منبع پایان نامه ارشد درمورد استان خراسان جنوبی، خراسان جنوبی، استان خراسان، استان اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

ب موجود در عناب…………………………………………………….. 36
1-28 عوامل موثر در اكسيداسيون چربيها و روغنها : 36
1-28-1 تركيب اسيد چرب : 36
1-28-2 حرارت: 36
1-28-3 اكسيژن : 37
1-28-4 رطوبت : 37
1-28-5 كاتاليزورها : 37
1-28-6 نور : 37
1-28-7 آنزيم ها : 37
1-29 اهميت چربيها : 37
1-29-1 ويژگي هاي فيزيكي چربيها : 38
1-29-2 مراحل كريستاليزاسيون : 39
1-29-3 هسته گذاري : 39
1-29-4 سه شكل پلي مورفيكي مهم توسط سيستم هاي چربي : 40
1-29-5 بافت چربيها : 41
1-29-6 دو روش قديمي براي تعيين ميزان چربي جامد : 41
1-29-7 امولسيون هاي غذايي : 42
1-29-8 تقسيم بندي امولسيفايرها : 43
1-29-9 نحوه تشكيل امولسيونها : 44
1-29-10 نيروهاي موثر در تشكيل و پايداري امولسيونها : 44
1-29-10-1 نيروهاي الكتروستاتيك حد فاصل دو لايه : 44
1-29-10-2 نيروهاي واندروالس : 44
1-29-10-3 واكنش هاي ناشي از حضور پليمرها : 44
1-29-10-4 واكنش هاي هيدروفوبيك : 45
1-29-10-5 نيروهاي دافعه حاصل از هيدراته شدن : 45
1-29-11 مكانيسم هاي مربوط به ثبات و پايداري امولسيونها : 45
1-29-11-1 پايداري الكترواستاتيكي : 45
1-29-11-2 پايداري توسط ماكرومولكولها : 45
1-29-11-3 پايداري امولسيونها به وسيله ذرات جامد : 45
1-29-11-4 پايداري از طريق افزايش ويسكوزيته : 45
1-29-12 نقش هاي امولسيفايرها : 46
1-30 روغن : 46
1-30-1 وضعيت تغذيه اي روغن ها : 46
1-30-2 روغن هاي خوراكي : 47
1-30-3 روغن هاي نباتي : 48
1-30-4 منبع روغن نباتي : 48
1-30-5 دانه هاي روغني : 48
1-30-6 اجزا موجود در روغن ها : 48
1-30-6-1 فسفوليپيدها : 48
1-30-6-2 تركيبات غير صابوني شونده : 49
1-30-6-3 استرول ها : 49
1-30-6-4 توكوفرول ها : 49
1-30-7 فرآيند استخراج روغن : 49
1-30-7-1 روش هاي استخراج روغن از دانه ها و ميوه هاي روغني : 51
1-30-8 پالايش روغن ها و چربي ها : 53
1-30-8-1مراحل پالايش روغن خام : 53
1-30-8-2 صمغ گيري : 53
1-30-8-3 تصفيه فيزيكي : 53
1-30-8-4 تصفيه قليايي : 53
1-30-8-5 خنثي سازي : 53
1-30-8-6 بي رنگ كردن : 53
1-30-9 روش هاي نوين استخراج روغن : 54
1-30-10 دستگاه سانتريفيوژ و دكانتور : 54
1-30-11 روش سينولا : 56
1-30-12 توضيح نحوه استخراج روغن : 57
1-30-12-1 استخراج روغن از دانه هاي آماده شده روغني به سه طريق : 57
1-30-12-2استخراج روغن با حلال : 58
1-30-12-3 متغيرهاي قابل كنترل در استخراج : 58
1-30-12-4 روش هاي استحصال روغن توسط حلال : 58
1-30-13 روشي ديگر براي روغن كشي از ميوه ها : 59
1-30-13-1 روغن كشي به روش پرس سرد – استخراج سرد : 61
1-30-13-2 تاثيرات كلان اقتصادي روش هاي روغن كشي متداول قديمي: 62
1-30-13-3 روش سرد در مقايسه با روش هاي موجود گرم : 63
1-30-14 روش پرس هاي گرم و استخراج مانده روغن با حلال : 63
1-30-15 روش cold – pressing : 65
1-30-15-1 كاربردها : 66
1-30-15-2 تهيه روغن هاي گياهي به روش كلد پرس : 67
1-30-16 سوكسله چيست ؟ 68
1-30-16-1 استخراج مداوم به وسيله سوكسله : 69
1-30-16-2 تئوري آزمايش : 70
1-30-16-3 مراحل آزمايش : 70
فصل دوم :مروري بر مطالعات پيشين
فصل سوم :موادو روشها
3-1 آماده سازي مواداوليه : 89
3-2 موادشيميايي : 89
3-3 وسايل و تجهيزات : 90
3-4 استخراج روغن: 91
3-5 تجزيه شيميايي هسته عناب : 91
3-5-1 اندازه گيري رطوبت و ماده خشك : 92
3-5-2 اندازه گيري خاكستر : 92
3-5-3 اندازه گيري درصد پروتئين : 92
3-5-4 اندازه گيري درصد فيبرخام : 92
3-6 تعين ميزان وتركيب اسيدهاي چرب : 93
3-7تعيين انديس پراكسيد : 93
3-7-1 معرف ها وحلال : 94
3-7-2 روش كار : 94
3-8 تعيين انديس يدي : 95
3-8-1 روش اجراي آزمون : 96
3-9 زمان پايداري روغن در برابر اكسيداسيون : 96
3-9-1 آزمون تندي روغن ها (رنسيديتي ): 97
3-10تعيين انديس اسيدي : 97
3-11تعيين رنگ : 98
3-12 تعيين ميزان فسفر و فسفو ليپيدها : 98
3-13 تعيين ميزان تركيبات غير صابوني شونده : 98
3-13-1 تعيين مواد غير قابل صابوني شدن روغن ها : 99
3-13-2 روش كار : 99
3-14 تعيين ميزان كل استرول ها و توكوفرول ها : 99
3-15 تعيين ميزان مس و آهن : 99
3-15-1 عملكرد مس : 99
3-16 اندازه گيري ضريب شكست : 100
3-17 استخراج روغن از هسته عناب : 100
3-17-1 مراحل آزمايش : 101
3-17-2 تعيين راندمان درصد استخراج روغن هسته عناب : 103
3-18جداسازي و شناسايي اجزاي روغن : 103
3-18-1 مشخصات و برنامه دماي دستگاهGC 104
3-18-2 دماهاي ستون و برنامه دمايي : 104
3-18-3 مشخصات دستگاهي : 105
3-19 تجزيه و تحليل آماري : 107
فصل چهارم : نتايج و بحث
4-1 مقايسه ميزان درصد بازده استخراج روغن هسته عناب در سه تكرار : 109
4-2 مقايسه ميزان اسيدهاي چرب: 109
4-3 مقايسه ميزان انديس يدي: 114
4-4 بررسي ضريب شكست روغن: 115
4-5 بررسي پايداري اكسيداسيون چربي توسط دستگاه رنسيمت : 116
4-6 مقايسه رنگ هاي بدست آمده توسط دستگاه لاويباند از روغن هسته عناب : 118
4-7 مقايسه انديس اسيدي: 121
4-8 مقايسه انديس پراكسيد: 122
4-9 مقايسه مواد غير صابوني شونده: 123
4-10 مقايسه ميزان كل استرول: 124
4-11 مقايسه ميزان توكوفرول: 125
4-12 مقايسه ميزان آهن: 126
4-13 بررسي ميزان مس: 127
4-14 مقايسه اندازه گيري ميزان فسفوليپيد: 128
4-15 آزمون هاي شيميايي هسته عناب : 129
4-15-1 آزمون اندازه گيري ميزان خاكستر : 129
4-15-2 آزمون اندازه گيري ميزان پروتئين هسته : 129
4-15-3 آزمون اندازه گيري ميزان فيبرخام : 129
4-15-4 آزمون اندازه گيري ميزانرطوبت : 129
4-15-5 اندازه گيري ميزان درصد ماده خشك : 130
فصل پنجم : نتيجه گيري
نتيجه گيري : 132
پيشنهادات : 132
منابع فارسي : 133
منابع غير فارسي : 135
چكيده لاتين : 139

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1 آمار سطح زیر کشت عناب در استان خراسان جنوبی 20
جدول 3-1 شناسايي وسايل و تجهيزات 90
جدول 3-2 شناسايي درصد تركيبات اسيدهاي چرب روغن هسته عناب 107
جدول 4-1 مقايسه ميزان درصد بازده روغن هسته عناب درسه تكرار 109
جول 4-2 شناسايي ميزان درصد پروفايل اسيدهاي چرب حاصل از روغن عناب 113
جدول 4-3 مقايسه ميزان انديس يدي 115
جدول 4-4 مقايسه ميزان ضريب شكست 116
جدول 4-5 مقايسه ميزان پايداري اكسيداسيون روغن 117
جدول 4-6 مقايسه ميزان رنگهاي بدست آمده از روغن هسته عناب 119
جدول 4-7 مقايسه ميزان انديس اسيدي 122
جدول 4-8 مقايسه ميزان انديس پراكسيد 123
جدول 4-9 مقايسه ميزان مواد غير صابوني شونده 124
جدول 4-10 مقايسه ميزان كل استرولها در روغن هسته عناب 125
جدول 4-11 مقايسه ميزان توكوفرولها در روغن هسته عناب 126
جدول 4-12 مقايسه ميزان آهن 127
جدول 4-13 مقايسه ميزان مس 127
جدول 4-14 مقايسه ميزان فسفوليپيد 128
جدول 4-15 آناليز شيميايي هسته عناب 130

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1 نتيجه حاصل از دستگاه كروماتوگرافي گازي 106
نمودار 4-1 درصد روغن هسته عناب 109
نمودار 4-2 پروفايل اسيدهاي چرب 114
نمودار 4-3 مقادير ضريب شكست 116
نمودار 4-4 پايداري اكسيداسيون روغن 118
نمودار 4-5 شناسايي رنگ زرد 119
نمودار 4-6 شناسايي رنگ قرمز 120
نمودار 4-6 شناسايي رنگ آبی 121
نمودار 4-7 شناسايي انديس اسيدي 122
نمودار 4-8 شناسايي انديس پراكسيد 123
نمودار 4-9 شناسايي موادغير صابوني شونده 124
نمودار 4-10 شناسايي كل استرول 125
نمودار 4-11 توكوفرول ها 126
نمودار 4-12 شناسايي آهن در روغن هسته عناب 127
نمودار 4-13 شناسايي مس در روغن هسته عناب 128
نمودار 4-14شناسايي فسفوليپيدها 129

فهرست شكل ها
عنوان صفحه شكل 1-1 عناب………………………………………………………………………………………….. 6
شكل 1-2 ميوه عناب وهسته عناب 7
شكل 1-3تيره عناب 7
شكل 1-4 گياه عناب 8
شكل 1-5 گياه عناب 9
شكل 1-6 باغات عناب 10
شكل 1-7 درختان عناب 20
شكل 1-8 مصرف خوراكي ميوه عناب 24
شكل 1-9 مرباي عناب 25
شكل 1-10 چاي عناب 25
شكل 1-11 آبنبات عناب 25
شكل 1-12 چاي عناب در چين 25
شكل 1-13 عناب خشك شده 25
شكل 1-14 روغن كشي به روش سرد 62
شكل 1-15 تصوير شماتيك از روش استخراج سرد 65
شكل 1-16 روغن دارويي 66
شكل 1-17 روغن 67
شكل 1-18 قسمتهاي مختلف سوكسله 69
شكل 1-19 سوكسله 69
شكل 3-1 دستگاه رفركتومتر 90
شكل 3-2 ترازوديجيتال 210 گرم با دقت0001/0 گرم 90
شكل 3-3 آون تحت خلا 91
شكل 3-4 دستگاه كروماتوگرافي گازي 91
شكل 3-5 دستگاه اسپكتوفتومتر 91
شكل 3-6 دستگاه لاويباند 98
شكل 3- 7 دستگاه اسپكتوفتومتر 98
شكل 3-8 دستگاه رفراكتومتر 100
شكل 3-9 مراحل روغن كشي از هسته عناب بوسيله سوكسله در آزمايشگاه 101
شكل 3-10 روغن بدست آمده از هسته عناب 101
شكل 3-11 اجزاي دستگاه كروماتوگرافي گازي 104
شكل 3-12 دستگاه كروماتوگرافي گازي 104

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 1-1 پراكندگي جغرافيايي گياه عناب در جهان 18

چكيده :
گونه عناب از گونه هاي بومي مناطق مختلف ايران است . ميوه اين گياه در مناطق مختلف ايران به طور سنتي مصرف ميشود. اين ميوه داراي خواص دارويي و خوراكي بسيار سودمندي است .حدود 30% وزن ميوه را هسته هاي آن تشكيل مي دهد .هسته اين ميوه به طور متوسط حاوي حدود 8/3 درصد روغن است . با توجه به دارا بودن خواص بسيار ارزشمند ميوه عناب ، هدف از اين تحقيق ارزشيابي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي هسته عناب موجود در منطقه استان اصفهان از نظر تركيب اسيدهاي چرب و پايداري نسبت به اكسيداسيون و سنجش ديگر تركيبات موجود در روغن هسته و همچنين آناليز شيميايي خود هسته روغن كشي شده مي باشد . مواد و روش ها : ميوه عناب پس از چيده شدن به آزمايشگاه منتقل شده و روغن هسته هاي آسياب شده به روش سوكسله استخراج گرديد. تركيب اسيدهاي چرب به روش كروماتوگرافي گازي و پايداري روغن حاصله توسط دستگاه رنسيمت تعيين گرديد. ونيز مواد موجود در روغن هسته مانند فسفو ليپيدها ، انديس يدي ،انديس اسيدي ، انديس پراكسيد ، مواد غير قابل صابوني شونده ، استرول ها ، توكوفرول ها و رنگ روغن هسته عناب ارزيابي شد. همچنين آناليز شيميايي شامل اندازه گيري مقدار خاكستر ، ماده خشك ، رطوبت ، روغن ، پروتئين و نيز فيبر خام بر روي بخش هسته روغن كشي شده انجام شد . نتيجه گيري : بررسي روغن هسته عناب توسط دستگاه كروماتو گرافي گازي نشان داد كه مقدار اسيدهاي چرب اشباع آن از اسيدهاي چرب غير اشباع بالاتر مي باشد. پس اين روغن اشباعيت بالايي دارد. پايداري اكسيداتيو روغن نشان داد كه روغن هسته عناب داراي پايداري بالا يعني38/2 ساعت در دماي 110 درجه سانتي گراد مي باشد. اين روغن از نظر كيفيت واكسيداسيون مانند روغن نارگيل است براي ساخت محصولات آرايشي و بهداشتي هم مناسب است .روغن هسته عناب با توجه به دارا بودن اسيدهاي چرب كوتاه زنجيره وپروفايل اسيدهاي چرب آن كه داراي اشباعيت بالا است ، مقاومت بسيار بالايي دارد و ناراحتي هاي قلبي عروقي ايجاد نمي كند و ميزا ن چربي بد را بالا نمي برد . پايداري اكسيداسيون روغن هسته عناب بالاست ، علت آن اشباعيت بالاي روغن است يعني اكسيداسيون خيلي كمي در روغن هسته عناب اتفاق افتاده است زيرا ميزان فسفوليپيد در روغن هسته عناب پايين است . پس مي توان نتيجه گرفت با توجه به ميزان متوسط توكوفرول ها يعني 12/22 %غالب اجزا اين روغن توكوفرول است كه زردي بيشتري به روغن مي دهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان 5/1، دقایق، فهمید، Surface3 Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، ترویج کشاورزی، توسعه کشاورزی، عوامل اجتماعی