منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توزیع فراوانی، توسعه گردشگری، اثرات اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

به پدر و مادر عزیزتر از جانم
و
لیلای خوبم

بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمت شکری واجب
پس از حمد و سپاس خداوند، بر خود لازم می دانم از زحمات اساتید بزرگوارم عالی جنابان دکتر ضرغام استاد راهنماییم و دکتر پورفرج استاد مشاورم قدردانی کنم. دکتر ضرغام عزیزم ، شما روشنی بخش تاریکی جان من بوده اید، چگونه سپاس گویم لطف و مهربانی بی دریغ شما را که نشاندهنده روح بزرگوار و پر از عشق شماست. زبانم یارای سپاسگزاری نیست که در مقابل شکوه و عظمت مقام راهنما و مرشد راهی همچون شما کلمات رنگ می بازند و از ادای سپاسگزاری در می مانند. سپاسگزارم از تمام زحمات و حمایت های بی چشمداشت شما که بدون راهنمایی هایتان پیمودن این مسیر بسیار سخت می نمود. همچنین دکتر پورفرج بزرگوار چگونه سپاس گویم زحمات بی دریغ شما را که بدون همراهی شما یافتن راه برای این دانش جوی کوچک بسیار طاقت فرسا می نمود. سپاسگزارم از همراهی تان.
و
پدر و مادر و خانواده خوبم
هر چه که آموخته ام در مکتب عشق شما آموخته ام و هر چه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانی هایتان را سپاس نتوانم گفت. مهربانان سپاسگزارتان هستم که تمام سختی ها و ناملایمات را به جان خریدید تا من به جایگاهی که هم اکنون ابستاده ام ، برسم.

چکیده
توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای درحال‏توسعه توانسته است اثرات اقتصادی مثبتی را به ارمغان آورد. این بخش نه تنها قادر به ایجاد اثرات مثبت اقتصادی مستقیم است بلکه ‏می‏تواند برای سایر بخش‏ها نیز به عنوان محرکی عمل کرده و موجب شکوفایی آنها شود. از جمله این بخش‏ها صنایع دستی است. هدف این تحقیق آگاهی از اثرات اقتصادی توسعه گردشگری در شکوفایی صنایع دستی ایران است. به این منظور، نخست با بررسی ادبیات مربوط به شناسایی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی پرداخته شد، سپس نظر صنعتگران فعال این صنعت(در شهر تهران) مورد پرسش قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین‏های محاسبه شده نظرات صنعتگران بالاتر از حد متوسط بوده وآنان معتقدند توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی صنایع دستی؛ افزایش کارآفرینی، افزایش درآمد و افزایش اشتغال در این بخش ‏می‏شود.

واژگان کلیدی: صنایع دستی، اثرات اقتصادی، توسعه گردشگری،کارآفرینی، اشتغال،درآمد

صفحه فهرست مطالب

1- کلیات تحقیق 1
مقدمه 1
1-1 – بیان مسئله 1
2-1- اهمیت و ضرورت موضوع 3
3-1- اهداف و سوالات تحقیق 4
1-3-1- هدف اصلی تحقیق 4
2-3-1- پرسش های اصلی 4
3-3-1 -پرسش های فرعی 5
4-1- چارچوب کلان نظری تحقیق 5
1-4-1- پیشینه تحقیق 8
5-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 11
6-1- روش شناسی تحقیق 11
1-6-1- روش کلی تحقیق 11
2-6-1- روش گردآوری اطلاعات 11
7-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه 12
1-7-1- جامعه آماری 12
2-7-1- نمونه آماری 12
3-7-1- روش نمونه گیری 12
4-7-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها 12
8-1- قلمرو تحقیق 12
9-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق 13
2- ادبیات و پیشینه تحقیق 16
مقدمه 16
1-2- تعاریف جهانی صنایع دستی 18
1-1-2- تعاریف هنرهای سنتی و صنایع دستی در ایران 19
2-1-2- مشخصات کلی صنایع دستی 20
3-1-2- ویژگی های صنایع دستی ایران 21
4-1-2- دسته بندی رشته های صنایع دستی ایران 21
5-1-2- نقش صنایع دستی در توسعه اقتصادی – اجتماعی جامعه 24
6-1-2- اثرات تولید صنایع دستی بر اقتصاد ملی 25
7-1-2- موقعیت جهانی صنایع دستی 30
8-1-2- موقعیت اقتصادی صنایع دستی در ایران 31
9-1-2- طبقه بندی صنایع دستی 34
10-1-2- مصرف کنندگان صنایع دستی 37
11-1-2- رفتار خرید صنایع دستی گردشگران 38
1-11-1-2- گونه شناسی خریداران 40
2-11-1-2- معیارهای انتخاب صنایع دستی توسط گردشگران 41
2-2- چارچوب کلان نظری 45
1-2-2- توسعه گردشگری و اثرات اقتصادی 45
1-1-2-2- اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر صنایع دستی 47
1-1-1-2-2- گردشگری و کارآفرینی 50
1-1-1-1-2-2- انواع کارآفرینی ها در گردشگری 51
2-1-1-1-2-2- تعریف SMEs 53
3-1-1-1-2-2- گردشگری و کارآفرینی در صنایع دستی: 55
2-1-1-2-2- گردشگری و افزایش اشتغال 56
3-1-1-2-2- گردشگری و افزایش درآمد صنعتگران 58
3-2- مدل مفهومی تحقیق 60
4-2- پیشینه تحقیق 61
3- روش تحقیق 66
1-3- روش تحقیق 66
2-3- جامعه آماری 67
3-3- روش و تعداد نمونه 67
4-3- روش نمونهگیری 67
5-3- روش گردآوری اطلاعات 68
1-5-3- پرسشنامه پژوهش 68
6-3- روایی ابزار سنجش 70
7-3- پایایی ابزار سنجش 70
1-7-3- ضریب آلفای کرونباخ 71
8-3- مدل تحلیلی تحقیق 72
9-3 – سوالات تحقیق 73
10-3- روش تجزیه و تحلیل دادهها 73
4- تجزیه و تحلیل داده ها 76
مقدمه 76
1-4- تحلیل جمعیت شناختی و وضعیت شغلی پاسخ دهندگان 76
1-1-4- وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 76
1-1-1-4- جنس 76
2-1-1-4- تحصیلات 77
3-1-1-4- سن 78
4-1-1-4- وضعیت کارت صنعتگری 79
5-1-1-4- نوع کارت صنعتگری پاسخ دهندگان 80
6-1-1-4- میزان درآمد 81
7-1-1-4- رشته صنایع دستی 82
8-1-1-4- رشته صنایع دستی (بر اساس طبقه بندی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) 85
9-1-1-4- مشتریان صنایع دستی 87
10-1-1-4- میانگین نظرات به تفکیک گروه رشته های مختلف صنایع دستی 88
2-4- تحلیل داده ها 92
1-2-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 92
2-2-4- تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق 93
1-2-2-4- تجزیه و تحلیل سوال اول 93
2-2-2-4- تجزیه و تحلیل سوال دوم 93
3-2-2-4- تجزیه و تحلیل سوال سوم 94
4-2-2-4- تجزیه و تحلیل سوال چهارم 95
3-2-4- تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی بر دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص تاثیر توسعه گردشگری بر اثرات اقتصادی 95
4-2-3-1- تجزیه و تحلیل تاثیر جنسیت پاسخ دهندگان بر دیدگاه آنان 95
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 100
مقدمه 100
1-5- بررسی یافته های جمعیت شناختی و شغلی پاسخ دهندگان 100
2-5- جمع بندی یافته های تحقیق 104
3-5- نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات 107
4-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 111

منابع و ماخذ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I_VI
پیوست ها
پیوست 1(پرسشنامه پژوهش) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .I_III
پیوست 2 (SPSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I_XII
فهرست جداول
جدول 1-2: آمار کل مجوزهای صادره طی سالهای 1386-1392 به تفکیک نوع مجوز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
جدول 2-2: انواع مصرف کنندگان و مشتریان بر اساس طبقه بندی صنایع دستی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
جدول 1-3: ترتیب سوالات پرسشنامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
جدول 2-3: مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
جدول 3-3: مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
جدول 4-3: مدل تحلیلی تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
جدول 5-3: آزمون های مورد استفاده در پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
جدول 1-4: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
جدول 2-4: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
جدول 3-4: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به کارت صنعتگری پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 79
جدول 5-4: توزیع فراوانی مربوط به نوع کارت صنعتگری پاسخ دهندگان. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
جدول 6-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان درآمد صنعتگران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
جدول 7-4: توزیع فراوانی مربوط به نوع رشته صنایع دستی پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
جدول8-4: توزیع فراوانی مربوط به نوع رشته صنایع دستی بر اساس طبقه بندی میراث فرهنگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
جدول 9-4: تعداد کارت های صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی به تفکیک گروه رشته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
جدول 10-4: توزیع فراوانی مربوط به مشتریان صنایع دستی پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
جدول 11-4: میانگین امتیازات پاسخ دهندگان به تفکیک گروه رشته های مختلف صنایع دستی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
جدول 12-4: متوسط امتیازات پاسخ دهندگان بر حسب گروه رشته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 91
جدول13-4: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 92
جدول 14-4: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال اول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
جدول 15-4: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال دوم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
جدول 16-4: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .94
جدول 17-4: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مربوط به سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
جدول 18-4: نتایج آزمون تی دو نمونه ای مستقل جهت بررسی تاثیر جنسیت بر دیدگاه پاسخ دهندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
جدول 19-4: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر تحصیلات بر دیدگاه پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . 96
جدول 20-4: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر سن بر دیدگاه پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . 97

فهرست نمودارها
نمودار 1-4: توزیع درصد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان گیلان، مطالعات اجتماعی، ویژگی های اجتماعی، توزیع جغرافیایی Next Entries منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توسعه گردشگری، سازمان ملل، اثرات اقتصادی