منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایالات متحده آمریکا، سلاح های کشتار جمعی، خلیج فارس و دریای عمان، تحریم های اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3 پیشینه تحقیق ( دیدگاهها و نظریات ) 18
2-4 تعاریف و مفاهیم 27
2-4-1 استراتژی 27
2-4-2 مفهوم لغوی استراتژی 28
2-4-3 مفهوم اصطلاحی استراتژی 28
2-4-4 مفهوم استراتژي 28
2-4-5 انواع استراتژی 29
2-4-6 مفهوم امنيت ملي و کاربرد آن در استراتژي امنيت ملي 30
2-4-6-1 امنيت 31
2-4-6-2 امنيتملي 32
2-4-6-3 ابعاد امنيت ملي 32
2-4-6-3-1 امنيت اقتصادی 33
2-4-6-3-2 امنيت نظامي 34
2-4-6-3-3 امنيت اطلاعاتی 35
2-4-6-3-4 امنيت سیاسی، فرهنگي 35
2-4-6-3-5 امنيت اجتماعی، فرهنگی 36
2-4-6-3-6 امنيت محيط زيست 36
2-5 مفهوم شناسی تحریم 37
2-5-1 تحریم های اقتصادی آمریکا علیه جهان 38
2-5-2 تاریخچه تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 39

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-6 روش ماتریس تحلیل 43
فصل سوم (بررسی جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ) 48
3-1 کلیاتی درباره ایران 49
3-1-1 پرچم جمهوری اسلامی ایران 51
3-1-2موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران 51
3-1-2-1 موقعیت ریاضی 51
3-1-2-2 موقعیت نسبی 51
3-2 وسعت جمهوری اسلامی ایران 52
3-3 شکل کشور جمهوری اسلامی ایران 52
3-3-1 توپوگرافی 52
3-3-2 جمعیت 53
3-3-3 دین و مذهب 54
3-3-4 منابع کشور 54
3-3-5 حوضه های رودهای جمهوری اسلامی ایران 55
3-3-5-1 رودخانه های حوضه دریای خزر 55
3-3-5-2 حوضه خلیج فارس و دریای عمان 56
3-3-5-3 حوضه درياچه اروميه 56
3-3-5-4 حوضه مركزي 56
3-3-5-5 حوضه خاوري 56
3-4 خلیج فارس 56
3-4-1 جزایرایرانیخلیجفارس 57
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-4-2 خطرنیروهاینظامیبیگانهبرایخلیجفارس 58
3-5 نکتهجغرافیایی 58
3-6سرزمینایالات متحده آمریکا 60
3-6-1 پرچم و نشان ملی ایالات آمریکا 61
3-6-2 نشان ایالات متحده آمریکا 61
3-6-3 جمعیت ایالات متحده آمریکا 61
3-6-4جغرافیای طبیعی ایالات متحده آمریکا 62
3-7اقتصاد ایالات متحده آمریکا 63
3-8 آب و هوای ایالت های آمریکا 64
3-9 اهدافاستقرارنیروهاینظامیآمریکادرمنطقه 65
3-9-1 نیروهاوپایگاههاینظامیایالات متحده آمریکا 66
3-9-2 نیروهایآمریکاییدراطرافمرزهایایران 69
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق) 70
مقدمه 71
4-1 ژئوپلیتيكايرانونظامامنيتمنطقهاي 72
4-2 نقش منطقه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز ژئوپلیتیک انرژی 72
4-3 جمهوری اسلامی ايرانيكبازيگرتعادلبخشوسازنده 73
4-4 سابقهينقشآفرينيسازنده‌يايران 73
4-5 منطق تلاش ايران براي كسب نقش بيشتر 74
4-5-1 امنيت سازي 74
4-5-2 فرصت سازي در سطح منطقه اي 75
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-6 آثار علائق ژئوپلیتیک در رفتار ايالات متحده امريكا نسبت به ايران 76
4-7خاستگاهواهدافایالات متحده آمریکا از تقابل با جمهوری اسلامی ایران 78
4-7-1 امپریالیسم قدرت مسلط 78
4-7-2 پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار قدرت 79
4-8 اهداف آمريكا در جلوگيري از افزايش نقش ايران 80
4-8-1 مقابله با برنامه ي هسته اي ايران 80
4-8-2 مسئله ي تروريسم 81
4-8-3 مقابله با حضور و نفوذ ايران در كشورهاي منطقه 82
4-9 تأثيرات تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر امنيت ملي (ج ا ا ) 83
4-9-1 چالش‌هاي امنيتي 83
4-9-1-1 چالش‌هاي نظامي 83
4-9-1-2 چالش‌هاي سياسي 84
4-9-1-3 چالش‌هاي اقتصادي 85
4-9-1-4 چالش‌هاي هويتي 86
4-9-2 فرصت‌هاي امنيتي 87
4-9-2-1 فرصت‌هاي ملي 87
4-9-2-2 فرصت‌هاي منطقه‌اي 88
فصل پنجم ( بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ) 96
مقدمه 97
5-1 جمع بندی 97
5-2 آزمون فرضیات 99
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5-3 نتیجه گیری 104
5-4 پیشنهادات 107

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول 2-1 تاریخ، دلایل و دامنه ی مهم ترین تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران 41
جدول 2-2 ماتریس زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدید 44
جدول 2-3 ماتریس ارزیابی احتمال خطر 45
جدول 2-4 احتمالات تهدیدات امنیت ملی 46
جدول 2-5 احتمال استراتژیک تهدیدات 46
جدول 4-1 ماتریس تحلیل زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدیدات 90
جدول 4-2 ماتریس ارزیابی احتمال خطر 90
جدول 4-3 رویکرد محاسبه احتمال تهدیدات 91
جدول 4-4 تعیین احتمال استراتژیک تهدیدات 91
جدول 5-1 ماتریس تحلیل زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدیدات 100
جدول 5-2 ماتریس ارزیابی احتمال خطر 100
جدول 5-3 رویکرد محاسبه احتمال تهدیدات 101
جدول 5-4 تعیین احتمال استراتژیک تهدیدات 101

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1 نقشهجمهوریاسلامیایران 50
شکل 3-2پرچمجمهوریاسلامیایران 51
شکل 3-3پرچم ایالات متحده آمریکا 61
شکل 3-4نشان ملی ایالات متحده آمریکا 61

چکیده
خلیج فارس یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی از نقطه نظر سیاست بین الملل می باشد. علاوه بر اهمیت کشتی رانی، کشف و استخراج منابع عظیم نفت، گاز و وابستگی شدید کشورها به این مواد به عنوان مواد حیاتی برای صنعت، اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه را بیشتر نموده است. به گونه ای که در هیچ برهه ای از مطامع قدرتهای بزرگ خالی نبوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قطع شدن منافع ایالات متحده در این کشور و تلاش روز افزون این کشور جهت مقابله با ایران از طریق حضور نظامی و یا ایجاد پایگاههای نظامی و تحریک کشورهای منطقه و نفاق افکنی، موجبات تقابل بیشتر ایران و ایالات متحده آمریکا را فراهم ساخته است. ادامه این روند منافع حیاتی دو طرف را می تواند تهدید کند و یا حداقل بسیاری از ظرفیت های موجود جهت توسعه و ترقی را از بین ببرد. در این پژوهش ضمن تبیین موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس به مباحث مربوط به امنیت ملی این کشور پرداخته شده است. و این موضوع مورد توجه بوده که جمهوری اسلامی ایران جهت تامین امنیت ملی خود با چه چالشهایی مواجه بوده و منافع متضاد این کشور با ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه می تواند برای کشور تهدید آمیز باشد و یا چگونه می توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود.
این مطالعه از نوع توصیفی و کتابخانه ای می باشد، که با استفاده از روش ماتریس تحلیل بررسی شد. نتایج نشان داد که تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار است.
کلید واژگان: امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، تقابل ژئوپلیتیک

مقدمه
يكي از اساسي ترين مفاهيم و و اژه هاي مطرح در چگونگیبرقراری روابط میانکشورها، «امنيت ملي1» مي باشد. تعاريف مختلف و متنوعي از اين واژه ارائه شده است، انديشمندان تلاش زيادي براي ارائه تعاريف جامع و مانع از امنيت ملي و خارج ساختن آن از ابعاد نظامي و تعميم آن به ساير ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي، مصروف داشته اند كه نتيجه آن، رويكردهاي نوين به مفهوم «امنيت ملي» است.
«زبيگنوبرژينسكي2» در مورد امنيت ملي گفته است : منظور من از امنيت ملي يعني جنبه ی محدود آن، امنيت نظامي صرف نيست. گرچه قدرت نظامي يكي از ابعاد مهم …….، در عوض معتقدم كه امنيت ملي ملاحظات بيشتري را در بر مي گيرد. از جمله زمامداري سياسي، قدرت اقتصادي، نوآوري فناوري، حيات ايدئولوژيكي3 و غيره، تلاش براي نيل به امنيت ملي، بدون عنايت به چنين ملاحظاتي چندان موثر نخواهدبود و احتمالاً به شكست مي انجامد(خلیلی،1369:ص3).
در مفهوم كلاسيك، «امنيت ملي» به معناي صيانت از مردم و سرزمين يك كشور در مواجهه با تهاجمات نظامي بيگانگان بوده است ليكن، رويكرد نوين به اين واژه، حفاظت و صيانت از منافع و مصالح حياتي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و فقدان تهديد ارزشهاي بنيادين و حياتي نسبت به يك واحد سياسي و ملت متبوع آن، «امنيت ملي» آن كشور تلقي مي گردد.
بسياري از انديشمندان سياسي، فقدان تهديد نسبت به منافع و ارزشهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در كنار فقدان تهديد نظامي، از عوامل و عناصر مقوم امنيت ملي ميدانند، ليكن در تبيين و تفسير مفهوم امنيت ملي، شرايط، فضاي عمومي، شرايط جغرافيايي و …هركشورراتعيينكنندهميدانند .
جنگ جهانی دوم یک جنگ فراگیر بین سپتامبر ۱۹۳۹ تا اوت ۱۹۴۵ بود. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف به نام‌های متّحدین و متّفقین به وجود آمد.
ایالات متحده آمریکا در فاصله بین دو جنگ جهانی یعنی ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۹ در یک بحران فزاینده اقتصادی به سر می‌برد، اما دولت آمریکا و صاحبان صنایع این کشور چرخ صنایع خود را در مسیر تولید صنایع نظامی به حرکت درآوردند، به طوری که درطول جنگ دوم جهانی در اروپا، مصرف سلاح‌های آمریکایی مانند هواپیما، کشتی جنگی و تجارتی، توپ و تانک درجنگ باعث رونق صنایع و اقتصاد آمریکا شد.
با پایان جنگ جهانی دوم و معرفی ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر در سطح جهانی و تضعیف بریتانیا که موجب از دست دادن مناطق تحت نفوذ در سطح جهان و خروج از خلیج فارس به دلیل پر هزینه بودن یک نوع خلاء قدرت در منطقه ایجاد شد، ایالات متحده آمریکا به یمن شکوفایی اقتصادیش در صدد برطرف نمودن این خلاء بر آمده و حد نهایت سعی می کند به نوعی با رژیم های منطقه مناسبات متقابلی برقرار نماید. یکی از کشورهایی که تحت نفوذ ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود ایران بود که تحت حکومت رژیم پهلوی به حافظ منافع و حیات خلوت ایالات متحده آمریکا تبدیل شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و باشعار صدور انقلاب اسلامی نوعی تهدید نسبت به منافع ایالات متحده آمریکا در جهان عموما ودر سطح خاورمیانه خصوصا تبدیل گردید و جهان شاهد به قدرت رسیدن قدرت نو ظهوری بود که متاثر از دیدگاه های اسلامی و اتخاذ سیاست نه شرقی، نه غربی منافع قدرتهای سلطه گر را تهدید می نماید و تا حدود بسیار زیادی دست این ایلات متحده آمریکا را از منابع بسیار غنی نفت و گاز منطقه کوتاه نموده و بازار بسیار مهم محصولات صادراتی آن را در منطقه با مخاطره روبرو نموده است.
به زعم ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران به دلایل زیر منشاء و خاستگاه اسلام انقلابی یا به تعبیر آنان بنیادگرایی و افراط گرایی اسلامی است. و به نوعی، به تقابل ایدئولوژیک با ایالات متحده برخاسته، و هژمونی جدیدی را در منطقه رقم زده است.
• دفاع از حقوق مردم فلسطین
• حمایت از گروهها و جنبش هایی نظیر حزب الله لبنان، حماس و… (از نظر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در لیست گروههای تروریستی قرار دارند)
• تلاش در جهت زیر سئوال بردن موجودیت اسرائیل که تثبیت آن جزء یکی از مهمترین اهداف استراتژیک سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در جهان و به خصوص خاورمیانه به شمار می رود.
• تلاش در جهت دستیابی به سلاح های کشتار جمعی (هسته ای)
به طور کلی ایالات متحده آمریکا به منظور تثبیت و تحکیم هژمونی خود در نظام بین الملل به مبارزه و تخاصم با دولت هایی که از هنجارها و ارزش های آمریکایی پیروی نکنند، دست می زند. و تقابل ژئوپلیتیکجمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در همین راستا و به دلیل تعریفی است که توسط سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی از ماهیت جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود شکل می گیرد.به همین دلیل با اقداماتی نظیر تحمیل جنگ هشت ساله (دفاع مقدس) و وضع تحریمهای یکجانبه و بین المللی و اجرای طرحهای مختلفی از جمله خاورمیانه بزرگ، صلح خاورمیانه و ادعاهایی نظیر نقض حقوق بشر، نبرد با تروریسم و ریشه های آن یعنی رادیکالیسم اسلامی، مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی و….. به تقابل ژئوپلیتیک با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
لذا به منظور مهار جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از هژمونی منطقه ای چالشگر با ایالات متحده آمریکا از

پایان نامه
Previous Entries قالیباف،1387:، ، درﺟﻪﻋﺮضﺷﻤﺎﻟﯽازﺧﻂاﺳﺘﻮاوﺑﯿﻦ، ﺗﺎ Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایالات متحده آمریکا، روابط بین الملل، اجتماعی و فرهنگی