دانلود پایان نامه با موضوع فورس ماژور، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مبحث چهارم : اركان مسئوليت مدني پزشك خانواده 60
گفتار اول : خطاي شغلي پزشك خانواده 60
بند اول : مفهوم و علل خطاي شغلي پزشك خانواده 60
بند دوم : معيار خطاي شغلي پزشك خانواده 62
بند سوم : درجه خطاي شغلي پزشك خانواده 46
گفتار دوم : ورود خسارت ناشي از فعل پزشك خانواده 65
بند اول : اقسام خسارات وارده به بيمار ناشي از فعل زيان بار پزشك خانواده 66
الف- خسارات مادي 66
1 – خسارات ناشي از فوت فرصت 67
2 – خسارات ناشي از محروميت بيمار از نيروي كار خويش 68
ب : خسارات معنوي بيمار ناشي از فعل زيان بارپزشك خانواده 69
1 – تعريف خسارات معنوي 69
2 – مصاديق خسارات معنوي بيمار 70
3 – نحوه ارزيابي خسارات معنوي بيمار 71
ج- خسارات مختلط 73
گفتار سوم : شرايط مطالبه خسارت از پزشك خانواده 74
بند اول : مسلم بودن خسارت وارده 74
بند دوم : مستقيم بودن خسارت وارده 75
بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده 76
بند چهارم : عدم قابليت پيش بيني خسارت 76
بند پنجم : رابطه سببيت 78
فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئوليت پزشك خانواده
مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده 80
گفتار اول : مرحله تشخيص بيماري 81
گفتار دوم : مرحله معالجه بيماري 82
مبحث دوم : ماهيت تعهدات پزشك خانواده 83
مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده 84
گفتار اول : مسئوليت پزشك خانواده ناشي از فعل همكاران خويش 85
بند اول : مفهوم قاعده مسئوليت ناشي از فعل غير 85
بند دوم : اقسام مسئوليت ناشي از فعل غير 86
الف – مسئوليت مدني قراردادي ناشي از فعل غير 87
ب – مسئوليت مدني قهري ناشي از فعل غير 89
بند سوم : شرايط اساسي براي ايجاد مسئوليت پزشك خانواده ناشي از عمل همكاران وي 90
الف- وجود رابطه گماشتگي 91
ب- تقصير همكاران وي در حين انجام وظيفه يا به سبب آن 93
گفتار دوم : تلاش براي حفظ سلامت محيط 95
گفتار سوم : درمان اوليه ي شخص بيمار و تدبير فوريت هاي پزشكي 96
گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات 97
گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپيشگيري از بيماري هاي خاص 98
مبحث چهارم : تخلفات انتظامي پزشك خانواده 99
گفتاراول : عدم بكارگيري حداكثر تلاش جهت بهبودي بيمار 99
گفتار دوم : تجويز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارويي كشور ) 99
گفتار سوم : عدم رعايت تعرفه هاي خدمت درماني در طرح پزشك خانواده 100
گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه 101
گفتار پنجم : مسئوليت ناشي از ادامه درمان 102
گفتار ششم : ممنوعيت دريافت وجه در قبال معرفي بيمار به خدمات تخصصي 102
مبحث پنجم : عوامل رافع مسئوليت مدني پزشك خانواده 103
گفتار اول : حكم قانون 104
گفتار دوم : اسباب خارجي 104
بند اول : فورس ماژور 105
الف- تعريف فورس ماژور 105
ب- مصاديق فورس ماژور در ارتباط با فعل زيانبار پزشك خانواده 106
1- فوريت هاي پزشكی 106
2- فوت ، جنون ، سفرهاي اجباري پزشك خانواده 106
3- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تيم سلامت 107
بند دوم : فعل شخص ثالث 108
بند سوم : تقصير بيمار ( = زيان ديده ) 109
اول: نقش بيمار در ورود خسارت 109
دوم: اقسام تقصير بيمار 110
نتیجه گیری 111
پیشنهادات 115
منابع 116
ضمائم 118
چکیده انگلیسی 121
چكيده
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجراي این طرح رابطه قديمي و ساده پزشك و بيمار به يك رابطه حرفه اي و گروهي متمايل گرديده است زيرا با اجراي اين طرح حتی ساده ترين ‌خدمات عمومي پزشكي نيز با همكاري گروهي از متخصصين (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه مي گردد. اين اشخاص ساليان دراز به تحصيل پرداخته اند و به تخصص لازم رسيده اند. لذا حمايت از طرف ضعيف اين رابطه (بيمار) ضروري به نظر مي رسد.
در اين تحقيق سعي شده است با بررسي منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وي را در قبال بيمارانش مشخص سازيم . دستور عمل پزشك خانواده يكي از منابع بررسي مسؤولیت در اين تحقيق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كليه ي خدمات ارائه شده در تيم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدين ترتيب پزشك خانواده مسؤولیت ناشي از فعل غير(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر اين مطابق دستور عمل مربوطه وي مسئول حفظ سلامت محيط ، اعلام وفات و ولادت جمعيت تحت پوشش خود ، تدبير فوريت هاي پزشكي ، مراقبت و درمان بيماري هاي خاص است. از طرفي با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بيماران مي گردد كه در راه رسيدن به شفاي بيماران تحت پوشش خود با رعايت موازين فني و نظامات دولتي و آگاه نمودن بيمار از آثار و نتايج معالجه تلاش نمايد و در صورتي كه با بيماري مواجه گرديد كه درمان او از شايستگي و صلاحيت علمي او خارج است مكلّف است بيمار را به خدمات تخصّصي ارجاع دهد و تا درمان بيماري آن را تحت نظر قرار دهد .نهايتاً اين تحقيق سعي در بررسي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسي منابع مسؤولیت وي دارد.

واژگان كليدي : مسؤولیت مدني، پزشك خانواده ، بيمار، تقصير

مقدمه
الف)بیان مساله:
از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.
این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.
د)اهمیت و ضرورت تحقيق:
مسؤولیت پزشكي يكي از مهمترين شقوق مسؤولیت تلقي مي گردد كه مبيّن مسؤولیت پزشك به جبران ضرري است كه در نتيجه اعمال و اقدامات خود به بيماران وارد كرده است اصطلاح مسؤولیت پزشكي در نظام ما جايگاهي ماندگار يافته است كه در واقع معادل اصطلاح ضمان طبيب در نظام فقهي مي باشد که در برگيرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدني ، مسؤولیت كيفري و مسؤولیت انتظامي مي باشد .
مسؤولیت پزشكي هر چند از موضات قديمي مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابي جديد در اين رابطه گشوده شده است به اين معني كه دولت با وضع قواعد و مقرّراتي، از جمله اجراي طرح پزشك خانواده ، رابطه بين پزشك و بيمار را از يك رابطه قديمي ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به يك رابطه ي حرفه اي و گروهي متمايل گردانيده به اين صورت كه با اجرايي شده طرح پزشك خانواده ، تيم سلامت كه متشكّل از پرستار ، ماما و بهورز مي باشد تحت نظارت و هدايت پزشك خانواده اقدامات درماني را جهت معالجه بيماران انجام مي دهد .
پزشك خانواده شخصي است كه حداقل داراي دكتري حرفه اي پزشكي باشد و وظيفه ارتقاي سلامت بيماران ، پيشگيري ، درمان هاي اوليّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پيگيري بيمار به خدمات تخصصّي و تحت نظر قراردادن وي را برعهده دارد .
نهايت سخن دراين تحقيق روشن نمودن وضعيت حقوقي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده مي باشد و از آنجا كه مسؤولیت او تحت عنوان كلّي تري بنام مسؤولیت حرفه اي قرار مي گيرد و غالباً مسؤولیت هاي حرفه اي توسط دستور عمل ها و آيين نامه ها با ابهام بيان مي گردد . لذا تبيّین و تشريح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشك خانواده ضروري به نظر مي رسد زيرا بررسي حدود مسؤولیت پزشك خانواده مسلتزم تحليل دقيق تعهدات قراردادي و تعهدات قانوني وي مي باشد .
اين تحقيق براي عموم افراد جامعه ، به ويژه قضات ، وكلاي دادگستري ، دانشجويان حقوق و پزشكان مفيد واقع مي گردد و نتيجه گيري هاي آن نيز مي تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.
ب) سوالات تحقیق:
1-سؤال اصلی تحقیق:
اقسام مسئولیت پزشک خانواده چیست ؟
2-سوالات فرعی تحقیق
1- منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده شامل چه مواردي مي شود؟
2- قرارداد معالجه پزشك خانواده داراي چه اوصافي مي باشد و چه تعهداتي براي وي ايجاد مي كند؟
3- پزشك خانواده در قبال ساير همكاران خويش در تيم سلامت و جمعيّت (بيماران) تحت پوشش خويش چه تعهداتي را برعهده دارد؟
ج) فرضيه تحقيق:
اقسام مسئولیت پزشک خانواده شامل مسئوولیت اخلاقی ، مسئولیت حقوقی«کیفری – مدنی»و مسئولیت انتظامی می گردد.
هـ) پيشينه تحقيق:
از زمان اجرای طرح پزشک خانواده تا به حال تحقیق جامعی در خصوص تعیین قلرو مسئوولیت پزشک خانواده صورت نگرفته لذا در این تحقیق ما قصد داریم میزان مسئوولیت او را مورد بررسی قرار دهیم.
و) محدوديت هاي تحقيق:
در نظام حقوقي ايران وظايف دارندگان مشاغل حرفه اي همانند وكالت ، پزشكي و مهندسي و … را قانون و آيين نامه هاي مربوطه مشخص مي سازد و در قرارداد بين دارندگان اين مشاغل و مشتريان آنان ، جزئيات مربوط به چگونگي انجام كار معمولاً به سكوت برگزار مي گردد. با بررسي منابع قانوني حاكم بر مسؤولیت پزشك خانواده و همچنين قرارداد معالجه وي مي توان دريافت كه مسؤولیت پزشك خانواده نيز از اين سكوت و ابهام مستثني نبوده.
نويسنده با بضاعت علمي ناچيز خود كه عاري از عيب و ايراد هم نيست سعي نموده تا از خرمن علم ديگران خوشه چيني نمايد تا طرح موضوعي به اين شكل در مسؤولیت پزشك ميراثي براي آيندگان شود تا ديگران به فكرت عمارت و آباداني آن افتند .
و) روش تحقيق
به طور كلي ، شيوه تحقيق حاضر ، روش توصيفي ، تحليلي و كتابخانه اي است ، بنابراين به توصيف پديده هاي مورد نظر پرداخته مي شود و با استفاده از اين روش روابط حقوقي ناشي از اين پديده ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
ح) ساختار تحقیق
موضوع اصلي بحث در اين تحقيق حدود مسؤولیت پزشك خانواده است به همين دليل ناگزير هستیم پاره اي از مسائل حقوقي مرتبط با قرارداد پزشك خانواده و تعهدات ناشي از دستور عمل اجرايی اين طرح را مورد بحث قرار دهيم .
لذا فصل اوّل را به كليّات اختصاص داده ايم به اين صورت كه تعريف مسؤولیت را بيان می کنیم و اقسام آن را معرفي خواهیم کرد سپس به تاريخچه موضوع می پردازیم . در فصل دوّم مباني ، منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده را مورد بررسي قرار خواهیم داد و در فصل سوم تعهدات و تخلفات و عوامل رافع مسؤولیت پزشك خانواده را طي مباحث جداگانه اي تجزيه و تحليل می کنیم .

فصل اول

كليات، مفاهيم و تاريخچه

مبحث اوّل : مسؤولیت و اقسام آن
طرح بحث
بسياري از مباحث راجع به اصول و مباني مسؤولیت هاي حقوقي و اخلاقي پيرامون واژه مسؤولیت شكل گرفته اند . پس َآشنايي با مفاهيم لغوي و اصطلاحي مسؤولیت ضروري به نظر مي رسد لذا در اين مبحث ابتدا مسؤولیت را به لحاظ لغوي و اصطلاحي تعريف مي كنيم و سپس اقسام مختلف مسؤولیت را توضيح مي دهيم.
گفتار اوّل : تعريف مسؤولیت
اول :تعريف لغوي مسئوليت
واژه مسؤولیت مصدر جعلي از مسئول به معني ضمانت ، ضمان ، تعهد ، مؤاخذه ، مؤظف بودن به انجام كاري ، متعهد بودن آمده است1
مسؤولیت واژه اي است كه در زبان فقهاي قديم و معاصر استعمال نشده و تعبير جديدي است كه حقوقدانان آن را مورد استفاده قرار مي دهند . هر چند كه اين واژه در متون فقهي آيات و روايات به كار رفته است . مانند آيه 34 سوره

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مطالبه خسارت، جبران خسارت، قوه قاهره Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع جبران خسارت، اشخاص ثالث، رابطه سببیت