دانلود پایان نامه ارشد درباره توانمندسازی، یادگیری سازمانی، یافته های پژوهش، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………59
.بخش سوم: توانمندسازی روانشناخنی…………………………………………………………………………………………………………62
…………………………………………………………………………………………………………………………………63 تعاریف توانمندسازي
پیشینه توانمندسازي در جهان………………………………………………………………………………………………………………….66
دلایل توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………………………….68
فرهنگ توانمندسازي……………………………………………………………………………………………………………………………….70
موانع توانمندسازي در سازمان………………………………………………………………………………………………………………….72
موانع ساختاري توانمندسازي……………………………………………………………………………………………………………………73
موانع محیطی توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………………73
موانع رفتاري توانمندسازي…………………………………………………………………………………………………………………………74
رویکردها و ابعاد مختلف توانمندسازي منابع انسانی…………………………………………………………………………………….74
بعد انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
بعد شناختی و فراشناختی………………………………………………………………………………………………………………………….76
مزایا ي توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………………………..80
مزایای سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
مزایای فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

پیامدهاي توانمندسازي…………………………………………………………………………………………………………………………….82
پیامدهاي نگرشی توانمندسازي…………………………………………………………………………………………………………………82
پیامدهاي رفتاري توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………….84
شاخصهاي توانمندسازي……………………………………………………………………………………………………………………………85
راهبردها، راهکارها و زمینه هاي توانمندسازي…………………………………………………………………………………………..86
عوامل موثر بر توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………………89
برنامه هاي توانمندسازي……………………………………………………………………………………………………………………………89
برنامه های توانمند سازی های کلیفورد……………………………………………………………………………………………………….89
برنامه های توانمندسازی ریچارد دف…………………………………………………………………………………………………………..91
برنامه هاي توانمندسازي بلانچارد……………………………………………………………………………………………………………….92
برنامه هاي توانمندسازي کانتر، باندورا و هاکمن……………………………………………………………………………………………93
الزامات برنامه هاي توانمندسازي………………………………………………………………………………………………………………….94
مدل هاي توانمند سازي……………………………………………………………………………………………………………………………….96
مدل توماس و ولتهوس………………………………………………………………………………………………………………………………96
.مدل توانمند سازي باون و لاولر…………………………………………………………………………………………………………………..97
مدل توانمند سازي اسپریتزر……………………………………………………………………………………………………………………..98
مدل آرمانی توانمند سازي نولر……………………………………………………………………………………………………………………100
مدل توانمند سازي کوئین و اسپریتزر…………………………………………………………………………………………………………..101
مدل توانمند سازي خود اثر بخشی آلفرد باندورا…………………………………………………………………………………………..102
مدل فورد و فوتلر………………………………………………………………………………………………………………………………………103
مدل توانمند سازي کانگر و کاننگو………………………………………………………………………………………………………………104
مدل توانمند سازي بلانچارد و زیگارمی……………………………………………………………………………………………………….106
علایم توانمندسازي…………………………………………………………………………………………………………………………………..108
بخش سوم: پیشینه های مرتبط با تحقیق
پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………109
پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
جامعه و نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..116
ابزار جمع آوري داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….116
روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….119
شيوه اجراي ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..120
روش تجزيه و تحليل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..120
فصل چهارم: یافته های تحقیق
توصيف آماري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
یافته های مربوط با ابعاد متغیر جوّ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..132
یافته مربوط با ابعاد متغیر یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..133

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه یافته های توصیفی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….136
فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
.فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
جمع بندی،بحث و تفسیریافته ها نتیجه گیري………………………………………………………………………………….. 152
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….154
پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………156
پیشنهاد های

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تعدد زوجات، ازدواج مجدد، شرط ضمن عقد، پیوند عاطفی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره یادگیری سازمانی، جو سازمانی، توانمند سازی، علامه طباطبایی