منابع پایان نامه ارشد درباره پردازش اطلاعات، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

چکيده تحقي
بعلت جديد بودن علم فناوري اطلاعات و عدم آشنائي کافي با اين رشته و مدت زمان کمي که از بکارگيري اين فناوري در کشور ما مي گذرد ، عدم وجود سابقه و پيشينه کافي در اين زمين باعث بوجود آمدن دشواريهايي در انجام اين پروژه گرديد .

فصل دوم :
مباني نظري تحقيق

2-1- بخش اول : فناوري اطلاعات
2-1-1- تاريخچه فناوري اطلاعات :
واژه فناوري اطلاعات اولين بار از سوي لويت و وايزلر5در سال 1958 به منظور بيان نقش رايانه در پشتيباني از تصميم گيري ها و پردازش اطلاعات در سازمان بکار گرفته شد از فناوري اطلاعات برداشتهاي مختلفي وجود دارد و همين برداشتها موجب گرديده تا تصاوير متفاوتي از آن در مجامع مختلف ارائه شود . 6
(scar brough & Corbett , 1992,3)
در مفهوم رايج فناوري به مجموعه اي از سخت افزار و تجهيزات دلالت دارد . بسياري از محققان آن را نه تنها سخت افزاري که در انجام کارها مورد استفاده قرار مي گيرد ، بلکه مهارت و دانش کارکنان و حتي ويژگيهايي اشيايي که کاربر روي آن انجام مي شود مي دانند . فناوري اطلاعات که از اين ابزارها ناشي مي شود تعريف کرد . فناوري اطلاعات نه تنها به انجام پردازشهاي دقيق و صحيح به رشد اتوماسيون کمک مي کند بلکه از طريق ارائه اطلاعات در زمينه هاي مختلف فعاليت سازمان ثروت جديدي را براي سازمان بهمراه مي آورد و اين امر وجه تمايز فناوري اطلاعات با ساير فناوري هاي مورد بهره برداري در سازمان است . فناوري اطلاعات نه تنها به توانايي هاي پردازش داده ها توسط رايانه به مهارتهاي انساني و مديريتي در بهره برداري از آن ها دلالت دارد . بنابر اين فناوري اطلاعات نه تنها شامل رايانه و ديگر تجهيزات بلکه توانايي ها و اقدامات در نحوه انجام کار مي شود . (صرافي زاده 1383- صفحه 16) بنا به نگرشي ديگر واژه فناوري اطلاعات نه تنها به انجام پردازشهاي دقيق و صحيح به رشد اتوماسيون کمک مي کند بلکه از طريق ارائه اطلاعات در زمينه هاي مختلف فعاليت سازمان ثروت جديدي را براي سازمان بهمراه مي آورد و اين امر وجه تمايز فناوري اطلاعات با ساير فناوري هاي مورد بهره برداري در سازمان است . فناوري اطلاعات نه تنها به توانايي هاي پردازش داده ها توسط رايانه بلکه به مهارتهاي انساني و مديريتي در بهره برداري از آن ها دلالت دارد . بنابر اين فناوري اطلاحات نه تنها شامل رايانه و ديگر تجهيزات بلکه توانايي‌ها و اقدامات در نحوه انجام کار مي شود .(صرافي زاده – 1383- صفحه 16) بنا به نگرشي ديگر واژه فناوري اطلاعات در اواخر دهه 1970 ميلادي براي اشاره به استفاده از فناوري کامپيوتر براي کار با اطلاعات ابداع شده است . براي فناوري اطلاعات تعريفهاي گوناگوني ارائه شده اند که با کنکاش دقيق و عميق ، ناسازگاريهايي نيز بين آنها آشکار مي شوند . 7
در اواخر دهه 1990 اقتصاد جهاني با دو تغيير بنيادي و ساختاري ناشي از جهاني شدن و انقلاب ICT 8 روبرو شد . برخي تحليلگران اقتصادي برآيند و پيامداين دو پديده را اقتصاد نوين نام نهادند . انقلاب ICT همانند ساير تحولات پيشين ، صنايع و خدمات جديدي بوجود مي آورد و مهمتر از آن ، بنگاههاي اقتصادي با بکارگيري ICT متفاوت تر و البته کاراتر فعاليت مي کنند . برخي کارشناسان بر اين عقيده اند که دوره کنوني از مراحل اوليه فرآيند بکار گيري ICT است . آنها براي اثبات ادعاي خود عنوان مي کنند که ضريب نفوذ ICT در کشورهاي پيشرفته بر حسب تعداد رايانه شخصي به ازاي هر صد نفر – برابر 50 است . آمريکا در بکار گيري ICT و تجارت الکترونيکي فاصله قابل توجهي با اروپاي غربي و کشورهاي آسيا و اقيانوسيه دارد . اين گروه نيز فاصله قابل توجهي با کشورهاي ديگر دارند . شکاف ديجيتال9 بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيز زياد است . کشورهاي در حال توسعه در مقايسه با کشورهاي پيشرفته هنوز نتوانسته اند از تمامي مزاياي ICT و تجارت الکترونيکي بهره مند شوند در حال حاضر ميلياردها نفر در جهان وجود دارند که هنوز امکان دسترسي به اينترنت و مهارتهاي لازم جهت استفاده از آن را ندارند . همچنين در داخل کشور هاي در حال توسعه ، شکاف ديجيتال بين جمعيت شهري و روستايي ، زنان و مردان وضعيت را پيچيده تر کرده است . 10
از ديگر ويژگيهاي بارز صحنه اقتصاد در سالهاي اخير کاهش هزينه صنايع توليدي در بسياري از کشورهاي صنعتي بوده است . از طرف ديگر با توجه به توليد و توزيع اطلاعات و موقعيتي که اطلاعات در خلال 30 سال گذشته پيدا کرده است ، بخش خدمات نيز از اهميت زيادي برخوردار گرديده است . اين اطلاعات به شکل متن يا گزارش مي باشد که چاپ مي شود و بخش عمده اي از آن در چرخه حيات خود در ادارات وارد مي شود. 11لذا بين حجم اطلاعاتي که در ادارات ذخيره مي شود و اطلاعاتي که بعنوان بخشي از سيستم هاي متداول رايانه اي پردازش داده ها ذخيره مي گردد . تفاوت زيادي وجود دارد . به همين دليل سيستم هاي مکانيزه دفتري بوجود آمده اند تا اطلاعاتي را که اين فاصله را تشکيل مي دهند با کارايي بيشتري اداره کنند . 12
2-1-2- تاريخچه فناوري اطلاعات در ايران :
بخش عمومي در ايران سالهاست که کاربرد فناوري اطلاعات را آغاز کرده است اما در سالها اخير ، نرخ سرمايه گذاري در اين زمينه و توجه به اين فناوري افزايش بسياري يافته است . هر چند شرکت «آي . بي . ام» ايران بعنوان شعبه اي از شرکت «آبي . ام» جهاني در سال 1335 در ايران شروع بکار کرد ، اما بانک ملي ايران و شرکت ملي نفت نخستين سازمانهايي بودند که در سال 1341 اولين کامپيوترها را به مفهوم امروزي آنها بکار گرفتند . با افزايش بهاي نفت در اوايل دهه 1350 ورود کامپيوترها نيز به کشور شدت يافت . در سال 1356 هزينه هاي انفور ماتيک در سازمانهاي دولتي کشور با افزايشي 65 درصدي نسبت به سال پيش از آن ، به سال پيش از آن ، به 2 ميليارد ريال بالغ مي شود. در اين دو سال بيش از 7 ميليارد ريال هزينه تهيه و توليد نرم افزار در اين بخش بوده است . در خرداد ماه سال1358 با تصويب شوراي انقلاب ، کميسيوني با نام «کميسيون ملي انفور ماتيک» تشکيل شد و ماموريت يافت مسائل مربوط به اين حوزه را در سطح کشور بررسي کند . اين کميسيون نشان مي دهد که در سال 1358 در کل کشور 131 کامپيوتر خريداري شده به بهاي روز پنج ميليون ريال و 134 کامپيوتر اجاره اي به اجاره بهاي ماهانه 240 ميليون وجود داشته اند (دبير خانه شوراي عالي انفورماتيک کشور 1373) نگاه برنامه ريزي شده به کاربرد فناوري اطلاعات در کشور به 10 سال پس از آغاز کاربرد کامپيوتر ها باز مي گردد . در سال 1351 و در برنامه پنجم عمراني اعتباري حدود 471 ميليون ريال به بخش انفورماتيک اختصاص داده شد . علاوه بر اين ، تمهيدات ديگري نيز براي اين بخش در قالب برنامه ششم عمراني کشور (61-1351) پيش بيني شده بود که با وقوع انقلاب اسلامي به اجرا در نيامد پس از انقلاب تا آغاز برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور (83-1379) ، موضوع فناوري اطلاعات جايگاه چنداني در برنامه ريزيها نداشت . در اين برنامه به فناوري اطلاعات و اهميت آن توجه شد و از سال 1377 براي پيشنهاد سياستها و برنامه هاي لازم در اين زمينه آغاز به کار شد (دبير خانه شوراي عالي انفورماتيک کشور 1373). اين تلاشها باعث شدند که هشت ماده از برنامه سوم مستقيماً به فناوري اطلاعات و کاربردهاي آن در کشور اختصاص يابند (سازمان برنامه و بودجه 1379 ). در برنامه چهارم توسعه توجه بيشتري به فناوري اطلاعات شد . در اين برنامه در 2113 ماده به صورت مستقيم به فناوري اطلاعات و کاربردهاي آن اشاره شده است ( سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور 1383). بدين ترتيب همزمان با توسعه روز افزون فناوري اطلاعات در جهان ، در برنامه ريزيهاي ملي نيز به اين فناوري توجه بيشتري شده است . از نگاه سازماندهي نيز در سال 1377 و همزمان با اين پيشرفتها در حوزه برنامه ريزي فناوري اطلاعات ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام به تشکيل شورايي بنام شوراي عالي اطلاع رساني کرد . هدف اصلي از تشکيل اين شورا ، سياستگذاري در امر اطلاع رساني و هدايت شبکه ها و مراکز اطلاعاتي و هماهنگي فعاليت آنها و تدوين برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت در زمينه تحقيقات بنيادي ، توسعه اي و کاربردي اطلاع رساني در قالب نظام اطلاع رساني جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است (شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1377). در سالهاي اخير نرخ سرمايه گذاري در زمينه فناوري اطلاعات در کشور نيز افزايش بسياري يافته است . بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور به دولت اجازه داده شده است که براي گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور مبلغ 54 ميليارد تومان هزينه کند(قانون بودجه سال 1381 ، 42-44 ، 996). اين مبلغ براي سال 1382 معادل 100 ميليارد تومان تعيين شده است (قانون بودجه سال 1382 ، 56-58 ، 1055) و براي سال 1383 معادل 100 ميليارد تومان تعيين شده است (قانون بودجه سال 1382 ، 56-58، 1055) و براي سال 1383 معادل 25 ميليارد تومان تعيين شده است (قانون بودجه سال 1383، 65-67، 998). علاوه بر اين اعتبار متمرکز ، ماده 4 14«آيين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور» به دستگاههاي اجرايي کشور اجازه داد است که در سالهاي 1381 و 1382 تا يک درصد از اعتبارات خود را در چارچوب برنامه توسعه کاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات مصرف کنند (هيئت وزيران 1381 و 1382). بعنوان نمونه يک درصد جمع کل اطلاعات و ارتباطات مصرف کنند (هيئت وزيران 1381 و 1382). بعنوان نمونه يک درصد جمع کل اعتبارات سال 1381 دستگاهها ، رديفها ، متفرقه و استاني ؛ منهاي مبلغ تعيين شده در تبصره 13 ، به بيش از 250 ميليارد تومان بالغ مي شود (قانون بودجه سال 1381 ، 958- 959). بنابراين در مجموع براي سال 1381 مجوز صرف بيش از 300 ميليارد تومان در حوزه فناوري اطلاعات به بخش عمومي ارائه شده است . اين مبلغ براي سال 1382 بالغ بر 350 ميليارد تومان مي شد . سرمايه گذاري جهاني در زمينه کاربرد فناوري اطلاعات در بخش عمومي نيز بيش از 500 ميليارد دلار در سال تخمين زده مي شود . هر چند اطلاع دقيقي از ثمر بخشي اين حجم از سرمايه گذاري در دست نيست ، اما مطالعات نشان مي دهند که ناکامي در اين سرمايه گذاريها نسبت به توفيق در آنها ، رايج تر بوده است .15
با اين حال در اواخر دهه 1990 ميلادي ، در مطالعاتي که به انجام رسيدند ، شواهدي از بازده مثبت در سرمايه گذاريهاي انجام شده در حوزه فناوري اطلاعات مشاهده شدند .
2-1-3- تعاريف فناوري اطلاعات :
همانگونه که ملاحظه مي شود با توجه به عمر نسبتاً کوتاه فناوري اطلاعات و رشد و گسترش رعد آساي آن تعاريف و برداشتهاي متفاوتي از آن وجود دارد . بررسي تعاريف ارائه شده نشان دهنده طيف گسترده اي از مفاهيم است که گاه بصورتي کاملاً محدود ، در حد پردازش رايانه اي عمليات و در مواردي نيز بصورت گسترده بعنوان يک فناوري تغيير از آن ياد شده است . اسکات موتون (1991) فناوري اطلاعات را شامل انواع رايانه ها ، سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه هاي ارتباطي که دو رايانه را به يکديگر متصل مي کنند ، شبکه هاي عمومي و خصوصي و ترکيب رايانه ها و فناوري ارتباطات و سيستم هايي که رايانه هاي شخصي را به ابر رايانه ها متصل مي کند و شبکه گسترده جهاني که از يک سلسله رايانه هاي قدرتمند تشکيل شده است .
شيل (1997) در مطالعه اي که از انقلاب رايانه انجام داده است . نگرش محدودتري را در تعريف دارد . وي تاکيد بر تجهيزات رايانه اي دارد که در استقرار ادارات و بخشهاي مختلف کسب و کار ، شامل رايانه هاي شخصي ، ايستگاههاي کاري ، سرور ها ، ابر رايانه ها و تجهيزات مرتبط به کار گرفته مي شود . فناوري اطلاعات ابزار رايانه – محوري است که افراد به منظور کار با اطلاعات و پشتيباني اطلاعات و پردازش اطلاعات مورد نياز از آن استفاده مي کنند . اين ابزار شامل صفحه کليد ، صفحه نمايش ، پرينتر ، نرم افزار است.16
– فناوري اطلاعات به مفهوم مطالعه نظام يافته صنايع مرتبط با ارتباطات دانش است . (فرهنگ کوچک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، جامعه آماری، توسعه گردشگری، روش تحقیق Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره داده ها و اطلاعات، مصرف کنندگان، سلسله مراتب، صاحب نظران