دانلود پایان نامه درمورد ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون، ارزش افزوده اقتصادی، رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول:کليات تحقيق
1-1)مقدمه 4
2-1) بیان مسئله تحقیق 5
3-1) چارچوب نظري 7
4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش 8
5-1) اهداف پژوهش 9
1-5-1) اهداف علمي تحقيق 9
2-5-1)اهداف كاربردي تحقيق 10
6-1 )فرضیه های تحقیق 10
7-1) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش : 11
فصل دوم :مروری بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه 16
2-2 ) بخش اول : نظريه هاي مربوط به سرمايه فكري 18
1-2-2 ) تعاريف مختلف سرمايه فكري 20
3-2)بخش دوم : مدل هاي طبقه بندي سرمايه فكري 21
1-3-2) ادوينسون و مالونه 22
2-3-2)روس و همكارانش 23
3-3-2) بونتيس 23
4-3-2) بروكينگ 24
5-3-2) سويبي 25
6-3-2) استوارت 26
7-3-2) يوستك و همكارانش 26
8-3-2) پتي 27
9-3-2) چن و همكارانش 27
10-3-2) پتي و گويتر 29
11-2-2) هانناس و لوونداهل 30
12-3-2) طبقه بندي مر و اسچوما 32
13-3-2) ليم و داليمور 32
14-3-2) طبقه بندي نورتون و كاپلان 33
15-2-2) طبقه بندي كنفدراسيون اتحاديه هاي تجاري دانمارك 33
4-2)بخش سوم: روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري: 34
1-4-2) طبقه بندي روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري 34
1-1-4-2) ارزش افزوده اقتصادي: 35
2-1-4-2) كارت نمره متوازن: 35
3-1-4-2) ترازنامه نامرئي: 36
4-1-4-2) كنترل دارايي هاي ناملموس: 36
5-1-4-2) روش جهت يابي تجاري اسكانديا: 37
6-1-4-2) شاخص سرمايه فكري: 37
7-1-4-2) نرخ بازده دارايي ها : 38
8-1-4-2) روش تشكيل سرمايه بازار: 38
9-1-4-2) كارگزار تكنولوژي : 39
10-1-4-2) روش سرمايه فكري مستقيم: 39
11-1-4-2) روش هاي مالي و مراحل اندازه گيري مالي سرمايه فكري: 40
12-1-4-2) مدل مديريت سرمايه فكري 40
13-1-4-2) كيوي توبين 42
14-1-4-2) هوش سرمايه انساني 43
15-1-4-2) مدل كارگزار فناوري 43
16-1-4-2)روش ارزشگذاري جامع 44
2-4-2) ارزيابي تحليلي – تطبيقي و مدل هاي سنجش سرمايه فكري 44
3-4-2) طبقه بندي شيوه هاي اندازه گيري سرمايه فكري از ديد کلاینت و دارن 46
1-3-4-2) روش هاي محاسبه مستقيم سرمايه فكري 46
2-3-4-2) روش هاي برآورد ارزش بازاري سرمايه 46
3-3-4-2) روش هاي برگشت دارايي ها 46
4-3-4-2) روش هاي كارت امتياز 47
5-2) نحوه محاسبه سرمايه فكري (با استفاده از مدل پاليك) و شاخصهای عملكرد مالي شركتها 53
1-5-2) محاسبه سرمايه فكري با استفاده از مدل پاليك 53
2-5-2) شاخصهای عملكرد مالي 55
6-2) بخش پنجم: سوابق تحقیق 65
1-6-2) پژوهش هاي مشابه انجام شده در داخل 65
2-6-2) پژوهش هاي مشابه انجام شده در خارج از كشور 71
3-6-2) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی 76
فصل سوم :روش اجرای تحقيق
1-3 )مقدمه 79
2-3) روش تحقیق 79
3-3) قلمرو تحقیق 80
4-3 )روش های گردآوری اطلاعات 80
5-3 )ابزارگردآوری اطلاعات 81
6-3) مدل مفهومی تحقیق 82
6-3 )جامعه آماري تحقيق 83
7-3) آزمون فرضیه ها 84
8-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها 85
1 -8-3) آزمون همبستگی 85
2-8-3 )رگرسیون چندگانه 86
3-8-3 ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 86
4-8-3 ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87
5-8-3 )چند هم خطی 87
9-3 )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش : 88
10-3 ) متغیر های تحقیق : 97
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها
1-4) مقدمه 99
2-4 )شاخص های توصیفی متغیرها 100
3-4) روش آزمون فرضیه های تحقیق 102
1-3-4) بررسي اعتبار مدل 103
4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 104
1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته: 105
2-4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 106
1-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی اول : 107
2-2-4-4) آزمون فرضیه فرعی دوم : بين مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q شركت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 111
3-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم : بين مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عايدي(P/E) شركت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 114
4-2-4-4) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري وشاخصهای ارزش بازار بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 119
3-4-4)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري ونسبت سودآوري بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 120
4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبت های فعاليت بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 124
5-4-4) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبتهای بازده سرمايه بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 128
1-5-4-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بين مولفه های سرمايه سرمايه فكري و شاخص ROE از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد. 128
2-5-4-4 )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بين مولفه سرمايه سرمايه فكري و شاخصASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد . 132
3-5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معني داري بين مولفه های سرمايه فكري و نسبتهای بازده سرمايه بعنوان شاخص عملكرد مالي شركت وجود دارد. 136
6-4-4 )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معني داري بين مولفه هایسرمايه فكري و شاخص مبتني برارزش آفريني EVAبعنوان معيارنوين عملكرد مالي شركت وجود دارد. 137
7-4-4 )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت بامیانگین سرمایه فکری و عملكرد مالي رابطه معنی داری وجود دارد. 142
8-4-4 )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 144
فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 )مقدمه 146
2-5) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 146
1-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی اول 147
2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 147
3-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی سوم 148
4-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی اول 149
5-2-5 )فرضیه اصلی دوم 149
6-2-5) نتیجه فرضیه اصلی سوم 150
7-2-5)فرضیه اصلی چهارم 150
8-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی چهارم 151
9-2-5)فرضیه فرعی پنجم 151
10-2-5) نتیجه فرضیه اصلی چهارم 152
11-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی پنجم 152
12-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی ششم: 153
3-5 )نتیجه گیری کلی تحقیق 154
4-5) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق 154
5-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 155
6-5 )محدودیت های تحقیق 155
پيوست ها
پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 158
پيوست ب) خروجي هاي آماري از نرم افزار SPSS 161
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 174
منابع لاتین: 176
چکیده انگلیسی: 178

جدول 1-2 طبقه بندي پتي و گويتر 30
جدول 2-2 ويژگي هاي اصلي سيستم اندازه گيري 42
جدول 3-2 مقايسه ارزش گذاري سرمايه هاي فكري(رودو و لیلرت) 45
جدول 4-2 خلاصه روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري به شرح جدول زير ارايه شده است: 47
جدول 5-2 روش هاي ارزشيابي سرمايه فكري IC ( گردآوري اریک سویبی) 47
جدول 6-2 شاخصها و گروهاي سنجش عملكرد مالي شركتها 56
جدول 1-3 خلاصه جامعه آماری و حجم نمونه ها 84
جدول 2-3 شاخصها و گروه هاي عملكرد مالي 90
جدول 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی وشاخص های شکل توزیع 100
جدول 2-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی وابسته تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال 101
جدول 3-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرهای مستقل تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال 102
جدول 4-4:آزمون نرمال بودن- متغیروابسته 106
جدول 5-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماري بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و بازار به ارزش دفتری 107
جدول 6-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار 108
جدول 7-4 : ضریب همبستگي،تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار 108
جدول 8-4 ضرایب معادله رگرسیون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار 110
جدول 9-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماري بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q 112
جدول 10-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q 112
جدول 11-4 :ضریب همبستگي،تعیین وآزمون دوربین واتسون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری ونسبتTobin q 113
جدول 12-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q 113
جدول 13-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماري بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E 115
جدول 14-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با نسبت P/E 116
جدول 15-4 : ضریب همبستگي، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمايه فكري با نسبت P/E 116
جدول 16-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با نسبت P/E 117
جدول 17-4 :ضریب مولفه های سرمايه فكري وشاخصهای ارزش بازار(P/E .Tobin Q. Mbv) 119
جدول 18-4 : ضریب همبستگی پیرسون ، سطح معنا داری و تعداد نمونه آماری بین مولفه های سرمايه فكري با نسبت سودآوري 120
جدول19-4 تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با نسبت سودآوري –بازده دارایی ها 121
جدول 20-4 : ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمايه فكري با نسبت سودآوري- بازده دارایی ها(ROA) 121
جدول 21-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با نسبت سودآوري (ROA) 122
جدول 22-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بين مولفه های سرمايه فكري و نسبت فعاليت- گردش دارایی 125
جدول 23-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمايه فكري و نسبت فعاليت 125
جدول 24-4 : ضریب همبستگی ، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمايه فكري و نسبت فعاليت – گردش دارایی 126
جدول 25-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با نسبت فعاليت 126
جدول 26-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ROE 129
جدول 27-4 : تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE 130
جدول 28-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE 130
جدول 29-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با بازده دفتری صاحبان سهامROE 131
جدول 30-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 133
جدول 31-4 : تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 134
جدول 32-4 :ضریب همبستگی ،تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین رمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 134
جدول 33-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمايه فكري با بازده صاحبان سهام ASR 135
جدول 34-4 : ضریب مولفه های سرمايه فكري وشاخصهای بازده سرمايه (ROE .ASR) 136
جدول 35-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی 138
جدول 36-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی EVA 139
جدول 37-4 :ضریب همبستگی ، تعیین وآزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی 139
جدول 38-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی 140
جدول 39-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی 142
جدول 40-4 :تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت ،سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی 143
جدول 41-4 :خلاصه نتایج 144

نمودار 1-2 طرح ارزش اسكانديا 22
نمودار 2-2 مفهوم سازي سرمايه فكري از سوي بونتيس 24
نمودار 3-2 طبقه بندي سويبي از طريق چارچوب ناظر دارايي نامشهود 25
نمودار 4-2 مدل چن و همكارانش از سرمايه فكري و روابط بين آنها 27
نمودار 5-2 طبقه بندي اوليه توسط هانناس و لوونداهل 31
نمودار 6-2 طبقـــه بندي لــوونداهــل 31
نمودار 7-2 طبقه بندي ليم و داليمور 32
نمودار 8-2 چارچوب كارت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره --------، 0.50، 0.66، 0.44 Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده اقتصادی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، دارایی های نامشهود