دانلود پایان نامه با موضوع مباني، شناسي.، رويکرد، تطبيقي

دانلود پایان نامه ارشد

51
52
54
55
56
58
60
65
65
67
69
73
73

76
80
80
81
84
86
88
90
91
93
94
95
96
97
102
103
108
109
1114
124
2-2-1- مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
2-2-2-اهميت تفکر نقادانه در قرآن و روايات. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
128
2-2-3- مفهوم تفکّر در لغت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-4-مفهوم تفکّر در قرآن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
2-2-5- رابطه مفهوم قرآني ” تفکّر” با ” تعقّل” و مراتب آنها. . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6-تفکر انتقادي در تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6-1-مراحل تفکر و تعقل انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6-1-1-مرحله اول : سمع و نظر نقادانه. . . . . . . . . . . . . . …….. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6-1-2-مرحله دوم : ارزيابي مشاهدات و شنيده ها . . . . . . ……………. . . . . . . . . . .
2-2-6-1-3-مرحله سوم : عبرت و تذکر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . .. . . . . . .
2-2-6-1-4- مرحله چهارم : برداشت آيه گونه از حقايق عالم. . . .. . . . . …………….. . .
2-2-6-1-5- مرحله پنجم:تعقل انتقادي:شکل گيري نظام معيارتوحيدي.. .. ……………….
2-2-6-2- موانع تفکر و تعقل انتقادي در تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بخش سوم : تبيين و تطبيق تحليلي اهداف و مباني
129
130
131
134
134
134
140
142
144
147
151
مقدمه. . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
2-3-1- بررسي تطبيقي اهداف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
155
2-3-1-1- اهداف رويکرد تفکر انتقادي و آموزش فلسفه براي کودکان. . . . . . . . . . . . .
2-3-1-2- اهداف نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .
2-3-1-3- تحليل تطبيقي اهداف دو رويکرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-2- بررسي تطبيقي مباني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . .
2-3-2-1- مباني هستي شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-2-1-1-جهان شناسي در رويکرد تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
2-3-2-1-2- جهان شناسي در رويکرد تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-2-1-3- مقايسه جهان شناسي در هر دو ديدگاه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
2-3-2-2- مباني انسان شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-2-2-1- انسان شناسي در رويکرد تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .
2-3-2-2-2- انسان شناسي در رويکرد تعليم و تربيت اسلامي. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .
2-3-2-2-3- مقايسه انسان شناسي در هر دو ديدگاه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .
155
158
161
163
163
163
165
170
172
172
174
191
بخش چهارم : پيشينه پژوهش

2-4-1- تحقيقات انجام شده در ايران. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
2-4-2- تحقيقات انجام شده در خارج از ايران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204
2-4-3- تمايز تحقيق پيش رو از تحقيقات انجام شده . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
207

فصل سوم : روش پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
3-1- روش پژوهش . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
3-2- روش اجراي پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
210
3-3- جامعه و نمونه پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
3-4- طرح پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و نمودار مفهومي يافته ها . . .
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . . .. . . . .
نمودار مفهومي تفکر انتقادي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
213
214
216
نمودار مفهومي تطبيق اهداف.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
216
نمودار تطبيق مباني هستي شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
نمودار تطبيق مباني انسان شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
218
نمودار مفهومي تفکر انتقادي در تربيت قرآن و روايات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
209
فصل پنجم : نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
219
220
5-1- مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
222
5-2- پاسخ به سؤالات اول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
5-3- پاسخ به سؤال دوم و سوم پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-1- تحليل تطبيقي اهداف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-2- تحليل تطبيقي مباني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . .
5-3-2-1- مباني جهان شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-2-2- مباني انسان شناسي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4- پاسخ به سؤال چهارم پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
223
225
225
227
229
5-5- محدوديت هاي پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
5-6- پيشنهاد ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241

فصل اول
کليات پژوهش

1-1- مقدمه
در اين فصل به مباحث کلان پژوهش و چارچوب کلي آن از قبيل بيان مسأله و هدف و سؤالات کلي و جزيي پژوهش و تبيين مفاهيم کليدي پژوهش مي پردازيم.
هر نظام تربيتي اهدافي را پيشاپيش خود تصور کرده و برنامه هايي را براي تحقق آن اهداف متناسب با اقتضائات زمانه و التزامات فرهنگي و اجتماعي خود طراحي مي کند. عصر کنوني داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است، عصر کنوني عصر انفجار اطلاعات و هجمه ي داده هاست، عصر حکومت رسانه ها بر افکار عمومي است، عصر سرعت گرفتن پيشرفت هاي علمي است، عصر پيچيدگي تحولات اجتماعي مي باشد، عصر ظهور مکاتب مختلف فکري است. در اين عصر لازم مي نمايد به تربيت نسلي با ويژگي هاي مطلوب بپردازيم؛ نسلي که داراي قدرت تحليل و نقد ورودي هاي ذهني و حسي باشد، داراي مهارت فلسفيدن و قصاوت صحيح باشد، يادگيرنده مادام العمر باشد، و بيش از آنکه بخواهد صرفا بداند؛ فکر کند و توليد کننده علم باشد. براي رسيدن به اين منظور چاره اي جز تقويت مهارت تفکر نقادانه و سنجشگرانه البته با توجه به اقتضائات محيطي و اجتماعي و فرهنگي نداريم. براي بومي سازي اين روش ضمن تبيين دقيق اين رويکرد آموزشي، شناسايي ناهمخواني هاي موجود در اين روش با مباني تعليم و تربيت اسلامي از ملزومات کار است.
1-2- بيان مسأله
پرورش تفکر از جمله وظايف هر نظام تربيتي بوده و پرداختن به آن، نيازمند طراحي و به کارگيري الگوهاي پرورش مهارت هاي تفکر و تقويت قوه استدلال و نقد در متربيان است. آن چه امروزه محل توجه متخصصان يادگيري علي الخصوص در زمينه مفاهيم فلسفي و سؤالات بنيادي مي باشد آن است که همه انسانها فطرتا داراي خصوصيت انديشيدن و تفکرند و انديشه و تفکر بيش از هر چيز نيازمند کسب مهارت انديشيدن است. دانش آموزان همانطور که به فراگيري خواندن و نوشتن مي پردازند، لازم است، نحوه استدلال و داوري صحيح و نقد مشاهدات و اطلاعات پيراموني شان را علي الخصوص در حوزه مسايل اساسي زندگي، بياموزند و در مرتبه اي بالاتر شيوه فکر کردن خود را ارزيابي نمايند. با توجه به گسترش روز افزون آموزش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کننده(پرداخت، کننده)، ، (ازآغاز Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع انتقادي، مباني، رويکرد، فلسفي