تحقیق رایگان درمورد سازمان ملل متحد، قرن نوزدهم، سازمان ملل، نظام احسن

دانلود پایان نامه ارشد

رنسانس………………………………………………………………. 42
مكتب حقوق طبيعي…………………………………………………………………………………………………… 43
آلتوسيوس……………………………………………………………………………………………………………… 44
گروسيوس……………………………………………………………………………………………………………… 46
پوفندرف………………………………………………………………………………………………………………… 48
حقوق‌بشردرانديشه اصحاب قرارداد……………………………………………………………………………… 50
هابز………………………………………………………………………………………………………………………. 51
جان لاك………………………………………………………………………………………………………………….. 54
منتسکيو………………………………………………………………………………………………………………….. 57
ژان ژاك روسو………………………………………………………………………………………………………… 59
حقوق‌بشردرآرائ متفكران قرن نوزدهم……………………………………………………………………………… 62
كانت……………………………………………………………………………………………………………………….. 63
فصل سوم: تجلي حقوق‌بشر دراعلاميه‌ها وضمانت‌نامه هاي حقوقي…………………………………….. 69
انقلاب انگلستان (1688) ………………………………………………………………………………………………….. 70
انقلاب آمريكا (1776) …………………………………………………………………………………………………….. 71
انقلابفرانسه (1789) …………………………………………………………………………………………………….. 73
فصل چهارم: تحولات حقوق‌بشر در قرن بيستم………………………………………………………………….. 76
تشكيل سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………. 78
اعلاميه جهاني حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………….. 79
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي…… 81
نهادهاي فرعي بين‌المللي مدافع حقوق‌بشر………………………………………………………………………….. 83
جمع‌بندي………………………………………………………………………………………………………………………. 85

گفتار سوم: خاستگاه حقوق‌بشر اسلامي
فصل اول: حقوق‌بشر در رويكرد سنتي………………………………………………………………………………. 89
بررسي آراءآيت ‌الله ‌جوادي آملي……………………………………………………………………………………… 92
انسان‌شناسي و حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………… 93
محورهاي سه‌گانه انسان شناسي………………………………………………………………………………………… 93
هويت وجايگاه انسان……………………………………………………………………………………………………… 94
اعلاميه جهاني حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………… 94
انسان از شناخت خود ناتوان است……………………………………………………………………………………. 95
تعلق به ماده مانع از تدوين حقوق‌بشراست ……………………………………………………………………… 95
درمسائل اعتقادي نمي‌توان به علم و سيره عقلاء اكتفا نمود…………………………………………………. 96
انسان‌ها از خودمحوري و هواي نفس مصون نيستند ……………………………………………………………… 96
انسان نمي‌تواند معيار “نظام احسن”باشد ………………………………………………………………………….. 96
معرفت شناسي و حقوق‌بشر……………………………………………………………………………………………… 97
عقل و مسئله استنباط حقوق‌بشر……………………………………………………………………………………….. 98
بررسي آراء علامه محمدتقي جعفري………………………………………………………………………………. 100
جمـع‌بندي……………………………………………………………………………………………………………………. 104
فصل دوم: حقوق‌بشر در رويكرد مدرن …………………………………………………………………………….. 105
بررسي آراء مجتهدشبستري……………………………………………………………………………………………. 106
بررسي آراء محسن کديور………………………………………………………………………………………………. 111
بررسي آراء عبدالکريم سروش………………………………………………………………………………………… 115
جمع‌بندي……………………………………………………………………………………………………………………… 121
فصل سوم: حقوق‌بشر در قرآن و نهج‌البلاغه………………………………………………………………………. 124
اصول حقوق‌بشر در نهج‌البلاغه…………………………………………………………………………………………. 125
ماده اول………………………………………………………………………………………………………………………. 125
آزادگي بشر……………………………………………………………………………………………………………… 125
كرامت انسان………………………………………………………………………………………………………….. 126
تساوي حرمت………………………………………………………………………………………………………… 127
صلح …………………………………………………………………………………………………………………….. 127
ماده دوم….. …………………………………………………………………………………………………………………. 129
حقوق‌بشر……………………………………………………………………………………………………………… 129
تساوي حقوق. ………………………………………………………………………………………………………… 131
ماده سوم……………………………………………………………………………………………………………………… 132
حق حيات……………………………………………………………………………………………………………… 132
حق آزادي……………………………………………………………………………………………………………… 132
حق امنيت………………………………………………………………………………………………………………. 134
ماده چهارم…………………………………………………………………………………………………………………… 136
نفي بردگي……………………………………………………………………………………………………………… 136
ماده پنجم……………………………………………………………………………………………………………………… 139
نفي خشونت…………………………………………………………………………………………………………… 139
ماده ششم……………………………………………………………………………………………………………………… 142
شخصيت حقوقي انسان…………………………………………………………………………………………….. 142
ماده هفتم……………………………………………………………………………………………………………………… 144
عدالت…………………………………………………………………………………………………………………….. 144
نفي تبعيض……………………………………………………………………………………………………………… 147
نفي برتري جنسيتي(تبعيض جنسيتي)………………………………………………………………………….. 147
ماده هشتم…………………………………………………………………………………………………………………….. 148
حق دعاوي………………………………………………………………………………………………………………. 148
ماده نهم………………………………………………………………………………………………………………………… 150
نفي مجازات غير قانوني……………………………………………………………………………………………… 150
ماده دهم………………………………………………………………………………………………………………………. 151
تساوي در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ، نظري، عملياتي، مفاهيم Next Entries تحقیق رایگان درمورد نقض حقوق، حقوق انسان، جهان اسلام، اصل برائت