منابع و ماخذ پایان نامه گردشگری مذهبی، جاذبه های گردشگری، رتبه بندی، محصول گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

1-1- مقدمه 1
2-1- بیان مسئله 2
3-1- ضرورت تحقیق 4
4-1- اهداف 5
1-4-1- هدف اصلی 5
2-4-2- اهداف فرعی 5
5-1- سوال ها یا فرضیه های تحقیق 5
6-1- پیشینه تحقیق 6
7-1- روش تحقیق 7
1-7-1- مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 9

فصل دوم : مبانی نظری

1-2- ماهیت و مفاهیم گردشگری 14
1-1-2- گردشگری به عنوان یک محصول 14
1-2-2- الگو های فضایی گردشگری 15
3-1-2- گونه شناسی گردشگری 15
2-2- ماهیت و مفاهیم گردشگری 18
1-2-2- تاریخچه گردشگری مذهبی 18
2-2-2- گردشگری مذهبی 19
3-2-2- تعاریف گردشگری مذهبی 21
4-2-2- اهمیت گردشگری مذهبی 22
5-2-2- اقسام گردشگری مذهبی 23
6-2-2- ویژگی های سفر های مذهبی 28
7-2-2- جایگاه زیارت در گردشگری مذهبی 29
9-2-2- جایگاه گردشگری مذهبی و زیارتی نزد شیعیان 29
11-2-2- جاذبه های گردشگری مذهبی 29
12-2-2- عرضه و تقاضای گردشگری 31
13-2-2- ارکان تقاضای گردشگری مذهبی 32
14-2-2- فرایند تقاضای گردشگری 34
15-2-2- قابلیت های گردشگری مذهبی ایران 35
3-2- گردشگری مذهبی در شهرها و کلان شهرها 36
1-3-2- ساختار اکواوژیکی شهرهای مذهبی 36
3-3-2- اقتصاد گردشگری در شهر های مذهبی 37
2-4-2- عوامل جذب گردشگران مذهبی 38
3-3-2- عوامل ایستایی گردشگری مذهبی 42
4-3-2- گونه شناسی گردشگری مذهبی 42
5-3-2 پیامد های گردشگری در شهرهای مذهبی 43
4-2- مدلی مفهومی از گردشگری مذهبی 45

فصل سوم : گردشگری مذهبی در ایران و جهان

1-3- آمار ارقام گردشگری مذهبی در ایران 47
2-3- جاذبه های گردشگری مذهبی در ایران 48
3-3-زیارتگاه ها و اماکن مقدسه در ایران 50
4-3- مکان های زیارتی محبوب دتیا 54
5-3-گردشگری مذهبی در ایران و سایر کشورها 62
6-3- انواع گردشگری مذهبی 64
1-6-3- گردشگری و زیارت در اسلام 64
2-6-3- مفهوم گردشگری در مسیحیت 66
3-6-3- مفهوم سفر و گردشگری در یهودیت 67
7-3- نقش امام زاده ها در گردشگری مذهبی 68
8-3- کلان شهرها و شهرهای مذهبی ایران 70

فصل چهارم : بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلان شهرها

1-4- مشهد 76
1-1-4- ویژگی های آماری و جمعیتی گردشگری مذهبی ورودی 76
2-1-4- جاذبه های گردشگری مذهبی مشهد 87
3-1-4- محصول گردشگری مذهبی 81
4-1-4- ویژگی های اقتصادی کلان شهر مذهبی مشهد 94
2-4 قم 95
1-2-4- ویزگی های آماری و جمعیتی شهر قم 95
2-2-4- جاذبه های گردشگری مذهبی شهر قم 96
3-2-4- محصول گردشگری مذهبی قم 98
2-2-4 ویژگی های اقتتصاد گردشگری قم 102
3-4- شیراز 103
1-3-4- آمار گردشگران مذهبی ورودی به شیراز 103
2-3-4- جاذبه های گردشگری مذهبی شیراز 104
3-2-4- محصول گردشگری شیراز 106
4-4- بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در سه کلان شهر 111
1-4-4- اطلاعات مربوط به مناظر هشت گانه 112
2-4-4- اطلاعات مربوط به نرخ سازگاری ماتریس ها 112

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- نتایج بررسی شاخص ها 123
2-5- پاسخ به سوالات تحقیق 125
3-5- پیشنهادات 127

فهرست جداول
جدول 1-1 : مقایسات زوجی طیف ساعتی 9
جدول 2-1 : مقادیر شاخص تصادفی(RI) 12
جدول1-3: ورود گردشگران بین المللی به کشور بر اساس مدل سفر در سال 1388   و 1389 47
جدول2-3: نام و توزیع کلیساهای مهم کشور 50
جدول 1-4 : مسافر داخلی 77
جدول 2-4 : مسافرین خارجی 77
جدول 3-4: مسافر داخلي ورودي به مشهد( 1392) 78
جدول 4-4: تقسیم بندی انواع جاذبه های گردشگری مشهد براساس کارکرد 79
جدول شماره5-4: تعداد و نوع تاکسی های فعال در آژنس های تاکسی تلفنی سطح شهر مشهد. 85
جدول شماره 6-4 : مشخصات تاكسي هاي مستقر در محدوده شهرداري ثامن (اطراف حرم مطهر) 86
جدول7-4: تعداد اقامتگاه های مختلف شهر مشهد 87
جدول شماره 8-4: کمپ های اسکان زائران مشهد 88
جدول شماره 9-4 رستورانها و غذاخوري هاي مهم شهر مشهد 90
جدول شماره 10-4: مراكز تجاري مهم شهر مشهد 91
جدول 11-4: بیانگر نوع و تعداد این کاربری ها در شهر مشهد را نشان می دهد 92
جدول 12-4: تعداد پارک های سطح شهر به تفکیک مناطق و نوع پارک ها 93
جدول 13-4: آمار گردشگران خارجی وارد شده به ایران در مقاطع سالانه(87- 1380) 95
جدول 14-4: آمار گردشگران وارد شده به قم در مقاطع سالانه(87- 1380) 95
جدول 15-4: تقسیم بندی جاذبه های گردشگری شهر قم و نزدیک آن بر اساس کارکرد های مختلف 97
جدول 16-4: اطلاعات کلی استان قم 98
جدول 17-4: وضعیت شبکه معابر و کمربندی 98
جدول18-4: اطلاعات خطوط و ناوگان اتوبوس رانی و مینی بوس رانی 99
جدول 19-:4 تعداد ناوگان تاکسی بر حسب نوع کارکرد 100
جدول 20-4: وضعیت کلی واحدهای اقامتی شهر قم در سال 1387 100
جدول 21-4: وضعیت کلی عناصر محصول گردشگری قم 101
جدول 22-4: آمار تعداد گردشگران وارد شده به شهر شیراز 88- 1385 103
جدول 23-4: تقسیم بندی جاذبه های گردشگری شهر شیراز و نزدیک آن بر اساس کارکرد های مختلف 105
جدول 24-4: اولويت بندي مقاصد گردشگري در مسير بهينه گردشگري شماره 1 106
جدول 25-4: اولويت بندي مقاصد گردشگري در مسير بهينه گردشگري شماره 2 107
جدول26-4: اولويت بندي مقاصد گردشگري در مسير بهينه گردشگري شماره 3 108
جدول 27-4: تعداد خدمات اقامتی و درمانی شیراز 110
جدول28-4: شاخص های هفت گانه 111
جدول 29-4: نرخ سازگاری ماتریس مقایسات زوجی 112
جدول 30-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث جاذبه 113
جدول 31-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث دسترسی 113
جدول 32-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث خدمات اقامتی 114
جدول 33-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث خدمات پذیرایی 115
جدول 34-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث خدمات درمانی 116
جدول 35-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث حمل ونقل 116
جدول 36-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث خدمات تفریحی و تجاری 117
جدول 37-4: اطلاعات مربوط به رتبه بندی شهرها در بحث عناصر نهادی و سازمانی 118
جدول 38-4: نتایج و رتبه بندی شهرها به صورت کلی بر اساس فرایند AHP 118

فهرست شکل ها
شکل 1-1 : درخت سلسله مراتب تصمیم در فن AHP 8
شکل 1-2 : جریان های گردشگری مذهبی 20
شکل 2-2 : عوامل موثر بر جذب گردشگری مذهبی 38
شکل 3-2 : مدلی مفهومی از گردشگری مذهبی 45
شکل شماره 1-3 : موقیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 72
شکل2-3: موقعیت شهر قم در استان قم و ایران 74
نمودار 1-4 : تعداد زائران ورودی به کلان شهر مشهد از سال 1365 تا 1390 76
شکل2-4: نمودار تعغیرات نحوه سفر مسافران داخلی 78
شکل3-4: نمودار تعغیرات نحوه سفر مسافرا خارجی 78
شکل4-4 : گونه شناسی جاذبه های گردشگری کلان شهر مشهد 80
شکل 5-4 : شبکه خیابانی شهر مشهد 82
نقشه شماره 6-4: الگوی پراکنش تاسیسات اقامتی(هتل ها و هتل آپارتمان ها) در شهر مشهد 93
نقشه7-4: شبکه راه ها 99
نمودار8-4: وضعیت حمل ونقل درون شهری 100

نمودار9-4: مقايسه تعداد گردشگران وارد شده به شهر شيراز 88-1385 104
شکل 10-4: نقشه مسير اول گردشگري شهري شيراز از سمت دروازه جنوب شرقي 107
شكل 11-4 : نقشه مسير بهينه گردشگري از ورودي غربي كلانشهر شيراز 108
شكل 12-4: نقشه مسير بهينه گردشگري از ورودي شمالي كلانشهر شيراز 109
شکل 13-4: رتبه بندی شاخص های هشت گانه کارت امتیازی متوازن 112
شکل14-4: مقایسه تطبیقی محصول گردشگری مذهبی(مشهد، قم و شیراز) 119
نمودار15-4: وضعیت خدمات وامکانات گردشگری در سه کلان شهر 127

پیوست ها
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………..129
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………134
پیوست

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی توسعه ملی کشورها و به خصوص در بخش های اقتصادی و تجاری که می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد، مبحث گردشگری و مسافرت می باشد. امروزه ما در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، به موازات رشد اقتصادی این کشورها، رشد گردشگری را نیز شاهد هستیم در واقع این دو بخش لازم و ملزوم یکدیگر می باشند. در جهان امروز، بسیاری از کشورهای دنیا که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستند، درآمد های حاصل از گردشگری را به عنوان یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی خود قرار داده اند. بدیهی است که در صورت داشتن پتانسیل ها و منابع ارزشمند گردشگری می توان به بخش های گردشگری به عنوان منبع کسب درآمد نیز نگریست. از طرف دیگر با افزایش درآمد های کشور و به دنبال افزایش سرمایه گذاری می توانیم رشد اقتصادی کشور را نیز شاهد باشیم. بدیهی است که رشد اقتصادی و برخوداری از سطح رفاه بالاتر، رشد فعالیت اقتصادی گردشگر ی را نیز تضمین خواهد کرد و حرکت روبه گسترش این چرخه می تواند منجر به توسعه هر چه بیشتر این کشور ها شود.گردشگری در حد وسیعی اشتغال ایجاد می کند و یکی از بزرگترین صارات(نامرئی) جهان را تشکیل می دهد.
جاذبه های گردشگری به لحاظ منابع طبیعی، فرهنگی، باستانی، مذهبی و …. از توانمندی بسزای در جذب گردشگران برخوردارند، با سرمایه گذاری مناسب در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری این صنعت و نیز و با حفظ جایگاه امنیتی خود در جهان توانسته اند میلیاردها دلار از این بخش کسب درآمد کنند نکته حائز توجه این است که گردشگری نسبت به سایر صنایع از لحاظ سرمایه گذاری احتیاج به منابع درامدی و منابع ارزی کمتری دارد و به نسبت سرمایه گذاری انجام شده منافع و درآمد های بیشتری را در مقایسه با سایر بخش ها نصیب دولت ها می نماید (صباغ،1383)
گردشگری مذهبی پدیده نوظهوری نیست بلکه قرن های متمادی است که افراد به دلایل مختلف ازجمله،کنجکاوی، عبادت و شرکت در مراسم مذهبی به مکان های مذهبی و مقدس سفر می کنند (olsen,2006:27). شهرهای زیارتی شهرهایی هستندکه اعتقادات مذهبی قویترین عامل جغرافیایی در ایجاد مذهبی این گونه شهرها بوده اند. شهرهای زیارتی در عربستان مکه معظمه و مدینه منوره، در عراق کربلاو نجف، در هندوستان بنارس، احمد آباد و الله آباد و در بریانی شهر رانگوران متعلق به بودائیان، در تایلند شهر بانکوک، در تبت شهر لهاسا، در فلسطین اشغالی شهر بیت المقدس، در ایتالیا واتیکان و در اسپانیا شهرهای شهرهای مذهبی سنت سباستین نمونه هایی از شهرهای مذهبی هستند. در ایران مشهد مقدس، قم و شیراز از بهترین نمونه شهرهای مذهبی هستند که نقش فرهنگی اسلامی نیز دارند. شهر مشهد به جهت شرایط خاص جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی دارای موقعیت خاص در کشور است. حضور سالانه حدود 30 میلیون زائر در کلان شهر مشهد با توجه به جمعیت آن که 420/2 میلیون می باشد، حاکی از این امر است که مدیریت پذیرش گردشگری در این شهر ها و به خصوص در این مقیاس حجیم امری واجب است (مافی و سقایی،23:1388). رشد خیره کننده گردشگری در دنیا سبب شده است که سرمایه عظیمی را در اقتصاد جهانی به جریان بیندازاد و کشورهای مختلف، در رقابتی بسیار سخت می کوشند تا بیشترین سهم از سرمایه های جهانی را به خود اختصاص داده، خصوصاً به این علت که فعالیت گرشگری به دلیل خدمات گسترده ای که ارائه می کند، امکان اشتغال بسیاری در سطوح مختلف فراهم می آورد و سودآوری فوق العاده این فعالیت چنان جاذبه دارد که برخی از کشورها باعدم وجود مواهب طبیعی و نداشتن پیشینه درخشان در تاریخ و تمدّن به ایجاد جاذبه های گردشگری همّت گماشته اند تا در فعالیت اقتصادی گردشگری ، به درآمدهای کلانی دست یابند به گونه ای که گردشگری حتی در اقتصاد برخی از این کشورها حرف اول را می زند.

2-1- بیان مسئله

مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین فعالیت اقتصادی در دنیا به حساب می آید، بنابر آخرین ارزیابی سازمان جهانی گردشگری تقاضا برای گردشگری بین المللی در هشت ماه نخست سال 2013 به شکل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع زنجيره، شهرستاني، نوروز، پيش Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه گردشگری مذهبی، کلان شهر مشهد، توسعه گردشگری، محصول گردشگری