پایان نامه درباره محل سکونت، اوقات فراغت، شاخص های کیفیت، شاخص های کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

و سرکار خانم دکتر پروانه دانش
به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است!
به پاس قلب‌هاي بزرگشان که فريادرس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت مي‌گرايد!
و به پاس محبت هاي بي دريغ‌شان که هرگز فروکش نمي‌کند!

و در پايان، بر خود لازم مي‌دانم از همراهي، راهنمايي و مساعدت‌هاي بي‌دريغ، استاد ارجمندم جناب آقاي يوسف بيانلو سپاسگذاري نمايم.
خوش‌تر آن باشد که سر دلبران گفته آيد در حديث ديگران

“بررسي جامعه‌شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392”
چکيده
بيان مساله: با توجه به اينكه شناخت كيفيت زندگي خانوارها، يكي از موارد بسيار مهم در حوزه تعيين سبك زندگي كنشگران اجتماعي مي‌باشد، لذا پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسي جامعه‌شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوارهاي شهرستان زنجان مي‌باشد. در واقع سوال اصلي تحقيق اين بوده كه وضعيت كيفيت زندگي خانواده‌ها و خانوارهاي شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل و فاكتورهاي موثر در تغيير كيفيت زندگي در بين سرپرستان خانوارهاي شهر زنجان چيست؟
روش‌شناسي تحقيق: پژوهش حاضر به صورت روش كمي انجام گرديده و با استفاده از شيوه پيمايشي اجرا گرديده است كه ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماري اين تحقيق كليه سرپرستان خانوارهاي شهرستان زنجان مي‌باشد که طبق نتايج آخرين سرشماري انجام‌ يافته(در سال 1390) تعداد آنها 110943 خانوار بوده كه با استفاده از فرمول كوكران، 390 خانوار به عنوان جمعيت انتخاب گرديده و سرپرستان آنها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته‌اند.
به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها، از نرم افراز SPSS استفاده گرديده و جهت بررسي فرضيات تحقيق، بر اساس سطح سنجش متغيرهاي مورد بررسي از روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي همانند ضرايب همبستگي(اسپيرمن، پيرسون و … ) و آزمون‌هاي آماري پارامتريك( آزمون t، تحليل واريانس و … ) استفاده گرديده است.
يافته‌هاي تحقيق: بر اساس تحليل داده‌هاي جمع‌آوري‌شده، بين اغلب متغيرهاي زمينه‌اي(همانند سن، سواد، تاهل و … ) با متغير سبك زندگي و مولفه‌هاي آن رابطه معنادار وجود داشت. همچنين بين متغيرهاي اعتماد اجتماعي، كيفيت زندگي و سبك زندگي و مولفه‌هاي آن رابطه معناداري وجود داشت.
واژگان کليدي:
کيفيت زندگي، سبک زندگي فرهنگي، محصولات فرهنگي، اوقات فراغت، سرپرستان خانوار.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه ……….2
تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق……………………………………………. ……….4
ضرورت انجام تحقيق.. ……….9
هدف ها ……..12
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول: مرور پیشینیه پژوهشی ……..14
پيشينه خارجي ……..14
پيشينه داخلي ……..21
بخش دوم: مباني نظري تحقيق ……..26
رويکردهاي مختلف به مفهوم کيفيت زندگي ……..26
رويکرد پزشکي ……..27
تبيين هاي روان شناختي ……..28
رويکرد روان شناختي اجتماعي ……..29
رويکرد کنش متقابل ……..30
رويکرد جامعه شناختي ……..31
ديدگاه بوم شناسي ……..32
نظريه ي کنش اجتماعي پارسنز ……..36
نظريه هاي مکتب تضاد ……..39
مفهوم کيفيت زندگي از نگاه ساير نظريه پردازان ……..40
ريف و سينگر ……..40
فلاناگان ……..42
کالمن ……..42
گودمن……………. ……..43
زیمل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
تورشتاین وبلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
ماکس وبر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گافمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
جورج هربرت مید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………………..52
مصرف و سليقه فرهنگي نخبه‌گرايانه……………………………………………………………………………………………………………………………53
نظريه‌ي بورديو در مورد اوقات فراغت………………………………………………………………………………………………………………………..54 نظريه ي بورديو درباره مصرف فرهنگي……………………………………………………………………………………………………………………….55
اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
بخش سوم :چارچوب نظري……………. ……..57
شاخص های کیفیت زندگی بر اساس نظریه های مختلف………………………………………………………………………………………………58
متغيرهاي عيني ……..60
متغيرهاي ذهني ……..65
فرضيه ها ……..72
مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
فصل سوم: روش شناسي
روش تحقيق ……..75
ابزار گردآوري اطلاعات (تکنيک تحقيق) ……..76
شيوهي اجرا ……..76
سطح تحليل ……..77
واحد تحليل ……..78
قلمرو پژوهش ……..78
روش ها و تکنيک هاي آماري ……..78
تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم ……..79
تعريف نظري کيفيت زندگي و ابعاد آن ……..79
تعريف عملياتي کيفيت زندگي ……..80
تعريف متغيرهاي زمينه اي ……..85
شناسايي متغيرهاي تحقيق ……..87
فهرست مطالب
عنوان صفحه
جمعيت آماري و نمونه ……..87
نمونه گيري ……..88
حجم نمونه ……..88
شيوهي انتخاب نمونه ……..89
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………………………92
بخش سوم: آزمون فرضيه ها ……109
فرضيه اول: ……109
فرضيه دوم: ……114
فرضيه سوم: ……119
فرضيه چهارم: ……124
فرضيه پنجم: ……129
فرضيه ششم: ……131
فرضيه هفتم: ……133
فرضيه هشتم: ……133
بررسي و تحليل رگرسيون چندگانه: ……134
فصل پنجم: نتايج نهايي، پيشنهادها و محدوديتها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
بحث و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
محدوديت هاي پژوهش ……148
ارائه پيشنهادها….. ……149
منابع ……150

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره یک ابعاد عيني و ذهني کيفيت زندگي………………………………………………………………………………………………………67
جدول شماره دو عامل هاي کيفيت زندگي و مبناي نظري آنها……………………………………………………………………………………….68
جدول شماره 1 توزيع فراواني پاسخگويان براساس وضعيت سني آنها…………………………………………………………………………….92
جدول شماره 2 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت جنسي آنها……………………………………………………………………….93
جدول شماره 3 توزيع فراواني پاسخگويان براساس وضعيت تأهل آنها…………………………………………………………………………….94
جدول شماره 4 توزيع فراواني پاسخگويان براساس وضيت مالکيت مسکن آنها……………………………………………………………….95
جدول شماره 5 توزيع فراواني پاسخگويان براساس متراژ منزل محل سکونت آنها……………………………………………………………96
جدول شماره 6 توزيع فراواني پاسخگويان براساس ميزان تحصيلات آنها……………………………………………………………………….97
جدول شماره 7 توزيع فراواني پاسخگويان براساس ميزان تحصيلات همسر آنها……………………………………………………………….98
جدول شماره 8 توزيع فراواني پاسخگويان براساس وضعيت شغلي آنها…………………………………………………………………………..99
جدول شماره 9 توزيع فراواني پاسخگويان براساس وضعيت شغلي همسر آنها……………………………………………………………….100
جدول شماره 10 توزيع فراواني پاسخگويان براساس ميزان درآمد آنها…………………………………………………………………………..101
جدول شماره 11 توزيع فراواني پاسخگويان براساس ميزان درآمد همسر آنها………………………………………………………………….102
جدول شماره 12 توزيع فراواني پاسخگويان براساس طبقه اقتصادي – اجتماعي آنها……………………………………………………….103
جدول شماره 13 توزيع فراواني پاسخگويان براساس منطقه محل سکونت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دوره ی قاجار، عبدالفتاح، دوره صفوی، کریم خان زند Next Entries پایان نامه درباره محل سکونت، اوقات فراغت