پایان نامه با واژه های کلیدی کتاب مقدس، معناشناسی، گونه شناسی، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

2-تاویل به پیامبر و اهل بیت( ع) 78
3-انکار یهود دلیل تغییر احکام 79
4-بشارت به پیامبر آخر الزمان 81
5-شک در قتل عیسی 86
6-تایید تورات توسط انجیل 89
7- رد باورهای نصاری 89
8-مذمت احبار و رهبان 91
9-سنت تشکیک در صدق گفتار فرستادگان خدا 92
10-آخرت شناسی و حاکمیت مومنان بر زمین 94
11-غیبدانی و غیب گویی پیامبران 95
12- عهد بنی اسرائیل با خدا 97
13- تابوت عهد 101
14-1 روزه در آئین یهود 101
14-1-1 روزه‌های واجب 102
14-1-2 روزه‏های مستحب 103
14-1-3-آداب و شرایط روزه 104
14-2 آیین مسیحیت 104
14-2-1 روزه‌های مرسوم کاتولیک‌ها 105
14-2-2روزه در میان ارتدکس‌ها 106
14-2-3 روزه در میان پروتستان‌ها 106
14-3-روزه در میان مومون‌ها 106
جمع بندی و نتیجه گیری 108
منابع 110

فصل اول:
کلیات

مقدمه
مسیحیت و اسلام از لحاظ پیروان در شمار بزرگترین ادیان هستند. در این دو دین تمامی فرق و مذاهب از گذشته تا به امروز سعی در نمایش حقانیت خود داشته اند و در این مسیر مهمترین ابزار اثبات حقانیت از خلال کتاب مقدس و متون دینی بوده است. نقش پر رنگ کتاب مقدس در هر دینی بر کسی پوشیده نیست و به بیانی جامع میتوان مدعی شد که کتاب مقدس ستون محوری خیمه هر دینی است.
بنابر این، تحقیق در زمینه کتب مقدس و مفاهیم مورد استفاده در این کتب از اهمیت بسزایی برخوردارند. این نکته وقتی دارای اهمیتی دوچندان میگردد که دین پژوهان واژه یا مفهومی مشترک را در چند کتاب مقدس مشاهده کنند. زیرا این مساله این سوال را در اذهان میپروراند که با وجود مفاهیم مشترک حقانیت از آنِ کیست؟ و یا اینکه چگونه دو یا چند متن مقدس که هر کدام مدعی هستند که منحصرا از سوی خدا آمدهاند با دیگر متون مشابهت دارند؟ با توجه به این مساله یافتن موارد و مفاهیم مشابه در این کتب و نیز واکاوی و بررسی معانی آنها امری مطلوب و بلکه مورد نیاز است.
علاوه بر اینکه تحقیق در این زمینه راه را بروی تکرار جنگهای صلیبی و برخوردهایی از این دست قطعا بسته و یا ناهموار میکند. از سویی دیگر برای گفتگوهایی مانند گفتگوی تمدنها و ادیان، اساسیترین نیاز، شناخت ادیان از مفاهیم مورد بحث و چالشیای است که بکار میبرند.
1- بیان مساله
این امر مسلمی است که پژوهشهای کاربردی مسالهمدار هستند، بدین معنی که تمام فرایند پژوهش از اولین گامهای مشاهده تا آخرین مراحل نتیجهگیری میباید حول محور یک یا چند مساله دور بزند. بنابر این روشن کردن مساله در یک تحقیق علمی کاربردی یکی از ضروری ترین و اولین گامهای پژوهش است. اگر مساله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از جمله جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری دچار اشکالات و نواقصی خواهند شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مساله است. بنابر این شاید اغراق نباشد که بعضی محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله معادل نیمی از فعالیتهای پژوهشی است.1
این پژوهش نیز یک تحقیق مسالهمحور کاربردی است که درصدد واکاوی و کنکاش در «ارجاعات قرآن به عهدین» در قرآن بوده و مورد استفاده پژوهشگران ادیان و حوزههای علمیه اسلامی و مسیحی می‌باشد.
با توجه به اینکه بیشتر آراء مفسرین که ذیل آیات مربوط به «ارجاعات قرآن به عهدین» در قرآن در تفاسیر مختلف شیعی و سنی طرح شدهاند مبتنی بر ظنیات بوده و بدون بررسی کتاب مقدس یهودی و مسیحی است، و تشتت آراء مفسرین مسیحی در معناشناسی و ریشهیابی ارجاعات موجود، و نیز موجود نبودن یک بررسی تطبیقی در این زمینه، پژوهشگر درصدد بررسی این مساله برآمد که ارجاع قرآن به عهدین به چه معناست، در قرآن به لحاظ مصداقی چند دسته ارجاع به عهدین وجود دارد و چه ربط و نسبتی بین عهدین مذکور در قرآن و عهدین مورد نظر مسیحیان و یهودیان وجود دارد؟
2- اهمیت موضوع
علیرغم ریشهدار بودن بحثها و گفتگوهای ادیانی، مفسرین قرآن از گذشته تا به امروز با مصادیق و مفاهیمی از این دست که چالش‌های بزرگی را پیش روی دین پژوهان قرار داده، به سادگی برخورد داشتهاند و در طول تاریخ، جز موارد اندکی، درصدد حل چالشهای موجود بر نیامدهاند.
این در حالی است که یکی از کلیدیترین مفاهیم در قرآن همین مفهوم عهدین بوده و در آن ارجاعات فراوانی به عهدین به چشم می‌خورد. این ارتباط وثیق میان قرآن و عهدین در طول تاریخ هماره موجب بحث و بررسیهایی شده و نحوه ارتباط قرآن با این کتب را به چالش کشیده است.
آراء مفسرین اسلامی که در این زمینه اندکی تامل کردهاند نیز، هرگز قدمی رو به جلو بشمار نیامده است و مساله را همچنان بدون پاسخ رها کرده است. بنابر این به نظر میرسد که وجود پژوهشی از این دست برای بررسی ریشهای این مساله ضروری است، بلکه گرهی از این موضوع مبهم بگشاید.
البته درباره عهدین و ریشههای زبانشناختی، فلسفی و الهیاتی آن بویژه در منابع انگلیسی و لاتین به وفور پرداخته شده است. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه در منابع فارسی جای خالی این پژوهش احساس میشود؛ بویژه اینکه بررسیهای صورت گرفته همگی یا بیشترشان با دو نگاه درون دینی و یا برون دینی صورت گرفتهاند. پژوهشهای درون دینی صورت گرفته نیز با پس زمینههای مسیحی انجام شده است.
آنچه سبب پرداختن به این مفهوم در میان الهیدانان، مورخان و فلاسفه گشته، بیشتر ارائه مصداق و نیز مفهوم نوینی است که این عبارت با برداشتهای متالهین مسیحی جلوه آن شد. بسیاری از الهیدانان از گذشته تا به امروز بر این باور بودند که این ارتباط گویای نوعی وابستگی قرآن به این کتب است. برخی دیگر نیز معتقدند که قرآن در این گونه از روایات خود با هدف کلی خود که همانا هدایت بوده، توجه نموده است.
اما آنچه بر مزیت پژوهش حاضر میافزاید، علاوه بر فقدان پژوهشی اینچنینی در زبان فارسی، بررسی معناشناسانه ارجاعات در قرآن است. زیرا قرآن در موارد زیادی به کتب مقدس عهد قدیم و عهد جدید ارجاع داده است و با یک بررسی معناشناسانه میتوان به تفصیل و با دقت محققانه گونههای استفاده قرآن از عهدین و ارجاعاتش را دسته بندی نمود و آن را در مسیر کلی هدایت قرآن تبیین نمود.
علاوه بر این، اینکه قرآن در میان پیامبرانی که از آنها یاد میکند صرفا به عهدین ارجاعات فراوانی داشته است، بسیاری از اذهان را به این سمت معطوف کرده که: آیا قرآن نیز موید دیدگاه مسیحی و کتاب مقدسی درباره کتاب مقدس و حجیت آن است؟ این سوال و سوالاتی از این دست نشانگر اهمیت بیش از پیش بررسی حاضر است.
باید دانست که در این مسیردشواریهایی نیز وجود دارد مثل اینکه این پژوهش در نوع خود از معدود آثاری است که با رویکرد معناشناختی به مطالعه ارجاعات قرآن به عهدین میپردازد. در نتیجه دست کم در استفاده از منابع تحقیقی اسلامی ممکن است فقدان‌هایی رخ دهد که این مشکل پژوهشگر در پرداختن به مساله اش را دشوارتر خواهد ساخت. علاوه بر این باید در نظر داشت که بیشتر آثاری که در این زمینه تالیف شدهاند، از پیشداوری مصون نماندهاند و استخراج موادی که مطابق با اصول و مبانی پژوهش منصفانه است، بر دشواری کار خواهد افزود.
3- اهداف تحقیق
پس از انجام تحقیق فوق انتظار میرود که گرهی از ابهامات پرشمار پیرامون ارجاعات موجود در قرآن گشوده شود و مسیر را برای دینپژوهان دیگر و بویژه مفسرین اسلامی هموارتر سازد. در حقیقت از نگاه علمی هدف مهمی که این پژوهش به دنبال آن است، نگاهی معناشناختی به یک موضوع مهم در دو دین اسلام و مسیحیت است تا امکان فهم درست و صحیح و نیز همه جانبه آیاتی از قرآن که به کتاب مقدس یهودی و مسیحی اشاره دارند، فراهم شود.
4- قلمروی تحقیق
قلمروی موضوعی این پژوهش واکاوی و کنکاش در معناشناسی و گونه شناسی ارجاعات موجود در قرآن به عهدین است و قلمرو و گستره آن نیز شامل قرآن و کتاب مقدس و نیز سنت تفسیری مورد پذیرش حداکثری در میان این دو دین است. گستره زمانی تفاسیر نیز از صدر مسیحیت و اسلام تا کنون را شامل میشود. گرچه به عهد عتیق و تفاسیر یهودی نیز اشارهای گذرا خواهد شد.
5- سوالهای تحقیق
این پژوهش همانند همه پژوهشهای توصیفی کیفی لزوما سوال شخصی ندارد، با این حال محقق درصدد کنکاش در معناشناسی و گونه شناسی ارجاعات موجود در قرآن به عهدین، بدنبال پاسخ به سوالهای زیر است:
5-1- پرسش اصلی:
معنای ارجاع در قرآن چیست و قرآن در ارجاعاتش چه نظری راجع به عهد قدیم و عهد جدید دارد؟
5-2- سوالهای فرعی:
ارجاعات قرآن به تورات و عهد قدیم چگونه و در چند دسته است؟
قرآن در این ارجاعاتش حجیت این کتب را چگونه میبیند؟
ارجاعات قرآن به عهد جدید و کتاب مقدس مسیحی چگونه و در چند دسته است؟
آیا منظور از عهدین موجود در قرآن همین عهدین فعلی است؟
جهت گیریهای قرآن در این ارجاعات چیست؟
6- تعریف مفاهیم و واژههای تحقیق
6-1- قرآن:
قرآن نام کتاب آسمانی مسلمانان است که طی بیست و سه سال بر پیامبر خاتم حضرت محمد ص نازل شده است. این کتاب مشتمل بر 114 سوره است که هر سوره نیز حاوی قطعات کوچکتری بنام آیه میباشد.
بنابر تعریف خود قرآن، این کتاب برای هدایت نازل شده و مضمون آن نیز شامل مفاهیم الهیاتی، داستانی، جدال با مخالفان، انذار و تبشیر و … می باشد.
6-2- کتاب مقدس:
«كتاب مقدس» مجموعه اسناد و مداركی است كه مسیحیان آنها را مبین كلام خدا میدانند و در نتیجه مقدس میشمارند. در بیشتر زبانهای اروپایی برای نامگذاری كتاب مقدس از واژه یونانی Biblia به معنای «كتابها» استفاده میشود. كتاب مقدس به دو بخش تقسیم میشود: «عهد عتیق» و «عهد جدید».
عهد عتیق را میتوان كتاب مقدس یهودیان نیز محسوب كرد كه دارای ۴۶ كتاب است (در نسخههای یهودی و پروتستانی تنها ۳۹ كتاب یافت میشود). عهد جدید به مسیحیان اختصاص دارد و دارای ۲۷ (یا به عبارتی ۲۹) كتاب است. با این حساب كتاب مقدس مجموعه این كتابهاست كه به زبانهای گوناگون (عبری، آرامی و یونانی) و در طول ۱۵۰۰ سال تالیف و گردآوری شده است. اختلاف در تعداد كتابهای عهد عتیق نزد یهودیان اولیه كه در میان مسیحیان هم واقع شد، موجب شد تا نوشتههای مقدس و صحیح عهد عتیق (۳۹ سِفر) را «كتابهای قانونی» (رسمی) و مابقی را «اپوكریفا» (یعنی «پنهان» و در اصطلاح «جعلی») بنامند. كتابهای اپوكریفا در كتاب مقدس كاتولیك و ارتدوكس وجود دارد، ولی یهودیان و بیشتر فرقه های پروتستان آنها را قبول ندارند. در بسیاری از ترجمههای پروتستانی و ترجمههای جهانی مسیحیت، كتابهای اپوكریفا یكجا در بخشی خاص در پایان عهد عتیق چاپ میشود. این در حالی است که قریب به اتفاق مسیحیان بر صحت ۲۷ كتاب عهد جدید اتفاق دارند. با توجه به اینکه دیدگاهها راجع به کتاب مقدس در جهان یهودیت و مسیحیت بسیار متنوع است در ادامه برای مشخص و محدود شدن بحث به اختصار راجع به کتاب مقدس توضیحاتی ارائه میشود.
عنوان این مجموعه در زبان انگلیسی “بایبل” است که از کلمه یونانی “Biblia” به معنی “نوشتهها” (و یا کتابها2) گرفته شده است.3 دیدگاه رایج مسیحی آن است که خداوند، کتابهای مقدس را به وسیلهی مؤلفانی بشری نوشته است.بر این اساس، کتابهای مقدس، یک مؤلف الهی و یک مؤلف بشری دارند.4
به همین دلیل است که میبینیم بخشهای مختلف کتاب مقدس از لحاظ سبک و نوع نگارش کاملا با یکدیگر متفاوت هستند.بنابر این انسانها از آن جهت که بشر هستند دارای ذوقها و سلایق و ویژگیهای متفاوت هستند و این مسأله در نگارش کتابها نیز تأثیرگذار است زیرا نگارش کتاب مقدس تحت حمایت الهی آنها را از عقل و درک خودشان جدا نمیکند.5
6-3- تفسیر:
تفسیر بنا به گفته علامه طبابایی روشن کردن مفاهیم آیات قرآن و پرده برداشتن از مراد و مقصود آنهاست. معنای لغوی تفسیر بنا به قول لسان العرب “بیان” و “ابانه” یعنی روشنگری و روشنی است که این کلمه از ماده “فسر” به معنی برداشتن پوشش و یافتن مقصود از کلام پیچیده است و در اصطلاح عبارت است از توضیح و رفع اجمال و ابهام و گشودن گرهها و پیچهای لفظی و معنای قرآن کریم.
سنت:
بنابر تعریف دائرةالمعارف کاتولیک سنت عبارت است از ارتباط و اتصال با حقیقت مسیحیت که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره استراتژي، تعاريف، پايدار، ذهني Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کتاب مقدس، محبت خداوند، منابع معتبر، مشروعیت بخشی