پایان نامه با کلید واژگان (طوقه، نمای3D، cm)، 3D

دانلود پایان نامه ارشد

m5/1 قائم در تـــــراز +5 cm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

75
شکل 4-11. نمای3D surface گودال آب شســــتگی (طوقه با لبه cm5/0 مایل در تـــراز +5 cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
78
شکل 4-12. نمای 3D surface گـــودال آب شستگی (طوقه با لبه cm1 مایل در تـــراز +5 cm) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
81
شکل 4-13. نمای 3D surface گودال آب شستـــگی (طوقه با لبه cm5/1 مایل در تـــراز +5 cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
83
شکل 4-14. نمای3D surface گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز +2/5 cm) ………
86
شکل 4-15. نمای3D Wireframe گــــــــــــودال آب شستگی (طوقـــه بدون لبه در تراز +2/5 cm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
87
شکل 4-16. نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز +2/5 cm) …………………
87
شکل 4-17. نمای 3D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/0 قائم در تـراز +2/5 cm) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
89
شکل 4-18. نمای 3D Surface گــودال آب شســـــــتگی (طوقه با لبه cm1 قائم در تراز +2/5 cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
92
شکل 4-19. نمای3D surface گودال آب شـــــستگی (طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز +2/5 cm) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
94
شکل 4-20. نمای3D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز +2/5 cm) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
95
شکل 4-21. نمای3D surface گودال آب شستــــگی (طوقه با لبهcm 1 مایل در تراز +2/5 cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
98
شکل 4-22. نمای3D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز +2/5 cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

101
شکل 4-23. نمای 3D surface گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز cm 0) …………..
105
شکل 4-24. نمای 3D Wireframe گودال آب شســـــــــتگی (طـــــوقه بدون لبه در تــراز cm0)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
105
شکل 4-25. نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز cm0)…………………………….
106
شکل 4-26. نمای3D surface گودال آب شستـــــگی (طوقه با لبه cm5/0 قائم در تــراز cm0) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
109
شکل 4-27. نمای 3D surface گودال آب شســــتگی (طوقه با لبهcm1 قائم در تـــــراز cm0)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
111
شکل 4-28. نمای 3D surface گودال آب شســــتگی (طوقه با لبه cm5/1 قائم در تــراز cm0) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
113
شکل 4-29. نمای 3D surface گودال آب شستگی (طوقه با لـــبه cm5/0 مایل در تــراز cm0)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
116
شکل 4-30. نمای3D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لــبهcm1 مایل در تراز cm0) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
118
شکل 4-31. نمای3D surface گودال آب شــستگی (طوقه با لــبه cm5/1 مایــل در تراز cm0)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
121
شکل 4-32. نمای 3D surface گودال آب شســـــــتگی (طوقـــــه بـــــــدون لبـه در تــــــرازcm5/1-) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
125
شکل 4-33. نمای3D Wireframe گودال آب شســــــــــتگی (طوقـــــه بدون لـــــبه در تراز cm5/1-) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
126
شکل 4-34. نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز cm5/1-)…………………..
126
شکل 4-35. نمای 3D surface گودال آب شـــستگی (طـوقه با لبه cm5/0 قائم در تـــــراز cm5/1-)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
129
شکل 4-36. نمای3D surface گودال آب شســــتگی (طوقـه با لبه cm1 قائم در تـــــراز cm5/1-)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

131

شکل 4-37. نمای3D surface گودال آب شستـــــگی (طوقه با لبهcm5/1 قائم در تـــــراز cm5/1-)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

134
شکل 4-38. نمای3D surface گودال آب شســـتگی (طـوقه با لبه cm5/0 مایل در تـــــراز cm5/1-)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
136
شکل 4-39. نمای3D surface گودال آب شـــستگی (طـوقه با لبهcm 1 مایل در تـــــراز cm5/1-)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
139
شکل 4-40. نمای 3D Wireframe گودال آب شــستگی (طوقه با لبه cm5/1 مایل در تـراز cm5/1-) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
141
شکل 4-41. نمای 3D surface گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز -3 cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
146
شکل 4-42. نمای3D Wireframe گودال آب شســـــــــــــــتگی (طوقه بدون لبه در تـــــراز -3 cm)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
146
شکل 4-43. نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز -3 cm)……………………….
146
شکل 4-44. نمای3D Wireframe گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز -3 cm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
149
شکل 4-45. نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بــا لبه cm5/0 قائــــــم در تـــــــراز 3 cm -)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
150
شکل 4-46. نمای3D surface گـــــودال آب شستگی (طوقه با لبه cm1 قائم در تـــــراز -3 cm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
152
شکل 4-47. نمای واقعی گـــــــــــــودال آب شستگی (طوقه با لــبه cm5/1 قائـــــم در تراز -3 cm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
155
شکل 4-48. نمای3D Wireframe گودال آب شـــستگی (طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز -3 cm)

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد مدیریت مالی، زمان بندی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ..............................................................................................................................................، +2/5، cm1، پـــــــایه