايي عوامل راهبردي در ايجاد مزيت رقابتي: 98
روشهاي شناسايي عوامل داخلي راهبردي: 99
الف:رويکرد زنجيره ارزش: 99
ب)رويکرد وظيفه اي: 99
دليل توجه به منابع انساني به عنوان عاملي براي مزيت رقابتي 100
کسب مزيت رقابتي با ايجاد سازمان يادگيرنده: 106
بانک،بازاريابي و مزيت رقابتي 108
مروري بر 5 نيروي موثر بر رقابت در صنعت بانکداري 111
بخش سوم: تاثيرتفکر استراتژيک بر مزيت رقابتي 114
مقدمه 114
چشم انداز سيستمي و مزيت رقابتي 114
فرضيه هاي محرک(فرضيه محور بودن)و مزيت رقابتي 114
تمرکز بر قصد(نيت)و مزيت رقابتي 115
بخش چهارم: پيشينه تحقيق 115
الف) تحقيقات انجام شده در خارج از کشور 115
ب) تحقيقات انجام شده در داخل کشور 115

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق 118
جامعه و نمونه آماري 119
ابزار جمع آوري اطلاعات 119
مقياسهاي پرسشنامه 122
روايي و پايايي ابزار جمع آوري اطلاعات 122
روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري 124
بررسي نرمال بودن دادهها 124
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري اطلاعات
مقدمه 127
بخش اول: 128
توصيف آماري سؤالات پرسشنامه 128
بخش دوم: 133
تجزيه و تحليل استباطي داده هاي آماري( آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق) 133
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه 199
بحث و نتيجه گيري 199
پيشنهادها 201
منابع و مآخذ
Abstract: 219
پيوست ها 220

فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه

جدول شماره 2-1: فرآيند برنامه ريزي استراتژيک 26
جدول 2-3مقايسه تفکر استدلالي و شهودي 54
جدول 2-4 اعمال رهبري که منجر به ايجاد يک فرهنگ استراتژيک مي شود 70
جدول 2-5هفت مدل كسب كار اينترنتي 98
جدول شماره 3-1: ابعاد تفكر استراتژيك و تعداد سؤالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه 120
جدول شماره 3-2: ابعاد عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه 121
جدول شماره 3-3: مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤال پرسشنامه تفكر استراتژيك 122
جدول شماره 3-4 مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع 122
جدول شماره 3-5 : آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه تفكر استراتژيك 123
جدول شماره 3-6 : آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي 123
جدول شماره 3-7 نتايج آزمون نرمال بودن مربوط به متغير تفکر استراتژيک و ابعاد آن 124
جدول شماره 3-8 نتايج آزمون نرمال بودن مربوط به متغير عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي و ابعاد آن 125
جدول شماره 4-1: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤال جنسيت 128
جدول شماره 4-2: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤالات تفكر استراتژيك 129
جدول شماره 4-3: توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي نمونه آماري به سؤالات ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع محور) 130
جدول شماره 4 – 4 : آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق 131
جدول شماره4-5 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكر استراتژيك با شايستگيهاي منحصربه فرد 134
جدول 4-6: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد 135
جدول4-7: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد 136
جدول شماره4-8 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با شايستگيهاي منحصربه فرد 137
جدول 4-9: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد 138
جدول4-10: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد 139
جدول شماره4-11 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تمركز برقصد با شايستگيهاي منحصربه فرد 140
جدول 4-12: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمركز برقصد و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد 141

فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
جدول4-13: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد 142
جدول شماره4-15 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با شايستگيهاي منحصربه فرد 143
جدول 4-16: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد 144
جدول4-17: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد 145
جدول شماره4-18 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكردر زمان با شايستگيهاي منحصربه فرد 146
جدول 4-19: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر در زمان و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد 147
جدول4-20: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكر در زمان و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد 148
جدول شماره4-21 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكر فرضيه محور با شايستگيهاي منحصربه فرد 149
جدول 4-22: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر فرضيه محور و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصربه فرد 150
جدول4-23: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكرفرضيه محور و تاثير آن بر شايستگيهاي منحصر به فرد 151
جدول شماره4-24 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكراستراتژيك با قابليت دوام و پايداري 152
جدول 4-25: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري 153
جدول4-26: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابيلت دوام و پايداري 154
جدول شماره4-27 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با قابليت دوام و پايداري 155
جدول 4-28: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري 156
جدول4-29: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري 157
جدول شماره4-30 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تمركز بر قصد با قابليت دوام و پايداري 158
جدول 4-32: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري 159
جدول4-33: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر قابليت دوام و پايداري 160
جدول شماره4-34 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با قابليت دوام و پايداري 161
جدول شماره4-37 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر در زمان با قابليت دوام و پايداري 162
جدول شماره4-40 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر فرضيه محور با قابليت دوام و پايداري 163
جدول شماره4-43 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكراستراتژيك با قابليت حفظ(نگهداري) 164
جدول 4-44: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 165
جدول4-45: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكراستراتژيك و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري) 166
جدول شماره4-46 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با قابليت حفظ(نگهداري) 167
جدول 4-47: تحليل واريانس مربوط به مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شبیه‌سازی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بانک تجارت