منبع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی پاسخگویان

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….. 95
4-2-5 درآمد ماهیانه ……………………………………………………………………………………………………………………… 96
4-2- 6 درآمد ماهیانه سایر اعضای خانواده …………………………………………………………………………………… 97
4-2-7 نوع منزل مسکونی ………………………………………………………………………………………………………. 98
4-2-8 دیدگاه‌های سنتی خانواده و خویشاوندان ……………………………………………………………………… 99
4-2-9 دیدگاه عرفی جامعه ……………………………………………………………………………………………………….. 100
4- 2-10 میزان استقلال مالی ………………………………………………………………………………………………… 101
4-2-11 نوع تصور ذهنی شخص از مقوله ازدواج ……………………………………………………………………… 102
4-2-12 سلامت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………. 103
4-2-13 حمایت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………… 108
4-2- 14 نوع برداشت از خود ……………………………………………………………………………………………………….. 111
4-2-15 انزوای اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………….. 113
4-3 یافته‌های استنباطی و تحلیل مسیر متغیرها …………………………………………………………………………….. 117
4-3-1 يافته‌هاي استنباطي ……………………………………………………………………………………………………………. 117
4-3-2 رگرسيون‌ چندگانه برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سنجش اثر ‌متغیرهای ‌مستقل بر متغیر وابسته …………………………… 126
4-3-3 تحلیل مسیر ……………………………………………………………………………………………………………………….. 126
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری، انتقادات و پیشنهادات
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 129
5-2 خلاصه یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 130
5-3 نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 132
5-4 مشکلات,محدودیت ها و پیشنهادات …………………………………………………………………………………. 135
پیوست
پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 141
فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 148

فهرست جداول و نمودارها
جدول شماره 1 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش سلامت اجتماعی ………………………………………………………………. 70
جدول شماره 2 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش حمایت اجتماعی ……………………………………………………………… 74
جدول شماره 3 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش متغیر برداشت از خود …………………………………………………………. 77
جدول شماره 4 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش عرف و سنت …………………………………………………………………….. 80
جدول شماره 5 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش پایگاه اجتماعی- اقتصادی …………………………………………………. 83
جدول شماره 6 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش انزوای اجتماعی………………………………………………………………. 90
جدول شماره 7 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال……………………………………………………………… 92
جدول شماره 8 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات ……………………………………………………………………. 93
جدول شماره 9 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر ……………………………………………………………… 94
جدول شماره 10توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر ……………………………………………………………… 95
جدول شماره 11 توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ………………………………………………………………… 96
جدول شماره 12 توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه سایر افراد خانواده ……………………….. 97
جدول شماره 13 توزیع پاسخگویان بر حسب نوع منزل مسکونی …………………………………………………….. 98
جدول شماره 14 توزیع پاسخگویان برحسب دیدگاه‌های سنتی خانواده و خویشاوندان ………………………. 99
جدول شماره 15 توزیع پاسخگویان برحسب دیدگاه‌های عرفی جامعه ………………………………………………. 100
جدول شماره16 توزیع پاسخگویان برحسب میزان استقلال مالی…………………………………………………………. 101
جدول شماره 17 توزیع پاسخگویان برحسب نوع تصور شخص از مقوله ازدواج ……………………………….. 102
جدول شماره 18توزیع پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی (بعد یکپارچگی …………………………………. 103
جدول شماره 19 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی (بعد پیوستگی)……………………… 104
جدول شماره 20 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی (بعد
پذیرش)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
جدول شماره 21 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی (بعد سهم داشت)……………. 106
جدول شماره 22 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی (بعدشکوفائی) ………………………… 107
جدول شماره 23 توزیع پاسخگویان برحسب حمایت اجتماعی (بعد دوستان) …………………………………. 108
جدول شماره 24 توزیع پاسخگویان برحسب حمایت اجتماعی (بعد دیگران) ……………………………………… 109
جدول 25 توزیع پاسخگویان برحسب حمایت اجتماعی (بعد خانواده) …………………………………………………. 110
جدول شماره 26 توزیع پاسخگویان برحسب
تصور از خود (بعد شخصی)…………………..……………………….………………….………………….. 111
جدول شماره 27 توزیع پاسخگویان برحسب تصور از خود (بعد کلی) …………………………………………… 112
جدول 28 توزیع پاسخگویان برحسب انزوای اجتماعی (بعد تنهائی) ……………………………………………….. 113
جدول شماره 29 توزیع پاسخگویان برحسب انزوای اجتماعی (بعد عجز) ………………………………………… 114
جدول شماره 30 توزیع پاسخگویان برحسب انزوای اجتماعی (بعد تحمل) ……………………………………. 115
جدول شماره 31 جدول توزیع فراوانی برحسب انزوای اجتماعی (بعد یأس)……………………………………. 116
جدول شماره 32 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه باورهاي سنتي رايج در جامعه يزد در مورد تجرد و انزواي اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. 117

جدول شماره 33 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه میزان برخورداري
دختران مجرد از حمايت اجتماعي و انزواي اجتماعي ……………………………………………………….. 118
جدول شماره 34 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه سلامت اجتماعي
دختران مجرد و انزواي اجتماعي ………………………………………………………………………………………….. 119
جدول شماره 35 نتایج آزمون تي براي مقايسه ميزان انزواي اجتماعي
دختران مجرد شاغل و دختران مجرد غير شاغل………………………………………………………………………. 120
جدول شماره 36 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه استقلال مالي و انزواي اجتماعي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121
جدول شماره 37 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه پایگاه اجتماعی- اقتصادی
خانواده و انزواي اجتماعي …………………………………………………………………………………………………………….. 122

جدول شماره 38 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه تصورات عرفي خانواده و خويشاوندان دختران مجرد نسبت به تجرد دختران و انزواي اجتماعی………………………………………………………………………………….. 123
جدول شماره 39 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه نوع برداشت از خود و انزواي اجتماعي …… 124
جدول شماره 40 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه تصور از مقوله ازدواج در ذهن دختران مجرد و انزواي اجتماعي ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
جدول شماره 41 رگرسیون تأثیر متغیرهای اثر گذار بر متغیر وابسته………………………………………………….. 126
جدول شماره 42 تأثیر مستقیم و غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر میزان انزوای
اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
نمودار شماره 1 مدل نظری …………………………………………………………………………………………………………………….. 60
نمودار شماره 2 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال…………………………………………………………………….. 92
نمودار شماره3 توزیع پاسخگویان برحسب

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره بهاء‌الدوله، سپاهيان، العلاء، صمصام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد انزوا، پرخاشگری، جامعه،