دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دادگاه صالح، قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

رض قوانین و شرایط تحقق آن………………………………………….6
گفتار اول- تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………….6
گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین…………………………………………………………….6
الف- وجود عامل بیگانه…………………………………………………………………………………7
ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی)………………………………….7
ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)………………………………………………………..8
مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی………………………………………………………………………………………………………10
گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی…………………………………………………………….10
گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری………………………………………………………..12
الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری…………………………………………………………12
ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری…………………………………………………………..13

فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….17
مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح…………………………………………………………21
گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی……………………………………………….25
الف- اقامتگاه حقیقی……………………………………………………………………………………25
ب- اقامتگاه انتخابی……………………………………………………………………………………..26
گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی……………………………………………..27
گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند……………..29
مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح……………………………………………….31
گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون………………………………………………………………31
الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی)………………………..32
ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی………………………………………………..33
ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل………………………………………………………….36
د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث………………………………….39
ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه………………………………………………..40
و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری………………………………………….46
ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل……………………………………………49
گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح……………………………………………………………………51
الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان……………………………………………………..51
1-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد…………………………………………………………………….51
2- تعدد خواندگان……………………………………………………………………………………..53
ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت………………………………………………..55
ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده……………………….60
1-فرض اول: ایراد به صلاحیت……………………………………………………………………..60
2-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت………………………………………………………………..62
3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه…………………………………………………….63
گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………..64
الف- دعاوی مصرف کننده…………………………………………………………………………..64
ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری…………………………………………………67
ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری………………………………………………….70
نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….74

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..77
مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری………………….79
گفتار اول – روش های حل تعارض ………………………………………………………………79
الف- روش اصولی………………………………………………………………………………………79
ب – روش حقوقی ……………………………………………………………………………………..82
ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ………………………………………………………………..82
گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری……………………………..84
الف-دسته های ارتباط………………………………………………………………………………….84
ب-توصیف………………………………………………………………………………………………..85
1-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری………………………………………………………………86
2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری…………………………………………………86
مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری……………………………………………………………88
گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن……………………………………………..88
الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………..88
ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………………89
گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری…………………90
مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….93
گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی………………….93
الف- قانون منتخب طرفین…………………………………………………………………………….94
ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………..96
گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری………………………………………………………………………………………98
الف- قراردادهای ساده………………………………………………………………………………..99
ب – قراردادهای پیچیده …………………………………………………………………………….100
1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق……………………………………………………….100
2- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده…………………………………………………..102
3- قانون کشور حمایت کننده……………………………………………………………………..103
مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق
بین الملل خصوصی ایران……………………………………………………………………………108
گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………….108
الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است……….109
ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر……………..112
گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………………………………………………………………………………113
الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره
بودن……………………………………………………………………………………………………….113
ب – نظم عمومی……………………………………………………………………………………..115
گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض….116
نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………….119
مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………120
گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری.123
گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………125
گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور
مختلف…………………………………………………………………………………………………….127
الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه………………………………………………………………128
ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………131
ج- نظریه ی تلفیقی……………………………………………………………………………………134
مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..136
گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران…………………………………………………………………………………138
الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دانه های روغنی، اکسیداسیون، آلودگی محیط زیست، نام گذاری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تعارض قوانین، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت