دانلود مقاله با موضوع کیفیت زندگی، توسعه صنعتی، محیط زیست، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوانصفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: طرح تحقيق………………………………………………………………………………………………………….2
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4-1- هدف كلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-4-2- اهداف ويژه………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-4-3- هدف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-5- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5-1- سوال اصلي………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-5-2- سوالات ويژه………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6- تعاریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-6-1- كيفيت زندگي…………………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6-2- اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-3- محيط زيست…………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-6-4- فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-6-5- سلامت………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-6-6- تحصيلات………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-7- تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..12
1-7-1- کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………….12
1-7-2- اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-7-3- محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-7-4- فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-7-5- سلامت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-7-6- تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: مبانی نظری تحقيق……………………………………………………………………………………………..16
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2- مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-2-1- صنعت………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-1-1- توسعه صنعتی……………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-1-2- چالشهای توسعه صنعتی…………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-1-3- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی…………………………………………………………………………………………………….22
2-2-1-4- صنعت و توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………27
2-2-2- کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-3- شاخص های کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………38
2-2-4- اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-2-4-1- تاثیر شاخص اقتصاد بر کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………..44
2-2-4-2- پیامدهای اقتصادی توسعه صنعتی……………………………………………………………………………………………46
2-2-5- محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………………………49
2-2-5-1- تاثیر محیط زیست بر کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………….55
2-2-5-2- پیامدهای زیست محیطی توسعه صنعتی………………………………………………………………………………..56
2-2-6- فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-2-6-1- جایگاه فرهنگ در کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………63
2-2-6-2- پیامدهای فرهنگی توسعه صنعتی…………………………………………………………………………………………….65
2-2-7- سلامت………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
2-2-7-1- نقش سلامت در کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………69
2-2-7-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت سلامت…………………………………………………………………………………..71
2-2-8- تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-2-8-1- نقش تحصیلات در کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….75
2-2-8-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت تحصیلات……………………………………………………………………………….75
2-3- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….77
2-3-1- پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….77
2-3-2- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..81
2-3-3- جمع بندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………………….83
2-4- بررسی محیط پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….84
2-5- مدل نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل سوم: روش شناسی…………………………………………………………………………………………………….89
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
3-2- روش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره تفویض اختیار، کاهش استرس، بهبود عملکرد، عوامل سازمانی Next Entries دانلود مقاله با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، محیط زیست، محل سکونت