پایان نامه درمورد فرق و مذاهب، عبدالفتاح، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

شيخ حسان عبدالله……………………………………… 196
2- علماي اهل سنت لبنان……….. 214
قاضي أحمد الزين……………………………………….. 214
شيخ عبدالناصر الجبري……………………………… 223
شيخ ماهر حمود………………………………………… 230
شيخ بلال شعبان…………………………………………. 237
دکتر رضوان السيد…………………………………….. 246
منابع و مأخذ: 253

بخش اول: کليات و مفاهيم و مباحث مقدماتي؛
فصل اول: کليات:
1- بيان مسأله و تحقيق و اهميت و فوائد آن
در روزگاري که استکبار جهاني، کمر همت به حاشيه راندن إسلام بسته است و موج جديدي از إسلام ستيزي و إسلام هراسي، عالم را فرا گرفته است، سخن گفتن از تقريب بين مذاهب إسلامي و إتحاد مسلمانان، از ارزنده ترين امور و والاترين مباحث مي باشد و و ضرورت اين بحث، بر کسي پوشيده نيست.
هم چنان که کوبيدن بر طبل اختلاف بين فِرَق إسلام عقلاني نيست، نفي اختلاف هم عقلاني نخواهد بود که طبيعت انسان، إقتضاي اختلاف در اموري را دارد که پيرامون آن، به انديشه و تفکر مي پردازد و اين طبيعت انسان به اختلاف مباني فکري و نوع فهم و چگونگي برداشت هاي عقلي مربوط مي شود. قرآن کريم اين اختلاف را اين گونه بيان مي کند که: مردم قبل از بعثت أنبيا همه يك أمت واحد بودند، خداوند به خاطر اختلافى كه در ميان آنان پديد آمد انبيايى به بشارت و انذار برگزيد و با آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختلاف كرده‏اند حكم كنند.1
و اي بسا که در طول تاريخ، دشمني ها و نزاع هاي خونين از اين اختلاف ها ناشي شده باشد، در حالي است که قرآن، همه أمت إسلامي را به حفظ وحدت إسلامي و تقريب دعوت مي کند و مي فرمايد: اين است آئين شما، آئينى واحد و من پروردگار شمايم پس تنها مرا بپرستيد.2
و همگى به وسيله حبل خدا خويشتن را حفظ كنيد و متفرق نشويد.3
و سنت نبوي در قضيه وحدت إسلامي و تقريب نمي تواند غير از آيات الهي باشد که پيامبر إسلام فرمودند: هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود، مرگي جاهلانه خواهد داشت.4
أهميت تقريب و وحدت إسلامي از يک سو و أهميت ژئوپلتيک و ژئواستراتژيک لبنان از سوي ديگر باعث شده است که بررسي چالش ها و ظرفيت هاي تقريب مذاهب إسلامي در کشور لبنان، که اکثريت مردم آن را مسلمانان تشکيل مي دهند، از أهميت ويژه اي برخوردار باشد.
ضرورت بررسي چالش ها و ظرفيت هاي تقريب در لبنان، با در نظر گرفتن تاثيرگذاري کشور لبنان در ابعاد ديني و فرهنگي و سياسي، در منطقه و کشورهاي إسلامي، نمايان خواهد بود. اگر سياست هاي استکبار جهاني و در رأس آنها، رژيم صهيونيستي و آمريکا مبني بر اختلاف افکني در بين اتباع فرق و مذاهب و اديان، که به جهت پيشبرد اهدافشان در لبنان دنبال مي شود در نظر گرفته شود، أهميت تقريب مذاهب إسلامي در لبنان، بر کسي پوشيده نخواهد بود.
نتيجه اين که بررسي تقريب در لبنان و واکاوي چالش ها و ظرفيت هاي آن، با توجه به جايگاه و أهميت لبنان به عنوان كانون تقريب و تعامل اديان و مذاهب در منطقه، جهت بهره برداري از پتانسيل اين كشور براي بسط بحث تقريب، انتخاب موضوع براي پژوهشي مستقل، مستدل خواهد بود.
اين رساله در صدد بررسي ظرفيت هاي تقريبي در انديشه کلامي و فقهي عالمان شيعه و سني لبنان با نگاهي به جريان هاي ديني و سياسي لبنان و همچنين بررسي ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه تقريب و چالش هاي منتهي به تهديد يا فرصت تقريب در لبنان، مي باشد.
بررسي ظرفيت ها و چالش هاي تقريب مذاهب إسلامي در لبنان، به معني واکاوي ظرفيت هاي تقريب مذاهب إسلامي و وحدت إسلامي در لبنان با در نظر گرفتن تاثيرگذاري کشور لبنان در ابعاد ديني و فرهنگي و سياسي در منطقه خاورميانه و کشورهاي إسلامي است و همچنين بررسي و مطالعه موانع و چالش هاي بالفعل و بالقوه تقريب و همبستگي ديني در لبنان براي از ميان برداشتن چالش ها و يا تبديل چالش ها به فرصت هاي تقريبي.
آرا و انديشه هاي کلامي و فقهي انديشمندان شيعه و سني در لبنان مي تواند رسالت قرآني پيامبر خاتم صل الله عليه و آله و سلم و اهل بيت عليهم السلام که همان همبستگي أمت إسلام است را رقم بزند.
2- پيشينه تحقيق و امتياز اين پژوهش و کاربرد نتايج تحقيق
تقريب مذاهب إسلامي و وحدت أمت إسلام در طول تاريخ إسلام همواره مورد اهتمام انديشمندان و عالمان شيعه و سني بوده است و عالمان بزرگ شيعه و سني از هر فرصتي براي انسجام أمت إسلام استفاده کرده اند، لکن بررسي مطالعه تقريب در سطح جغرافياي جهان إسلام به صورت کامل انجام نشده است و در بين کشورهاي إسلامي، با وجود کارهاي علمي که در شناسايي لبنان انجام شده است لکن درباره موضوع تقريب در لبنان که همواره مطمع نظر دشمنان إسلام بوده است، تحقيقي صورت نگرفته است. به عبارت ديگر بررسي ظرفيت ها و چالش هاي تقريب در لبنان مسبوق به سابقه نبوده و اين تحقيق در نوع خود بي سابقه مي باشد.
اين رساله با اهدافي که بيان شد مي تواند مورد استفاده سازمان هاي مختلف سياسي، امنيتي و علمي و تبليغي کشور جهت کنترل امنيت و منافع ملي و ديپلماتيک جهموري إسلامي ايران در لبنان و اطلاع از چالش هايي که منجر به اوضاع نابسامان و آشفته اين منطه خواهد بود.
همچنين اين تحقيق مي تواند مورد استفاده مؤسسه ها و دانشگاه هاي داخل و خارج، در عرصه علمي و پژوهشي باشد، هم چنان که مي تواند در محافل بين المللي چون مجمع جهاني اهل بيت مورد استفاده قرار بگيرد.
3- ضرورت اين انتخاب و انجام تحقيق
هدف تحقيق اين است که با مطالعه ميداني و کتابخانه اي تقريب مذاهب إسلامي در لبنان، سياست هاي استکبار جهاني و در رأس آن، رژيم صهيونيستي و آمريکا مبني بر اختلاف افکني در بين اتباع فرق و مذاهب و اديان، که به جهت پيشبرد اهدافشان در لبنان دنبال مي کنند را با تحقيقات علمي در راستاي عملياتي کردن وحدت إسلامي، قدمي برداشته شود.
بررسي تقريب در لبنان و واکاوي چالش ها و ظرفيت هاي آن، با توجه به جايگاه و أهميت لبنان به عنوان كانون تقريب و تعامل اديان و مذاهب در منطقه، جهت بهره برداري از توانايي هاي اين كشور براي بسط بحث تقريب، انتخاب موضوع را براي پژوهشي مستقل، مستدل خواهد بود.
4- روش پژوهش و روش گردآوري اطلاعات و داده ها
فيش برداري از کتب و مقالات و استفاده از بانک هاي اطلاعاتي اعم از نرم افزار و سايت هاي مرتبط و پرسش و پاسخ از صاحبان انديشه و علماي لبنان، از ابزار هاي گرد آوري اطلاعات اين تحقيق مي باشد.
بررسي و تحليل اطلاعات بر اساس مقارنه مشاهدات و يافته هاي ميداني با آموزه هاي کلامي و تاريخي انجام خواهد شد.

فصل دوم: مفاهيم و مباحث مقدماتي:
مفهوم تقريب مذاهب اسلامي؛
يکي از چالش ها و بحران هاي پيش روي تقريب مذاهب إسلامي، إبهام در معني و مفهوم تقريب مذاهب إسلامي است. براي شناخت تقريب و أهميت و ضرورت آن ابتدا لازم است مفهومي روشن از تقريب ارائه شود. کساني که به مواضع ضد تقريبي شان شهرت يافته اند، اي بسا از مفهوم و معني تقريب غفلت نموده اند و تقريب را دست شستن از ارزشهاي ديني پنداشته اند. قبل از پرداختن به مفاهيم تقريب مذاهب، ابتدا به پيشينه تقريب اشاره مي نماييم و سپس به مباحث و مفاهيم تقريب مذاهب إسلامي خواهيم پرداخت.
1- پيشينه تقريب؛
بي شک پيشينه وحدت إسلامي به مانند يک دغدغه‌ي ديني را بايد در کلام قرآن و عصر حضور پيامبر گرامي إسلام جستجو کرد. خداوند متعال مي فرمايد همانا مومنين، برادر يکديگرند، بين آنها اصلاح کنيد و از خدا بترسيد شايد که مورد رحمت قرار گيريد.5
همانا پيامبر گرامي إسلام بعد از استقرار در مدينه براي نشان دادن اهميت وحدت و الفت ميان مسلمانان، برادري ميان ايشان جاري ساخت و عقد اخوت و برادري در بين مسلمانان اجرا نمود.6 پيامبر گرامي إسلام همان گونه که در طول عمر شريف خويش بر يکپارچگي أمت إسلام تأکيد مي فرمودند، در واپسين حج شان نيز، خطاب به پيروان شان برادري و يکپارچگي را متذکر شدند و فرمودند: مسلمانان با هم برادرند و خون هايشان از نظر ارزش و اعتبار مساوي هم هستند و خون هيچ شخصي از ديگري ارزشمندتر نيست.7
بعد از رحلت پيامبر گرامي إسلام و بروز اختلافات در مسأله خلافت و جانشيني پيامبر و فراهم شدن بستر مناسب براي سوء استفاده دشمنان، امام علي بود که براي حفظ همبستگي و وحدت أمت إسلامي تلاش کرد و حتي براي تحقق اين آرمان بزرگ، از خلافت سياسي جامعه إسلامي چشم پوشيد. آنگاه که فرمود: به خدا سوگند، اگر بيم وقوع تفرقه ميان مسلمين و بازگشت كفر و تباهي دين نبود، رفتار ما با آنان به گونه ديگر بود.8
پيشينه وحدت إسلامي به زمان حيات رسول گرامي إسلام و امام علي بر مي گردد، اين بزرگواران در تمام لحظه هاي حيات با برکت خويش از هيچ فرصتي براي تبيين أهميت يکپارچگي أمت إسلام دريغ نکرده و همواره پيروان مکتب إسلام را به إتحاد و يکدلي دعوت نموده اند.
امامان شيعه نيز همواره بر تقريب مذاهب و وحدت إسلامي تأکيد داشتند. ايشان براي برقراري أخوت إسلامي و ايجاد همدلي و تقريب مذهبي در بين مسلمانان، هميشه در مراسم و مناسک عبادي – اجتماعي که نوعاً از سوي مخالفان برگزار مي شد، شرکت مي کردند و بار ها شيعيان را به حضور و شرکت در آن و همگامي با ديگر مسلمانان سفارش مي کردند.9
در روايتي از امام صادق آمده است: هر کس با آنها (مخالفين) در صف اول جماعت، نماز بخواند مثل کسي است که با رسول خدا در صف اول جماعت، نماز خوانده است.10
روايتي از امام کاظم که مي فرمايد امام حسن و امام حسين پشت سر مروان بن حکم نماز مي خوانده اند،11 سيره و إهتمام اهل بيت در تحقق وحدت أمت إسلام را آشکار مي سازد.
اين قبيل دستورات را اگر هم “حکم اولي” ندانيم و “تقيه” به شمار آوريم باز هم مي توان گفت که از باب تقيه مداراتي بوده است.12
بعد از عصر ائمه وحدت إسلامي در بُعد علمى و فرهنگى و عقايدى از قرن سوم و بعد از آن توسط عالمان و انديشمندان شيعه و سني دنبال شده است.
انديشمندان و عالمان مسلمان در اواخر قون سوم و بعد از آن، أهميت اين مسأله را درک کرده و بر آن تأکيد زياد داشته‏اند و در پديدار شدن اين امر با موانع زيادى که در بين بود، از هيچ کوششى دريغ نکرده‏اند. شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، علامه حلى، شهيد اول، شهيد دوم، سيد جمال الدين اسدآبادى، سيد محسن امين، سيد عبد الحسين شرف الدين،سيد حسين بروجردى، امام خمينى و مقام معظم رهبري و شيخ محمد علي تسخيري و عالمان و فقيهان اهل سنت چون مصطفى عبد الرزاق، مصطفى مراغى، محمد على علوبه، حاج امين حسينى، شيخ حسن البنا، محى الدين قليبى، شيخ عبد الفتاح مرغينانى، على بن اسماعيل، علامه کواکبى، علامه محمد مدنى، عبد المجيد سليم، عبد الحليم محمود و شيخ محمود شلتوت و نيز غير ايشان که بيان آن از حوصله اين نوشتار خارج است.13
اولين کسي که انديشه وحدت إسلامي را با عنوان تقريب مذاهب إسلامي مطرح کرد، شيخ محمد تقي قمي بود که در سال 1364ه.ش با همکاري و هم فکري برخي انديشمندان مصري، دارالتقريب بين المذاهب الإسلاميه را در قاهره به عنوان مرکز و موسسه مباحث تقريبي خود برگزيدند و از همان مرکز به انتشار مجله “رساله الإسلام” پرداختند.14
تأسيس دارالتقريب بين المذاهب الإسلاميه مهمترين اقدام در راه تقريب علمي بود. دارالتقريب محل اجتماع انديشمندان و علماي شيعه و سني بود. کساني که در دارالتقريب گردهم مي آمدند عبارت بودند از: محمدعلي علوبه پاشا (دانشمندي که بعدها به رياست جمعيت بر گزيده شد)، شيخ عبدالمجيد سليم (رئيس هيئت فتواي دانشگاه الازهر)، حاج امين حسيني (مفتي اعظم فلسطين)، شيخ محمدعبداللطيف (مفتي وزارت اوقاف)، شيخ محمدعبدالفتاح عناني (رئيس مذهب مالکي)، شيخ محمود شلتوت (عضو هيئت کبارالعلماء حنفي )، حسن البَنّا (رهبر جمعيت اخوان المسلمين)، قاضي محمدبن عبداللّه امري (نماينده شيعه زيديه يمن) و شيخ محمد حسين کاشف الغطاء و سيد هبة الدين شهرستاني و سيد عبدالحسين شرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی واسطه گری، نماز جمعه Next Entries پایان نامه درمورد استنباط حکم، وحدت وجود