پایان نامه رایگان درمورد …………………………………………………………………………………………………………………………………، ک)، ………………………………………………………………………………………………………………………………..65، …………………………………………………………………………………………………………………………………65

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………18
بخش ششم: قوانین،مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی …………………………………………………..19
گفتار اول: قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازابتدا تاکنون …………………………………………..19
بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………….20
بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یوسی پی)………………………………………..20
بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)………………………….21
بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه …………………………………………………………22
بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………………………22
بند ششم: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا ……………………………………………………………………….23
بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران …………………………………………………………….24
گفتار دوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ………………………………………………………………………………26
بند اول: اصل استقلال اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………….26
بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار …………………………………………………………………………26
مسائل و پرونده های فصل اول: ……………………………………………………………………………………………….28
فصل دوم: انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها
بخش اول: انواع اعتبارات اسنادی …………………………………………………………………………………………….33
1. اعتبار اسنادی برگشت پذیر و اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ……………………………………………………..33
2. اعتبار اسنادی تأیید شده و اعتبار اسنادی تأیید نشده ……………………………………………………………….34
3. اعتبار اسنادی دیداری و اعتبار اسنادی مدت دار …………………………………………………………………….35
4. اعتبار اسنادی گردان ………………………………………………………………………………………………………….. 36
5. اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال …………………………………………………………37
6. اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………………………………………………………………………..37
7. اعتبار اسنادی سبد خرید ……………………………………………………………………………………………………..37
8. اعتبار اسنادی پوششی …………………………………………………………………………………………………………38
9. اعتبار اسنادی فعال و اعتبار اسنادی غیرفعال …………………………………………………………………………..38
10. اعتبار اسنادی با عبارت قرمز ………………………………………………………………………………………………39
11. اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی ……………………………………………………………………………….39
12. اعتبار اسنادی ترکیبی …………………………………………………………………………………………………………39
بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی ……………………………………………………….40
گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری ……………………………………………………………………………………………40
گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی ………………………………………………………………………………………….40
مسائل و پرونده های فصل دوم …………………………………………………………………………………………………44
فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی
بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال ………………………………………………………………………………………….49
ماده 38 یوسی پی600: اعتبارات قابل انتقال ………………………………………………………………………………..50
بند الف) ………………………………………………………………………………………………………………………………50
بند ب) ………………………………………………………………………………………………………………………………..51
بند ج) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
بند د) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54
بند ه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….56
بند و) ………………………………………………………………………………………………………………………………….57
بند ز) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
بند ح) …………………………………………………………………………………………………………………………………63
بند ط) …………………………………………………………………………………………………………………………………64
بند ی) …………………………………………………………………………………………………………………………………65
بند ک) ………………………………………………………………………………………………………………………………..65
بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی………………………………………………………………………………………………. 66
بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی…………………………………………………………………………..76
گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید …………………………………………………………………………………………79
بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………………………………………….79
بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر ……………………………………………………………………………80
گفتار سوم: شرایط واگذاری ………………………………………………………………………………………………………81
گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید ……………………………………………………………….82
مسائل و پرونده های فصل سوم ………………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر
بخش اول: مزایا و معایب …………………………………………………………………………………………………………87
گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال ……………………………………………………………………….87
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….87
بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….89
گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی ……………………………………………………………………………90
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….90
بند دوم: معایب ……………………………………………………………………………………………………………………….90
گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار ……………………………………………………………..91
بند اول: مزایا ………………………………………………………………………………………………………………………….91
بند معایب ………………………………………………………………………………………………………………………………92
بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها …………………………………………………………………………………………..92
گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار …………………………………………….92
گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی …………………………………………94
گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار ………………………………..95
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..96
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………99
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………..103
چکیده

یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع اول،، پزشکی،، دوم،، اسلامی، Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارت بین الملل، کشورهای توسعه یافته