منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، رقابت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

یرات یادگیری/ تجربه 61
2.3.4.2. استراتژی تمایز محصول 62
4.4.2. استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن 63
5.4.2. استراتژی تمرکز 64
6.4.2. جمع بندی مؤلفه های تعیین کننده رقابت پذیری سازمانی 65
5.2. نتیجه گیری 67

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1.3. مقدمه 69
2.3. معرفی متغیر های تعیین چابکی سازمانی 70
3.3. معرفی مؤلفه های های تعیین نابی 72
4.3. معرفی مؤلفه های تعیین رقابت پذیری 74
5.3. سئوالات و فرضیات پژوهش 76
6.3. روش تحقیق 76
7.3. جامعه آماري 77
8.3. حجم منطقی گروه نمونه 77
9.3. ابزار گردآوري داده ها 79
10.3. روش تجزیه و تحلیل 79
1.10.3. تحلیل عاملی 79
2.10.3. آزمون KMO و کرویت بارتلت ((Bartlett 82
3.10.3. جدول اشتراکات (Communalities) 83
4.10.3. جدول واریانس کل استخراج شده ((Total Variance Explained 83
5.10.3. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه 83
6.10.3.. چرخش دورانی و تفسیر 84
7.10.3. جدول ماتریس چرخش یافته(Rotated Component Matrix). 84
11.3. مدل یابی معادلات ساختاری 85
12.3. نوع پژوهش 86
13.3. روایی و پایایی ابزار پژوهش 87
14.3. نتیجه گیری 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1.4. مقدمه 95
2.4. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه چابکی 95
1.2.4. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) 99
2.2.4. جدول اشتراکات(Communalities) 100
3.2.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained) 100
4.2.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه 101
5.2.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix) 103
6.2.4. تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی 107
7.2.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی 109
8.2.4. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی 109
3.4. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه نابی 112
1.3.4. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) 115
2.3.4. جدول اشتراکات (Communalities) 116
3.3.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained) 116
4.3.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه 117
5.3.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix) 119
6.3.4. تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی 123
7.3.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی 125
8.3.4. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی 125
4.4. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه رقابت پذیری 129
1.4.4. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) 132
2.4.4. جدول اشتراکات (Communalities) 133
3.4.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained) 133
4.4.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه 134
5.4.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix) 136
6.4.4. تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای رقابت پذیری 140
7.4.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری 142
8.4.4. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری 142
5.4. دسته بندی متغیر های تحقیق 146
1.5.4. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett) 149
2.5.4. جدول اشتراکات (Communalities) 149
3.5.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained) 150
4.5.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix) 150
5.5.4. تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق 154
6.5.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق 156
7.5.4. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق 156
6.4. تعیین نوع ارتباط بین نابی-چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی.158
1.6.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق 162
2.6.4. تفسیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق 162
3.6.4. تشریح و بررسی ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری سازمانی 165
6.4. جمع بندی 169

فصل پنجم: نتیجه گیري
1.5. مقدمه 174
2.5. محدودیتهاي پژوهش 174
3.5. نتایج تحقیق 175
1.3.5. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی 176
2.3.5. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی 177
3.3.5. معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی 177
4.3.5. تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی 178
5.3.5. تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری 179
4.5. پیشنهادات 180
5.5. تحقیقات آینده 182
6.5. جمع بندی 183
فهرست منابع و مآخذ 208

فهرست جداول
جدول 1.2. برخی مزايا و منافع توليد ناب 25
جدول 2.2. حوزه ها و برنامه هاي بهبود نابی در 27 شرکت ناب 32
جدول 3.2. ابزارها و اصول نظام توليد ناب به نقل از مک لاچلين 33
جدول 4.2. طبقه بندی ابزارها و مؤلفه ها اصلی و فرعی توليد ناب 35
جدول 5.2. تعاریف و مفاهیم تولید چابک و چابکی 42
جدول 6.2. معيارهاي بيست گانه توليد چابك 49
جدول 1.3. متغیر های تعیین چابکی 71
جدول2.3. متغیر های تعیین نابی 73
جدول3.3. متغیر های تعیین رقابت پذیری 75
جدول 4.3. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های نابی 90
جدول 5.3. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های چابکی 91
جدول 6.3. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های رقابت پذیری 92
جدول 1.4. معرفی مؤلفه های چابکی 97
جدول 2.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیر های چابکی 99
جدول 3.4. جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیر های چابکی 102
جدول 4.4. جدول ماتریس چرخش یافته متغیر های چابکی 104
جدول5.4. دسته بندی سؤالات چابکی 105
جدول 6.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های چابکی 109
جدول 7.4. معرفی مؤلفه های نابی 113
جدول 8.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای نابی 115
جدول 9.4. جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای نابی 118
جدول 10.4.جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای نابی 120
جدول11.4. دسته بندی مؤلفه های نابی 121
جدول 12.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های نابی 125
جدول 13.4. معرفی مؤلفه های رقابت پذیری 130
جدول 14.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای رقابت پذیری 132
جدول 15.4. جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای رقابت پذیری 135
جدول 16.4. جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای رقابت پذیری 137
جدول17.4. دسته بندی مؤلفه های رقابت پذیری 138
جدول 18.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های رقابت پذیری 142
جدول 19.4. معرفی متغیر های فرعی 147
جدول 20.4. جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای فرعی 149
جدول 21.4. جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای فرعی 151
جدول22.4. دسته بندی متغیر های فرعی 152
جدول 23.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به تمامی متغیر های تحقیق 156
جدول 24.4. برونداد تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق 162
جدول 1.5. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی 176
جدول 2.5. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی 177
جدول 3.5. معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی 178

فهرست اشکال و نمودارها
شکل 1.2.مدل الماس پورتر 53
شکل 1.3. نمودار متغیر های تعیین چابکی 71
شکل2.3. نمودار متغیر های تعیین نابی 73
شکل3.3. نمودار متغیر های تعیین رقابت پذیری 75
نمودار 1.4. نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین چابکی 106
نمودار2.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی 108
نمودار 3.4. نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین نابی 122
نمودار4.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی 124
نمودار 5.4. نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین رقابت پذیری 139
نمودار 6.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری 141
نمودار 7.4. نمودار متغیر های تحقیق 153
نمودار 8.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای فرعی تحقیق 155
نمودار 9.4. نمودار تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق 161
نمودار 10.4. نمودار T-value مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق 164

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه

فرايند جهاني شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهاني و يکپارچگي بازارهاي جهاني، پيشرفتهاي سريع و بنيادين تکنولوژيک، پيشرفت هاي جديد در زمينه‌فناوري اطلاعات، افزايش تغييرات سريع در الگوهاي مصرف و تقاضا، تبيين کنترل هاي آلودگي محيط زيست و حفظ منابع انرژي، کمبود منابع و هزينه‌هاي بالاي آنها، چالشهايي هستند که بنگاه‌ها و صنايع مختلف در عرصة تجارت و فعاليتهاي اقتصادي با آن روبرو هستند و ادامة حيات آنها، منوط به تصميم گيري درست و به موقع در برابر اين تغييرات است. در اين ميان، فرايند جهاني شدن و گسترش بازارهاي مصرف و نيز افزايش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهميت بخشيدن به مفاهيمي مانند رقابت‌پذيري و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.اين امر موجب گرديده تا بنگاه‌ها، صنايع و کشورهاي مختلف در جهت ارتقاي رقابت‌پذيري خود به شناسايي عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقويت آنها تلاش کنند.
از سوی دیگر، از انجایی که طی توليد ناب زوايد و اتلاف های توليد انبوه حذف می گردد، در دهه 80، بسياری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنيا شروع به بکارگيری برنامه هايی کردند که به وسيله آن ها بتوانند بهره وری و کيفيت خود را بهبود بخشند((Cua & Colleagues, 2001)(White & Prybutok, 2001) (Mieir & Forrester, 2002). در سال 1990 ووماک2 و همکارانش از دانشگاه MIT با چاپ کتابی با عنوان« توليد ناب؛ ماشيني كه جهان را تغيير داد» توليد ناب را به عنوان تركيبي از مدل توليد سنتي فورد و مدل كنترل اجتماعي در محيط توليد ژاپني، به جامعه جهانی معرفی کردند(فرخ،1383) (Mieir & Forrester, 2002).
امروزه نيز عواملی همچون افزايش رقابت در بين شرکت ها، بهبود سرعت تغييرات و متلاطم بودن وضعيت تقاضای مشتريان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغيير باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نيز در حال تقويت شود. اين مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسيده و مشتريان کالاهايی را تقاضا می کنند که نيازهای مشخص آنها را ارضا نمايد(Suzaki, 2000)(Marin & Delgado, 2000)(Porter, 1990) (Bonavia & Marin, 2006). دانشمندان بسيار زيادی بر اين باور هستند که برای پوشش چنين بازارهايي ناب شدن 3يکی از الزامات اجتناب ناپذير و ضروری شرکت ها می باشد (Mieir & Forrester, 2002)(Womack & Colleagues,1990)،(Womack & Jones,1996)، (Krafcik, 1988)(Lee, 1996)(Macduffie, 1995)(Sohal & Egglestone, 1994)(Bonavia & Marin, 2006).
همچنین، از انجایی که یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و با توجه به رشد روز بروز این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

2.1. ضرورت و اهمیت تحقیق

هر شرکتی که در یک صنعت رقابت می‌کند دارای استراتژی رقابتی خواه آشکار یا ضمنی است. اهمیت خاصی که امروزه شرکت‌های مختلف برای تدوین استراتژی قائل هستند، مبین این عقیده است که در فرآیند آگاهانه تدوین استراتژی فواید ارزشمندی نهفته است. از جمله فواید این است که انتخاب استراتژی (اگر نتواند فعالیتهای بخشهای اجرایی را تضمین کند) حداقل به مدیران شرکت این اطمینان را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع سازمان ملل متحد، سازمان ملل، کار کودک، کارگران مهاجر Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رقابت پذیری، چابکی سازمانی، استان یزد، رقابت پذیری سازمانی