رگرسیون، علوم پزشکی، دانش نظری، خدمات بهداشتی

دانلود پایان نامه ارشد

به چشمان مهربان تو می نویسم حکایت بی نهایت عشق را
تا بدانی که محبت و عشق را در چشمان تو آموختم و با تو آغاز نمودم
نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبتهایت، صبرت و صداقتت به قلم آورم
آشنایی با تو بهترین صفحه از دفتر زندگی ام را رقم زد

ماحصل تلاشهایم را تقدیم می کنم
به همسر مهربانم
به زلالی باران …

تقدیم به پدر و مادر عزیز ، دلسوز و مهربان همسرم
به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود و همواره آرامش روحی و آسایش فکری مرا فراهم نمودند تا با حمایت های همه جانبه در محیطی مطلوب ، مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه درسی را به نحو احسن به اتمام برسانم . بارالها به من کمک کن تا بتوانم ادای دين کنم و به خواسته ی آنان جامه ی عمل بپوشانم.
پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما .

و

تقدیم به همسفران مهربان زندگیم خواهران نازنین و عزیزم
که با هم آغاز کردیم ، در کنار هم آموختیم و به امید هم به آینده چشم می دوزیم. قلبم لبریز از عشق به شماست و خوشبختی تان منتهای آرزویم.

تقدیر و تشکر
اکنون که به خواست پروردگار یکتا مراحل انجام تحقیق حاضر و تدوین آن به اتمام رسیده است بر خود واجب می دانم که نسبت به کلیه اساتید عزیز و بزرگوار و دوستان و سرورانی که اینجانب را در انجام این تحقیق و تدوین پایان نامه یاری نموده اند ، مراتب قدردانی و سپاس خویش را ابراز نمایم.

از جناب آقای دکتر فرمانبر، استاد محترم راهنما که بدون توجه و راهنمایی ایشان به ثمر رسیدن این پژوهش امکان پذیر نبود و همیشه در تمام مدت این دوره تحصیلی و مراحل مختلف انجام تحقیق از راهنمایی های ایشان بهره مند بوده ام کمال تشکر را دارم. از خداوند متعال سلامتی روز افزون ایشان را آرزومندم.

از استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر پورشیخیانکه در طول این مدت با ارائه نکات و نظرات علمی و ارزنده مرا یاری نمودند کمال تشکر را دارم.
از استاد محترم مشاور آمار جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد که با راهنمایی شان در انجام امور آماری پژوهش مرا یاری نمودند ، قدردانی و تشکرمی نمایم.

از ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر مقدم نیا که همواره در طول سالهای تحصیلم از راهنمایی و حمایت بی دریغ ایشان در امور مختلف بهره برده ام تشکر فراوان دارم.

از استاد فرزانه ومعاونت محترم پژوهشی دانشکده سرکار خانم دکتر قنبری ، سرکار خانم میر حق جو معاونت محترم آموزشی دانشکده و مسئول محترم تحصیلات تکمیلی سرکار خانم پاریاد به پاس زحمات و رهنمودهایشان که همواره در طول دوران تحصیل نهایت همراهی را داشتند کمال قدردانی را دارم.

از تمامی اساتید محترم پرستاری و بزرگوارانی که در طی دوران تحصیلم در این دانشکده از محضرشان کسب علم نمودم سپاسگذارم.

از همکلاسی دوران تحصیل و دوست بسیار عزیزم سرکار خانم آرزومنفرد که همواره از مهربانی و دلگرمیو راهنماییشان در طول انجام پژوهش بهره برده ام بسیار سپاسگذارم و آرزومند موفقیتهای روز افزون ایشان هستم.

از تمامی همکلاسی ها و دوستان عزیزم و دانشجویان عزیز پرستاری و پرسنل محترم کتابخانه ،آموزش، سمعی-بصری و سایر پرسنل دانشکده کمال تشکر را دارم.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت

فهرست
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه ( بیان مسئله ) …………………………………..……………………….1
2-1 اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) …………………………………………9
3-1 سوالات پژوهش یا فرضیه ها ……………………………………………………10
4-1 پیش فرض ………………………………………………………………….10
5-1 تعاریف نظری واژه ها …………………………………………………………11
6-1 تعاریف عملی واژه ها …………………………………………………………11
7-1 محدودیت های پژوهش …………….…………………………………………12

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق
1-2 چهارچوب پژوهش ……………………………………………………………14
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………30

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 نوع پژوهش …………………………………………………………………47
2-3 جامعه پژوهش ……………………………………………………………….48
3-3 روش نمونه گیری .…………………………………………………..…………48
4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………….……48
5-3 محیط پژوهش ………………………………..………………………………48
6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………49
7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ………………………….………………………50
8-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………….…….…………………………51
9-3 ملاحضات اخلاقی.…………………………………………….……………..52

فصل چهارم: نتایج تحقیق
1-4 نتایج پژوهش……………………………. …………………………………………………………53
2-4 جداول و نمودارها.………………………………….…………………………. 54

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها
1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش.…………………………………………………….. 91
2-5 نتیجه گیری نهایی. ……………………………………………………………..105
3-5 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های قبلی ………………………………….108

منابع و ماخذ
– فهرست منابع …………………………………………………………………..110
– پیوست ها ………………………………………………………………………
– چکیده انگلیسی…………………………………………………………………

فهرست جداول
عنوانصفحه

جدول شماره 1 : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب متغیرهای فردی اجتماعی 55
جدول شماره 2 : میانگین و انحراف معیار واحدهای پژوهش برحسب متغیرهای فردی اجتماعی
58
جدول شماره 3 :میانگین امتیاز نیازهای اساسی روانی واحدهای پژوهش بر حسب متغیرهای فردی اجتماعی
58
جدول شماره 5 : مقایسه میانگین نمره استقلال واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 60
جدول شماره 6 : مقایسه میانگین نمره کفایت واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 63
جدول شماره 7 : مقایسه میانگین نمره تعلق واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 66
جدول شماره 8 : مقایسه میانگین نمره شاخص خود تعیین کنندگی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 69
جدول شماره 9 : مقایسه میانگین نمره انگیزه درونی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 72
جدول شماره 10 : مقایسه میانگین نمره انگیزه شناسایی شده واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی75
جدول شماره 11 : مقایسه میانگین نمره انگیزه به درون متمایل شده واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 78
جدول شماره 12 : مقایسه میانگین نمره انگیزه بیرونی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 81
جدول شماره 13 : مقایسه میانگین نمره فقدان انگیزه واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی 84
جدول شماره 14 : ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط با شاخص خود تعیین کنندگی در واحدهای مورد پژوهش87
جدول شماره 15: ضریب رگرسیونی همبستگی انواع نیازهای اساسی روانی با شاخص خود تعیین کنندگی 88
در واحدهای پژوهش با کنترل متغیرهای فردی اجتماعی

فهرست نمودار

نمودار شماره 4 : میانگین امتیاز ابعاد پرسشنامه میزان انگیزه واحدهای مورد پژوهش

بیان مسئله:
پرستاری رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن به عنوان عضوی از تیم سلامت در عرصه های مختلف مربوط به آن به ارائه خدمات میپردازند(1)در آموزش این حرفه پویا و کاربردی ، مجموعه ای از علوم تئوری و فعالیتهای عملی، مهارت ، خلاقیت و تجربه به کار گرفته می شود(2).بخش مهمی از آموزش پرستاری را آموزش بالینی تشکیل میدهد.در واقع آموزش بالینی از اجزاء اصلی و حیاتی برنامه پرستاری است و به عنوان قلب آموزش پرستاری و مرحله تکامل حرفه ای شناخته شده است(3).
کارآموزی در بالین به عنوان یک نوآوری در ساختار آموزشی پرستاری با هدف ارتقاء کیفیت آموزش پرستاری و ارائهخدمات بالینی و فراهم نمودن زمینه جامعه نگری و جامع نگری در پرستاری در سال 1371 به اجرا در آمد(1).در این مرحله فرد با یادگیری فعالیتهای بالینی،تجارب عینی لازم را کسب مینماید و فرصتی برای دانشجو فراهم میشود تا دانش نظری خود را به مهارتهای ذهنی، حرکتی و اجتماعی که لازمه مراقبت از بیمار میباشد، تبدیل کند(3).در این نوع آموزش دانشجو در تعامل با مربی و محیط، مفاهیم آموخته شده را در حیطه عمل بکار میبرد(4).در دوره های کارآموزی همه کارآموزان موظف اند که به رغم علاقه ها و استعدادهای مختلف خود، به سوی هدفهای واحدی که در برنامه دوره کارآموزی در نظر گرفته شده است پیش بروند و مهارتهایی را کسب نمایند که حرفه مورد نیاز آن دوره ایجاب میکند، زیرا هدف هر دوره کارآموزی ایجاد مهارت، دانش و نگرش مورد نیاز فرد برای عملکرد مقتضی در یک شغل یا حرفه معین است. دوره های کارآموزی معمولا نیازهای سازمان های اداره کننده این دوره ها را برآورده میسازند(5).در این دوره وظایف مربیان علاوه بر فعالیتهای آموزشی مصوب، ایجاد حس استقلال و تصمیم گیری و افزایش قدرت ابتکار فراگیران در عرصه های مختلف میباشد و دانشجویان نیز باید در این راستا وظایف خود را انجام دهند(6).
در محیط بالین باید با تمرکز روی نیاز های یادگیری دانشجو، برای پیشرفت و ایجاد اطمینان به شایستگی اش در مهارتهای بالینی، فرصت داد.نیوبل1 چنین اظهار میدارد که” در حقیقت آموزش بالینی فراموش شده ترین آموزش و دارای نقایصی بیشتر از سایر حوزه های آموزشی است”. مطالعات پرستاری نشان میدهد که دانشجویان پرستاری علیرغم پایه دانش نظری خوب، در محیط بالینی با مهارت عمل نمی کنند. در نتیجه با ورود این دانشجویان به سیستم مراقبتی و درمانی، کیفیت این سیستم روز به روز افت میکند(7).
هر دو محیط آموزش پرستاری آکادمیک وبالینی تحت فشار زیاد ناشی از مراقبت از بیمار قرار دارند که میتواند شرایط مراقبتی را تحت تاثیر قرار دهد.اما محیط بالین تحت فشار زیادی قرار دارد زیرا هدف از آن آموزش پرستاری بصورت موثر کارا و مناسب است تا بتواند پرستارانی را تربیت نماید که بتوانند آماده کار باشند.آموزش پرستاری امروز با چالش های زیادی مواجهه است که از جمله آن کسب دانش و به روز شدن است و نیاز است که پرستاران آینده با تحقیق و همچنین مراقبت از بیمار بر اساس دانش علمی روشن، آشنا شوند(8).
محیط بالین در برگیرنده کلیه شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است .این محیط غنی روانشناختی از عوامل شناختی ،اجتماعی ، فرهنگی ، عاطفی ، احساسی ، انگیزشی و درسی تشکیل شده است(9).عوامل زیادی بر روی یادگیری اثر میگذارند ولی انگیزه2 نخستین عنصر تشکیل دهنده رفتار و مهم ترین شرط یادگیری است. انگیزه نقش با ارزشی در توضیح علل رفتار ، پیشگوئی تاثیر اعمال و هدایت رفتار جهت رسیدن به موفقیت بازی میکند (10).
از این رو ، حتی غنی ترین و بهترین برنامه های کارآموزی و آموزش سازمان دهی شده نیز در صورت فقدان انگیزه در فراگیران سودمند نخواهد بود.بنابراین یکی از وظایف اصلی مدرسان ایجاد انگیزه لازم برای یادگیری در دانشجویان به منظور افزایش میزان آگاهی، دانش و مهارتهای تکنیکی و همچنین آشنا ساختن آنها با علوم پیشرفته و روش های نوین مراقبتی است.لذا با شناخت هرچه بیشتر عوامل موثر در انگیزش

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع کیفیت زندگی، سلامت روان، گروههای اجتماعی، جنبه های اجتماعی Next Entries محیط یادگیری، آموزش پزشکی، محیط آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی