پایان نامه درمورد شبیه سازی، میانگین مجذورات، سیستم استنتاج فازی

دانلود پایان نامه ارشد

3-14. جمع آوری بزاق 60
3-15. مدل های هضم دهانی و معدوی-رودوی درون شیشه ای 60
3-16. تعیین میزان گلوکز رهایش یافته 62
3-17. تعیین میزان قند به روش 3،5- دی نیتروسالسیلیک اسید 62
3-18. تعیین خصوصیات جریان 64
3-18-1. تعیین خصوصیات جریان نمونه های نشاسته قبل از مراحل هضم 64
3-18-2. تعیین خصوصیات جریان نمونه های نشاسته در شرایط حضور بزاق 64
3-18-2-1. خصوصیات جریان مستقل از زمان 64
3-18-2-2. خصوصیات جریان وابسته به زمان 64
3-18-3. بررسی اثر pH اسیدی بر خصوصیات جریان 65
3-18-4. بررسی اثر آنزیم های رودوی بر خصوصیات جریان 65
3-19. مدلسازی رئولوژیکی 65
3-19-1. مدل های رئولوژیکی مستقل از زمان 65
3-19-2. مدل های رئولوژیکی وابسته به زمان 67
3-20. آزمون های رئولوژی دینامیک 68
3-20-1.آزمون روبش کرنش 69
3-20-2. آزمون روبش فرکانس 69
3-21. مدلسازی رهایش گلوکز در شرایط روده شبیه سازی شده با استفاده جدول جستجوی فازی 70
3-22. آنالیز آماری 74
فصل چهارم: نتایج و بحث 77
4-1. درجه جایگزینی هیدروکسی پروپیل و فسفر در نشاسته هیدروکسی پروپیله و فسفریله گندم 77
4-2. مقدار رطوبت انواع نشاسته ها 78
4-3. طیف سنجی FT-IR 79
4-4. افتراق سنجی اشعه ایکس (XRD) 81
4-5. قدرت تورم 83
4-6. میزان حلالیت 87
4-7. شفافیت خمیر 90
4-8. اجزای نشاسته ها بر اساس قابلیت هضم 91
4-9. اندیس قند خون (GI) 95
4-10. میزان رهایش گلوکز در شرایط معده و روده شبیه سازی شده 97
4-11. رفتار جریان برشی پایا پس از هضم در شرایط معده شبیه سازی شده 105
4-12. رفتار جریان برشی پایا پس از هضم در شرایط روده شبیه سازی شده 107
4-13. تعیین خصوصیات جریان برشی پایای نمونه های نشاسته در حضور و عدم حضور بزاق 110
4-13-1. خصوصیات جریان مستقل از زمان 110
4-13-2. خصوصیات جریان وابسته به زمان (تیکسوتروپی) 123
4-14. خواص رئولوژیکی دینامیک 134
4-15. مدلسازی رهایش گلوکز در شرایط روده شبیه سازی شده با استفاده جدول جستجوی فازی 146
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 151
5-1. نتیجه گیری 151
5-2. پیشنهادات 154
منابع 156

فهرست شکل ها

شکل1-1. واکنش شیمیایی منجر به تولید نشاسته هیدروکسی پروپیله. 3
شکل 2-2. تولید نشاسته با اتصلات عرضی فسفاته با استفاده از POCl3. 4
شکل 3-1. منحنی استاندارد غلظت گلوکز در برابر جذب خوانده شده در طول موج 540 نانومتر 63
شکل 3-2. ساختار عمومی سیستم استنتاج فازی. 70
شکل 3-3. توابع عضویت مربوط به ورودی های (الف) حجم، (ب) غلظت، (ج) زمان هضم و خروجی رهایش گلوکز (د) 72
شکل 3-4. سیستم استنتاج ممدانی استفاده شده جهت تخمین میزان گلوکز رهایش یافته در شرایط روده شبیه سازی شده. 73
شکل4-1. محتوای رطوبت نمونه های نشاسته برحسب مرطوب. 79
شکل4-2. طیف سنجی FT-IR نمونه های A) نشاسته طبیعی گندم B) نشاسته فسفریله گندم با درجه جایگزینی 096/0 درصد. 80
شکل4-3. طیف سنجی FT-IR نمونه های A) نشاسته هیدروکسی پروپیله گندم با درجه جایگزینی 106/2 درصد B) نشاسته طبیعی گندم. 81
شکل 4-4. الگوی XRD بدست آمده برای A) نشاسته طبیعی، B) نشاسته هیدروکسی پروپیله و C) نشاسته فسفریله گندم. 83
شکل 4-5. قدرت تورم نشاسته های طبیعی و اصلاح شده در دماهای مختلف (غلظت 2 درصد). 85
شکل 4-6. میزان حلالیت نشاسته های طبیعی و اصلاح شده در دماهای مختلف (غلظت 2 درصد). 87
شکل 4-7. میزان شفافیت ژل نشاسته های طبیعی و اصلاح شده گندم (غلظت 1 درصد). 90
شکل 4-8. الگوی هیدرولیز آنزیمی درون شیشه ای ژل نشاسته ها (20 دقیقه حرارت دهی در دمای 100 درجه سانتیگراد) در دمای 37 درجه سانتیگراد برای 3 ساعت بر اساس روش انگلیست و همکاران (1992). 92
شکل 4-9. میزان رهایش گلوکز از نمونه های ژل نشاسته ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 8 درصد، حجم 5/7 میلی لیتر). 98
شکل 4-10. میزان رهایش گلوکز از نمونه های ژل نشاسته ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 8 درصد، حجم 15 میلی لیتر). 98
شکل 4-11. میزان رهایش گلوکز از نمونه های ژل نشاسته ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 12 درصد، حجم 5/7 میلی لیتر). 99
شکل 4-12. میزان رهایش گلوکز از نمونه های ژل نشاسته ها در شرایط هضم معده و روده شبیه سازی شده (غلظت 12 درصد، حجم 15 میلی لیتر). 99
شکل4-13. منحنی جریان نمونه های نشاسته پس از هضم در شرایط معده شبیه سازی شده. 105
شکل 4-14. منحنی جریان نمونه های نشاسته پس از هضم در شرایط روده شبیه سازی شده. 108
شکل 4-15. نمودار جریان نمونه های نشاسته (غلظت 8 درصد و دمای 37 درجه سانتیگراد) در شرایط (a) عدم حضور بزاق و (b) حضور بزاق. 111
شکل 4-16. نمودار جریان نمونه های نشاسته (غلظت 12 درصد و دمای 37 درجه سانتیگراد) در شرایط (a) عدم حضور بزاق و (b) حضور بزاق. 112
شکل 4-17. نمودار جریان نشاسته ها (غلظت 8 درصد، دمای 37 درجه سانتیگراد و تنش برشی 50 معکوس ثانیه) (a) بدون حضور و (b) در حضور بزاق 123
شکل 4-18. نمودار جریان نشاسته ها (غلظت 12 درصد، دمای 37 درجه سانتیگراد و تنش برشی 50 معکوس ثانیه) (a) بدون حضور و (b) در حضور بزاق 124
شکل 4-19. آزمون کرنش متغیر ژل 8 و 12 درصد نشاسته طبیعی (فرکانس 1 هرتز، دمای 25 درجه سانتیگراد). 135
شکل 4-20. آزمون کرنش متغیر ژل 8 و 12 درصد نشاسته فسفریله (فرکانس 1 هرتز، دمای 25 درجه سانتیگراد). 136
شکل4-21. آزمون کرنش متغیر ژل 8 و 12 درصد نشاسته هیدروکسی پروپیله (فرکانس 1 هرتز، دمای 25 درجه سانتیگراد). 136
شکل 4-22. آزمون فرکانس متغیر ژل 8 درصد ژل نشاسته ها (کرنش 5/0 درصد، دمای 25 درجه سانتیگراد). 140
شکل 4-23. آزمون فرکانس متغیر ژل 12 درصد ژل نشاسته ها (کرنش 5/0 درصد، دمای 25 درجه سانتیگراد). 141
شکل 4-24. اثر فرکانس بر ویسکوزیته کمپلکس نمونه های ژل نشاسته (غلظت 8 درصد، دما 25 درجه سانتیگراد). 144
شکل 4-25. اثر فرکانس بر ویسکوزیته کمپلکس نمونه های ژل نشاسته (غلظت 12 درصد، دما 25 درجه سانتیگراد). 144
شکل 4-26. پایگاه قوانین فازی تشکیل شده جهت مدلسازی. 147
شکل 4-27. بخش ناظر قوانین جهت تخمین میزان خروجی داده های تست. 148

فهرست جدول ها

جدول4-1. تابعیت دمایی (انرژی فعالسازی) قدرت تورم انواع نشاسته های گندم بر اساس مدل آرینیوس-ایرینگ 86
جدول4-2. پارامتر های بدست آمده از معادله آرینیوس-ایرینگ جهت بررسی تغییرات حلالیت انواع نشاسته ها 90
جدول 4-3. طبقه بندی نشاسته های مختلف بر اساس قابلیت هضم اندازه گیری شده بر اساس روش انگلیست و همکاران (1992) 93
جدول 4-4. پارامتر های معادله 3-7 و مقادیر GI و HI بدست آمده برای نمونه ژل نشاسته های مختلف 97
جدول 4-5. معادله بهترین برازش بدست آمده از مدل خطی بر داده های رهایش گلوکز بدست آمده از هضم نشاسته های مختلف در شرایط معده شبیه سازی شده (SGC) 101
جدول 4-6. معادله بهترین برازش بدست آمده از مدل خطی بر داده های رهایش گلوکز بدست آمده از هضم نشاسته های مختلف در شرایط روده شبیه سازی شده (SIC) 103
جدول 4-7. پارامتر های رئولوژیکی نمونه های نشاسته هضم شده در شرایط معده شبیه سازی شده و بدون هضم با استفاده از مدل قانون توان 107
جدول 4-8. پارامتر های رئولوژیکی نمونه های نشاسته هضم شده در شرایط روده شبیه سازی شده با استفاده از مدل قانون توان 109
جدول 4-9. پارامتر های مدل قانون توان بدست آمده برای نمونه های نشاسته در شرایط حضور و عدم حضور بزاق (دمای 37 درجه سانتیگراد) 115
جدول 4-10. میانگین مجذورات برای پارامتر های مدل های هرشل-بالکلی و سیسکو با استفاده از داده های ویسکوزیته برشی و تنش برشی مربوط به انواع نشاسته ها 117
جدول 4-11. پارامتر های مدل هرشل- بالکلی بدست آمده برای نمونه های نشاسته در شرایط حضور و عدم حضور بزاق (دمای 37 درجه سانتیگراد) 118
جدول 4-12. پارامتر های مدل سیسکو بدست آمده برای نمونه های نشاسته در شرایط حضور و عدم حضور بزاق (دمای 37 درجه سانتیگراد) 119
جدول 4-13. پارامتر های مدل بینگهام بدست آمده برای نمونه های نشاسته در شرایط حضور و عدم حضور بزاق (دمای 37 درجه سانتیگراد) 120
جدول 4-14. اثر زمان اعمال تنش برشی (50 معکوس ثانیه) بر روی ویسکوزیته ظاهری نمونه های نشاسته در حضور بزاق (دمای 37 درجه سانتیگراد) 126
جدول 4-15. میانگین مجذورات برای پارامتر های مدل های کنتیک ساختار درجه دو، کاهش تنش درجه یک و ولتمن با استفاده از داده های ویسکوزیته برشی و تنش برشی مربوط به انواع نشاسته ها 128
جدول 4-16. پارامتر های مدل کنتیک ساختار درجه دو بدست آمده برای نمونه های نشاسته در شرایط حضور و عدم حضور بزاق (دمای 37 درجه سانتیگراد و تنش برشی 50 معکوس ثانیه) 129
جدول 4-17. پارامتر های مدل شکست تنش درجه یک بدست آمده برای نمونه های نشاسته در شرایط حضور و عدم حضور بزاق (دمای 37 درجه سانتیگراد و تنش برشی 50 معکوس ثانیه) 131
جدول 4-18. پارامتر های مدل ولتمن بدست آمده برای نمونه های نشاسته در شرایط حضور و عدم حضور بزاق (دمای 37 درجه سانتیگراد و تنش برشی 50 معکوس ثانیه) 133
جدول 4-19. قدرت ساختار (G’LVE)، حد مقدار کرنش (γL)، مقدار تانژانت افت در محدوده خطی ویسکوالاستیک (Tan δLVE)، تنش تسلیم در محدوده LVE (τy)، تنش نقطه جریان (τf) مربوط به مدول Gf (G’=G″:Gf) (غلظت 8 و 12 درصد، دمای 25 درجه سانتیگراد و فرکانس 1 هرتز) 139
جدول 4-20. مدول ذخیره (G’)، مدول افت (G″)، و ویسکوزیته کمپلکس (*η) نمونه های ژل نشاسته ها در دو غلظت 8 و 12 درصد (دمای 25 درجه سانتیگراد، فرکانس 1 هرتز) 142
جدول4-21. پارامترهای معادله توانی برای مدول های ذخیره و افت نمونه های ژل نشاسته در غلظت های مختلف (دمای 25 درجه سانتیگراد و کرنش 5/0 درصد) 146
جدول 4-22. کارایی مدلسازی صورت گرفته بر اساس جدول جستجوی فازی جهت تخمین میزان گلوکز رهایش یافته در شرایط روده شبیه سازی شده 149

فهرست علامتها و اختصارها
معادل فارسی
معادل انگلیسی
علامت
درجه جایگزینی
Degree of substitution
DS
گرماسنجی افتراقی
Differential scanning chromatography
DSC
انرژی فعالسازی
Activation energy
Ea
طیف سنجی مادون قرمز
Fourier transform infrared spectroscopy
FT-IR
مدول ذخیره
Storage modulus
G’
مدول افت
Loss modulus
G″
اندیس قند خون
Glycemic index
GI
اندیس هیدرولیز
Hydrolysis index
HI
ضریب قوام
Consistency coeffficient
k
ناحیه خطی ویسکوالاستیسیته
Linear viscoelastic region
LVR
شاخص رفتار جریان
Flow behavior index
n
نشاسته با قابلیت هضم سریع
Rapidly digestible starch
RDS
نشاسته مقاوم
Resistant strach
RS
نشاسته با قابلیت هضم آهسته
Slowly digestible starch
SDS
قدرت تورم
Swelling power
SP
سدیم تری متافسفات
Sodium trimetaphosphate
STMP
سدیم تری پلی فسفات
Sodium tripolyphosphate
STPP
تانژانت افت
Loss tangent
Tan δ
افتراق اشعه ایکس
X-ray diffractometry
XRD
آلفا
Alpha
α
بتا
Beta
β
گاما
Gama
γ
ویسکوزیته ظاهری
Apparent viscosity
η
ویسکوزیته کمپلکس
Complex viscosity
η*

فصل اول: مقـدمـه

هیچ کس واقعاً نمی داند که از چه مدت قبل انسان به بافت غذا اهمیت می داده است، اگر چه به نظر می رسد برای اولین بار پرداختن به بافت غذا از اواسط قرن گذشته آغاز شده باشد. البته پر واضح است که تحقیقات صورت گرفته در آن زمان نسبت به تحقیقات امروزی دارای نتایج ضعیف تری بوده است. از جمله آزمایشات مربوط به بافت غذا در قرن گذشته شامل آزمایشات اثر خواص فیزیکی غذا نظیر دانسیته، ویسکوزیته و کشش سطحی بر احساسات درک شده در دهان بوده است. پس از آن تحقیقات زیادی توسط دانشمندان انجام شد که موضوع بافت غذا در آن ها مورد بحث

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت Next Entries پایان نامه درمورد شبیه سازی، منطق فازی، مدلسازی ریاضی، مدل شبیه ساز