پایان نامه رایگان با موضوع فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

1-1 مقدمه
امروزه سازمانها برای ارائه محصولات و خدمات مناسب به مشتریان و حفظ و ارتقای جایگاه راهبردی خود باید از چالاکی و سرعت مناسبی برخوردار باشند تا در صورت بروز مسائل و مشکلات مختلف بتوانند مدل کسبوکار خود را تغییر داده و آنرا بهبود دهند. سازمانهایی که برای رسیدن به اهداف سازمان از فناوری اطلاعات استفاده میکنند، هنگامی که بخواهند تغییری را در سیستم اعمال کنند باید تمامی جنبههای آن ازجمله فرآیندها، قوانین، کاربران، مدل دادهای و… را تغییر دهند؛ لذا برای انعطاف در برابر تغییرات به سیستمهایی نیاز است که علاوه بر امکان استقرار مدل کسبوکار فعلی، امکان بهبود مدل کسبوکار را نیز داشته باشد. با ظهور معماری سرویسگرا، دریچه تازهای برای طراحی انعطافپذیر سیستمهای سازمانی به روی معماران نرمافزار گشوده شدهاست. در این معماری، سیستم به صورت سرویسهای کاملاً استاندارد، مستقل از پلتفرم، قابل توسعه و انعطافپذیر تحلیل و طراحی شده و پیادهسازی میشود. معماری سرویسگرا از دو عنصر اساسی سرویس و پیام تشکیل شده است. هر سرویس شامل دو قسمت رابط سرویس و پیادهسازی آن میباشد. پیادهسازی هر سرویس با هر فناوری و روی هر سکویی1 امکانپذیر است، لذا سرویس نهایی مستقل از سکو و فناوری خواهد بود. هر سرویس، منطق کسبوکار و داده مخصوص به خود را دارد و سرویسها از یکدیگر مستقل هستند؛ در نتیجه با تغییر یک سرویس، سایر سرویسها دست‌خوش تغییر قرار نمیگیرند. هر سرویس برای استفاده از عملکرد و یا دادههای سایر سرویسها به رابط آن سرویس پیام میفرستد و پاسخ خود را در قالب یک پیام دریافت میکند. سرویسها میتوانند با قرار گرفتن در کنار یکدیگر و همنوایی2 سرویسها با هم، کلان – فرآیندهای کسب و کار را پیادهسازی نمایند.
با وجود آنکه نسل قبلی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار از گذشته تا به حال تحت قالب سیستمهای گردش کار حضور داشته است، اما این مفهوم در حال حاضر و با فراگیر شدن معماری سرویسگرا و فناوریها و استاندارهای مربوط به آن شیوع بیشتری یافته است. به عبارتی در سالهای اخیر دو مفهوم معماری سرویسگرا و مدیریت فرآیند کسبوکار سبب همافزایی و تقویت یکدیگر شدهاند. سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار سیستمهای مدیریتی هستند که کلیه فرآیندهای کلان و خرد سازمان را خودکار مینمایند. این سیستمها امکان شناسایی، مدلسازی، استقرار، اجرا، مدیریت وظایف، یکپارچهسازی با سایر سیستمهای اطلاعاتی، کنترل و بهبود فرآیندهای کسبوکار سازمانی را به صورت استاندارد در اختیار سازمان قرار میدهند. با همه مزایای گفته شده برای معماری سرویسگرا باید به این نکته توجه کرد که این معماری دارای نقاط ضعفی هم میباشد چرا که قابلیت انعطافپذیری و ویژگی باز بودن معماری سرویسگرا سبب بروز مشکلات امنیتی و چالشهای جدیدی در این زمینه شده است؛ لذا اعمال مکانیسمهای امنیتی در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار مبتنی بر معماری سرویسگرا سبب ارائه مدلی امن برای این سیستمها خواهد شد که در این پایاننامه به آن میپردازیم.
در اين فصل نگاهي به معرفی مسئلهای که پژوهش بر حل آن تمرکز دارد، سابقه تحقیق، فرضیات موضوع و توجیه ضرورت خواهيم داشت. پس از پرداختن به موضوع تحقيق و ضرورت بحث، به ارائهي اهداف خواهيم پرداخت. در انتها نيز روش تحقیق، ساختار و محتواي فصول تحقيق به طور مختصر ارائه خواهد شد.

1-2 طرح مسئله
در سیستمهای اطلاعاتی سنتی، مدلسازی اطلاعات را نقطه شروع تصور میکردند و برای مدیریت فرآیندهای کسبوکار به یک پشتیبان سیستمی نیاز داشتند، که این موضوع را تحت عنوان مدیریت گردش کار مطرح کردند[4]. مدیریت گردش کار شامل فعالیتها و فرآیندهای در حال گردش است که برای حفظ تعادل و برقراری روند ارتباطی بین فعالیتها به یک سامانه مدیریتی نیاز دارد. در سازمانهای تجاری نیز گردش کارها یا گردش فعالیتها نقش گردش فرآیندهای کسبوکار را دارند که در تحقق سیستمهای اطلاعاتی سازمان نقش حیاتی را ایفا میکنند و میتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند؛ برای این تعامل نیاز به اداره، پیکربندی، مدیریت، مدل‌سازی، طراحی و تحلیل مناسب میباشد که این اعمال تحت عنوان مدیریت فرآیند کسبوکار تعریف میشود. در سیستمهای پیشین، کنترل و گردش فرآیندهای کسبوکار داخل سازمان اکثراً دستی بود اما امروزه تکنولوژیهای مطرح فناوری اطلاعات در این سیستمها مورد استفاده قرار میگیرد [5]. با استفاده از معماری سرویسگرا، فرآیندهای کسبوکار معنای واقعی خود را پیدا کردهاند، چرا که هدف این معماری اتصال سست در ارتباطات بین مؤلفه‌های نرمافزاری است؛ لذا میتوان گفت اهداف مدیریت فرآیند کسب‌وکار و معماری سرویسگرا با هم منطبق هستند، زیرا فرآیندها طراحی شده و پیادهسازی آن‌ها به صورت اتصال سست صورت میپذیرد [6]. امروزه معماری سرویسگرا برای ساخت راهحلهای سازمانی مبتنی بر سرویس مورد استفاده قرار میگیرد، به طوری که این سرویسها به عنوان یک مؤلفه مستقل و هم‌راستا با کسبوکار برای انجام فرآیندهای کسبوکار استفاده میشوند[7].
معماری سرویسگرا و مدیریت فرآیند کسبوکار رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و میتوان گفت در کنار یکدیگر معنای واقعی خود را پیدا میکنند[8]؛ لذا استفاده از هر دوی آن‌ها نیازمند مدلی برای سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار است که مبتنی بر معماری سرویسگرا باشد. معماری سرویسگرا بدون داشتند یک مدل امنیتی، بیشتر به یک معماری فانتزی و رویایی شباهت خواهد داشت تا یک گونه عملیاتی و قابل اجرا لذا برای پوشش دادن به خلأ های امنیتی آن، به ارائه راهحلی مبنی بر مدل امن باید تمرکز نمود. موضوع اصلی این تحقیق در بر گیرنده مدلی امن برای سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار در محیط‌های سرویسگرا میباشد.

1-3 سابقه تحقیق
با پیشرفت تکنولوژی و همچنین با توجه به نیاز روزافزون به فناوری اطلاعات، بسیاری از سازمانها به استفاده از فناوری اطلاعات روی آوردهاند بنابراین بر روی معماری سرویسگرا تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. در حالی که در زمینه مدیریت فرآیند کسب کار به دلیل نو بودن تحقیقات کمتری نسبت به معماری سرویسگرا انجام شده است. شرکتهای بزرگی چون اوراکل، آیبی‌ام بر روی سامانههای مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد معماری سرویسگرا تحقیقاتی انجام دادهاند و کارهای با ارزشی را در این زمینه انجام دادهاند[9].
قوانین مربوط به مدیریت فرآیند کسب و کار به رهبران سازمان کمک میکند تا بتوانند فرآیندهای سودمند را شناسایی کنند. قوانین فوق متخصصین این حیطه را برای امتحان و مدل‌سازی فرآیندها درگیر میکند[10] . معماری سرویسگرا نیز برای استقرار و پیادهسازی سریع این فرآیندها بهکار برده میشود[11]. ایجاد دیدگاهی نزدیک‌تر میان مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویسگرا و بیان روند همگرایی آن‌ها توسط فوزی کامون صورت گرفته است[12].
امروزه در پاسخ به چالشهای ناشی از پیچیدگی و تنوع سیستمهای اطلاعاتی که کسب و کار با آن روبرو میباشد یینی لیو و همکارانش یک راهحل برای ترکیب معماری سرویسگرا و مدیریت فرآیند کسب و کار پیشنهاد دادهاند[13]. همچنین کارهای با ارزش دیگری نیز در این زمینه انجام شدهاست که ما در فصل دو به برخی از آن‌ها اشاره میکنیم.

1-4 فرضیات مسئله
برای ارائه مدلی امن در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار مبتنی بر معماری سرویسگرا یک سری مفروضات پیشرو داریم که عبارتند از
معماری سرویس گرا که هم راستای فرآیندهای کسب و کار میباشد.
چرخه حیات سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب و کار و مدلهای موجود.
چرخه حیات معماری سرویسگرا و مدلهای مطرح شده در این زمینه.

1-5 توجيه ضرورت انجام تحقیق :
به طور کلی یک سیستم کسب و کار میتواند شامل چندین زیر سیستم باشد که با یکدیگر مرتبط میباشند. از آنجایی که طراحی و پیادهسازی این سیستمها حجم کاری زیادی را شامل میشوند به ترکیب مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویسگرا روی میآوریم معماری سرویسگرا شامل طراحی و پیادهسازی فرآیندهای کسبوکار به صورت سرویسهای کسبوکار است که کمک مینماید تا از این حجم کاری کاسته شود. از آنجایی که پشتیبانی از نیازمندیهای امنیتی در چنین محیطهایی چالش برانگیز است بررسی نیازهای امنیتی یک سازمان هم امری مهم میباشد که باید به آن پرداخت. بنابراین برای کاهش حجم کاری در سازمانهای کسب و کار، کاهش هزینه و دستیابی به چابکی به همراه اعمال نیازهای امنیتی سازمان، ارائه یک مدل یکپارچه امن برای سیستمهای مدیریت کسب و کار در محیطهای سرویسگرا امری مهم و ضروری میباشد تا بتوان از مزایای مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویسگرا توأمان با هم استفاده نمود.

1-6 هدف از اجرا :
امروزه سازمانها برای افزایش چابکی، کاهش هزینه و معنا بخشیدن به فرآیندهای درونی سازمان به فناوری اطلاعات روی آوردهاند و از تکنولوژیهای مطرح در این زمینه استفاده میکنند. همچنین با فراگیر شدن تکنولوژی معماری سرویسگرا، فرآیندهای کسبوکار معنای واقعیتری به خود گرفتهاند. چرا که اهداف مدیریت فرآیندهای کسب و کار و معماری سرویسگرا بر هم منطبق بوده و همگرا میباشند. بنابراین دستیابی به یک مدل برای یکپارچه نمودن چرخه حیات سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار و معماری سرویسگرا امری ضروری است و از آنجایی که پشتیبانی از امنیت در چنین محیطهای سرویسگرایی چالش برانگیز است دستیابی به یک مدل امن از اهداف اصلی ما در این پایاننامه میباشد.

1-7 روش پژوهش و تکنیک‌های اجرائي:
پژوهشی علمی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای، مطالعه مقالات و رسالههای انجام شده در این زمینه که به شرح زیر میباشد.

شکل 1-1 روش انجام کار

گردآوری اطلاعات با مطالعه اسناد و مدارک در دسترس (کتب، مقالات، گزارشات).
مطالعه و شناخت مفاهیم مدیریت فرآیند کسب و کار و جستجو در ادبیات موضوع سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب و کار و استخراج کلیه نیازمندیها و خواستهها.
مطالعه و شناخت مفاهیم معماری سرویسگرا و جستجو در ادبیات موضوع معماری سرویسگرا و بررسی آن.
مطالعه و بررسی مفاهیم امنیتی.
بررسی کارهای انجام شده در زمینه سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار و معماری سرویسگرا.
ارائه مدلی امن برای سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار در محیطهای سرویسگرا.

1-8 ساختار پایان نامه
ساختار این پایاننامه بر پنج بخش اصلی بنا نهاده شدهاست که به شرح زیر میباشد:
فصل اول در خصوص تعریف مسئله و تعیین حوزه و ساختار تحقیق میباشد.
فصل دوم مربوط به ادبیات موضوع و کلیات مسئله است، در این فصل به بیان مفاهیمی در راستای معماری سرویسگرا، امنیت و فرآیندهای کسبوکار خواهیم پرداخت. همچنین در این فصل کارهای انجام شده در زمینههای مرتبط با تحقیق را بیان خواهیم نمود.
فصل سوم ایده اصلی پایاننامه است که پس از بررسیهای کامل در فصول قبلی شکل میگیرد و در ادامه به شرح کامل مدل پیشنهادی میپردازیم.
فصل چهارم، به بررسی مطالعه موردی برای نشان دادن چگونگی عملکرد مدل پیشنهادی و ارزیابی آن خواهیم پرداخت.
فصل پنجم، به نتیجهگیری تحقیق و بیان کارهای آتی پرداخته میشود.

2-1 مقدمه
در اين فصل با مفاهيم و موضوعات مرتبط با موضوع پاياننامه آشنا خواهيم شد. در فاز آغازین این فصل به بیان ادبیات موضوع میپردازیم، مجموعه مطالب مطرح شده در این فاز شامل سه حوزه اصلی میباشند. ابتدا با مفاهیم معماری سرویسگرا، اصطلاحات، استانداردها و چرخهحیات این معماری آشنا میشویم سپس به بیان مفاهیم امنیتی میپردازیم و در ادامه وارد حوزه مدیریت فرآیند کسبوکار، چرخهحیات و اصطلاح سامانه مدیریت فرآیند کسبوکار خواهیم شد. با توجه به اهمیت و وابستگی مطالب در حوزههای مدیریت فرآیند کسبوکار و معماری سرویسگرا در فاز پایانی این فصل با دیدی عمیق، زمینههای کاری انجام شده و رویکردهای این حوزهها را مورد بررسی قرار میدهیم.

2-2 معماری سرویسگرا
مفاهيم مربوط به معماري سرويسگرا3 اوايل سال 1990 مطرح شد، مفاهيمي که بر روي اصولي همچون اتصال سست4، توزيعشدگي و استفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط اجتماعی، سند رسمی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع فناوری اطلاعات، تعامل پذیری، سیستمهای توزیع شده