پایان نامه درمورد پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

(……………..
108
2-8- متغيرهاي پژوهش وتعريف عملياتي آنها ……………………………………………………..
109
فصل سو م: روش شناسي تحقيق
117
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..
118
3-2- روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………
119
3-2-1- جامعه آماري تحقيق……………………………………………………………………………….
122
3-2-2- روش نمونه گيري ………………………………………………………………………………..
123
3-2-3- حجم نمونه ………………………………………………………………………………………….
124
3-2-4- ابزار گردآوري داده ها (ابزار سنجش) ……………………………………………………..
126
3-2-4-1- پرسش نامه ……………………………………………………………………………………..
126
3-2-4-2- قابليت اعتماد (پايايي) ……………………………………………………………………….
130
3-2-4-3- اعتبار (روايي) پرسشنامه ……………………………………………………………………
131
3-2-4-4- پايايي پرسشنامه ……………………………………………………………………………….
131
3-2-4-5- مقياسهاي مورد استفاده ……………………………………………………………………..
132
3-2-4-6- روش تجريه و تحليل داده ها …………………………………………………………….
133
3-3- منابع جمع آوري اطلاعات …………………………………………………………………………
135
3-3-1- منابع ثانويه ………………………………………………………………………………………….
135
3-3-2- منابع اوليه ……………………………………………………………………………………………
136
فصل چهارم: توصيف و تحليل داده‏ها، تحليل توصيفي داده‏ها،‏تحليل تبييني‏داده‏ها و آزمون فرضيات
137
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..
138
4-2- آمار توصيفي داده ها …………………………………………………………………………………
139
4-2-1- آمار توصيفي جامعه آماري (جنسيت، سن و تحصيلات) ……………………………
139
4-2-1-1- بررسي مشخصات جامعه آماري (جنسيت، سن و تحصيلات) ………………..
139
4-2-1-2- توزيع فراواني ميزان وفاداري، كيفيت درك شده، تداعي گرها، آگاهي نسبت به نام و نشان تجاري ………………………………………………………………………………..
143
4-2-1-3- توزيع فراواني ميزان تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي …………….
147
4-2-2- نتايج حاصل از آمار توصيفي بعد كيفيت درك شده …………………………………..
148
4-2-3- نتايج حاصل از آمار توصيفي اهميت عوامل در استفاده از خدمات بيمه اي …..
150
4-3- آمار استنباطي …………………………………………………………………………………………..
151
4-3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….
151
4-3-2- بررسي نرمال بودن داده ها …………………………………………………………………….
152
4-3-3- اولويت بندي عوامل ارزش ويژه نام و نشان تجاري ………………………………….
154
4-3-4- اولويت بندي مولفه هاي بعد كيفيت درك شده ………………………………………..
155
4-3-5- اولويت بندي مولفه هاي موثر در استفاده از خدمات بيمه اي ……………………..
156
4-3-6- فرضيه اصلي تحقيق ……………………………………………………………………………..
157
4-3-7- فرضيات فرعي تحقيق …………………………………………………………………………..
159
4-3-7-1- فرضيه فرعي اول تحقيق ……………………………………………………………………
159
4-3-7-2- فرضيه فرعي دوم تحقيق …………………………………………………………………..
161
4-3-7-3- فرضيه فرعي سوم تحقيق …………………………………………………………………..
163
4-3-7-4- فرضيه فرعي چهارم تحقيق ………………………………………………………………..
165
4-3-8- رتبه بندي تأثيرگذاري مولفه هاي ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي ……………………………………………………………………
167
فصل پنجم : تحليل يافته ها، نتيجه گيري و پيشنهادات
169
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..
170
5-1-1- مقايسه پيشينه تحقيق با نتايج تحقيق ……………………………………………………….
170
5-2- نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………..
175
5-2-1- آزمون فرضيات ……………………………………………………………………………………
175
5-2-1-1- نتايج آزمون فرضيات فرعي فرضيه اول ……………………………………………….
175
5-2-1-2- آزمون فرضيه اصلي اول …………………………………………………………………….
176
5-2-2- ساير يافته هاي تحقيق …………………………………………………………………………..
176
5-2-2-1- ضريب اهميت هر كدام از چهار عامل (وفاداري، كيفيت درك شده، تداعي‏گرها و آگاهي از نام ونشان تجاري) از نظر پاسخ دهندگان ……………………………
176
5-2-2-2- اهميت و اولويت عوامل تشكيل دهنده كيفيت در بيمه ايران …………………..
177
5-2-2-3- اولويت عوامل مؤثر در استفاده از خدمات بيمه اي ……………………………….
177
5-2-2-4- رتبه بندي تأثير گذاري عوامل ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي …………………………………………………………………….
177
5-3- پيشنهادها ………………………………………………………………………………………………..
178
5-3-1- پيشنهادات مبتني بر تحقيق …………………………………………………………………….
178
5-3-2- پيشنهاد به ساير محققان …………………………………………………………………………
181
5-3-3- مشکلات و محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………
182
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………….
183
منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………
184
منابع غير فارسي ………………………………………………………………………………………………..
188
پيوست ها …………………………………………………………………………………………………………
192
چکيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………
227

فهرست جدول ها
عنوان
صفحه
جدول 3-1- داده هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………
128
جدول 4-1- فراواني، درصد و درصد تجمعي جنسيت پاسخگويان …………………………………….
140
جدول 4-2- فراواني، درصد و درصد تراكمي سطح سن پاسخگويان ………………………………….
141
جدول 4-3- فراواني، درصد و درصد تراكمي تحصيلات پاسخگويان …………………………………
142
جدول 4-4- توزيع فراواني ميزان وفاداري نسبت به نام و نشان تجاري ……………………………….
143
جدول 4-5- توزيع فراواني ميزان كيفيت درك شده نسبت به نام و نشان تجاري ………………….
144
جدول 4-6- توزيع فراواني ميزان تداعي گرهاي نام و نشان تجاري ……………………………………
145
جدول 4-7- توزيع فراواني ميزان آگاهي از نام و نشان تجاري …………………………………………..
146
جدول 4-8- توزيع فراواني ميزان تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي ………………………
147
جدول 4-9- آمار توصيفي بعد كيفيت درك شده ………………………………………………………………
148
جدول 4-10- آمار توصيفي اهميت عوامل در استفاده از خدمات بيمه اي ……………………………
150
جدول4-11- اولويت بندي عوامل ارزش ويژه نام و نشان تجاري ………………………………………
155
جدول4-12- اولويت بندي مؤلفه هاي بعد كيفيت درک شده …………………………………………….
156
جدول4-13- اولويت بندي مؤلفه هاي موثر در استفاده از خدمات بيمه اي ………………………….
157
جدول4-14- ضرايب مدل رگرسيوني …………………………………………………………………………….
168

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 4-1- توزيع درصد جنسيت پاسخگويان نمونه آماري ……………………………………………..
140
نمودار 4-2- توزيع درصد وضعيت سن پاسخگويان …………………………………………………………
141
نمودار4-3- توزيع درصد سطح تحصيلات پاسخگويان نمونه آماري …………………………………..
142
نمودار4-4- توزيع فراواني ميزان وفاداري نسبت به نام و نشان تجاري ………………………………..
143
نمودار4-5- توزيع فراواني ميزان كيفيت درك شده از نام و نشان تجاري …………………………….
144
نمودار4-6- توزيع فراواني ميزان تداعي گرهاي نا و نشان تجاري ……………………………………..
145
نمودار4-7- توزيع فراواني ميزان آگاهي از نام و نشان تجاري ……………………………………………
146
نمودار4-8- توزيع فراواني ميزان تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي ………………………..
147

فهرست شکل ها
عنوان
صفحه
شکل 2-1- نمودار تشکيلاتي شرکت سهامي بيمه ايران …………………………………………………….
56
شكل 2-2- مدل ارزش ويژه نام و نشان

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره پردازش اطلاعات، شخص ثالث Next Entries پایان نامه درمورد مصرف كننده، ارزش بازار، آزمون انتخاب، ارزش بازار سهام