منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی، انگیزش تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………..
74
2-17-1-1 نظریه ریمون بودون……………………………………………………………………………………………………………………..
74
2-17-1-2 نظریه ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود…………………………………………………………………………………………
75
2-17-1-3 نظریه کانوی……………………………………………………………………………………………………………………………….
75
2-17-1-4 نظریه هارالامپوس………………………………………………………………………………………………………………………..
76
2-17-1-5 نظریه لکسون………………………………………………………………………………………………………………………………
77
2-17-1-6 نظریه لنسکی………………………………………………………………………………………………………………………………
77
2-17-1-7 نظریه یان رابرتسون………………………………………………………………………………………………………………………
78
2-17-1-8 نظریه دیدگاه سنت انتقادی مکتب قدرت…………………………………………………………………………………………
78
2-17-2 نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی…………………………………………………………………………………………………
78
2-17-2-1 الگوی اتکینسون………………………………………………………………………………………………………………………….
78
2-17-2-2 نظریه مک کلند…………………………………………………………………………………………………………………………..
79
2-17-2-3 نظریه مراحل مختلف زندگی(گریوز)……………………………………………………………………………………………..
80
2-17-2-4 نظریه زیستی – تعلق – رشد…………………………………………………………………………………………………………..
80
2-18 چهرچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..
81
2-18-1 نظریه مک کللند……………………………………………………………………………………………………………………………..
81
2-18-2 الگوی اتکینسون……………………………………………………………………………………………………………………………..
82
2-18-3 نظریه پیربوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………….
82
2-20 مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..
83
2-19 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..
84
2-19-1 فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
84
2-19-2 فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………..
85
فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………
86
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
87
3-1 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….
87
3-2 نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….
88
3-3 روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..
88
3-4 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….
89
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………
89
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………
89
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….
89
3-5 تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………
89
3-5-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………
89
3-5-1-1 سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….
89
3-5-1-2 پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………
89
3-5-1-3 اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
90
3-5-1-4 همیاری…………………………………………………………………………………………………………………………………..
90
3-5-1-5 روابط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………
90
3-6 جامعه آماری، برآورد نمونه، روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………..
91
3-7 اعتبار و پایایی ابزار………………………………………………………………………………………………………………………………
93
3-7-1 اعتبار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
93
3-7-2 پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
94
3-8 ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..
96
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………..
97
فصل چهار: تجزیه و تجلیل یافته ها……………………………………………………………………………………………………………….
98
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
99
4-1 تحلیل هاي آماري توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..
99
4-2 تست نرمال بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………….
105
4-3 آزمون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
106
4-3-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………
106
4-3-2 فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………..
113
4-3-3 فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………..
114
4-3-4 فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………….
115
4-3-5 فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..
115
4-3-6 فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………………………………………………….
116
4-3-7 فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………………………………….
117
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..
119
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
120
5-1 نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..
120
5-1-1 فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………
120
5-1-2 فرضیه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره كنيد، نقاشي، كادر، ترسيم Next Entries منابع پایان نامه درباره توزیع فراوانی، پیشرفت تحصیلی، سرمایه اجتماعی، یشرفت تحصیلی