منبع پایان نامه ارشد درباره بزرگا، بندي، رويداد، زمينلرزه

دانلود پایان نامه ارشد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِی
-6-7-2 انتخاب روابط كاهندگي براي پارامترهاي جنبش زمين 51
3-7-7- محاسبه پارامترهای طراحی جنبش زمین 63
3-8- پهنه بندی لرزه ای به روش احتمالاتی (Probabilistic Approach): 64
3-8-1- شناسايي منابع لرزه اي و بررسي لرزه خيزي منطقه 64
3-8-2- محاسبه رابطه بين فراواني زلزله ها و بزرگاي آنها ( توزيع بزرگا و محاسبه متوسط ميزان رخ داد زمين لرزه ها)، محاسبه چگالي و توزيع احتمال 65
3-8-3- انتخاب رابطه كاهندگي (تخمین حرکت زمین ) 65
3-8-4- محاسبه و بدست آوردن منحني خطر لرزه اي سايت مورد نظر 66
3-8-5- فرضيات در روش PSHA 66
-6-8-3 نقشه هاي خطر زلزله 68
-3-9 برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده 69
3-10- تعیین سرچشمه های لرزه زا 71
3-10-1- عدم قطعیت فاصله ای 71
3-10-2- عدم قطعیت در اندازه 73
3-11- تعیین پارامترهای لرزهخیزی 74
3-11-1- انواع مختلف بزرگاهای زلزله 74
3-11-2- يكنواخت سازي فهرست نامه زمين لرزه ها 76
3-12- ضریب لرزه خیزی 77
3-12-1- خط برازش گوتنبرگ – ريشتر 77
-2-12-3 روش تخمین بزرگترین احتمال (MLE) 77
-3-12-3 روش Kijko 78
3-12-4- تخمین β به روش کیجکو:( آهنگ لرزه خيزي) 79
3-12-5- تخمین λ (آهنگ رويداد ساليانه براي بزرگاي سطحي) 81
-6-12-3 تخمین MMAX )حداكثر بزرگاي قابل انتظار از نظرآماري) 82
3-13- پارامتر های لرزه خیزی در چشمه های بالقوه زمینلرزه 82
3-13-1- نرخ رویداد متوسط سالانه زمینلرزه ها در چشمه های بالقوه زمینلرزه 83
-2-13-3 تابع توزيع احتمال زمين لرزه ها 83
-3-13-3 محاسبه پارامتر لرزه خيزي v يا ميزان متوسط رخ داد زمين لرزه 84
-4-13-3 دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله 85
-5-13-3 مفهوم ریسک وقوع زلزله 85
3-14- تابع توزیع فضایی 86
3-14-1- عوامل کنترل کننده موثر 87
-2-14-3 میزان اطمینان از چشمه بالقوه زمینلرزه تعیین شده 87
-3-14-3 جایگاه تکنونیکی چشمه بالقوه زمینلرزه 87
-4-14-3 عناصر ساختاری 87
-5-14-3 خصوصیات فعالیت لرزه ای 88
فصل4: تحلیل خطر منطقه قم 90
4-1- چکیده 90
-2-4 مقدمه 91
-3-4 هدف از اجراء : 93
-4-4 توجيه ضرورت انجام طرح 93
4-5- زمین ‌ریخت ‌شناختی 94
4-6- چینه شناسی واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه 96
4-7- وضعیت خطرپذیزی لرزه ای استان قم 97
4-8- ساختارهای منطقه مورد مطالعه 97
-9-4 گسلهای فعال اصلی منطقه 98
4-10- مشخصات گسل های فعال منطقه: 114
4-10-1- بررسی بزرگای زلزله 116
4-10-2- تخمین ماكزيمم شتاب زمین 118
4-11- پارامترهاي اندازه گيري Parameters Scaling 120
4-11-1- گزارش زمینلرزه های مهم رخ داده 120
4-11-2- زمینلرزههاي دستگاهي 121
4-11-3- توزیع سطحی رومرکز زلزله 121
4-11-4- چگونگی توزیع زمانی زمینلرزهها 122
4-11-5- توزیع بزرگای زمینلرزهها 123
-6-11-4محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش گوتنبرگ – ریشتر 124
4-11-7- محاسبه بزرگی و فراوانی زمینلرزه ها به روش کیجکو – سلول 125
-8-11-4 برآورد دوره بازگشت زمین به روش کیجکو 126
-9-11-4 محاسبه، دوره بازگشت، احتمال سالیانه وقوع و عدم وقوع زلزله 127
4-11-10- محاسبه دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه 127
4-11-11- محاسبه دوره بازگشت زلزله در استان 129
4-12- تحلیل خطر قم به روش احتمالاتی (PSHA) 130
-1-12-4 نمودار مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) 130
-13-4 بر آورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی تصحیح شده 132
4-13-1- مشخصات گسل های فعال منطقه 132
4-13-2- بررسی بزرگای زلزله 134
4-13-3- تخمین شدت زلزله براساس طول چشمه و ماكزيمم شتاب زمین 135
-4-13-4 نقشه های مربوط به حداکثر شتاب زمین (PGA) 137
4-14- مقایسه نتایج 138
4-15- احتمال وقوع زلزله بر حسب دوره بازگشت در استان 140
-16-4 سرعت موج برشي 141
-17-4 طبقه بندي زمين 141
4-18- پهنه بندي خطر زمين لغزش محدوده قم به روش قضاوت مهندسي 150
-1-18-14 چكيده 150
4-18-2- مقدمه 150
-3-18-4خصوصيات عمومي منطقه مورد مطالعه از نظر وجود عوامل زمين لغزش 150
-4-18-4روش انجام مطالعات 152
-5-18-4 روش تهيه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش 153
-19-4 تعیین طیف پاسخ شتاب زمین لرزه در ساختگاه 157
4-19-1- چكيده 157
4-19-2- طیف پاسخ 157
-3-19-4 طيف پاسخ شتاب جنبش زمين به روش احتمالاتی 157
فصل5: نتيجه گيري 160
5-1- مقدمه 160
5-2- نتیجه گیری 160
5-3- پیشنهادات 162
منابع و مآخذ 1623
پیوست 1626
چکیده انگلیسی 230

فهرست اشکال
شکل 1: نمای جانبی زمین 17
شکل 2: نوع حرکت گسل ها 18
شکل 3: ايالتهاي لرزه زمينساختي ايران 21
شکل 4: الف: حل صفحة گسل زمينلرزه هاي شرق ترکيه، قفقاز و شمال ايران 22
شکل 5: سازوكار كانوني زمينلرزه هاي شمال ايران 23
شکل 6: نقشة گسلهاي فعال سازوكار كانوني زمينلرزه ها و نواحي بيشينه تخريب زمينلرز ههاي مخرب زاگرس 25
شکل 7: گسلها و ساختارهاي عمدة زون فرورانش مکران 27
شکل 8: مدل های چشمه های لرزه ای در يک ايالت لرزه زمین ساخت 32
شکل 9: ارتباط گسل فعال و ناشناخته 34
شکل 10: تقسیم بندی گسل به قطعات كوچکتر 35
شکل 11: توصیف منحنی خطر زلزله 39
شکل 12: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش تعینی 47
شکل 13: انواع فاصله های چشمه لرزه زا تا سايت مورد نظر 48
شکل 14: مقايسه چندين رابطه تجربي براي بدست آوردن زمين لرزه كنترلي 50
شکل 15: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی مرسوم 67
شکل 16: مراحل اساسی برآورد خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی اصلاح شده 70
شکل 17: مثالهایی از هندسه های زون منابع مختلف 72
شکل 18: تغییرات فاصله منبع تا محل برای هندسه های مختلف زون منبع 73
شکل 19: اثر سرعت لغزش گسل و اندازه زلزله بر پریود تکرار 74
شکل20: محدوده محل سکونت شهر قم 92
شکل 21: نقشه زمین شناسی شهر قم 95
شکل 22: نقشه زمین شناسی جنوب قم 96
شکل 23: نقشه پهنه رومرکزی زلزله 98
شکل 24: تصویر ماهواره‌ای گسل خضر 101
شکل 25: نقشه گسلهای بومی استان به فاصله 30 کیلومتری مرکز شهر 103
شکل 26: نقشه گسل قم – زفره 105
شکل 27: تصویر ماهواره ای گسل رباط کریم 108
شکل 28: گسل های فعال منطقه در محدوده ی شعاع مورد مطالعه به طول 150 کیلومتر 114
شکل 29:اهمیت فاصله ی گسل ها از ساختگاه را نشان می دهد 118
شکل 30: پراکندگی زلزله های اتفاق افتاده در محدوده 150 کیلومتری استان قم 122
شکل 31: موقعیت چشمه های تعیین شده در منطقه قم 133
شکل 32: عمق سنگ بستر لرزه ای شهر قم 143
شکل 33: نوع شرایط خاک در سراسر شهر قم 144
شکل 34: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت50 سال برای کل ناحیه 145
شکل 35: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت 475 سال برای کل ناحیه 145
شکل 36: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت 50 سال برای شهر قم 147
شکل 37: نقشه پهنه بندی شتاب افقی برای دوره بازگشت 475 سال برای شهر قم 148
شکل 38: نقشه پهنه بندی شتاب افقی استان برای دوره بازگشت 475 سال 149
شکل 39: نقشه استعداد زمين لغزش منطقه مورد مطالعه 154
شکل 40: نقشه همباران منطقه مطالعاتي 155
شکل 41: نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش منطقه مورد مطالعه 156

فهرست جداول
جدول 1: پارامتر های ایالت های لرزه زمینساختی ایران 21
جدول 2: تخمین شدت زلزله بر اساس طول گسل 50
جدول 3: تعیین ضرائب GC و GB با توجه به نوع خاک 54
جدول 4: ضرائب رابطه كاهندگي بور برای محاسبه بزرگترين مؤلفه شتاب افقي 54
جدول 5: ضرایب مدل های کاهندگی 58
جدول 6: ضرایب مدل های کاهندگی برای منطقه البرز 59
جدول 7: ضرایب مدل های کاهندگی برای منطقه زاگرس 60
جدول 8: ضرایب رابطه زارع 62
جدول 9: ضرایب رابطه نوروزی 63
جدول 10: رابطه تجربی بین M_b و Ms بدست آمده برای گستره های البرز، ایران مرکزی و زاگرس 76
جدول 11: برآورد پارامترهاي زلزله خيزي براساس زمينلرزه هاي ثبت شده در ايالت لرزه زمين ساختي ايران مركزي1997 82
جدول 12: مشخصات گسل ها در محدوده ی 150 کیلومتری قم 115
جدول 13: مقدار بزرگای گسل ها 117
جدول 14: ماكزيمم شتاب افقي گسل ها 119
جدول 15: زمینلرزه های مهم رخ داده تاریخی تا شعاع 150 کیلومتری منطقه مورد مطالعه 121
جدول 16: برآورد بزرگا بر اساس دوره بازگشت و همچنین تعداد رویداد زمین لرزه در یک دوره 113 ساله 125
جدول 17: برآورد دوره بازگشت بر اساس بزرگا 126
جدول 18: برآورد بزرگا بر اساس دوره بازگشت 126
جدول 19: دوره بازگشت بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه 128
جدول 20: آهنگ رویداد سالیانه بر اساس درصد خطر و عمر مفید سازه 128
جدول 21: احتمال رویداد یک زمین لرزه بر اثر جنبایی سرچشمه خطی 131
جدول 22: هندسه چشمه های بالقوه زمینلرزه تعین شده در گستره قم 134
جدول 23: مقدار طولی از چشمه های مورد نظر که در محدوده ی 150 کیلومتری قرار دارد و مساحت چشمه و همچنین نزدیک ترین فاصله ی چشمه از شهر قم 135
جدول 24: مقدار بزرگای گسل ها 136
جدول 25: احتمال رویداد یک زمین لرزه بر اثر جنبایی سرچشمه خطی 137
جدول 26: نتایج احتمال های محاسبه شده برای شتابهای مورد نظر 139
جدول 27: احتمال وقوع زلزله بر مبنای دوره بازگشت و بزرگا 140

کلیات و ساختار زمین

عوامل موثر در جنبش نيرومند زمين :
بصورت كلي عوامل موثر در جنبش نيرومند زمين در اثر رويداد زمين لرزه را مي توان در دو بخش مورد بررسي قرار داد، اين دو بخش شامل ويژگي هاي چشمه لرزه زا، و شرايط ژئوتكنيك لرزه اي ساختگاه سازه ها مي باشد. بنابراين هريك از بخش ها و نقش آنها در جنبش نيرومند زمين بايد مورد بررسي قرار گيرد تا ويژگي هاي جنبش نيرومند زمين در شالوده سازه ها و بهينه كردن معيارهاي طراحي سازه ها در برابر زمين لرزه تخمين و در محاسبات مورد استفاده قرار گيرد .{1}

ويژگيهاي چشمه هاي لرزه زا :
رويداد زمين لرزه ها در بخش پوسته زمين ناشي از نيروهاي زمين ساختي است كه برپايه تئوري زمين ساخت ورقه اي از سال ١٩٦٠ مطرح گرديد در اين تئوري بيان مي شود كه سنگ كره از تعداد زيادي بلوكها بصورت ورقه تشكيل شده است كه اين ورقه ها نسبت به يكديگر در حال حركت مي باشند. مرز اين بلوكها همواره با رويداد زمين لرزه هاي بزرگ روبرو است. معتبرترين تشريح براي علت ايجاد حركت ورقه ها برپايه تعادل ترموديناميك مواد تشكيل دهنده زمين استوار است. بخش فوقاني گوشته در تماس با پوسته سرد مي باشد، درحاليكه بخش تحتاني در تماس با هسته داغ زمين است. بديهي است كه بايستي يك گراديان دما در گوشته برقرار باشد.

شکل 1: نمای جانبی زمین
تئوري زمين ساخت ورقه اي حركت نسبي ورقه ها را با توجه به سه نوع مرز (ورق هاي فرورانشي، گسترش جانبي و گسترش انتقالي)، به سادگي توصيف و تعيين مي نمايد. در ديگر موارد نيز ممكن است در اثر گسترش، لبه ورقه ها شكسته و سبب تشكيل ورقه كوچك تر يا خرد ورقه محصور بين ورقه هاي بزرگتر شود. حركت بين دو بخش از پوسته سبب انقطاع جديد يا پيشروي خطوط شكست موجود در ساختار زمين شناسي پوسته مي شود كه به آن گسل مي گويند. گسل ها بسته به نوع حركتشان به سه گروه اصلي دسته بندي مي شوند که عبارتند از: گسلهاي شيب لغز، امتداد لغز و يا تركيبي از آنها می باشد.

شکل 2: نوع حرکت گسل ها
تئوري بازگشت الاستيك بيان مي كند كه وقوع زمين لرزه ها موجب آزادي تنش در امتداد بخشي از گسل مي شود و تا زماني كه تنش ها فرصت كافي براي ذخيره شدن مجدد را داشته باشند گسيختگي بعدي و يا به عبارت ديگر زمين لرزه بعدي اتفاق خواهد افتاد. از آنجائيكه زمين لرزه ها موجب رهاسازي انرژي جمع شده برروي گسل مي شوند، وقوع آنها در محدوده اي كه فعاليت لرزه اي براي مدتي كم و يا اصلا اتفاق نيفتاده است محتمل تر است . با شناسايي حركات گسل در طي

پایان نامه
Previous Entries توچی، خشت، 1/38، 3/22 Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ايالت، زمينساختي، كپه، ويژگيهاي