قاعده منع محاکمه مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

9- فرضيه‌هاي تحقيق 8
10- سازماندهي و ساختار تحقيق 11
فصل اول: ساختار و تشکيلات ديوان کيفري بين‌المللي 13
مبحث- ارکان ديوان 13
گفتار- نحوه اعمال وظايف ارکان ديوان 13
1- قضات دادگاه 13
2- هيأت رئيسه دادگاه 23
3- دادسرا 24
4- دبيرخانه 26
5- مجمع دول عضو 29
6- کارکنان (ماده44) 30
7- تعهد رسمي (ماده45) 31
8- عزل (ماده 46) 31
9- اقدامات انضباطي (ماده 47) 32
10- امتيازات و مصونيت‌ها (ماده 48) 32
11- حقوق و مزايا و هزينه‌ها (ماده49) 32
12- زبان‌هاي رسمي و زبان‌هاي کاري (ماده50) 33
13- آئين‌نامه دادرسي وادله (ماده51) 33
14- آئين‌نامه ديوان (ماده53) 34
فصل دوم: قابليت رسيدگي و پذيرش دعوي در ديوان کيفري بين‌المللي 36
مبحث اول : قابليت پذيرش دعوي 36
گفتار نخست: مفهوم قابليت پذيرش دعوي و شرايط آن 37
1- مفهوم قابليت پذيرش دعوا و تفاوتهاي آن با صلاحيت 37
2- موارد عدم قابليت پذيرش دعوا 40
1-2- عدم قابليت پذيرش دعوا و اقدام دولت‌هاي صلاحيت‌دار ملي 40
1-1-2- شروع تحقيق يا تعقيب از سوي دولت صلاحيت‌دار ملي 40
2-1-2- اتخاذ تصميم در مورد عدم پيگرد متهم توسط دولت صلاحيت‌دار ملي 41
2-2- اهميت نداشتن دعوا 43
3- اعمال مقررات قابليت پذيرش درحالت ارجاع شوراي امنيت 43
گفتار دوم: قابليت پذيرش دعوا به علت عدم تمايل يا عدم توان دولت صلاحيت‌دار ملي 45
1- عدم تمايل دولت صلاحيت‌دار ملي 46
2- عدم توان دولت صلاحيت‌دار ملي 50
مبحث دوم: قابليت پذيرش دعوي و منع محاکمه مجدد 51
گفتار نخست: منع محاکمه مجدد به اعتبار راي ديوان 54
1- منع محاکمه مجدد متهمي که قبلاً در دادگاه کيفري بين‌المللي محاکمه شده است در همان دادگاه 54
2- منع محاکمه متهمي که قبلاً در دادگاه کيفري بين‌المللي محاکمه شده است نزد محاکم ملي 55
گفتاردوم منع محاکمه متهمي که قبلاً درساير دادگاه‌ها محاکمه شده است دردادگاه کيفري بين‌المللي 59
فصل سوم: صلاحيت ديوان 59
گفتار نخست : اصول حاکم بر صلاحيت ديوان 59
1- صلاحيت موضوعي 59
2- صلاحيت زماني 62
3- صلاحيت مکاني 63
4- صلاحيت شخصي 64
5- صلاحيت تکميلي 64
گفتار دوم اختلاف‌نظرها در مورد پيش شرط‌هاي اعمال صلاحيت ديوان 70
1- وتوي تعقيب توسط شوراي امنيت 70
2- صلاحيت جهاني ديوان در حالت ارجاع شوراي امنيت 72
3- نظري بر تنها ارجاع شوراي امنيت به ديوان در رابطه با صلاحيت آن 74
4- ملاحظات عملي اعمال صلاحيت زماني ديوان کيفري بين‌المللي 77
1-4- جرايم مستمر و مرکب 77
2-4- مقررات انتقالي 79
3-4- صلاحيت موردي ديوان 82
4-4- کناره‌گيري دولت عضو 84
فصل چهارم- قلمرو موضوعي صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي 87
مبحث نخست: جنايات جنگي 90
گفتار نخست: جنايات جنگي از ظهور تا اعمال صلاحيت بين المللي 94
1- جنايات جنگي در اساسنامه دادگاه‌هاي نورمبرگ و توکيو 96
2- جنايات جنگي در اساسنامه دادگاه‌هاي يوگسلاوي سابق و رواندا 96
3- جنايات جنگي در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي 98
1-3- نقض‌هاي فاحش قراردادهاي ژنو 98
2-3- نقض‌هاي فاحش قوانين و عرف‌هاي مسلم حقوق بين‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بين‌المللي 99
3-3- نقض‌هاي فاحش ماده 3 مشترک قراردادهاي ژنو در مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللي 101
4-3- ديگر نقض‌هاي فاحش قوانين و عرف‌هاي قابل اجرا در منازعات مسلحانه غير بين‌المللي 101
گفتار دوم: شرايط اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي در مورد جنايات جنگي 107
1- فاحش بودن نقض قواعد جنگ 107
2- مسلحانه بودن منازعه 109
3- تحت حمايت بودن افراد و اموال 113
4- رعايت شرط آستانه صلاحيت 116
مبحث دوم: جنايات عليه بشريت 118
گفتار نخست: استقلال جنايات عليه بشريت از جنايات جنگي 119
گفتار دوم: شرايط اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي در مورد جنايات عليه بشريت 122
1- ارتباط با منازعه مسلحانه 122
2- نظام‌يافته يا گسترده بودن حمله 124
3- غيرنظامي بودن قربانيان 127
مبحث سوم: جنايت نسل‌زدايي (نسل‌کشي) 128
گفتار نخست: شرايط مربوط به عنصر مادي 130
1- شرايط کلي 130
2- شيوه‌هاي ارتکاب 132
1-2- کشتن اعضاي گروه 132
2-2- ايراد صدمه شديد جسماني يا رواني به اعضاي گروه 132
3-2- تحمل عمدي شرايط زيستي نامناسبي به گروه که منتهي به زوال جزيي يا کلي آنها شود 133
4-2- تحميل اقداماتي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل در ميان گروه 133
5-2- انتقال اجباري اطفال گروه به گروه ديگر 134
گفتار دوم: شرايط مربوط به عنصر رواني 134
مبحث چهارم: جنايت تجاوز 136
گفتار نخست: تجاوز از مشروعيت تا جنايت 137
1- نگاه سنتي به تجاوز 137
2- تلاش‌ها و ناکامي‌ها در تعقيب مرتکبين جنايت تجاوز 138
گفتار دوم: شرايط اعمال صلاحيت ديوان در مورد جنايت تجاوز 142
1- بحث‌هاي کنفرانس ديپلماتيک رم 142
2- چشم‌انداز آينده صلاحيت ديوان و جنايت تجاوز 143
3- کنفرانس بازنگري اساسنامه در ارتباط با جنايت تجاوز (موافقتنامه کامپالا) 146
1-3- تعريف جنايت تجاوز و اصلاح موادي از اساسنامه در کنفرانس بازنگري کامپالا 147
2-3- تحليل موافقتنامه کامپالا در خصوص تعريف تجاوز و عناصر آن 151
4- عناصر جنايت تجاوز 153
1-4- عنصر مادي 153
2-4- عنصر رواني 154
5 – شروط اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايت تجاوز در کنفرانس بازنگري کامپالا 155
6- نقش شوراي امنيت در تشخيص تجاوز و تاثير آن بر تصميمات ديوان 156
7- مصوبات کنفرانس کامپالا در مورد اعمال صلاحيت ديوان 156
نتيجه‌گيري 161
پيشنهادات 163
منابع و مآخذ 164
منابع فارسي 165
منابع غير فارسي 169
چکيده انگليسي 172

1- چکيده
با تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي، اين سئوال مطرح است که آيا صلاحيت اين ديوان با صلاحيت محاکم داخلي کشورها در تعارض است؟ اساسنامه‌ي ديوان کيفري بين‌المللي تصريح مي‌کند که صلاحيت ديوان، صلاحيت “تکميلي” است و در جهت تضعيف صلاحيت محاکم داخلي نيست، اما فراتر از اين ادعاي حقوقي، مسأله‌ي حاکميت ملي کشورها نيز مطرح است. کشورها با امضاي اين اساسنامه، برخي از اختيارات خود را در بخش تعقيب قضايي مجرمان، به ديوان کيفري بين‌المللي واگذار کرده‌اند و از سوي ديگر با پذيرش اساسنامه‌ي اين ديوان، صلاحيت تعقيب کيفري مسئوولان عالي سياسي و نظامي کشورها را به آن مي‌سپارند. يکي ديگر از جنبه‌هاي قابل بحث صلاحيت ديوان، صلاحيت موضوعي آن است. ديوان تنها مي‌تواند نسبت به فجيع‌ترين جناياتي که موجب اضطراب جامعه بين‌المللي مي‌شود، اعمال صلاحيت کند. اين جنايات عبارتند از: نسل‌زدايي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز، جنايات مزبور در اسناد مختلف بين‌المللي و اسناد دادگاه‌هاي موردي مورد توجه بوده‌اند. ديوان با توجه به معيارهاي قابليت پذيرش دعوا بررسي مي‌نمايد که پرونده مورد توجه شرايط طرح در ديوان را دارد يا نه؟ معيارهاي قابليت پذيرش دعوا محدود به شرايط تعيين اولويت و رسيدگي دادگاه‌هاي ملي يا ديوان نبوده بلکه موارد ديگري هم چون اهميت جنايات ارتکابي و قاعده منع محاکمه مجدد متغيرهايي هستند که ديوان براساس آنها ممکن است موضوعي را قابل پذيرش اعلام کند يا رسيدگي را نپذيرد، براين اساس گسترة قابليت پذيرش دعوا منحصر به جنبه‌هاي اجراي اصل صلاحيت تکميلي نيست و همين امر سبب گرديده که واژه قابليت پذيرش در کنار صلاحيت قيد شود.

واژگان کليدي: ديوان کيفري بين‌المللي، صلاحيت تکميلي، قابليت رسيدگي، پذيرش دعوا، صلاحيت

2- مقدمه
تشکيل يک ديوان کيفري بين‌المللي سال‌هاست که مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است و جامعه جهاني نيز براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بشري از ديرباز درپي تشکيل چنين ديواني بوده است. تا اين‌که جنگ جهاني اول رخ داد که در طول چهارساله اين جنگ جنايات متعددي عليه بشريت از سوي دولت آلمان به وقوع پيوست که متعاقب آن تصميم به محاکمه و مجازات جنايتکاران گرفته شد. اما بدليل ملاحظات سياسي و عدم وجود ضمانت اجراي کافي، هرگز عملي نگرديد و تا اين‌که جهان بارديگر شاهد جنايت‌هايي در مقياس وسيع‌تر از سوي جنايتکاران شد که براي مجازات آنان پس از پايان جنگ جهاني دوم دادگاه نظامي بين‌المللي نورمبرگ براي سران آلمان نازي و متعاقب آن دادگاه نظامي بين‌المللي توکيو براي محاکمه سران ژاپني تشکيل گرديد و همگان را تصور بر اين بود که از اين به بعد دنيا در صلح و آرامش به دور از اضطراب و تنش قرار خواهد گرفت. ولي جنايات در يوگسلاوي سابق و رواندا موجبات قتل عام عده کثيري از مردم را فراهم آورد و سازمان ملل‌متحد در يک اقدام بي‌سابقه به استناد فصل هفتم منشور مبادرت به تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي براي ناقضين شديد حقوق بين‌المللي بشردوستانه در قلمرو يوگسلاوي سابق و رواندا نموده از طرف ديگر، کميسيون حقوق بين‌الملل (ILC) از سوي مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد بعد از دادگاه نورمبرگ مأموريت يافت تا اساسنامه‌هايي براي تشکيل دو ديوان کيفري بين‌‌المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا تهيه و تدوين نمايد. تشکيل اين دو دادگاه و ديگر محاکم ويژه از جمله دادگاه نورمبرگ و توکيو به نوبه‌خود مبنايي شد براي تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي که اساسنامه آن در سال 1998 و در رم به تصويب نمايندگان تام‌الاختيار دولت‌ها رسيد. اساسنامه ديوان متضمن اصول اساسي و دقيقي در مورد نحوه‌ي رسيدگي و محاکمه و مجازات جنايتکاران بين‌المللي است. با تشکيل اين دادگاه که به صورت دائمي است هرکدام از دولت‌هاي عضو اساسنامه و شوراي امنيت مي‌توانند پرونده جنايتکاران را به ديوان تسليم نمايند. دادستان دادگاه به محض دريافت شکايت و با کسب مجوز از سوي دادگاه مقدماتي شروع به تحقيق مي‌کند و اگر پس از تحقيقات به اين نتيجه برسد که موارد قابل تعقيبي که در صلاحيت ديوان قرار مي‌گيرد يعني ژنوسيد، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز صورت گرفته باشد، کيفر خواستي عليه شخص يا اشخاصي که مرتکب جنايات تحت صلاحيت ديوان شده‌اند به شعبه مقدماتي ارسال مي‌کند. شعبه مزبور پس از تأييد اتهام يا اتهامات آنرا براي رسيدگي به شعبه بدوي ارجاع مي‌دهد، احکام شعبه بدوي قابل تجديدنظرخواهي نزد شعبه تجديدنظر خواهد بود.

3- بيان مسأله اساسي تحقيق
ديوان کيفري بين‌المللي نسبت به چهار گروه از جرائم يعني ژنوسيد، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز واجد صلاحيت مي‌باشد. در مقدمه و نيز ماده 5 اساسنامه اين جرائم به عنوان خطرناک‌ترين جرائم مرتبط با کل جامعه بين‌المللي توصيف شده‌اند. مفهوم جرائم بين‌المللي براي مدت چند قرن است که مطرح مي‌باشد. اين جرائم اصولاً به عنوان جرائمي در نظر گرفته مي‌شوند که مستلزم سرکوب در ابعاد بين‌المللي مي‌باشند. به عنوان مثال دزدي دريايي در درياهاي آزاد اتفاق مي‌افتد. وقوع جرمي با چنين شکلي قواعد صلاحيت خاصي را که نيازمند همکاري بين دولت‌هاست اقتضاء مي‌کند. جرائمي مانند تجارت برده، دادوستد کودکان و زنان، دادوستد موادمخدر، هواپيماربايي و تروريسم و پولشويي نيز داراي وضعيتي مشابه مي‌باشند. در واقع تعيين جرائمي توسط ترينيد ادتوباگو در سال 1989 جهت دوباره فعال کردن موضوع ديوان کيفري بين‌المللي در مجمع عمومي سازمان ملل القاء گرديد. تاکنون جرائمي از اين قبيل در اسنادي به شکل معاهدات بين‌المللي مورد بحث قرار گرفته‌اند. که به همين دليل طراحان اساسنامه رم از آنها به عنوان جرائم معاهده‌اي ياد مي‌کنند. جرائمي که ديوان کيفري بين‌المللي نسبت به آن داراي صلاحيت است داراي وصف بين‌المللي مي‌باشند و اين نه فقط به دليل آن است که سرکوبي آنها مستلزم همکاري بين‌المللي است، اگرچه اين نيز خود واقعيتي است بلکه مهم‌تر از آن ماهيت فجيع اين جرائم است که کل جامعه بين‌المللي را متأثر مي‌سازد. قدمت توجه به اين جرائم تا حدودي کمتر از جرائم معاهده‌اي است و اصولاً اين جرائم متعاقب جنبش حقوق بشر در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم مطرح گرديده‌اند. اين جرايم از آن جهت مستلزم پيگرد مي‌باشند که قرباني آن کل بشريت است به علاوه کل جامعه بشري

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جنگي، بين‌المللي، قراردادهاي Next Entries صلاحيت، پذيرش، جنايات