منبع پایان نامه با موضوع پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 الف) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1 ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………3 ج) اهداف و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..4 ح) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 خ) ساختار و پلان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..5 بخش نخست : پلیس و پیشگیری از جرم فصل اول :پلیس …………………………………………………………………………………………………………………………………7 مبحث اول :مفهوم و ساختار پلیس ……………………………………………………………………………………………….7 گفتار اول : تعریف پلیس ………………………………………………………………………………………………………………………..7 گفتار دوم : ساختارپلیس ……………………………………………………………………………………………………………………..11 بند اول : پلیس اداری و قضایی ……………………………………………………………………………………………………………11 الف: پلیس اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 ب: پلیس قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………13 بند دوم : پلیس تخصصی و عمومی ……………………………………………………………………………………………………..15 مبحث دوم : نقش و وظایف پلیس در قبال جرم …………………………………………………………………..17 گفتار اول : اقدامات پیشگیرانه ……………………………………………………………………………………………………………19 گفتار دوم : اقدامات قضایی …………………………………………………………………………………………………………………20 بند اول : اقدامات ناظر به كشف جرم …………………………………………………………………………………………………21 الف : مفهوم كشف جرم …………………………………………………………………………………………………………………………..21 ب: اقدامات پليس در جرائم مشهود…………………………………………………………………………………………………………22 پ: اقدامات پليس در جرائم غيرمشهود …………………………………………………………………………………………………23 بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلايل جرم ………………………………………………………….24 الف: حفظ صحنه و معاينه محل . ……………………………………………………………………………………………………………25 ب: ضبط آلات و ادوات جرم …………………………………………………………………………………………………………………..29 بند سوم : جلوگيري از فرار، مخفي شدن ویا تباني متهم ……………………………………………………………..31 بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقيق ، بازجويي ،جمع آوري ادله و اعلام گزارش جرم به مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33 الف: تحقيقات محلي …………………………………………………………………………………………………………………………………33 ب: تفتيش منزل، اماكن و اشيا ………………………………………………………………………………………………………………..34 پ: بازجويي مقدماتي …………………………………………………………………………………………………………………………………35 ت: اقدامات ناظر به تكميل پرونده و اجراي تصميمات قضايي ………………………………………………………………36 فصل دوم : پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………………..40 مبحث اول : تعریف پیشگیری ……………………………………………………………………………………………………..40 گفتار اول : معنی لغوی پیشگیری …………………………………………………………………………………………………….43 گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری ……………………………………………………………….44 مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………………………48 گفتار اول : انواع پیشگیری از حیث رویکرد ……………………………………………………………………………………..50 بند اول : پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal Prevention) …………………………………………….50 الف : پیشگیری کیفری عام (Common Prevention) ……………………………………………………………51 ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention) ………………………………………………………………….52 بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal Prevention) ………………………………54 الف : پیشگیری وضعی (Situational Prevention) ………………………………………………………………….56 ب : پیشگیری اجتماعی (….Social Preventio……………………………………………………………………………..61 گفتار دوم : انواع پیشگیری از حیث نحوه عمل ………………………………………………………………………………63 بند اول : پیشگیری فعال (Active Prevention) …………………………………………………………………….63 بند دوم : پیشگیری انفعالی (Shame Prevention) ………………………………………………………………63 گفتار سوم : انواع پیشگیری از حیث سطوح اجرایی ………………………………………………………………………64 بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention) ……………………………………………..64 بند دوم : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention) ………………………………………64 بند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary Prevention) ………………………………………………65 بخش دوم : نقش پلیس در پیشگیری وضعی و اجتماعی فصل اول : نقش پلیس در پیشگیری وضعی ……………………………………………………………….67 مبحث اول : دشوار ساختن ارتکاب جرم …………………………………………………………………………………68 گفتار اول : شناسایی آماج های جرم …………………………………………………………………………………………………..69 گفتار دوم : كاهش آماج هاي جرم و جاذبه هاي آن …………………………………………………………………..70 گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم ………………………………………………………………………………..74 گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی ………………………………………………………………………………………74 مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم ……………………………………………………………………………………75 گفتار اول : مراقبت های رسمی ………………………………………………………………………………………………………….76 گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی ………………………………………………………………………………………………….77 گفتار سوم: مراقبت هاي طبيعي ………………………………………………………………………………………………………77 فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………..78 مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………78 گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………….80 گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………….81 مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی …………………………………………….84 گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی ………………………………………………………………..84 بند اول: مشارکت پلیس در شوراهاي پیشگیري از جرم(فرانسه) ……………………………………………85 بنددوم: محله ای با خانه های امن تر )لی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره انگیزش پیشرفت، سلامت روان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پیشگیری از جرم، بزهکاری اطفال، آیین دادرسی، جرم شناسی