دانلود پایان نامه درباره زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، مدیریت زنجیره تامین، زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

2-13-2-3-گستردگي 75
2-13-2-4- خط و مشی کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی 75
2-13-2-5- افتخارات 77
2-13-3- معرفی شرکت پاک 77
2-14- تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM) 78
2-14-1- ارزیابی و بررسی مدل های MADM 80
2-14-2- تصمیم گیری های چند معیاره فازی (FMCDM) 81
2-15- مروری بر مفاهیم و تعاریف تئوری فازی: 82
2-15-1- مجموعه های فازی 82
2-16- نتیجه گیری 85
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 91
3-1- مقدمه 92
3-2- روش تحقیق 92
3-3- مراحل تحقیق 94
3-4- روش گردآوری داده ها و اطلاعات 96
3-4-1- شناسایی مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز 97
3-4-2- طراحی پرسشنامه 97
3-5- جامعه و نمونه آماری 98
3-6- اعداد فازی 99
3-6-1- اعداد فازی مثلثی 99
3-7- تحلیل سلسله مراتبی بوکلی 101
3-8- روش بررسی سازگاری 103
3-9- روش تاپسیس 106
3-9-1 روش تاپسیس فازی 107
3-10- متغیرهای زبانی 110
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل 113
4-1- متغیرهای جمعیت شناختی 114
4-2- محاسبات فرآیند غربالگری شاخص های پژوهش 115
4-3- تجزیه و تحلیل پرسشنامه ب 119
4-4- تجزیه و تحلیل پرسشنامه ج 134
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 144
5-1- مقدمه و نتایج شناسایی و غربالگری مؤلفه ها 145
5-2- نتایج حاصل از پرسشنامه ب به روش تحلیل سلسله مراتبی فاز بوکلی 148
5-3- نتایج حاصل از پرسشنامه ج به روش تاپسیس فازی چانگ 150
5-4- بحث و پیشنهادات کاربردی 151
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 156
منابع 157
ضمائم 165

فهرست جداول
جدول2-1 موانع پیشرو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز 45
جدول 2-2 ابعاد و شاخص های شناسایی شده مدیریت زنجیره تامین سبز 85
جدول3-1 شاخصهاي تصادفي (RI) 105
جدول 3-2 واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها 111
جدول 3-3 واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها 112
جدول 4-1 متغییرهای جمعیت شناختی 114
جدول 4-2 فرآیند غربالگری شاخص های پژوهش 116
جدول 4-3 واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها 120
جدول4-4 میانگین مقایسات زوجی معیارها 122
جدول 4-5 میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای تامین کننده و خرید سبز 123
جدول 4-6 میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای طراحی و بسته بندی سبز 124
جدول 4-7 میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای تولید سبز 124
جدول 4-8 میانگین مقایسات زوجی زیرمعیارهای توزیع و بازاریابی سبز 125
جدول 4-9 میانگین مقایسات زوجی مدیریت زیست محیطی 126
جدول 4-10 میانگین مقایسات زوجی آموزش و پژوهش و فرهنگ سازی 127
جدول 4-11 میانگین مقایسات زوجی لجستیک معکوس 128
جدول 4-12 میانگین هندسی نرمالیزه شده معیارها 129
جدول 4-13 میانگین هندسی نرمالیزه شده تامین کننده و خرید سبز 129
جدول 4-14 میانگین هندسی نرمالیزه شده طراحی و بسته بندی سبز 130
جدول 4-15 میانگین هندسی نرمالیزه شده تولید سبز 130
جدول 4-16 میانگین هندسی نرمالیزه شده توزیع و بازاریابی سبز 130
جدول 4-17 میانگین هندسی نرمالیزه شده مدیریت زیست محیطی 131
جدول 4-18 میانگین هندسی نرمالیزه شده آموزش و پژوهش و فرهنگ سازی 131
جدول 4-19 میانگین هندسی نرمالیزه شده لجستیک معکوس 131
جدول 4-20 ماتریس اوزان نهایی معیار ها نسبت به مدیریت زنجیره تامین سبز 132
جدول 4-21 وزن نهایی زیر معیارها 132
جدول 4-22 واژه های کیفی و اعداد فازی متناظر با آنها 135
جدول 4-23 بردار وزن معیارها 135
جدول 4-24 ماتریس تصمیم گیری 136
جدول 4-25 ماتریس بی مقیاس فازی 138
جدول 4-26 ماتریس تصمیم بی مقیاس وزن دار 140
جدول4-27 رتبه بندی گزینه ها 143
جدول 5-1 رتبه بندی نهایی معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز 148
جدول 5-9 اوزان نهایی زیر معیار ها 148
جدول 5-10رتبه بندی گزینه ها 150
جدول5- 4 وزن نهایی زیرمعیارهای تولید سبز 166

فهرست نمودارها
نمودار 2-1 مقالات با موضوع پایداری در حوزه های مختلف در سال 2006 …………………………………………19
نمودار 2-2 افزایش استفاده از مفهوم پایداری در در ادبیات مدیریت …………………………………………………….20
نمودار 2-3 سهم صنایع غذایی از مصرف برق در سال 1389………………………………………………………………….67
نمودار 2-4 توزیع بسته بندی مواد غذایی در سراسر کشور……………………………………………………………………..68
نمودار 2-5 مواد اولیه مورد استفاده در بسته بندی صنایع غذایی…………………………………………………………..69

فهرست شکل ها
شکل 2-1 ساختار زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………………………….13
شکل 2-2 جریان های زنجیره تامین………………………………………………………………………………………………………..14
شکل 2-3 ابعاد توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………..24
شکل 2-4 سیر تکاملی زنجیره تامین سبز………………………………………………………………………………………………..35
شکل 2-5 فرآیند استقرار محصولات در زنجیره تامین حلقه بسته………………………………………………………….55
شکل 2-6 مدل های تصمیم گیری در MADM…………………………………………………………………………………….83
شکل 3-1 مراحل انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..94
شکل 3-2 عدد فازی مثلثی……………………………………………………………………………………………………………………….99
شکل 4-1 ساختار سلسله مراتبی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..120
شکل 5-1 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………144

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:
با جهانی شدن اقتصاد و افزایش رقابت و توسعه فناوري اطلاعات، بازار عرضه محور به بازار تقاضا محور تبدیل شده است و سازمانها براي حفظ بقاي خود در محیط رقابت جهانی به اهمیت ارضاي نیاز مشتري پی بردند و همچنین دریافتند که ارضاي نیاز مشتري نه فقط بوسیله محصول نهایی بلکه توسط تمام عناصري که در آماده سازي و ساخت و تحویل محصول به مشتري نقش دارند، انجام می شود. به این ترتیب مدیریت زنجیره تامین1 اهمیت پیدا می کند. مدیریت زنجیره تامین به دنبال بیشینه کردن سود و یا کمینه کردن هزینه در سازمان می باشد. اما این موضوع تأثیر منفی سازمان بر محیط مثل از بین رفتن منابع، تخریب زیست بوم و تخریب محیط که تضمین کننده توسعه پایدار است، را نادیده می گرفت تضمین توسعه ي پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیر قابل جایگزین می باشد و اقدامات گوناگونی براي مواجهه با این مسئله توسط دولت ها انجام گرفته که از جمله ي آنها استفاده از مواد خام سازگار با محیط زیست در مراکز تولیدي و صنعتی، کاهش استفاده از منابع انرژي فسیلی و نفتی و استفاده مجدد ضایعات می باشد. تسریع قوانین و مقررات دولتی جهت اخذ استانداردهاي زیست محیطی و تقاضاي رو به رشد مصرف کنندگان براي عرضه محصولات سبز به زنجیره تأمین که تمام فعالیت هاي مرتبط با جریان کالا از مرحله ي ماده خام تا تحویل کالا به مصرف کنندگان نهایی را در بر می گیرد، موجب ظهور مفهوم جدید به نام مدیریت زنجیره تأمین سبز2 شده است. در واقع مدل مدیریتی زنجیره تأمین سبز، جهت حفاظت از محیط زیست می باشد و شرکت ها با استفاده از آن می توانند تأثیرات منفی زیست محیطی را کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژي دست یابند.

1-2- بیان مسئله و اهمیت موضوع
افزایش نگرانی ها در مورد هشدار هاي محیطی، تولید کننده ها را وادار کرده تا در جهت ایجاد راه کارهایی در زمینه مدیریت محیطی تلاش کنند. دیدگاه هایی نظیر مدیریت زنجیره تأمین سبز، بهره وري سبز، تولید پاك تر و سیستم ها ي مدیریت محیطی براي فعالیت هاي مدیریت سبز به کار گرفته شده اند (ژو و همکاران3، 2008) در این میان، از آنجا که اثرات نا مطلوب محیطی در همه مراحل چرخه عمر محصول، اتفاق می افتد و مدیریت برنامه ها و عملیات محیطی به داخل مرز هاي سازمان محدود نمی شود، دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان دیدگاهی جامع که همه جریانات از تأمین کنندگان به تولید کنندگان و در نهایت به مصرف کنندگان را در بر می گیرد، مورد توجه بسیاري قرار گرفته است (ژو و همکاران، 2008).
با توجه به تاکیدی که در سازمان ها بر بهره وری با هدف استفاده صحیح و موثر از منابع در راستای اهداف سازمانی شده است و نیز با توجه به الزاماتی که قوانین ملی و بین المللی و همچنین تقاضای مشتریان در مورد مسائل زیست محیطی دارند یک مصالحه و سازشی مناسب بین اهداف دوگانه رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به وجود آمده است، که باعث شده است امروزه از زنجیره تامین سبز به عنوان یک سلاح استراتژیک جهت کسب مزیت رقابتی پایدار استفاده شود.
از این رو تضمین و استمرار توسعه پایدار هر کشوری منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غالبا غیر قابل جایگزین طبیعی آن می باشد. زنجیره تامین نیز که تمام فعالیتهای مرتبط با جریان تبدیل کالا از مرحله ماده خام تا تحویل کالا به مصرف کنندگان نهایی، بانضمام جریان اطلاعات در سرتاسر زنجیره تامین را در بر می گیرد، تاثیر بالقوه مهمی بر محیط زیست خواهد داشت. مدیران زنجیره تامین بدنبال تحویل سریعتر کالا و خدمات، کاهش زمان تاخیر، کاهش هزینه و افزایش کیفیت می باشند (طاهری، 1385).
اکنون شرکت ها به طور روز افزون در می یابند که مدیریت محیط زیست یک موضوع کلیدی استراتژیک با توان بالقوه برای تاثیر پایا بر عملکرد سازمانی است. برای مثال تعداد زیادی از شرکت ها ISO14001 را (استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست) در سازمان های خود پیاده سازی و اجرا کرده اند.
در آینده انتظار می رود که همه شرکت ها نیازمند استراتژی هایی، برای کاهش تاثیرات محصولات و خدماتشان بر محیط زیست باشند. (لویس و گرتساکی4، 2001) تحقیقات و تجربیات نشان می دهند که رابطه نزدیک بین کیفیت محصولات تولید شده و عملکرد زیست محیطی آنها، بر مشتریان جهانی تاثیر گذار می باشد. همچنین این تحقیقات نشان می دهند که چگونه عملکرد مدیریتی شرکتها می تواند تاثیر بیشتری بر رقابت های بین شرکت ها بگذارد. بنابراین مدیریت زنجیره تامین سبز استراتژی مهمی برای کمک به شرکت ها به منظور دستیابی به منافع و بازار های وسیع تر، همراه با کاهش تاثیرات و ریسک های زیست محیطی می باشد، در حالی که همراه با این اقدامات راندمان کاری خود را هم بالاتر می برند. به همین دلیل تحقیقات زیادی برای شناخت ابعاد و معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز صورت گرفته است که می تواند چارچوبی برای ارزیابی سبز بودن زنجیره تامین صنایع مختلف باشد.
1-2-1- صنعت مواد غذایی
در این میان نمی توان نقش واحدهای صنعتی صنایع غذایی را نادیده گرفت. امروزه با توجه به رشد فزاینده واحدهای صنعتی مواد غذایی و تنوع محصولات آنها نمی توان نقش زنجیره تامین آنها را از لحاظ آلودگی های زیست محیطی نادیده گرفت. برای مثال در کشور ما بیش از 10 هزار واحد تولیدی صنایع غذایی وجود دارد. نوع نیازهای انسان و منابع غذایی و پراکندگی آنها در جهان به حدی است که مبادله کالا و خدمات از کشور

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع دادرسی کیفری، کرامت انسان، آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت Next Entries دانلود پایان نامه درباره زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، زیست محیطی